TWEMMINU F'KITBIETU

 

Sayings ta' Mons. G. Dr Piro

 

 

Vol 1

 

 

San Pawl

Almanacc ta l'istitut tal Missjoni

 

 

 

Postulazzioni Kawza tal-Qaddej ta'Alla

Guzeppi De Piro

1996

 

 

Alla

'Alla huwa fuq kulhadd, ghalhekk ghandu l-qawwa li jiddiriegi n-nies tad-dinja kollha ... mhux biss ghandu l-qawwa, imma anke jezercitaha..1924 p. 5)

"Alla bit-tjubija tieghu jimla s-sema u l-art....." (1924 p.9)

"Id-daghwa hija att ta' ingratitudni l-aktar ikrah.......huwa delitt li wiehed jinsulta u jwegga' qalb missieru li jkun gebbed hajtu kollha ghal uliedu, imma x'delitt huwa li wiehed jinsulta u jwegga' l-qalb ta' dak il-Missier taghna li jinsab fis-sema......?" (19224 p.9)

"....(Alla).... u sid tal-qasam" (1928 p.5)

"Alla msieheb mal-Missjunarju" (1930 p.15)

"....mal-Missjunarju tal-lum ukoll, Alla ghadu jissieheb bil-grazzja tieghu, bhalma kien ghamel ma' l-ewwel Appostli fil-bidu tal-knisja." (1930 p.16)

"(Alla) ....li huwa l-Missier l-aktar mahbub...." (1933 p.10)

"Alla jrid li kulhadd isalva, irid ghalhekk li kulhadd ikun jaf is-sewwa." (1933 pp. 18-19)

 

ALLA, APPROVAZZJONI TA'

"....inhossu l-kobor u l-qawwa ta' Alla li tant jaf jisserva bil-fomm tat-tfal iz-zghar biex jaghti l-approvazzjoni tieghu, jaghfas is-sigill tieghu fuq dik l-opra li wiehed ikun qabad jaghmel fl-Isem Imqaddes tieghu" (1926 p.16)

"....kien Alla l-Imbierek li permezz ta' id it-tfal iz-zghar nizzel is-sigill tieghu fuq l-opra taghna. (l-opra tal-boroz ta' l-istudju)" (1929 p.16)

ALLA - BNIEDEM, GESU KRISTU

".....(Gesu Kristu)....Alla Bniedem...." (1933 p.10)

ALLA, FIDUCJA F'

"Il-kliem divin "Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar ghalxejn jithabtu l-bennejja') li jqabbad fiducja totali gewwa fina, minghajr l-ebda riserva fl-ghajnuna ta' Alla; anzi ahjar li jaghtina fidi qawwija...." (1933 pp. 5-6)

".....il-grajja evangelika tal-habba ta' l-armla hi bizzejjed biex tqawwilna ruhna....nixhtu 'l fuq il-harsa taghna u nqieghdu t-tama taghna kollha fih li hu l-Missier l-aktar mahbub, Il-ghaliex meta huwa Alla li qieghed jibni ma jahdmux ghalxejn dawk li qeghdin itellghu l-hitan."

"....huwa Alla li medd idejh ghall-opra (ta' twaqqif tal-MSSP) u tissoda fina t-tama taghna fl-ghajnuna ta' Alla li tant tiswa, skond ma jghallimna l-kliem tal-Profeta Rjali,....."Jekk mhux Alla li jibni d-dar, ghalxejn jahdmu dawk li qeghdin jibnuha." (1933 p.13)

 

ALLA - HLAS - KARITA'

"Alla wieghedd li jhallas b'dak l-istess kejl li jkun moghti lill-ohrajn...."

(1922 p.29)

"....drabi ohra (Alla) wieghed ukoll li mhux biss ihallas bl-istess qies izda bil-bosta u bosta aktar...."

"....iweghidna wkoll (Alla) drabi ohra li kulmin jaghti xi haga ghall-imhabba tieghu, jigi mhallas il-mitt darba f'din l-art u wkoll il-glorja tas-sema."

"Kif naraw mill-kliem ta' Gesu', il-premju ta' dawk li jhallu xi haga ghalih huwa kbir bil-bosta."

"Xi nghid mbaghad ghall-premju l-iehor fis-sema (mwieghed ghal min ihalli kollox u jimxi wara Gesu' Kristu? Minghajr dubju, dan hu l-akbar premju li l-bniedem jista' jircievi." (1922 p.32)

 

ALLA, KELMA TA'

"Imma taf fejn hu kollox? Li taghti widen ghall-Kelma t'Alla, li tiswa daqs id-dinja kollha bil-hwejjeg kollha taghna." (1933 p.38)

ALLA, OPRI TA'

".....l-opri ta' Alla ....igibu bhala sinjal u bhala tizjin taghhom il-kuntrarjeta' u .....l-ispirtu ta' Alla li kien dejjem jissieheb mal-kuntrarjeta' bhal ziffa soda u helwa kien jonfoh fil-qala tal-imsejkna dghajsa taghna, imhabbta mill-mewg." (1933 p.6)

"Din id-drawwa hekk qaddisa mhux ta' min ihalliha tintilef il-ghaliex imbarra l-indulgenzi li wiehed jaqla' hija tista' tkun ukoll ta' gid kbir ghal ruhna."

ANGLI

"....ahna nsejhu....lill-Angli u l-qaddisin ghaliex huma bil-bosta gheziez ghal Alla u jhobbu wkoll lilna u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni qawwija taghhom. (1923 p.34)

"L-angli u l-qaddisin huma intercessuri bil-bosta qawwija quddiem Alla, il-ghaliex huma servi fidili tieghu, anzi huma l-hbieb l-aktar mahbubin tieghu;...." (1923 p.34)

ANGLU KUSTODJU

"Semma' lehnek Anglu ghassa tieghi u dahhalli ftit f'mohhi x'jigifieri l-kelmiet, "Jiena mahluq ghall-hena u l-gmiel u l-mistrieh tal-genna.' " (1924 p.20)

"Il-favuri li ahna nircievu minghand l-anglu kustodju huma bla tarf." (1926 p. 15)

"Il-favuri li ahna nircievu minghand l-anglu kustodju huma bla tarf. L-ewwelnett dan l-anglu jharisna minn bosta u bosta tigrif kemm tar-ruh u kemm tal-gisem mill-bidu....sal-mewt; matul hajjitna huwa jbeghidna mid-dnub u mill-gibdiet hziena.....iharisna mit-tentazzjonijiet u jaghmlilna kuragg sabiex inkomplu fil-hsibijiet tajba taghna, jiddefendina mill-assalti tad-dimonju meta huwa jkun irid iwaqqaghna, imbaghad jekk fil-kaz ghal xi dizgrazzja ahna naqghu, jaghmel dak kollu li jista' sabiex igeghilna nikkonvertu u naghmlu penitenza ta’

' dnubietna; iwassal quddiem it-tron ta' Alla l-opri tajba u t-talb taghna; fl-ahhar nett l-ahjar favur li huwa jaghmlilna matul hajjitna huwa dak li jassistina b'qawwa kbira kontra l-ghadu fil-pont tal-mewt sabiex hekk immutu fil-grazzja ta' Alla u nkunu nistghu niehdu sehem mit-tgawdija li huwa jgawdi fis-sema. F'dan il-mument hekk tal-biza' huwa jaghmel dak kollu li jista' sabiex ma jhalliniex nintilfu; huwa jaghmlilna kuragg sabiex ma niddisprawx, jaghtina d-dawl u jqawwina fil-fidi u jgeghilna nindmu u jaqilghelna l-veru soghba ta' dnubietna." (1926 p.15)

"....rajna kemm favuri nircievu minghand dan l-anglu (kustodju) jixraq ukoll li ahna....inkunu rikonoxxenti lejn dan l-anglu, tal-favuri li ahna nircievu minghandu." (1926 p.17)

ANGLU KUSTODJU - VOKAZZJONI MISSJUNARJA

"Nispera li l-anglu Kustodju tieghek ihabbar lilek ukoll dan iz-zelu ta' din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li hi tant mixtieqa mill-Papa (Pija XI), li zzejjen din il-hajja bil-kuntentizza li ma tispicca qatt." (1933 p.38)

APPOSTOLAT

(Appostolat) "....inkomplu nahdmu fil-qasam t'Alla ghall-gid ta' l-ohrajn." (1923 p.27)

"...dawk kollha li jifhmu u jhossu l-kobor, in-nobbilta' u l-qawwa ta' l-Appostolat Kattoliku." (1923 p.24)

(hegga fl-Appostolat) "....hidma li ma tafx x'inhi ghejja, li ma tafx x'inhi nuqqas ta' almu, ghall-gieh u ghall-glorja tal-Knisja ta' Kristu." (1931 p.24)

(Appostolat) "....ix-xoghol qaddis....li ssalva l-erwieh." (1931 p.35)

 

APPROVAZZJONI TA' ALLA

" ...inhossu l-kobor u l-qawwa ta' Alla li tant jaf jisserva bil-fomm tat-tfal iz-zghar biex jaghti l-approvazzjoni tieghu, jaghfas is-sigill tieghu fuq dik l-0pra li wiehed ikun qabad jaghmel fl-Isem Imqaddes tieghu." (1929 p.16)

"...kien Alla l-Imbierek li permezz ta' id it-tfal iz-zghar nizzel is-sigill tieghu fuq l-opra taghna. (l-opra tal-boroz ta' l-istudju). (1929 p.16)

 

ART IMQADDSA - MISSJONI

"...(it-) Terra Santa. Id-Dar Ta' Gesu Krisru; id-dar tal-Feddej taghna; id-dar ta' l-Ewwel Missjunarju." (1927 p.40)

 

ATT EROJKU TA' KARITA'

"...l-att erojku ta’

karita jikkonsisti filli wiehed joffri lil Alla (ghall-) erwieh tal-purgatorju dawk l-opri kollha tajba li jinghamlu f'din il-hajja u s-suffragi li wiehed jircievi wara mewtu." (1929 p.29)

"Dan l-att (erojku ta' karita') mhux biss ta' vantagg ghall-erwieh tal-purgatorju, imma wkoll ghal dawk li jaghmluh " (1929 pl.29)

AWTORITA' GESU

"....Gesu' ma kienx kuntent li jghallimna biss bil-kliem, izda ried ukoll jghallimna bl-ezempju li jkollna rispett lejn l-awotrita; narawh infatti jitwieled gewwa stalla biex jobdi ghall-kmand fieragh ta' l-imperatur, imut imdendel fuq salib minghajr ma jehodha kontra s-sentenza hekk qarrieqa." (1923 pp. 29-30)

AWTORITA' CIVILI - UBBIDJENZA

"Duttrina sublimi (li nirrispettaw - u noqoghdu taht is-setgha li filwaqt li ggieghel lill-bniedem jaghti gieh u sottomissjoni lis-setgha ta' din l-art, hija terfghu wkoll 'il fuq ghaliex tghallmu li fihom ikun qieghed jaghti qima 'l Alla stess, kif nistghu naraw mill-kliem ta' Missierna San Pawl, "Nulla potestas nisi a Deo", li bihom ighallimna li kull setgha hija gejja minn Alla."(1923 p.29)

"Infatti r-Re ta' din l-art mhux haga ohra hlief ambaxxatur tar-re tas-sema; ghalhekk Missierna San Pawl fl-ittra tieghu li baghat lil Timotju (lTim. ll. 1-2-3) jghidilna li ghandna nitolbu ghalihom ghaliex huma mibghuta minn Alla biex imexxuna u sabiex jiehdu kura taghna mhux biss fil-hwejjeg ta' din l-art, izda wkoll f'dawk li johduna fil-hajja ta' dejjem." (1923 p.29)

 

BENEFATTURI -MISSJONI - GESU KRISTU - MUDELL

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-karita tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja.: (1928 p.22)

BENEFATTURI MSSP (ISTITUT)

"U biex tqawwu qalbkom, u ma tahsbux li huwa ghalxejn dak li intom taghmlu mieghu, bl-akbar pjacir igharrafkom li allavolja ghadu ckejken l-Istitut (MSSP)....dan l-ahhar Alla xehet fuqu ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-0pra ta' wiehed mill-fratelli katekisti tieghu sata' jifrex idu ''fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja...." (1928 p.4)

"Iservi dan (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) lill-qarrejja godda ta' dan l-Almanakk (ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) biex jithajru jibdew jghinu din l-opra huma wkoll." (1928 p.5)

"Iservi dan (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) ghall-hbieb antiki taghna biex iqawwi l-hidma taghhom favur l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1928 p.5)

"Il-Missjunarji....qabel ma jsiru, qabel ma jaslu biex jitilqu fuq il-Kamp tal-Missjoni, ghandhom jigu mhejjija fl-istudju ghal zmien twil....

Ghalhekk dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP) ighaddi, ’ l quddiem u jkollhom sehem mill-hidma tal-Missjunarji tieghu jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

"Jiftakru (L-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928

p.5)

(Il-Benefatturi) "....dawk kollha li jaghrfu l-Istitut taghna tal-Missjoni (MSSP), ....iridulu l-gid, u kull fejn jistghu jghinuh, jithennew jisimghu fuqu....." (1929 p.3)

"Is-Socjeta, zzomm tifkira wisq ghaziza ta' dawk kollha li b'xi mod jew iehor ikun joghgobhom jaghtuha l-ghajnuna taghhom biex hija tista' tkompli dejjem aktar ix-xoghol qaddis taghha li ssalva l-erwieh....." (1931 p.35)

"Fil-waqt li sejrin nohorgu dan l- "Almanakk" niftakru fil-hbieb u benefatturi taghna u nizzuhom hajr ta' dak kollu li ghamlu maghna matul is-sena li ghaddiet u ghas-sena li gejja nfakkruhom li ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933), hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

"....din il-gabra gentili u qalbiena ta' ammiraturi u hbieb taghna li jafu jitfghu fil-gholi l-harsa tal-menti taghhom u jafu jzommu qalbhom imghammra bil-hsieb ta' Alla u ta' l-opri tieghu." (1933 p.12)

"Malli tqieghdet l-Ewwel Gebla ta' l-Istitut Missjunarju f'Sant Agata, ir-Rabat indunajna b'ghageb u konsolazzjoni taghna kemm u kemm huwa ghal qalb il-hbieb taghna kollha." (1933 p.18)

"Ahna nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid kollu li jaghmlulna u nixtiqulna." (1933 p.18)

"...Malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) kulhadd donnu miftiehem, kien jurina x-xewqa li jghin l-opra l-gdida, u billi l-ghadd ta' dawn beda jikber, fhimna li tkun haga tajba li jigbru lil kulhadd flimkien...." (1933 p.25)

BIRKIRKARA, ORATORJU

"Opra tassew sabiha (L-Oratorju ta' Birkirkara fejn it-tfal jilaghbu u jitghallmu d-Duttrina) u dawk kollha li kellhom l-okkazzjoni li jaghmluha mat-tfal, jifhmu tajjeb kemm hija mehtiega, l-aktar fiz-zminijiet taghna." (1931 p.35)

"....Fra Guzepp Caruana....guvni qalbieni u ta' hidma l-aktar kbira....specjalment lejn....is-Socjeta ghaziza tieghu li minn ckunitu dejjem habbha ferm, b'imhabba bhalma tifel ihobb 'l ommu."

"....(Fra Guzepp)....l-ewwel Missjunarju ta' din il-Kumpanija (MSSP) mindu dahal fil-Kumpanija sakemm telaq ghall-art tal-Missjoni dejjem kien jitolbu (‘l Alla), u qatt ma qata' qalbu, hekk ukoll ahna ghandna nitolbu bhalu biex Kristu jibghat hafna Missjunarji fil-ghalqa tieghu tad-dwieli u specjalment f'din il-Kumpanija Maltija ta' San Pawl....biex gurnata ghad taghmel gid kbir fl-erwieh u unur lil Malta u lill-Knisja ta' Gesu Kristu." (1928 pp.28-30)

"Fra Guzepp mhux minn dawk li jaqtghu qalbhom izda fejn jara l-bzonn, aktar imidd ghonqu ghax-xoghol." (1930 p.15)

 

"....il-mahbub pijunier tal-Kumpanija taghna (MSSP) Fra Guzepp Caruana...." (1932 p.28)

CIVILTA' FIDI

"....il-fidi ddahhal maghha c-civilta'....." (1928 p.22)

DAGHA

"Id-dagha huwa delitt li wiehed jaghmel kontra l-Maesta' t'Alla, u tant huwa kbir dan id-delitt li magenbu l-ohrajn kollha huma zghar il-ghaliex dan id-dnub imur kontra Alla, inezzghu mill-glorja tieghu u jimlieh bil-misthija u bid-disprezzi." (1924 p.9)

 

"Imhabba l-vizzju tad-dagha, il-bniedem jitbaxxa u jaqa' fi grad taht l-annimali u l-istess dimonju." (1924 p.9)

"id-daghwa hija att ta' ingratitudni l-aktar ikrah....huwa delitt ikrah li wiehed jinsulta u jwegga' qalb missieru, li jkun gedded hajtu kollha ghal uliedu; imma x'delitt huwa li wiehed jinsulta u jwegga' l-qalb ta' dak il-Missier taghna li jinsab fis-sema, il-qalb ta' dak Gesu' li xerred id-demm prezzjozissimu tieghu u sahansitra halla hajtu fuq is-salib ghall-imhabba ta' l-ulied tieghu?" (1924 p.9)

"Huwa tassew krudil dak l-iben li bil-eghmil tieghu jdejjaq 'l ommu, imma xi nghidu ghal dawk l-insara li jdejqu l-OMM aktar helwa fost l-ommijiet kollha, li johduha kontra taghha bi kliem ikrah li lanqas jixraq biss li wiehed isemmi?' (1924 p.10)

 

 

(Id-daghwa mhux biss hi kerha fiha nfisha imma hija wkoll aktar kerha u tal-biza' fil-konsegwenzi li ggib ;maghha." (1924 p.10)

 

"Id-daghwa mhux biss hi kerha fiha nfisha imma hija wkoll aktar kerha u tal-biza' fil-konsegwenzi li ggib maghha." (1924 p.10)

"Id-daghwa tiehu l-bniedem fit-telfa ta' dejjem, thassar il-generazzjonijiet billi toqtol ir-ruh ta' l-innocenti u taghti l-valenu lil dawk il-qlub hekk puri u sbieh; tqalleb is-socjeta' u teqred il-familja, il-paci tispicca ghal kollox u l-infern ikun ga beda." (1924 p.10)

 

"U ahna, issa li nafu l-kruha u l-hsara tal-vizzju tad-dagha, nistghu nibqghu bierda u nhallu lil Alla jigi offiz b'dan il-mod?" (1924 p.10)

"Bhala veri nsara, ulied ta' Missier wiehed, ghandna ninxteghlu biz-zelu meta nisimghu l-isem t'Alla mkasbar." (1924 p.10)

 

DAWL, GESU' KRISTU

"...il-veru dawl li huwa Gesu" Kristu...." (1922 p.11)

DJOCESI TA' MALTA, MHABBA LEJN

"U naghmlu taghna l-kliem ghaziz tal-Papa Missjunarju (Piju XI....fil-waqt li ahna naqilbuh lejk eccza Revma. f'xewqa l-aktar mixghula biex il-Fundatur Divin tal-Knisja jsawwab dejjem aktar bil-kotra l-grazzji tieghu fuq din id-djocesi tant ghaziza ghall-qalb tieghek paterna." (1922 p.13)

DNUB

">>>>fid-dinja jinsab id-dnub u l-fidi tghallimna li d-deni kollu gej mid-dnub: (1922 p.27)

"Inhobbu lil Alla Sidna jekk noboghdu li jobghod Hu u nhobbu li jhobb Hu, fi kliem iehor jekk naharbu d-dnub u naghmlu s-sewwa." (1924 p.20)

"Kif id-dawl u d-dlam ma jghammrux flimkien, hekk ukoll il-karita' u d-dnub ma jinstabux f'ruh wahda f'hin wiehed." (1924 p.20)

EMIGRANTI MALTIN - FIDI

"u l-ghaliex il-poplu Malti ghandu stampat fih hekk tajjeb dan l-ispirtu tar-religjon, huwa jgibu mieghu kull fejn imur." (1923 p.2)

"....f'kull parti tad-dinja li fiha jinsabu l-Maltin hemmhekk ghandek tara wkoll fihom l-ispirtu religjuz li jispikka f'kull opra taghhom."

"...ma nistghux ma naghtux it-tifhir lill-Maltin kollha ta' din il-kolonja (ta' Tunez) ghal dan l-att sabih ta' fidi u ta' qima lejn ir-Religjon......" (1923 p.22)

"....il-Maltin li jinsabu gewwa Detroit....tassew ta' min ifahharhom ghall-imhabba taghhom lejn Alla u lejn il-hwejjeg kollha li jmissu lilu." (1923 p.27)

"Din il-missjoni ....(mill-patrijiet kapuccini f'Detroit) sehhet fil-parrocca taghhom (Maltin f'Detroit) u ghamlithom dejjem izjed qalb wahda u fehma wahda f'Gesu' Kristu." (1923 p.27)

"Il-mawra ta' Monsinjur Gonzi fl-Amerika (1926) kienet ta' bosta gid ghall-Maltin li jinsabu hemm....u tkun ukoll ta' ghajnuna kbira sabiex jistghu jzommu tajjeb f'qalbhom it-tezor tal-fidi ta' Gesu' Kristu." (1927 p.12)

"....l-imgiba tal-Maltin ta' Franza hija l-istess wahda tal-Maltin ta' New York, ta' Detroit, ta' Toronto fl-Amerika, ta' Sydney, ta' Melbourne u ta' Adelaide fl-Awstralja kif xehdu (qassisin Maltin)....li kull meta dehru fost il-Maltin f'dawk l-inhawi li semmejna, ingabru madwarhom b'hegga kbira biex jaghtu lok ghall-professjoni tal-Fidi ta' missirijiethom...." (1929 p.14)

"....il-Malti, meta jsiefer, mhux biss jiehu mieghu l-Fidi tieghu, izda huwa jibqa' wkoll izommha, ighozzha u jipprofessaha." (1929 p.14)

"....il-fidi timxi mal-karattru tar-ruh tal-bniedem u ghalhekk jimporta hafna li wiehed iqawwi, fil-gid, ir-rieda ta' l-emigrant biex ihoss u jiehu r-responsabbilta tal-karattru tieghu skond it-twem- min tieghu u ma jaqax ilsir ta' l-ispirtu tad-dinja u jdur mieghu bhalma l-pinnur idur mar-rih." (1930 p.12)

"...meta l-emigrant jitlaq minn pajjizu....meta jinsab imdawwar minn nies bi drawwiet ghal kollox xorta ohra minn tieghu, allura jdur fuq ruhu u jekk fiha jsib x'jaghmel tajjeb ghal dawk li halla warajh f'pajjizu, ghandna nahsbu li kollox imur sewwa ghalih. Izda jekk x'hin jaghtiha ghat-tiftix gewwa ruhu ma jirnexxilux jiltaqa' ma’ l-eghruq tat-twemmin tieghu, jigri li ma’ l-ewwel rih daqsxejn qawwi, il-fidi tieghu tbattilu u tista' wkoll tinhasadlu minn fuq ruhu...." (1931 p.13)

"....il-Malti jaf jiehu mieghu r-religjon tieghu wkoll (meta jsiefer)...." (1931 p.21)

EMIGRANTI MALTIN - SACERDOT

"Ta' min ifahharhom tassew dawn il-qassisin li jmorru f'artijiet fejn jinsabu l-Maltin ghaliex ma jistghux ma jaghmlux hafna gid lil huthom li jinsabu boghod minn pajjizhom." (1929 p.30)

EMIGRANTI MALTIN - PREDIKAZZJONI - SACERDOT

"...dawn l-erba' sacerdoti Maltin qassmu bl-abbundanza lil shabhom Maltin (ta' Detroit) il-hobz tant mehtieg tal-Kelma t'Alla." (1924 p.7)

EVANGELIZZAZZJONI - MHABBA TA' ALLA

"Il-Bambin Gesu", jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

EWKARISTIJA

(L-Ewkaristija) "....il-mejda ta' l-angli...." (1923 p.21)

(L-Ewkaristija) "....l-ostja mqaddsa tal-sagrificcju...." (1926 p.20)

(L-Ewkaristija) "....il-hobz tas-sema...." (1927 p.12)

(L-Ewkaristija) "....il-hobz ta' l-Angli...." (1931 p.7)

(L-Ewkaristija) "....Gesu' prezenti u mistohbi taht l-ostja...." (1921 p.9)

(L-Ewkaristija) "....l-ostja divina...." (1932 p

(L-Ewkaristija) "....il-hobz ewkaristiku...." (1933 p.32)

EWKARISTIJA - MALTA

"....Malta, mhabba.....fil-qima kbira li ghandha lejn Gesu' sagramentat....." (1931 pp.5-6)

EWKARISTIJA - SACERDOT - PACI - SALVAZZJONI

"....(is-) Sacerdot....joffri l-ostja divina u permezz taghha jaqla ghal hutu l-paci, jehlishom mit-telfien ta' dejjem u jdahhalhom fil-merhla tal-maghzulin." (1932 p.30)

 

 

FAMILJA - VOKAZZJONI

"...harsu bl-ghajnejn tal-fidi u ghandkom tghidu li s-sejha ghal wara Gesu' Kristu, specjalment jekk tkun xi sejha ghall-missjoni aktar milli hija ta

gid ghall-individwu, hija wkoll bhala veru patrimonju tal-familja." (1925 p.12)

"Dik ir-ruh....li Alla jaghzel ghalih tkun tirrapprezenta l-familja kollha fid-dar t'Alla, tahdem, titlob fl-isem taghha u ddahhalha siehba fil-grazzji taghha u fl-opri tajba li taghmel." (1925 p.12)

"U ma narawx forsi li din il-verita" (li vokazzjoni hi barka fuq il-familja kollha) tidher bic-car mill-qari tal-hajja tal-qaddisin? U ma turiniex forsi l-esperjenza ta' kuljum li l-familji u specjalment il-genituri tar-religjuz jircievu aktar grtazzji u Alla jaghmilhom b'bosta manjieri fidili lejh fis-servizz imqaddes tieghu fl-imhabba u fil-prattika tat-talb u xi drabi wkoll fix-xewqa ta’

qdusija aktar gholja?" (19254 p.12)

"Jekk.......sejha ghal wara Gesu' Kristu hija don u proprjeta' tal-familja kollha, hekk l-obbligu li tigi mizmuma din is-sejha ma hijiex ta' wiehed, imma taqa' fuq iz-zewg nahiet...." (1925 p.12)

"....meta Alla jaghti d-don tal-vokazzjoni lil xi hadd, dan ma jkunx moghti lilu biss izda wkoll lill-familja tieghu kollha, il-ghaliex kollha kemm hi tigi onorata." (1931 p.23)

"U jekk....bosta drabi naraw li anke fost il-kuntrarju tal-familja l-vokazzjoni tibqa' miexja, titqawwa u ssehh, x'ikun qatt jekk kulhadd ighin u joqghod attent biex ma jintilfux vokazzjonijiet?" (1931 p.23)

FIDI

"Kif is-Sema jisboq din l-art, xejn inqas il-Fidi jisboq kull gid tal-gnus, il-ghaliex il-bidu u t-tmiem taghha hu Alla nnifsu." (1924 p.20)

"Sakemm ghandna l-vera Fidi, ahna ninsabu fit-triq tal-Genna: mitlufa l-Fidi, tintilef ir-ruh." (1924 p.20)

"....(il-) fidi....dik iz-zerriegha tas-senapa li jithaddet minnha l-Evangelu Mqaddes....." (1924 p.25)

"....harsu bl-ghajnejn tal-fidi...." (1925 p.12)

"....it-tezor tal-fidi ta' Gesu" Kristu...." (1927 p.12)

"....il-Fidi ddahhal maghha c-civilta' u l-liberta'" (1928 p.22)

"....it-tahbit u l-frugha ta' din id-dinja, l-erruri u l-falsitajiet li bhal sriep iduru madwar ruhna, bosta drabi jtaffu l-qawwa ta' l-impressjoni tal-fidi li nkunu ircivejna mal-maghmudija." (1930 p.12)

"....il-fidi timxi....mal-qawwa tar-ruh tal-bniedem...." (1930 p.12)

"....il-Fidi ta' Kristu...din il-gawhra, l-eghzez fost kollha." (1930 p.32)

FIDI - CIVILTA'

"....il-Fidi ddahhal maghha c-civilta'..."

 

FIDI - EMIGRANTI MALTIN

"U l-ghaliex il-poplu Malti ghandu stampat fih hekk tajjeb dan l-ispirtu tar-religjon, huwa ...jgibu mieghu kull fejn imur." (1923 p.2)

"....f'kull parti tad-dinja li fiha jinsabu l-Maltin hemmhekk ghandek tara wkoll fihom l-ispirtu religjuz li jispikka f'kull opra taghhom" (1923 pp. 2-3)

"....ma nistghux ma naghtux it-tifhir lill-Maltin kollha ta' din il-kolonja (ta' Tunez) ghal dan l-att sabih ta' fidi u ta' qima lejn ir-Religjon...." (1923 p.22)

"....il-Maltin li jinsabu gewwa Detroit....tassew ta' min ifahharhom ghall-imhabba taghhom lejn Alla u lejn il-hwejjeg kollha li jmissu lilU." (1923 p.27)

"Din il-missjoni....(mill-patrijiet kapuccini f'Detroit) sehhet fil-parrocca taghhom (Maltin f'Detroit) u ghamlithom dejjem izjed qalb wahda u fehma wahda f'Gesu' Kristu." (1923 p.27)

"Il-mawra ta' Monsinjur Gonzi fl-Amerika (1926) kienet ta' bosta gid ghall-Maltin li jinsabu hemm....u tkun ukoll ta' ghajnuna kbira sabiex jistghu jzommu tajjeb f'qalbhom it-tezor tal-fidi ta' Gesu' Kristu." (1927 p.12)

"....l-imgiba tal-Maltin ta' Franza hija l-istess wahda tal-Maltin ta' New York, ta' Detroitl, ta' Toronto fl-Amerika; ta' Sydney, ta' Melbourne u ta' Adelaide fl-Awstralja kif xehdu (qassisin Maltin)....li kull meta dehru fost il-Maltin f'dawk l-inhawi li semmejna, ingabru madwarhom b'hegga kbira biex jaghtu lok ghall-professjoni tal-Fidi ta' missirijiethom...." (1929 p.14)

"....il-Malti, meta jsiefer, mhux biss jiehu mieghu l-Fidi tieghu, izda huwa jibqa wkoll izommha ighozzha u jiprofessaha." (1929 p.14)

"...il-fidi timxi mal-karattru tar-ruh tal-bniedem, u ghalhekk jimporta hafna li wiehed iqawwi, fil-gid ir-rieda ta' l-emigrant biex ihoss u jiehu r-responsabbilta' tal-karattru tieghu skond it-twemmin tieghu u ma jaqax ilsir ta' l-ispirtu tad-dinja u jdur mieghu bhalma l-pinnur idur mar-rih." (1930 p.12)

"....meta l-emigrnat jitlaq minn pajjizu....meta jinsab imdawwar minn nies bi drawwiet ghal kollox xorta ohra minn tieghu, allura jdur fuq ruhu u jekk fiha jsib x'jagh;mel tajjeb ghal dak li halla warajh f'pajjizu, ghandna nahsbu li kollox imur sewwa ghalih. Izda jekk x’

hin jaghtiha ghat-tiftix gewwa ruhu ma jirnexxilux jiltaqa’

ma' l-eghruq tat-twemmin tieghu, jigri li ma l-ewwel rih daqsxejn qawwi il-fidi tieghu tbattilu u tista' wkoll tinhasadlu minn fuq ruhu...." (1930 p.13)

"....il-Malti jaf jiehu mieghu r-religjon tieghu wkoll (meta jsiefer)...." (1931 p.21)

FIDI - Gesu Kristu

"....l-Imghallem Divin li mill-glorja tieghu nizel fostna mhux ghal haga ohra hliefg biex jaghti lil kulhadd id-dawl tal-vera fidi." (1924 p.17)

FIDI, GRATITUDNI GHALL-

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

FIDI - KMANDAMENTI -SAGRAMENTI - TALB - KREDU

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna veritajiet li Huwa wriena nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-Talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq". (1923 p.39)

 

FIDI - LIBERTA'

"....Il-Fidi ddahhal maghha....l-liberta'." (1928 p.22)

FIDI - MALTA

(Malta) "....ghandha aktar tiftahar ghall-fidi fir-religjon, li gharfet dejjem izzomm qawwija u shiha ghal ghoxrin seklu." (1922, Dahla)

"Il-bniedem ghandu mnissel fih mill-istess natura s-sentiment tar-religjon....dan is-sentiment fil-poplu Malti kien qawwi bil-bosta u ghadu jidher sal-lum...." (1923 p.2)

"ir-religjon kienet dik li dejjem zejnet u kabbret dan il-poplu (Malti) li fiha kien specjali." (1923 p.2)

Meta mbaghad San Pawl fetah fommu biex jaghtihom id-dawl tal-fidi, allura dak il-poplu laqa' b'ferh kbir id-duttrina nisranija li qabdet tant tajjeb fuq il-gzira li sa zminijietna hija baqghet....dejjem soda kif tibqa' wkoll ghal li gej bil-ghajnuna ta' l-Appostlu S. Pawl." (1923 p.2)

"U l-ghaliex il-poplu Malti ghandu stampat fih hekk tajjeb dan l-ispirtu ta' religjon, huwa....jgibu mieghu kull fejn imur." (1923 p.2)

"Nitolbu ‘l Alla jzomm dejjem mixghul f'mohhna dan id-dawl tar-Relighon imqaddsa taghna fost tant tahbil li fih ninsabu." (1923 p.3)

"Jekk inqabblu l-pagna ta' din l-istorja (ta' Malta), (insibu li) ....mhux ghal haga ohra xerrdu demmhom (missirijietna) hlief biex izommu r-religjon nisranija dejjem trijonfata fuq kollox." (1923 p.34)

"Ahna ghandna tezor kbir fil-Fidi Mqaddsa moghtija lilna mill-hanin Alla minn fomm l-Appostlu Missierna San Pawl." (1924 p.20)

"....kemm kienet hanina maghna l-Maltin il-Providenza meta baghtitilna l-ewwel Missjunarju (San Pawl) biex jikkonvertina mid-dlam tal-paganezmu u jdawwalna bit-twemmin nisrani...." (1929 p.33)

"....fil-Providenza ta' Alla, Malta qabel haddiehor kellha taqla' d-don l-aktar ghaziz tal-Fidi fi Kristu, ghall-hidma ta' San Pawl Missierna." (1921 p.14)

FIDI - PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU' - MALTA

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta

unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha. (San Pawl)." (1923 p.33)

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta’

l-art taghhom." (1923 p.34)

FIDUCJA F'ALLA

il-kliem divin ("Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar ghalxejn jithabtu l-bennejja") li jqabbad fiducja totali gewwa fina, minghajr l-ebda riserva fl-ghajnuna ta' Alla, anzi ahjar li jaghtina fidi qawwija...." (1933 pp.5-6)

"...il-grajja evangelika tal-habba ta' l-armla hi bizzejjed biex tqawwilna ruhna....nixhtu 'l fuq il-harsa taghna u nqieghdu t-tama taghna kollha fih li hu l-Missier l-aktar mahbub, il-ghaliex meta huwa Alla li qieghed jibni ma jahdmux ghalxejn dawk li qeghdin itellghu l-hitan." ((1933 p.1)

"...huwa Alla li medd idejh ghall-opra (ta' twaqqif tal-MSSP) u tissoda fina t-tama taghna fl-ghajnuna ta' Alla li tant tiswa, skond ma jghallimna l-kliem tal-Profeta Rjali...."Jekk mhux Alla li jibni d-dar, ghalxejn jahdmu dawk li qeghdin jibnuha." (1933 p.13)

FRATELLI KATEKISTI

"L-Istitut Malti tal-Missjoni maghruf taht l-isem ta' Kumpanija ta' San Pawl idahhal bhala Fratelli Katekisti dawk il-guvintur li jridu jaghtu ruhhom biex ighinu lis-Sacerdoti Missjunarji fid-djar ta' l-istess Istitut (MSSP). Ghandu jkollhom sahha tajba, u ta' zmien mhux inqas minn sittax u l-anqas aktar minn tletin sena. Iridu jkunu moghtijin ghas-servizz ta' Alla u jkollhom intenzjoni retta. Ghandhom ikunu ta’ kondotta tajba u jkollhom il-bidu ta' xi sengha." (1927 p.12)

"Il-fratelli Kateksiti tal-Kumpanija ta' San Pawl jigu maghzulin fost dawk iz-zghazagh li jridu jaghtu ruhhom biex ighinu lis-Sacerdoti Missjunarji ta' l-istess Istitut (MSSP). Ghandu jkollhom sahha tajba, ghandhom ikunu ta' zmien mhux inqas minn sittax u lanqas aktar minn tletin sena. Iridu jkunu mhejjijin biex iservu 'l Alla u jkollhom intenzjoni retta. Ghandhom ikunu ta' kondotta tajba u jkollhom il-bidu ta' xi sengha." (1928 p.30, 1929 p.2,1930 p.11, 1931 p.31, 1932 p.12)

FUNDAZZJONI 8 (MSSP0 - GHAJNUNA MILL-ARCISQOF

"....IL-HIDMA TAGHNA FIT-TWAQQIF (TAL-MSSP, imcaqalqa u mmexxija mill-Providenza Divina, sabet dejjem fl-Eccza Tieghek Revma, dik l-ghajnuna ta' Missier li tant tiswa u li ahna biss nistghu nistmaw fil-kobor kollu taghha." (1933 p.12)

FUNDAZZJONI 9 MSSP0 - PROVIDENZA

"....il-hidma taghna fit-twaqqif (tal-MSSP) imcaqalqa u mmexxija mill-Providenza Divina, sabet dejjem fl-Eccza. Tieghek Revma. dik l-ghajnuna ta’ Missier li tant tiswa u li ahna biss nistghu nistmaw fil-kobor kollu taghha."

(1933 p.12)

GENITURI - MHABBA - VOKAZZJONI - TFIXKIL

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub? " (1922 p.22)

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (19222 p.23)

GENITURI - VOKAZZJONI

"Dawk kollha li jkollhom x'jaqsmu ma' tfal imsejha ghas-servizz ta' Alla u wisq aktar meta jkun hemm fin-nofs xi vokazzjoni missjunarja, jafu liema huwa wiehed mill-akbar tfixkil...l-imhabba tal-genituri lejn uliedhom." (1922 p.22)

"Lill-genituri mbaghad infakkruhom fil-hlas ghal mitt darba mwieghed mill-istess Gesu' li qatt ma jwieghed ghal xejn." (1922 p.23)

 

"....liema huwa dak il-missier jew dik l-omm li mietu jibku s-sagrificcju li ghamlu ta' binhom ghall-imhabba ta' Gesu' Kristu?" (1922 p.23)

"Il-genituri ...ghal uliedhom ghandhom jaghmlu dak kollu li jrid Alla; ghalhekk ghandhom ihalluhom liberi li jimxu mas-sejha ta' Alla...." (1924 p.5)

"....nitkellem ma' dawk il-genituri li jghaddu hajja kollha kemm hi ta' fidi, mimlija bl-imhabba evangelika u li jqaddsu l-granet tal-gimgha bix-xoghol u bil-prattika tal-virtujiet nisranija, iqaddsu wkoll is-snin tat-tfulija ta' wliedhom u hekk jigbdu fuqhom il-barka tas-sema u wkoll bosta drabi xi sejha biex wiehed jimxi aktar fil-qrib wara l-Imghallem Divin.

Dawn il-genituri jikkunsidraw bhala unur kbir li Alla...jaghzel mill-familja taghhom xi wiehed ghas-servizz tieghu." (1925 p.12)

"Spiss ahna naraw li huma wkoll (il-genituri tar-religjuz jew missjunarju) isiru religjuzi bl-imhabba tal-qalb u minghajr ma jilbsu l-libsa jissiehbu fil-mitt darba aktar imwieghed lilll-iben taghhom." (1925 p.12)

"....infakkru lill-missirijiet u lill-ommijiet li jahtu meta jfixklu l-vokazzjoni ta' wliedhom u jichdu lil Alla haddiem fil-qasam tieghu...." (1931 p.13)

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1931 p.21)

"....ikunu qeghdin jizbaljaw dawk il-genituri li jidhrilhom li huma ghandhom imexxu lil uliedhom minghajr ma jaghtu kas ta' dak li l-Providenza qieghda tiddisponi minnhom; ghax b'dan il-mod ikunu qeghdin jirruftaw l-unur li l-grazzja tal-vokazzjoni ggib maghha." (1931 p.23)

'U jekk...bosta drabi naraw li anke fost il-kuntrarju tal-familja l-vokazzjoni tibqa' miexja, titqawwa u ssehh, x'ikun qatt jekk kulhadd ighin, u joqghod attent biex ma jintilfux vokazzjonijiet?" (1931 p.23)

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet." (1931 p.23)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

"....il-vokazzjoni hija haga kollha kemm hi ta' Alla biss, izda Alla jmur jinqeda bl-opra tal-kreaturi biex ikompli l-hsibijiet imqaddsa tieghu. U fost kulhadd jistghu jkomplu din l-opra l-genituri u dawk li ghandhom il-hsieb tat-tfal. Infatti, mhux darba u tnejn li niltaqghu ma' religjuxi u qassisin li, nizzu hajr ta’spiss lil Alla, ghogbu jaghtihom omm hekk tajba li forsi kienet l-ewwel wahda li zerghat jew li saqqiet u kabbret iz-zerriegha tal-vokazzjoni fil-qalb taghhom." (1932 p.38)

"Bl-istess manjiera l-genituri u ohrajn li ghandhom il-hsieb tat-tfal iqeghdulhom quddiem ghajnejhom id-diversi professjonijiet tal-hajja, huwa xieraq ukoll li jitkellmu maghhom fuq dak li jmiss il-vokazzjoni, jigifieri li sservi r-Re tar-rejjiet u tahdem ghas-salvazzjoni ta' l-ohrajn u tkabbar dejjem is-Saltna ta' Kristu." (1932 p.38)

GENITURI - VOKAZZJONI - TALB

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni; Kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet." (1931 p.23)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet. " (1931 p.43)

GENNA

"Tezor taghna hi art twelidna....izda tezor....aktar gholi u sabih ta' bidu bla tmiem u miftuh ghal kull wiehed fostna, hi l-patrija tal-Genna." (1924 p.2))

GENNA -INFERN

"F'din id-dinja kollox ighaddi, kollox jispicca u ma jibqax haga ohra hlief l-infern b'kastig tal-hziena u s-sema, premju ghal dawk li jkunu habbew lil Gesu' Kristu f'din il-hajja." (1922 p.32)

"Sakemm ghandna l-vera Fidi, ahna ninsabu fit-triq tal-genna: mitlufa l-Fidi, tintilef ir-ruh." (1924 p.20)

GESU' - AWTORITA'

"....Gesu' ma kienx kuntent li jghallimna biss bil-kliem, izda ried ukoll ighallimna bl-ezempju li jkollna rispett lejn l-awtorita'. Arawh infatti jitwieled gewwa stalla biex jobdi ghall-kmand fieragh ta' l-imperatur; imut imdendel fuq salib minghajr ma johodha kontra s-sentenza hekk qarrieqa." (1923 pp.29-30)

GESU, QALB TA'

"....il-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu' Kristu...." (1932 p.30)

GESU KRISTU, ALLA - BNIEDEM

"... (.Gesu' Kristu) ....Alla Bniedem...." (1933 p.10)

GESU' KRISTU, APPREZZAMENT MINN

"....Dak l-gharus (Gesu' Kristu) li jaccetta kull weghda." (1933 p.38)

GESU' KRISTU, DAWL

"....il-veru dawl li huwa Gesu' Kristu...." (1922 p.11)

GESU' KRISTU - FIDI

....l-Imghallem Divin li mill-glorja tieghu nizel fostna mhux ghal haga ohra hlief biex jaghti lil kulhadd id-dawl tal-vera fidi." (1924 p.17)

GESU' KRISTU - KNISJA

"il-Fundatur Divin tal-Knisja...." (1933 p.13)

GESU' KRISTU - MHABBA

"....Gesu li xerred id-demm prezzjuzissimu tieghu u sahansitra halla hajtu fuq is-salib ghall-imhabba ta' l-ulied tieghu." (1924 p.9)

GESU' KRISTU - MHABBA (BNEDMIN, LEJN IL-)

"Il-Bambin Gesu' jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

GESU' KRISTU; MHABBA LEJN

"....l-imhabba lejn Gesu' Kristu....taghti lill-erwieh tas-sorijiet dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf taghti l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

GESU' KRISTU - MUDELL - BENEFATTURI - MISSJONI

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-Karita' tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

GESU' KRISTU, GHARUS DIVIN

"....l-gharus divin - Gesu.: (1931 p.20)

GESU' KRISTU - SALVAZZJONI

"Iva, hemm bzonn li Gesu' jkun is-Sultan u r-Re tad-dinja kollha u li r-renju tieghu jinfirex fuq il-popli kollha." (1927 p.16)

"....ix-xewqa qawwija li Gesu' ghandu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh...." (1920 p.35)

"Minn harsa lejn il-Kurcifiss nitghallmu x'tiswa ruh ta' bniedem." (1933 pp.8-9)

"....Gesu Kristu....ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh...." (1933 p.20)

GESU' KRISTU MISSJUNARJU

"....Sidna Gesu Kristu, il-Missjunarju Divin iffonda l-Knisja....u baghat kullimkien l-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa, u qalilhom, 'morru ghallmu n-nies kollha....'" (1926 p.20)

"....Gesu' Kristu....Feddej taghna....l-Ewwel Missjujnarju." (1927 p.4)

"....Gesu' Kristu stess kien l-Ewwel fost il-Missjunarji." (1927 p.8)

GESU KRISTU SULTAN

"Gesu' ....huwa l-veru Re bhala Alla u bhala bniedem; il-ghaliex bhala Alla Huwa haga wahda mal-Missier tas-sema, bhala bniedem Huwa ghandu l-qawwa kollha moghtija lilu mill-Missier Etern.: (1927 p.16)

Hija (il-festa ta’

Kristu Re) caqalqet id-dinja min-nghas ikrah li fih kienet mixhuta; fethet quddiemha l-vera triq li tiehu ghall-paci." (1927 p.16)

"....(Gesu' Kristu)....ir-Re tar-rejiet...." (1932 p.38)

GUSTIZZJA - ZVILUPP - POPLI

"Huwa (Gesu') ippronunzja dawn il-kelmiet li huma ta' gid kbir ghall-popli u ghan-nazzjonijiet....'aghtu lil Cesare dak li hu ta' Cesare u lil Alla dak li hu t'Alla' (Math XII, 21)" (1923 p.29)

GLORJA (ALLA) - SALVAZZJONI (OHRAJN) - MAHFRA (DNUBIET)

"Ma jistax ikun li Alla ma jahfirx id-dejn taghna mieghu meta ahna nhabirku biex inkabbru l-glorja tieghu u nsalvaw l-erwieh ta' l-ohrajn." (1922 p.27)

GRATITUDNI GHALL-FIDI

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

GWERRA - KONSEGWENZI

"Id-dinja kollha wara l-gwerra (1914 - 1917) baqghet imhawda ghal kollox. Dizordni l-aktar kbira kienet il-konsegwenza ta' dan il-flagell terribbli; il-popli kollha nxteghlu kontra xulxin u jfittxu dejjem li jeqirdu wiehed lill-iehor. Is-socjeta' tinsab imhassra u mpestata b'tant duttrini foloz u qarrieqa li jfittxu li jnehhu kwalunkwe sentiment tajjeb ta' Religjon, iwieghdu l-paci u l-paci ma tasal qatt." (1927 p.16)

HAJJA NISRANIJA

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa wriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-Talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta’

fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

"Inhares dejjem u f'kollox il-kelma t'Alla Sidi u tal-Knisja Mqaddsa tieghu u hekk nisthoqq il-kuruna tal-hajja." (1924 p.21)

"Imma taf fejn hu kollox? li taghti widen ghall-Kelma t'Alla li tiswa daqs id-dinja kollha bil-hwejjeg kollha taghha." (1933 p.38)

HAJJA RELIGJUZA - TFIXKIL - VOKAZZJONI

"Xi whud....ghalkemm b'intenzjoni tajba, huma jpingu b'kuluri l-aktar skuri d-diffikultajiet u t-tfixkil li wiehed jista' jiltaqa' mieghu fil-hajja religjuza." (1932 p.38)

"Ohrajn....jerfghu fuq spallejhom responsabbilta' hekk tal-biza li jbieghdu xi erwieh minn dik it-triq li ghaliha l-Imghallem Divin ikun qieghed isejhilhom." (1932 p.38)

HLAS - KARITA' - ALLA

"Alla wieghed li jhallas b'dak l-istess kejl li jkun moghti lill-ohrajn...." (1922 p.29)

"....drabi ohra (Alla) wieghed ukoll li mhux biss ihallas bl-istess qies izda bil-bosta u bosta aktar...." (1922 p.29)

"....iweghidna wkoll (Alla) drabi ohra li kulmin jaghti xi haga ghall-imhabba tieghu, jigi mhallas il-mitt darba f'din l-art u wkoll il-glorja tas-sema." (1922 p.29)

"Kif naraw mill-kliem ta' Gesu', il-premju ta' dawk li jhallu xi haga ghalih huwa kbir bil-bosta." (1922 p.31)

"Xi nghidu mbaghad ghall-premju l-iehor fis-sema (mwieghed ghal min ihalli kollox u jimxi wara Gesu' Kristu? Minghajr dubju dan hu l-akbar premju li l-bniedem jista' jircievi." (1922 p.32)

HNIENA, OPRI TAL-

"Id-duttrina mqaddsa tghallimna li hemm l-opri tal-hniena u dawn huma erbatax. It-taghlim li jinsab fihom hu sabih bil-bosta u Gesu' Kristu fil-jum tal-haqq ghad irid jiggudikana fuqu." (1923 p.13)

INFERN - GENNA

'F'din id-dinja kollox jghaddi, kollox jispicca u ma jibqax haga ohra hlief l-infern b'kastig tal-hziena

u s-sema, premju ghal dawk li jkunu habbew lil Gesu' Kristu f'din il-hajja." (19222 p.32)

"Sakemm ghandna l-vera Fidi, ahna ninsabu fit-triq tal-genna; mitlufa l-Fidi, tintilef ir-ruh.". (1924 p.20)

INTENZJONI RETTA - QAWWA

"Meta haga nkunu qeghdin naghmluha ghal Alla biss, ma ghandniex ghax nibzghu mit-tfixkil." (1929 p.27)

INTERCESSURI

"Barra minn Alla, ahna nsejhu wkoll lill-Madonna, lill-Angli u l-qaddisin ghaliex huma bil-bosta eghziez ghal Alla u jhobbu wkoll lilna u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni qawwija taghhom. L-angli u l-qaddisin huma intercessuri bil-bosta qawwija quddiem Alla, il-ghaliex huma servi fidili tieghu, anzi huma l-hbieb l-aktar mahbubin tieghu; il-Madonna hija l-aktar qawwija ghaliex hija l-omm t'Alla u mimlija bil-grazzja, din hija r-raguni li ghaliha ahna nsejhulha spiss, tant aktar li Gesu' stess hallihielna bhala Omm." (1928 p.34)

ISQOF

"....(l-isqof) bhala rapprezentant tal-Vigarju ta' Kristu, bhala Kristu fostna...." (1933 p.10)

KARITA' - -ALLA - HLAS

"Alla wieghed li jhallas b'dak l-istess kejl li jkun moghti lill-ohrajn...." 91922 p.29)

"....drabi ohra (Alla) wieghed ukoll li mhux biss ihallas bl-istess qies izda bil-bosta u bosta aktar...." (1922 p.29)

"....iweghidna wkoll (Alla) drabi ohra li kulmin jaghti xi haga ghall-imhabba tieghu, jigi mhallas il-mitt darba f'din l-art u wkoll il-glorja tas-sema." (1922 p.29)

"Kif naraw mill-kliem ta' Gesu', il-premju ta' dawk li jhallu xi haga ghalih huwa kbir bil-bosta." (1922 p.31)

"Xi nghidu mbaghad ghall-premju l-iehor fis-sema (mwieghed ghal min ihalli kollox u jimxi wara Gesu' Kristu? Minghajr dubju dan hu l-akbar premju li l-bniedem jista' jircievi." (1922 p.32)

KARITA', ATT EROJKU TAL-

"....l-att erojku ta' karita' jikkonsisti filli wiehed joffri lil Alla (ghall-erwieh tal-purgatorju dawk l-opri kollha tajba li jinghamlu f'din il-hajja u s-suffragi li wiehed jircievi wara mewtu." (1922 p.29)

"Dan l-att (erojku ta' karita') mhux biss ta' vantagg ghall-erwieh tal-purgatorju, imma wkoll ghal dawk li jaghmluh." (1922 p.29)

KARITA' (ELEMOSINA) - MISSJONI

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hi dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa. Ghalhekk issa naghmlu uzu tajjeb mill-parir li jaghtina l-Ispirtu s-Santu ('Il-Karita' tghatti kotra tad-dnubiet') u nfittxu li naghmlu dejjem u kemm nistghu biex nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1922 p.8)

"Jekk sabiha hija l-opra ta' dawn is-segwaci ta' Gesu' Kristu (il-missjunarji) xejn anqas ma hija taghkom, anzi biex nghid hekk l-opra tajba taghkom tghaddi b'xi mod l-opra tal-Missjunarju ghaliex jekk il-Missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom, kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa - u verament jekk ma tghinux il-Missjunarju, il-Knisja ma tibqax izjed kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni. (MSSP)" (1926 p.10)

"....l-opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi....l-istess id tal-Papa miftuha quddiem il-Fidili kollha biex tigbor is-sold ta' kulhadd u mbaghad tqassam bil-hsieb u bil-qalb ta' missier fuq il-ghalqa bla tmiem tal-Missjonijiet skond il-bzonn ta' kull wahda minnhom." (1926 p.23)

"Ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

"....din l-ghajnuna (materjali) li naghtu lill-Missjonijiet, tigbed bhalma jghid il-Papa (Piju XI), bosta grazzji godda fuq pajjizna stess; ghalhekk ma nkunux qeghdin innaqsu minn taghna izda nzidu ghax bosta huma t-toroq tal-Providenza li tahseb f'kulhadd, thallas lil kulhadd skond eghmilu." (1928 p.10)

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek?

Tista’ tkompli taghmel wara l-mewt tieghek ukoll meta tiffonda borza ta' l-istudju, tkun qieghed tkompli taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.12)

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek?

Tista' tpatti billi tiffonda borza ta' l-istudju, ghat-taghlim u t-trobbija ta' l-Aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu ffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll..." (1928 p.12)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah....biex jaghti xi haga mill-gid tieghu....." (1928 p.14)

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

 

"Min ighin il-Missjunarju jkollu l-hlas tal-Missjunarju." (1928 p.22)

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Min jaghti ghall-Missjoni, ikun qieghed jislef 'l Alla!" (1928 p.25)

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji!" (1929 p.9, 1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

"....hija haga ta' bzonn li wiehed ighin il-Missjunarju....kulmin ghandu gewwa l-vini tieghu demm nisrani, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex li timxi wara dik ta’

l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

"Tinsewx l-opra tas-Santa Infanzia." (1930 p.21)

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

"Kieku kulhadd....(jaghti mill-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani!" (1930 p.30)

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (1930 p.32)

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr!" (1930 p.34)

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha....billi nghinu xi borza ta' l-istudju biex biha jkun jista' dejjem jithejja zaghzugh ghal Missjunarju." (1931 p.13)

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-sena ara hsibtx ghall-missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

"Kemm u kemm vokazzjonijiet ohra nkunu nistghu nghinu jekk ma’ taghna tinghaqad l-ghajnuna taghkom ukoll." (1932 p.5)

'''malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba, la thallux tahrab dik l-okkazjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-istudju." (1932 p.17)

"Ghin il-boroz ta' l-istudju." (1932 p.30)

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1932 p.34)

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.38)

"Fil-Jum Missjunarju l-insara mxerrdin mad-dinja kollha jahsbu jghinu, kulhadd skond ma jista', l-opra mqaddsa tat-tixrid tal-Fidi." (1933 p.7)

"Fil-jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu li kulma naghtu 'l Alla jkollna tieghu l-mitt darba aktar, u li kull min jaghti ghall-Missjonijiet, ikun jaghti 'l Alla." (1933 p.26)

"Fil-Jum Missjunarju hu d-dmir ta' kulhadd li jghin l-Opri Pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

"Opra ohra ta' min ighinha hi l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjizi tal-Missjoni." (1933 p.20)

KARITA' (ELEMOSINA) - MISSJONI - PREMJU

"Il-Papa (PIJU XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta’ hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita u ta' civilta'. Wara kollox, meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

"Hidma ta' din l-ghamla (ghajnuna ghall-Missjoni) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhala f'hajjitna, f'mewtna, u wara mewtna wkoll. Kemm hu tabilhaqq li mac-cahda jimxi l-gid fil-vokazzjoni Missjunarja!" (1931 p.13)

"Kemm jahdmu n-nies tad-dinja biex jakkwistaw xi haga li, wara ftit, il-mewt tehdilhom kollox? Mela, kemm u kemm aktar ghandna nahdmu biex insalvaw l-erwieh li l-hlas tieghu hu r-renju tas-sema? (1933 p.28)

KARITA' (ELEMOSINA) - RIPARAZZJON

"Jekk ahna rridu nhallsu ghal dan id-dejn (ma' Alla) f'din l-art, nisimghu x'ighid l-Ispirtu s-Santu u nfittxu mill-aktar fis li nsewwu ghall-hsara li ghamilna. Il-kelmiet ta' l-Ispirtu s-Santu: "Il-Karita' tghatti l-kotra tad-dnubiet', jigifieri li jekk ahna naghmlu karita' innaqqsu mid-dejn taghna ma' Alla." (1922 p.27)

KELMA TA' ALLA

"Imma taf fejn hu kollox? Li taghti widen ghall-kelma t'Alla, li tiswa daqs id-dinja kollha bil-hwejjeg kollha taghha." (1933 p.38)

KMANDAMENTI - SAGRAMENTI - TALB - KREDU - FIDI

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa wriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-Talb. Il-Veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

 

KNISJA - GHAQDA

"Dak li hu tal-ghageb fil-Knisja mwaqqfa minn Gesu' Kristu hija minghajr dubju l-ghaqda kbira li tinsab fiha." (1923 p.7)

"Jekk ahna nixhtu l-harsa taghna fuq id-dinja kollha....nilmhu l-insara kollha li jinghaqdu flimkien mas-sacerdoti taghhom fil-qima u fl-imhabba; ahna nilmhu wkoll is-Sacerdoti ta' kull djocesi li jaghmlu haga wahda ma' l-isqfijiet taghhom; naraw fl-ahhar l-isqfijiet kollha li b'qima kbira jkomplu dak kollu li jghid l-isqof ta' Ruma, il-Papa."

KNISJA - GESU' KRISTU

"....il-Fundatur Divin tal-Knisja...." (1933 p.13)

KNISJA - SAN GUZEPP

"(San Guzepp)....ihares il-knisja mill-eghdewwa u ghalhekk l-isforzi kollha li jsiru biex jeqirduha jisfghu fix-xejn, u jekk xi darba jkollhom xi effett, dan jigri sabiex il-Knisja jkollha gid akbar." (1922 p.11)

 

KNISJA PRIMITTIVA - MSSP (ISTITUT)

"Sa mill-bidu tal-Knisja l-insara kienu jingabru flimkien biex b'fehma wahda u b'qalb wahda joffru 'l Alla s-sagrificcju mqaddes, it-talb....;, il-hajr....,il-fohrija taghhom. U waqt dawn il-gabriet kienu jsiru l-kolletti ghal dak kollu li hu mehtieg ghall-artal u minn dak li kien jifdal, kienu jippartecipaw il-foqra. Wara tant u tant snin, ghadha ssir l-istess haga. Ghalhekk malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)....kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida...." (1933 p.25)

 

KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT - QALB TA' GESU' - SAN PAWL - MALTA

"Hija haga tassew ta' min jibqa jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tant permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl) (1923 p.33)

KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU' - MALTA - FIDI - PARLAMENT

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha. (San Pawl)" (1923 p.33)

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." (1923 p.34)

KONSEGWENZI - GWERRA

"Id-dinja kollha wara l-gwerra (1914 - 1917) baqghet imhawda ghal kollox. Dizordni l-aktar kbira kienet il-konsegwenza ta' dan il-flagell terribbli; il-popli kollha nxteghlu kontra xulxin u jfirttxu dejjem li jeqirdu wiehed lill-iehor. Is-Socjeta' tinsab imhassra u mpestata b'tant duttrini foloz u qarrieqa li jfittxu li jnehhu kwalinkwe sentiment tajjeb ta' Religjon, iwieghdu l-paci u l-paci ma tasal qatt." (1927 p.16)

KORRISPONDENZA - MISSJUNARJU

"Din l-ittra (ta' qassis Missjunarju Detroit, habib ta' Mons. G. De Piro) kienet ghalina ta' kuragg biex inkomplu nahdmu fil-qasam t'Alla ghall-gid ta' l-ohrajn." (1923 p.27)

"....xi ittra minghand il-Missjunarju....timla lil kulhadd b'herqa aktar kbira biex wiehed jahdem aktar u aktar ghat-tixrid tal-Fidi u ghall-firxa tas-Saltna tal-mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.20)

KREDU - FIDI - KMANDAMENTI - SAGRAMENTI - TALB

'Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa uriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-
Sagramenti u bit-Talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalemnt dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

KRISTU, MIXJA WARA

"Lil nies bhal dawn (li jibzghu) ....ma nistghux....nghidulhom li l-hajja ta' dawk li jimxu wara Gesu' hija hajja ta' kumdita' u ta' pjacir bhal dawk li taf taghti d-dinja. Ghaliex Gesu' ma qalx hekk meta ltaqa' ma' dak il- bniedem ta' bla kuragg, izda qallu 'Il-volpi ghandhom l-eghrien taghhom....izda Bin il-Bniedem ma ghandux fejn imidd rasu....'" (1922 p.8)

"Ghalhekk lil dawn (li jibzghu jimxu wara Gesu') nghidulhom li jitolbu u l-kuragg ma jonqosx." (1922 p.8)

"....kuragg....din (li timxi wara Gesu') mhix haga li wiehed ma jistax jaghmilha....lil dawn nghidulhom jitolbu u l-kuragg ma jonqosx." (1922 p.8)

KRISTU,, MIXJA WARA - MHABBA (PROXXMU)

"....kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

KRISTU RE (FESTA) - MISSJUNARJU

" (Il-festa ta' Kristu Re)....qawwiet il-qalb ta' tant u tant missjunarji li jkomplu dejjem ikabbru r-renju ta' Kristu." (1927 p.16)

LABORATORJU MISSJUNARJU

"Laboratorju Missjunarju....xi erwieh tajba, imcaqalqa mill-grazzja t'Alla, jiltaqghu kultant flimkien u joffru x-xoghol taghhom ghall-ghajnuna ta' xi ghalqa mill-Qasam kbir tal-Missjoni." (1928 p.10)

"Dawn kollha (id-Dami tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu u jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23

LETTERATURA MISSJUNARJA

"Il-qari tal-grajja tal-missjoni li aktarx f'haddiehor ikabbar il-kuragg u l-entuzjazmu, lilhom (lil nies bezziegha) ghall-kuntrarju aktar jaqtaghlhom qalbhom...." (1922 p.8)

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

"F'kull librerija ta' kull skola jmissu jkun hemm xkaffa ghall-Kotba tal-Missjoni." (1929 p.5)

"AQRA FUQ IL-MISSJONI." (1930 p.13)

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha billi nithaddtu fuq il-Missjonijiet, billi nxerrdu l-istampa missjunarja...." (1931 p.13)

"Min ighallem lit-tfal jaqwralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

"Kull min jigih f'idejh dan l-Almanakk ifittex li jghaddih u jxerrdu fost l-ohrajn il-ghaliex din l-istampa hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju, biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh biex trabbi u tigbor il-vokazzjonijiet missjunarji u biex titlob l-ghajnuna temporali wkoll." (1931 p.43)

LETTERATURA RELIGJUZA

"U ma narawx forsi li din il-verita' (li vokazzjoni hi barka fuq il-familja kollha ) tidher bic-car mill-qari tal-hajja tal-qaddisin?" (1925 p.12)

"Kemm jaghmel tajjeb il-qari tal-kotba mqaddsa!" (1933 p.37)

LIBERTA' - FIDI

"....il-Fidi ddahhal maghha...l-liberta'." (1928 p.22)

MAHFRA - GLORJA (ALLA) - SALVAZZJONI (OHRAJN) - (DNUBIET)

"Ma jistax ikun li Alla ma jahfirx id-dejn taghna mieghu meta ahna nhabirku biex inkabbru l-glorja tieghu u nsalvaw l-erwieh ta' l-ohrajn." (1922 p.27)

MAHFRA (DNUBIET) - GHAJNUNA - MISSJONI

"Nghinu mela l-Missjoni Mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna." (1922 p.27)

MALTA EWKARISTIJA

"....Malta, mhabba....fil-qima kbira li ghandha lejn Gesu' Sagramentat..." (1931 pp.5-6)

MALTA - FIDI

(Malta) "....ghandha aktar biex tiftahar ghall-fidi fir-religjon, li dejjem gharfet izzomm qawwija u shiha ghal ghoxrin seklu." (1922, Dahla.)

"Il-bniedem ghandu mnissel fih mill-istess natura s-sentiment tar-religjon....dan is-sentiment fil-poplu Malti kien qawwi bil-bosta u ghadu jidher sal-lum....

Meta mbaghad San Pawl fetah fommu biex jaghtihom id-dawl tal-fidi, allura dak il-poplu laqa' b'ferh kbir id-duttrina nisranija li qabdet tant tajjeb fuq il-gzira taghna li sa zminijietna hija baqghet....dejjem soda kif tibqa’ wkoll ghal li gej bil-ghajnuna ta' l-Appostlu San Pawl." (1923 p.2)

 

"Ir-religjon kienet dik li dejjem zejnet u kabbret dan il-poplu (Malti) li fiha kien specjali." (1923 p.2)

"U l-ghaliex il-poplu Malti ghandu stampat fih hekk tajjeb dan l-ispirtu ta' religjon, huwa....jgibu mieghu kull fejn imur." (1923 p.2)

 

"Nitolbu....'l Alla li jzomm dejjem mixghul f'mohhna dan id-dawl tar-Religjon imqaddsa taghna fost tant tahbil li fih ninsabu." (1923 p.3)

"Jekk inqallbu l-pagni ta' din l-istorja (ta' Malta), (insibu li)....mhux ghal haga ohra xerrdu demmhom (missirijietna) hlief biex izommu r-religjon nisranija dejjem trijonfata fuq kollox." (1923 p.34)

"Ahna ghandna tezor kbir fil-Fidi Mqaddsa moghtija lilna mill-hanin Alla minn fomm l-Appostlu Missierna San Pawl." (1924 p.20)

"....kemm kienet hanina maghna l-Maltin l-Providenza meta baghtitilna l-ewwel Missjunarju (San Pawl) biex jikkonvertina mid-dlam tal-paganezmu u jdawwalna bit-twemmin nisrani...." (1929 p.33)

"....fil-Providenza ta' Alla, Malta qabel haddiehor kellha taqla' d-don l-aktar ghaziz tal-Fidi fi Kristu ghall-hidma ta' San Pawl Missierna." (1932 p.14)

MALTA - FIDI - PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU'

"Din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghandha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha. (San Pawl)" (1923 p.33)

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." (1923 p.34)

MALTA - KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT - QALB TA' GESU' - SAN PAWL

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f' Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tana permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti' mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)". (1923 p.33)

 

MALTA - MARIJA

"Min jaf kemm ixxuttat dmugh din il-Madonna (tal-Mellieha) li ghalkemm qieghda go rahal hekk fil-boghod (il-Mellieha) madankollu min jista' jghid kemm nies marru u ghadhom imorru jzuruha biex jaqilghu xi grazzja, inkella biex ikomplu xi weghda li kienu ghamlu, u l-Madonna minn fuq it-tron taghha b'harsa helwa u tal-hniena tmur tistedinna b'dawn il-kelmiet 'izjed ma zzuruni, izjed naghtikom grazzji'." (1923 p.16)

"....meta tkun fin-niket u fil-ghawg la tinsa qatt li go art twelidek (Malta) ghandek xbieha tal-Madonna hekk ghaziza u mirakuluza li tinsab fis-Santwarju tal-Mellieha; mur u aghmel bhalma ghamlu dejjem missirijietna (l-Maltin ta' qabilna) jigifieri mur inxtehet gharrkubbtejk quddiem din ix-xbieha hekk ghaziza u iftah qalbek maghha u hija zgur, bhala Omm hanina, tkompli l-weghda taghha, 'izjed ma zzuruni, izjed intikom grazzji'." (1923 p.16)

"Marija, din l-omm taghna (l-Maltin) ghaziza...." (1924 p.25)

"Ghal dawn il-grazzji u favuri hekk kbar (helsien mit-Torok, helsien mill-pesta, bhala ezempji) li missirijietna (Maltin) kienu rcevew minghand Marija, ma seta' qatt jonqos li huma ma jimtlewx izjed bl-imhabba lejha; ghalhekk kienu dejjem ifittxu x'ghandhom jaghmlu sabiex dejjem izjed jonorawha." (1924 p.27)

"Il-poplu (Malti) qala' bosta grazzji minghand Marija u fl-istorja (ta' Malta) nsibu hafna fattijiet sbieh li juru l-imhabba ta' Marija lejna (l-Maltin)." (1924 p.3)

"....(ahna l-Maltin ejjew) nersqu spiss lejn din l-omm ta' l-imhabba (Marija) u hija taghtina dak kollu li jkollna bzonn". (1924 p.30)

"....Malta, id-devota ta' Marija...." (1932 p.4)

MALTA - MISSJONI

"....Ta' min isemmi l-qawwa, il-hila u l-kuragg ta' tant li bhala veri Maltin, ulied il-kbir Appostlu Pawlu, hallew art twelidhom biex jaghtu ruhhom ghall-hajja missjunarja." (1922, Dahla)

"Numru ta' Maltin, a proporzjon mhux ckejken, jinsab imxerred mal-Kamp tal-Missjoni...." (1928 p.5)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) tas-Somali." (1929 p.25)

"....hutna Maltin li jinsabu jithabtu, jeghirqu u jbatu fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1929 p.32)

"....hawn fostna (l-Maltin).....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni." (1930 p.32)

"Fost il-pajjizi li jistghu jghoddu xi Missjunarji fuq il-Kamp tal-Missjoni ahna nsibu wkoll lil Malta li ma baqghetx lura u bhal pajjizi ohra kbar, tista' tghodd ukoll xi wlied taghha li b'kuragg liema bhalu hallew kollox u telqu ghal fejn Alla kien qieghed isejhilhom...." (1930 p.35)

"Ghandna ghax nibqghu bil-wisq kuntenti li c-ckejkna Malta taghna ma baqghetx lura biex tkompli u twettaq dik ix-xewqa qawwija li Gesu' ghandu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh; mhux biss, imma wkoll gewwa pajjizna, bhal pajjizi ohra kbar nistghu naraw imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa’ zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet." (1930 p.35)

"Malta wriet ruhha missjunarja wkoll mhux biss fis-sacerdoti sorijiet u nies ohra li hija baghtet fil-Missjoni, imma wkoll fl-ghajnuniet materjali u finanzjarji li tat. Infatti ghac-cokon taghha, Malta dejjem kienet wahda mill-ahjar fil-ghajnuna, sija ta' flus, kemm ukoll ta' oggetti ohra li jintbaghtu lill-Missjonijiet." (1930 p.36)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija fl-Abbisinja." (1930 p.40)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet (1931 p.23)

"....mindu l-Knisja hegget lill-Fidili ghall-Missjoni fi zmien il-Papa Benedittu XV u l-aktar fi zmien il-....Papa....Piju XI, ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk issa wkoll rega' qabad l-ispirtu Missjunarju f'Malta." (1932 p.15)

"Ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk f' dawn l-ahhar snin taz-zmien taghna, rajna jsalpaw minn Malta, ghall-Missjoni, qtajja' qtajja ta' zghazagh u sorijiet....." (1932 pp.15-17)

"....il-kelma tal-Missjoni u Missjunarju, bhalma fid-dinja kollha hekk ukoll f'Malta tfarrag il-qalb ta' kull nisrani ghal kulhadd f'ruhu ghandu tghammar l-imhabba ta' Gesu Kristu u din l-imhabba ggib maghha x-xewqa li Kristu jkun maghruf minn kulhadd biex kulhadd ihobbu". (1933 p.15)

MALTA - SAN PAWL

"Din l-art imqaddsa (Malta) bint fidila tal-missier taghha l-Appostlu tal-gnus kollha...." (1922 Dahla)

00000000000000000000"Ahna (l-Maltin) ghandna tezor kbir fil-Fidi Mqaddsa moghtija lilna mill-hanin Alla minn fomm l-Appostlu Missierna San Pawl." (1924 p.20)

"....kemm kienet hanina maghna (l-Maltin) l-Providenza meta baghtitilna l-ewwel Missjunarju (San Pawl) biex jikkonvertina mid-dlam tal-paganezmu u jdawwalna bit-twemmin nisrani." (1929 p.33)

"....L-isem helu ta' Gesu' li ghall-opra ta' Pawlu minn Tarsu ilu elfejn sena jinstema' u jdoqq fuq fommna (il-Maltin)...." (1933 p.8)

"Sa minn zmien il-migja providenzjali ta' San Pawl, il-Maltin haddnu l-Fidi ta' Kristu...." (1933 p.20)

MALTA - SAN PAWL - SANTU WISTIN

"....Santu Wistin....hu zgur huna (l-Maltin) fil-bidu tal-fidi tieghu ghax, bhalma jistqarr huwa stess, l-opra tal-konverzjoni tieghu, bhal dik tal-konverzjoni taghna (l-Maltin) taf bhala missierha lill-Appostlu San Pawl. (1932 p.23)

MARIJA

"Meta Sidna Gesu' Kristu kien jinsab fuq is-salib, ta l-omm ghaziza tieghu bhala omm il-bnedmin kollha b'dawk il-kelmiet, 'Mara, hekk hu l-iben tieghek - Hekk hu l-omm tieghek." Minn dak il-mument Marija laqghet fil-persuna ta' San Gwann Appostlu l-bnedmin kollha bhala wliedha." (1922 p.15)

"Sa minn dak l-ewwel mument (taht is-salib) hija (Marija) bdiet iggib ruhha maghhom (il-bnedmin kollha) ta' vera omm billi taghtihom l-ghajnuna fil-bzonnijiet taghhom." (1922 p.15)

"Id-dinja kollha tista' tixhed verament kemm hija omm tajba Marija...." (1922 p.15)

"....Marija....din l-omm hekk kbira li tinsab fis-sema." 1922 p.15)

"Marija".....l-omm ghaziza tieghu (Gesu')...." (1922 p.15)

"Marija....omm hanina li ma tichad xejn lill-ulied taghha." (1922 p.15)

"....(Marija)....din l-omm ghaziza...." (1922 p.15)

"Marija tilqa' kollox bi pjacir kbir mill-ulied taghha, imbaghad hija, bhala omm generuza, thallas bi premju kbir ix-xoghol zghir li jsir ad unur taghha." (1922 p.15)

"Marija....omm generuza...." (1922 p.15)

"....u l-Madonna....b'harsa helwa u ta' hniena...." (1923 p.16)

"....il-Madonna....omm hanina...." (1923 p.16)

"Barra minn Alla, ahna nsejhu wkoll lill-Madonna, lill-Angli u l-qaddisin, ghaliex huma bil-bosta eghziez ghal Alla u jhobbu wkoll lilna u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni taghhom.....' il-Madonna hija l-aktar qawwija ghaliex hija l-omm t'Alla u mimlija bil-grazzja, din hija r-raguni li ghaliha ahna nsejhulha spiss, tant aktar li Gesu' stess hallihielna bhala Omm." (1923 p.34)

"Huwa tassew krudil dak l-iben li bl-eghmil tieghu jdejjaq 'l ommu, imma xi nghidu ghal dawk l-insara li jdejqu l-Omm l-aktar helwa fost l-Ommijiet kollha, li johduha kontra taghha bi kliem ikrah li lanqas jixraq biss li wiehed isemmi?" (1924 p.10)

"....(Marija)....l-Omm l-aktar helwa fost l-ommijiet kollha...." (1924 p.10)

"....kif ma jistax ikun li wiehed jifred lil Gesu' minn Marija, hekk ukoll ma jistax ikun li tifred l-imhabba lejhom." (1924 p.25)

"....kemm u kemm ghandna Santwarji (fid-dinja) iddedikati lil din l-omm ghaziza (Marija)....kemm hawn xbihat (taghha mad-dinja kollha) li permezz taghhom il-kbir Alla jghogbu jikkonsla u jaghti grazzji lil tant u tant popli u nazzjonijiet shah...." (1924 p.25)

"....(Marija).....din l-omm ghaziza...." (1924 p.25)

"....nersqu spiss lejn din l-omm ta' l-imhabba (Marija) u hija taghtina dak kollu li

jkollna bzonn." (1924 p.30)

"....(Il-) Vergni Marija....l-Omm mahbuba ta' Gesu' Kristu u taghna...." (1931 p.11)

"....Marija li tant giet onorata f'dan il-Koncilju (ta' Efesu, fis-sena 431 Wara Kristu) bhala Omm t'Alla, hija Omm ta' l-insara kollha." (1932 p.4)

"....Marija Omm ta' Alla u Omm taghna...." (1932 p.4)"

"....l-azzjoni tant tenera li grat fuq il-Kalvarju meta Kristu irrakkomanda l-omm mahbuba tieghu lil San Gwann." (1932 p.9)

"U ga la darba (Marija) hija l-Omm ta' Alla, ghandha tkun mimlija b'kull grazzja u mzejna b'kull privilegg u ghalhekk ghandna nqimuha, inhobbuha u nimitawha...." (1932 p.10)

" (Marija)....omm tas-sema....l-istess omm ta' Gesu'...." (193 p.20)

"....l-omm tieghu (Gesu'), sidtna Marija Vergni...." (1933 p.20)

 

 

MARIJA - MALTA

"Min jaf kemm ixxuttat dmugh din il-Madonna (tal-Mellieha) li ghalkemm qieghda go rahal hekk fil-boghod (il-Mellieha) madankollu min jista' jghid kemm nies marru u ghadhom imorru jzuruha biex jaqilghu xi grazzja inkella biex ikomplu xi weghda li kienu ghamlu, u l-Madonna minn fuq it-tron taghha b'harsa helwa u tal-hniena tmur tistidinna b'dawn il-kelmiet, 'izjed ma zzuruni, izjed naghtikom grazzji." (1923 p.16)

"....meta tkun fin-niket u fil-ghawg la tinsa qatt li go art twelidek (Malta) ghandek xbieha tal-Madonna hekk ghaziza u mirakuluza li tinsab fis-Santwarju tal-Mellieha; mur u aghmel bhal ma ghamlu dejjem missirijietna (-Maltin ta' qabilna), jigifieri mur inxtehet gharrkubbtejk u hija zgur, bhala Omm hanina, tkompli l-weghda taghha, 'izjed ma zzuruni, izjed intikom grazzji." (1923 p.16)

"Marija, din l-omm taghna (l-Maltin) ghaziza...." (1924 p.25)

"Ghal dawn il-grazzji u favuri hekk kbar (helsien mit-Torok, helsien mill-pesta, bhala ezempji) li missirijietna (l-Maltin) kienu rcevew minghand Marija, ghalhekk kienu dejjem ifittxu x'ghandhom jaghmlu sabiex dejjem izjed jonorawha." (1924 p.27)

"Il-poplu (Malti) qala' bosta grazzji minghand Marija u fl-istorja (ta' Malta) nsibu hafna fattijiet sbieh li juru l-imhabba ta' Marija lejna (l-Maltin)." (1924.p.30)

"....(ahna l-Maltin, ejjew) nersqu spiss lejn din l-omm ta' l-imhabba (Marija) u hija taghtina dak kollu li jkollna bzonn." (1924 p.30)

"....Malta, id-devota ta' Marija...." (1932 p.4)

MARIJA - MSSP (ISTITUT)

"Id-dinja kollha tista' tixhed verament kemm hija omm tajba Marija, u xejn inqas ukoll dan l-Istitut (MSSP) illi jhoss kwazi sensibbilment l-ghajnuna taghha." (1922 p.15)

"Huwa (L-Istitut MSSP) sa mill-bidu tat-twaqqif tieghu gharaf il-kobor u l-qawwa ta' Marija u kemm hija mehtiega l-ghajnuna taghha. Ghalhekk sa minn dejjem huwa wera devozzjoni specjali lejn din l-omm hekk kbira li tinsab fis-sema." (1922 p.15)

"Fi kwalinkwe tfixkil u ghawg illi huwa (l-Istitut MSSP) sab ruhu fih, irrikorra dejjem ghand Marija li zammet 'il boghod kull periklu...." (1922 p.15)

"Marija laqghet dejjem it-talba tieghu (ta' l-Istitut MSSP) u tatu dak kollu li kellu bzonn. Bosta huma infatti l-grazzji kbar li huwa kellu minghand Marija u li minghajr l-intercessjoni taghha zgur li ma kienx jaqla'." (1922 p.15)

"Marija Santissima ma' dan l-Istitut (MSSP) dejjem turi ruhha ta' omm verament hanina li ma tichad xejn lill-ulied taghha." (1922 p.15)

"B'att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

"U fl-Istitut taghna Missjunarju (MSSP) fittixna ahna wkoll noffru fjuriet lill-Madonna...." (1932 p.9)

MARIJA - GHAWDEX

"....il-poplu tal-gzira ohtna (Ghawdex) wera ruhu tabilhaqq devot lejn Marija." (1932 p.9)

MARIJA ASSUNTA - MSSP (ISTITUT)

"B’att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta, illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

"Ghalhekk ahna wkoll li sa mill-bidu ta' l-Istitut (MSSP) hassejna l-ghajnuna ta' Marija, htarnieha bhala patruna taghna l-aktar ghaziza, u billi l-Istitut kellu bidu fil-gzira ta' San Pawl hassejna li ma stajniex naghmlu ahjar milli nqimuha skond l-uzu tant qadim ta' Malta meta taht it-titlu ta' 'Santa Marija' ma’ kullimkien tigi ccelebrata t-telgha ta' Ommna Marija fis-sema." (1933 p.20)

MEWT

"Fin-niket u t-tfixkil kollu ta' din il-hajja, quddiem l-istess mewt, nerfa' mohhi u qalbi lejn Missieri fis-smewwiet u nghidlu, 'Tigi saltnatek'." (1924 p.20)

"F’dan il-mument hekk tal-biza' (tal-mewt) huwa (l-anglu kustodju) jaghmel dak kollu li jista' sabiex ma jhalliniex nintilfu; huwa jaghmlilna kuragg sabiex ma niddisprawx, jaghtina d-dawl u jqawwina fil-fidi u jgeghilna nindmu u jaqlghelna l-vera soghba ta' dnubietna." (1926 p.15)

"....(il-mewt)....(il-) vjagg ghall-genna...." (1933 p.35)

MHABBA - ALLA/PROXXMU

"Lil dawk li jhobbu 'l Alla, il-hwejjeg kollha jghinuhom biex jaghmlu l-gid." (1929 p.29)

"Il-karita'....trid li mill-gid li wiehed ghandu, jaghti sehem lil haddiehor ukoll; u ghalhekk jekk ahna ghandna l-Fidi ta’ Kristu, ghandna wkoll id-dmir li nwassluha lill-ohrajn li ghad ma ghandhomx din il-gawhra, l-eghzez fost kollha." (1930 p.32)

"Biex inkunu nafu jekk f'qalbna hix tghammar l-imhabba ta' Alla, ma ghandniex naghmlu haga ohra hlief nidhlu dahla gewwa fina u naraw jekk ghandniex ix-xewqa li l-isem tieghu jigi maghruf ma' kullimkien." (1933 p.27)

"Ma’ l-imhabba ta' Alla ma tistax tigi mifruda x-xewqa li l-hlejjaq kollha mzejna bir-raguni jaghrfuh, ihobbuh u jfahhruh." (1933 p.27)

"Inkunu ngibu ruhna ta' ghazzenin meta ma nkunux nahdmu ghal Kristu."

MHABBA - GESU' KRISTU

"....Gesu' li xerred id-demm prezzjozissimu tieghu u sahansitra halla hajtu fuq is-salib ghall-imhabba ta' l-ulied tieghu." (1924 p.9)

MHABBA (BNEDMIN, LEJN IL-) - GESU' KRISTU

"Il-bambin Gesu' jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li Huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

IMHABBA LEJN ALLA/PROXXMU

"Id-Duttrina mqaddsa tghallimna li jinsabu l-opri tal-hniena u dawn huma erbatax. It-taghlim li jinsab fihom hu sabih bil-bosta u Gesu' Kristu fil-jum tal-haqq ghad irid jiggudikana fuqu." (1923 p.13)

 

"Tezor fuq it-tezori mbaghad hi l-Karita', is-sultan tal-virtujiet, il-milja tal-perfezzjoni, Alla nnifsu, u min bhal Alla?" (1924 p.20)

"L-ewwel u l-aqwa dmir tal-bniedem hu li jhobb 'l Alla Sidna l-ewwel u fuq kollox il-ghaliex li ahna u li ghandna nafuh Lilu wahdu u gejna mahluqin sewwa sew biex inhobbu Lilu."

"Inhobbu lil Alla Sidna jekk noboghdu li jobghod Hu u nhobbu li jhobb Hu, fi kliem iehor naharbu d-dnub u naghmlu s-sewwa." (1924 p.20)

"Sid id-dawl u d-dlam ma jghammrux flimkien, hekk ukoll, il-karita' u d-dnub ma jinstabux f'ruh wahda f'hin wiehed.;" (1924 p.20)

"Wara l-imhabba t'Alla, l-imhabba ta' hutna. Ahna lkoll ahwa ulied missier wiehed. It-tieni dmir kbir tieghi hu li nhobb l-ahwa tieghi, u nhobbhom daqs kemm innhobb lili nnifsi, ghaliex hekk irid Alla Sidi. Min ighid li jhobb lil Alla u fl-istess hin ma jhobbx mill-qalb sahansitra l-eghdewwa, dan ikun ighid kelma b'ohra." (1924 p.20)

MHABBA LEJN DJOCESI TA' MALTA

"U naghmlu taghna l-kliem ghaziz tal-Papa Missjunarju (Piju XI)....fil-waqt li ahna naqilbuh lejk Eccza. Revma. f'xewqa l-aktar mixghula biex il-Fundatur Divin tal-Knisja jsawwab dejjem aktar bil-kotra l-grazzji tieghu fuq din id-djocesi tant ghaziza ghall-qalb tieghek paterna.: (1933 p.13)

MHABBA LEJN GESU’ KRISTU

"....l-imhabba lejn Gesu' Kristu....taghti lill-erwieh (tas-sorijiet) dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf taghti l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

MHABBA : GHAJN - HIDMA MISSJUNARJA

"....l-imhabba lejn Gesu' Kristu....taghti lill-erwieh (tas-sorijiet) dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

MHABBA (PROXXMU) - KRISTU, MIXJA WARA

"....kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

MHABBA (PROXXMU) - NISRANI

"....kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

MHABBA TA' ALLA - EVANGELIZZAZZJONI

"Il-Bambin Gesu' jberikna lkoll u jaghtina l-qawwa biex nistghu ngharrfu lil haddiehor dik l-imhabba li ahna nafu li huwa ghandu ghal kull bniedem." (1929 p.1)

MHABBA - VOKAZZJONI - TFIXKIL - GENITURI

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub?" (1929 p.22)

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (1922 p.23)

MILIED

"Il-Milied....(il-) festa tal-Bambin...." (1932 p.17)

MISSJONI

"Tiltaqa' fid-dinja ma’ xi whud ta' qalb kbira....li....l-imhabba....ta tbatija kbira ghal Gesu' u ghall-erwieh li huma tant eghziez ghalih, iggeghelhom jixtiequ b'herqa kbira l-kamp tal-missjoni.: (1922 p.8)

"jinsabu (nies) ohrajn bla hila....li jaharbu bhal Gona mill-wicc t'Alla li jsejhilhom ghall-hajja ta' l-appostolat u jilqghu ruhhom billi jsibu skuzi ta' biza u ta' bluha." (1922 p.8)

"....biex wiehed jimxi wara Gesu', u jimxi warajh fil-qrib, u jista jkompli l-missjoni ta' dan l-Imghallem Divin, hemm bzonn li wiehed ihejji ruhu ghal bosta tahbit, jiccahhad minn bosta hwejjeg, li jbati u jeghreq." (1922 p.8)

F'dawn l-artijiet (tal-missjoni) id-dimonju jqanqal gwerer l-aktar qalila sabiex ma jhallix il-kelma tal-vangelu tigi mxerrda u hekk tinqered is-saltna tieghu." (1922 p.9)

"F'din il-gwerra kontra l-haddiema ta' Gesu' Kristu huwa (ix-xitan) mhux biss jisserva bil-hzunija tieghu proprja, imma wkoll bl-istess bnedmin li....aktar ifittxu bi kwalunkwe manjiera li jhassru dak kollu li l-ministru ta' Gesu' Kristu jkun ghamel b'tant tahbit. (1922 pp. 10-11)

"Madankollu, jekk it-tahbit fil-missjoni huwa kbir, ma hix anqas l-imhabba ta' San Guzepp." (1922 p.11)

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hi dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa." (1922 p.27)

"Minghajr dubju, din l-opra tal-hniena (tghallem il-Vangelu lil min ma jafx) hi bil-wisq aktar stmata mill-ohrajn kollha ghaliex il-Vangelu jgib fihom is-salvazzjoni tar-ruh li hi l-aktar haga sabiha u prezzjuza li ghandu l-bniedem." (1923 p.14)

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom wkoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu', 'Ejjew imberkin minn Missieri ghax jien kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni.' " (1923 p.14)

"Jekk ahna naghtu daqqa ta' ghajn lejn tant pajjizi li ghadhom ma gharfux ir-religjon , hekk sabiha ta' Kristu, ahna nhossu ghafsa ta' qalb x'hin naraw tant u tant erwieh moghnija bir-raguni bhalna, izda ma humiex imdawlin bid-dinjita' li biha l-bniedem huwa mzejjen." (1924 p.17)

"Dan il-barbarizmu ezista minn dejjem, jezisti l-lum u jibqa' jezisti f'dawn l-artijiet mudlama, sakemm ma tirrisplendix il-ligi ta' dak l-Imghallem Divin li mill-glorja tieghu nizel fostna mhux ghal hag'ohra hlief biex jaghti lil kulhadd id-dawl tal-vera fidi." (1924 p.17)

"....fejn is-sacerdot kattoliku jizra' z-zerriegha tal-Vangelu, hemmhekk jirrisplendi d-dawl tal-vera hajja...." (1924 p.18)

"Fin-niket u t-tfixkil kollu ta' din il-hajja, quddiem l-istess mewt, nerfa' mohhi u qalbi lejn Missieri fis-smewwiet u nghidlu, 'Tigi saltnatek!" (1924 p.20)

""....l-opra missjunarja....ix-xoghol li mit-truf tad-dinja jaghtu d-difensuri ta' l-isem ta' Kristu..." (1925 p.31)

[Minhabba l-Espozizzjoni Missjunarja tal-l924] "....imtlejna b'almu gdid biex aktar nahdmu u nithabtu ghal fini hekk sabih u hekk qaddis, li hu tant ghall-qalb tal-Vigarju ta' Gesu Kristu u ta' dawk il-fidili kollha li jhossu haj gewwa fihom l-ispirtu nisrani. (1926 p.4)

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI), imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....qieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom Appostoliku." (1926 p.11)

"....(il-missjoni)....l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

"....Sidna Gesu' Kristu, il-missjunarju Divin....baghat kullimkien l-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa, u qalilhom, 'Morru u ghallmu n-nies kollha....' " (1926 p.20)

"L-istat ta' l-affarijiet fuq il-ghalqa tal-missjoni dejjem jibqa' jdejjaq il-qalb tan-nisrani li joqghod jikkunsidrah, idejjaq fuq kollox il-qalb tas-Sacerdot ministru u ambaxxatur ta’

Gesu' Kristu....li jifhem u jghallem lill-ohrajn x'jigifieri l-kliem tal-Pater Noster 'Adveniat Regnum tuum', 'tigi saltnatek' ". (1926.p.20)

"U jekk ahna nsaqsu lilna nfusna l-ghaliex il-fidi ma gietx imxerrda aktar, aktarx ikollna nwiegbu u nghidu, 'Il-ghaliex dawk li kellhom id-don tal-fidi forsi ma hasbux bizzejjed ghal huthom pagani'." (1926 p.20)

"....l-affari tal-missjoni tmiss lil kulhadd; lilna lkoll....Sidna Gesu' Kristu mar jirrakkomanda u jafda l-erwieh ta' dawk li ghadhom....fid-dlam tal-paganezmu...." (1926 p.21)

"....jekk ghadna ma dhalniex fl-affari tal-Missjoni infittxu nidhlu...." (1926 p.21)

"....(l-istorja tal-Missjoni)...l-istorja tal-hajja, tat-tbatija, ta' l-ezerctu appostoliku li l-lum jinsab fuq il-Kamp tal-Missjoni." (1927 p.4)

"...L-istorja tal-Missjonijiet kattolici hi antika daqs it-twemmin nisrani; ghalhekk jekk ahna rridu nsibu l-bidu taghha jehtigilna mmorru lura ghaz-zminijiet meta Gesu' Kristu kien ighix fost il-bnedmin u jghaddi minn pajjiz ghal iehor, minn belt ghal ohra, tal-Palestina. (1927 p.4)

"Thobb il-Missjoni u tahdem ghaliha jfisser li f'qalbek ghandek il-karita' tar-Redentur li....jhalli, jekk ikun hemm bzonn id-disgha u disghin naghga fidila biex ifittex dik li tbieghdet minn hdan il-merhla tal-Knisja." (1927 p.13)

" 'Adveniat regnum tuum ('Tigi Saltnatek) . Ifittex....jikber ir-renju ta'....Gesu' u jigbed ghal hdanu d-dinja kollha li, haga wahda fl-imhabba tinxtehet tadura r-Re Divin u tkantalu t-tifhir li jisthoqqlu." (1927 p.16)

"Iva, hemm bzonn li Gesu' jkun is-Sultan u r-re tad-dinja kollha u li r-renju tieghu jinfirex fuq il-popli kollha." (1927 p.16)

"Il-hsad huwa ta' kotra kbira. Il-haddiema huma ftit. Hekk hu l-mument tal-ghazla, hekk hu l-mument tal-Grazzja...." (1927 p.26)

"....fuq il-kamp tal-Missjoni Alla jghin b'mod kollu specjali lill-mahbuba servi tieghu. (il-Missjunarji)" (1928 p.4)

"Jekk ghadek ma bdejtx, ibda ahdem il-lum ghall-Missjoni. U kompli sakemm issir merhla wahda u Raghaj wiehed." (1928 p.7)

"Min ihobb lil Gesu' Kristu jaghmel dak li jista' biex ikun mahbub min-nies kollha." (1928 p.9)

"Kun propagandist ta' l-akbar fost il-kawzi (tal-missjoni)." (1928 p.13)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni)...." (1928 p.14)

"(Il-)....missjunarji li ghalih (ghal Gesu' Kristu), u biex iqabbdu l-qlub tal-pagani bl-imhabba tieghU, hallew lil pajjizhom, lil nieshom, u marru 'l boghod, 'il boghod biex ikabbru u jifirxu dejjem aktar is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU." 19289 p.14)

"Inzommu dejjem quddiem ghajnejna li Gesu' miet ghal kulhadd." (1928 p.15)

"L-ghajnuna lill-Missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

"....il-Miva (ghaqda li tghin lill-Missjunarji b'mezzi moderni)....bil-ghaqda li tista' ggib bejniethom, taghtihom ukoll dik il-qawwa esterna, li hi ta' tant ghajnuna ghar-rebh ta' l-erwieh." (1928 p.20)

"Mal-hbieb thaddet fuq il-Missjoni u l-Missjunarji." (1928 p.21)

......

"Il-futur tal-missjonijiet qieghed f'idejn kull wiehed minna." (1928 p.23)

"Min jaghti ghall-Missjoni, ikun qieghed jislef 'l Alla !"

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29

"Aghti lil haddiehor l-Ispirtu Missjunarju." (1929 p.13, 1930 p.4)

"Ninsabu f'dawn iz-zminijiet tal-Missjoni. Naghmlu dak li nistghu biex it-tfal jiehdu huma wkoll l-ispirtu missjunarju." (1929 p.17)

(Il-hidma Missjunarja) "....L-opra divina tat-tixrid tal-Fidi...." (1930 p.2)

"kawza l-aktar sabiha, l-aktar ghaziza, l-aktar qaddisa, li hija l-firxa tas-saltna ta'....Sidna
Gesu' Kristu. (1931 p.20)

"....fost l-azzjonijiet valoruzi, din li wiehed ihalli kollox warajh biex imur ihabbar is-saltna ta' Gesu' fuq wicc id-dinja....din hi l-aktar divina." (1931 p.20)

"....(il-Missjoni)....il-hsad divin...." (1932 p.17)

"....(il-Missjoni)...il-qasam kbir at' Kristu...." (1932 p.2)0

(It-tluq ta' Missjunarji fis-27 ta' Novembru 1931) "....din l-okkazzjoni li tfakkar fl-ewwel zminijiet tal-Knisja, u l-aktar waqt il-harga ta' l-Appostli mic-Cenaklu, nhar Ghid il-Hamsin." (1932 p.26)

(It-tluq ta' Missjunarji), "....dak il-waqt ta' dwejjaq li thoss il-qalb ghall-firda minn art twelidha, gie f'daqqa wahda mbiddel f'hena l-aktar helu ghal-lehen li kien hiereg minn dak il-poplu (nies migburin ghall-ahhar tislima) - le, ahna ma ninsewkomx, inkunu maghkom bil-hsieb taghna, inkunu maghkom bil-ghemil taghna, inkunu maghkom bil-ghajnuna taghna; intom itolbu ghalina u ahna nitolbu ghalikom. U hekk il-qalb taghna, gewwa l-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu' Kristu tibqa; wkoll, ghalkemm fil-boghod, tibqa' thabbat ghalikom. Viva r-Religjon ta' Kristu! Viva l-Missjunarji taghha." (1932 p.3)

"....(il-vokazzjoni missjunarja)....l-istedina mill-gholi....ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art." (1933 p.7)

"....il-hidma kbira missjunarja, il-lant ta' bla qies ghas-salvazzjoni tad-dinja pagana...." (1933 p.10)

"Liema kura u liema pacenzja ma jihdux is-sacerdoti (missjunarji) bil-pagani biex ighallmuhom it-twemmin nisrani u jipperswaduhom mis-superstizzjonijiet qarrieqa taghhom?" (1933 p.33)

"Liema kura ta' xi sorijiet (fl-artijiet tal-Missjoni) sejra tonqos lejn il-morda pagani?" (1933 p.33)

"B'liema attenzjoni u hlewwa li biha jgibu ruhhom (is-sorijiet Missjunarji) mat-trabi abbandunati u mat-tfal ghall-maghmudija u ghall-Ewwel Tqarbina?" (1933 p.33)

"....il-hidma tal-missjoni....tikkonsisti....fis-sagrificcji kontinwi u ibsin ta' dawk li jsiru messaggiera tal-kelma ta' Alla ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh biex ikomplu jwettqu t-talba....ta' persuni...li xtaqu jakkwistaw numru sabih ta' erwieh imbeghdin minn Alla l-Imbierek." (1933 p.33)

"U kif tiehu hsieb tar-ruh, il-missjoni tiehu wkoll kura tal-gisem billi ticcivilizza d-drawwiet hziena taghhom, billi tezercitahom fis-snajja', fix-xjenzi, u hafna hwejjeg ohra ta' gid." (1933 p.33) MISSJONI - EWKARISTIJA

"....Gesu' Sagramentat, is-Sid tal-qasam kbira tal-missjoni...." (1928 p.14)

"Ghal dan il-lehen ('Sinjur, aghtini l-erwieh')....jinghaqdu diversi razez....minghajr ma jqisu n-natural divers taghhom.....ilkoll jinghaqdu u ghall-qawwa ta' dan l-eku....jieklu mill-hobz ewkaristiku li jaghmilhom natura wahda, gisem wiehed, ruh wahda taht sid wiehed, li ma jixtiqux hlief ghaqda, twemmin, haqq u hniena."

(1933 p.32)

MISSJONI -GESU' KRISTU - MUDELL - BENEFATTURI

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-Karita' tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

 

MISSJONI, HIDMA GHALL-

"Laboratorju Missjunarju....xi erwieh tajba, imcaqalqa mill-grazzja t'Alla jiltaqghu kultant flimkien u joffru x-xoghol taghhom ghall-ghajnuna ta' xi ghalqa mill-qasam kbir tal-Missjoni." (1928 p.10)

"Dawn kollha (id-Dami tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu u jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

MISSJONI, JUM IL-

'....l-ewwel Gurnata Missjunarju (23/10/27) hallitilna tifkira helwa...." (1928 p.16)

"Il-Papa Piju XI waqqaf il-Jum Missjunarju biex ikun moghti kollu ghall-opra ghaziza tal-Missjonijiet." (1933 p.4)

'Fil-Jum Missjunarju l-insara mxerrdin mad-dinja kollha jahsbu jghinu, kulhadd skond ma jista' l-opra mqaddsa tat-tixrid tal-Fidi." (1933 p.7)

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' talb, smigh ta' quddies, tqarbin, adorazzjoni ta' Gesu Sagramentat u meditazzjoni." (1933 p.9)

"Fil-Jum Missjunarju t-talb taghna ghandu jkun biex Alla jdawwal il-mohh ta' l-imsejkna li qeghdin fil-aghma tar-ruh." (1933 p.11)

"Fil-Jum Missjunarju ghandna nitolbu biex kulhadd jaghraf il-vera fidi u jhaddanha bil-qalb." (1933 p.14)

"Fil-Jum Missjunarju t-talba taghna ghandha tkun biex fid-dinja kollha kulhadd iqim kif imiss lill-veru Alla." (1933 p.16)

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' ghaqda ma' dawk l-eluf ta' Missjunarji qalbiena, irgiel u nisa, li jinsabu 'l boghod jahdmu ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1933 p.19)

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu li kulma naghtu 'l Alla jkollna tieghu l-mitt darba aktar, u li kull min jaghti ghall-Missjonijiet, ikun jaghti 'l Alla." (1933 p.26)

"Fil-Jum Missjunarju hu d-dmir ta' kulhadd li jghin l-Opri Pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

MISSJONI - KARITA' (ELEMOSINA)

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hi dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa. Ghalhekk issa naghmlu uzu tajjeb mill-parir li jaghtina l-Ispirtu s-Santu ('Il-karita' tghatti l-kotra tad-dnubiet) u nfittxu li naghmlu dejjem u kemm nistghu biex nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1928 p.8)

"Jekk sabiha hija l-opra ta' dawn is-segwaci ta' Gesu' Kristu (mill-missjunarji) xejn anqas ma hija taghkom, anzi biex nghid hekk l-opra tajba taghkom tghaddi b'xi mod l-opra tal-missjunarju ghaliex jekk il-Missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom, kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa. U verament jekk ma tghinux il-Missjunarju bl-offerta taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

"....l-opra tal-Propagazzjoni tal-fidi....l-istess id tal-Papa miftuha quddiem il-Fidili kollha biex tigbor is-sold ta' kulhadd u mbaghad tqassam bil-hsieb u bil-qalb ta' missier fuq il-ghalqa bla tmiem tal-Missjonijiet skond il-bzonn ta' kull wahda minnhom." (1926 p.23)

"ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

"....din l-ghajnuna (materjali) li naghtu lill-Missjonijiet tigbed bhalma jghid il-Papa (Piju XI) bosta grazzji fuq pajjizna stess; ghalhekk ma nkunux qeghdin innaqqsu minn taghna izda nzidu ghax bosta huma t-toroq tal-Providenza li tahseb f'kulhadd, thallas lil kulhadd skond eghmilu."

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek?

Tista' tkompli taghmel wara l-mewt tieghek ukoll; meta tiffonda borza ta' l-istudju, tkun qieghed tkompli taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.12)

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek?

Tista' tpatti billi tiffonda borza ta' l-istudju, ghat-taghlim u t-trobbija ta' l-Aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu ffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll......" (1928 p.12)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah....biex jaghti xi haga mill-gid tieghu...." (1928 p.14)

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

"Min jghin il-Missjunarju jkollu hlas ta' Missjunarju." (1928 p.22)

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Min jaghti ghall-Missjoni, ikun qieghed jislef 'l Alla!" (1928 p.25)

"....hija haga ta' bzonn li wiehed jghin il-Missjunarju....kulmin ghandu gewwa l-vini tieghu demm nisrani, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex li timxi wara dik ta’ l-Imghallem Divin, Gesu' Kristu." (1930 p.6)

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji!" (1920 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

"Tinsewx l-opra tas-Santa Infanzia." (1930 p.21)

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

"Kieku kulhadd....(jaghti mill-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani!" (1930 p.30)

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (1930 p.32)

"Ftakru fl-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr!" (1930 p.34)

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha billi nghinu xi zaghzugh fit-thejjija tieghu ghal Missjunarju li hija tant twila u tiswa tant, billi nghinu xi borza ta' l-istudju biex biha jkun jista' dejjem jithejja zaghzugh ghal missjunarju." (1931 p.13)

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-sena ara hsibtx ghall-Missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1931 p.34)

"Kemm u kemm vokazzjonijiet ohra nkunu nistghu nghinu jekk ma’ taghna tinghaqad l-ghajnuna taghkom ukoll." (1932 p.5)

"...malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba la thallux tahrab dik l-okkazzjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1932 p.17)

"Ghin il-boroz ta' l-istudju." (1932 p.30)

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.38)

"Fil-Jum Missjunarju l-insara mxerrdin mad-dinja kollha jahsbu jghinu, kulhadd skond ma jista', l-opra mqaddsa tat-tixrid tal-Fidi." (1933 p.7)

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu li kulma naghtu 'l Alla jkollna tieghu l-mitt darba aktar u li kull min jaghti ghall-Missjonijiet, ikun jaghti 'l Alla." (1933 p.26)

"Fil-Jum Missjunarju hu d-dmir ta' kulhadd li jghin l-Opri Pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

"Opra ohra ta' min ighinha hi l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjizi tal-Missjoni." (1933 p.30)

MISSJONI - MAHFRA (DNUBIET) - GHAJNUNA

"Nghinu mela l-Missjoni Mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna." (1922 p.27)

MISSJONI - MALTA

"....ta' min isemmi l-qawwa, il-hila u l-kuragg ta' tant li bhala veri Maltin, ulied il-kbir Appostlu Pawlu, hallew art twelidhom biex jaghtu ruhhom ghall-hajja missjunarja." (1922 Dahla)

"Numru ta' Maltin, a proporzjon mhux ckejken, jinsab imxerred mal-Kamp tal-Missjoni...." (1928 p.5)

Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) tas-Somali." (1929 p.25)

"....hutna Maltin li jinsabu jithabtu, jegherqu u jbatu fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1930 p.32)

"....hawn fostna (l-Maltin)....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni." (1930 p.32)

"Fost il-pajjizi li jistghu jghoddu xi missjunarji fuq il-Kamp tal-Missjoni, ahna nsibu wkoll lil Malta li ma baqghetx lura u bhal pajjizi ohra kbar, tista' tghodd ukoll xi ulied taghha li b'kuragg liema bhalu hallew kollox u telqu ghal fejn Alla kien qieghed isejhilhom....." (1930 p.35)

"Ghandna ghax nibqghu bil-wisq kuntenti li c-ckejkna Malta taghna ma baqghetx lura biex tkompli u twettaq dik ix-xewqa qawwija li Gesu' ghandu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh; mhux biss imma wkoll gewwa pajjizna, bhal pajjizi ohra kbar nistghu naraw imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet." (1930 p.35)

"Malta wriet ruhha missjunarja wkoll mhux biss fis-sacerdoti, sorijiet u nies ohra li hija baghtet fil-Missjoni, imma wkoll fl-ghajnuniet materjali u finanzjarji li tat. Infatti, ghac-cokon taghha, Malta dejjem kienet wahda mill-ahjar fil-ghajnuna, sija ta' flus, kemm ukoll ta' oggetti ohra li jintbaghtu lill-Missjonijiet." (1930 p.36)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"....mindu l-Knisja hegget lill-Fidili ghall-Missjoni fi zmien il-Papa Benedettu XV u l-iktar fi zmien il-Papa....Piju XI, ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk issa wkoll rega' qabad l-ispirtu Missjunarju f'Malta." (1932 p.15)

"Ma ghandna x'nistaghgbu xejn jekk f'dawn l-ahhar snin taz-

zmien taghna rajna jsalpaw minn Malta, ghall-Missjoni, qtajja', qtajja' ta' zghazagh u sorijiet...." (1932 pp 15-17)

"....il-kelma tal-Missjoni u Missjunarju, bhalma fid-dinja kollha hekk ukoll f’ kulhadd biex kulhadd ihobbu." (1933 p.15)

MISSJONI - MSSP (ISTITUT)

"Nitolbuh ukoll ('l Alla) biex dejjem iqajjem suldati godda f'dan l-Istitut (MSSP), li dawn, bil-ghajnuna tieghu jaghtu ruhhom ghax-xoghol tal-Vangelu u hekk mhux biss izommu, izda wkoll ikabbru f'huthom dan l-ispirtu tar-religjon imqaddsa tan-Nazzarenu." (1923 p.3)

"....il-fini ta' l-Istitut taghna (MSSP) huwa l-missjonijiet ta' barra...." (1923 p.20)

"Ahna....bl-isperanza li gurnata wkoll l-Istitut taghna (MSSP) ikollu x-xorti sabiha li jibghat xi whud mill-membri tieghu biex huma wkoll ....ixerrdu z-zerriegha tal-Kelma t'Alla f'dawk l-artijiet fejn Huwa ghall-hniena tieghu jkun ghogbu jibghathom." (1924 p.23)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla, il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din, li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x'nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sa l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

....u....spiccat il-funzjoni (tat-tluq ta' tliet missjunarji gizwiti) li halliet fil-qalb ta' kulhadd u fina wkoll (MSSP) speranzi kbar li jekk il-Bambin irid, gurnata ghad tmissna din il-grazzja tant kbira u sabiha. (li nibaghtu l-Missjunarji)>" (1927 p.18)

"....bl-esperjenza taghna stess (ghax issa hemm Fra Guzepp il-Missjoni) stajna nghidu kemm huwa veru li Alla, fuq il-Kamp tal-Missjoni, ighin b'mod kollu specjali lill-mahbuba servi tieghu." (1928 p.4)

"....Alla xehet fuqu (dan l-Istitut tal-Missjoni MSSP) ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-opra ta' wiehed mill-fratelli katekisti tieghu sata' jifrex idu....fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja...." (1928 p.4)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha, u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) tas-Somali." (1929 p.25)

"U ahna (MSSP), mill-qiegh ta' qalbna nerfghu t-talb umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI)....ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-Kamp tal-Missjoni." (1930 p.23)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

"....ukoll gewwa pajjizna (Malta) nistghu naraw....imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu l-ewwel iqaddsu ruhhom u mbaghad ruh l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu li taghhom huwa l-protettur." (1930 p.35)

"Il-haddiema huma ftit....inzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

"L-Istitut tal-Missjoni (MSSP) maghruf taht l-isem ta' Socjeta' Ta' San Pawl.....ghandu b'fini tieghu li jifforma Missjunarji ghal dawk l-inhawi li jinsabu bla haddiema tal-Van gelu u li jiftah u jmexxi djar ghall-gid tal-proxxmu....." (1932 pp3-5, 10-15)

"L-Istitut taghna Missjunarju (MSSP)...." (1932 pp.22,35)

"....L-Istitut gdid tal-Missjoni (MSSP)...." (1932 p.23)

"....is-Socjeta' (MSSP)......qieghdet ruhha f'idejn il-Providenza u....baghtet wiehed mill-fratelli katekisti (l-Abbisinja)....u....;mill-ftit li stajna, tajna l-hidma taghna ghall-gid ta' dawk l-erwieh tal-proxxmu taghna...." (1932 p.35)

"....(Sant' Agata) bini....biex fih....izzomm iz-zghazagh halli jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u, 'il boghod, 'il boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghU, iqeghduhulhom fil-menti taghhom, fil-qalb taghhom, fil-fomm taghhom." (1933 p.3)

"Edificcju (id-Dar ta' Sant'Agata) li ghandu jilqa' lil dawk li, b'qalb kbira kif jixraq lis-snin taz-zghozija....laqghu l-istedina li semghu mill-gholi biex jinxtehtu bil-hidma taghhom kollha ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art. Iva! Hawn jigu mhejjija dawn iz-zghazagh biex ikunu jistghu jobdu ghall-kmand tas-Sid tal-Hsad....'Morru u ghallmu lill-gnus kollha'....'ippritkaw il-Vangelu lill-hlejjaq kollha.' " (1933 pp. 7-8)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-Qaddis Papa Piju X....' din hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju....dan hu l-oggett minna tant mixtieq; hawn sa fl-ahhar inkunu nistghu nghidu li smajna u ghamilna l-kmand ta' Kristu, 'morru u ghallmu'." (1933 pp. 10-12)

"....is-Socjeta (MSSP)....wisq mehtiega mis-Sacerdoti li jkunu jistghu jahdmu fil-ghalqa ta' Kristu u jsalvaw l-erwieh." (1933 p.24)

"....sa mill-bidu Alla riedu Missjunarju l-Istitut (MSSP)....." (1933 p.31)

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji; ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

MISSJONI - GHAJNUNA

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hija dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa." (1922 p.27)

"....nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1922 p.27)

"Nghinu mela l-missjoni mqaddsa u Alla jinsa d-dnubniet taghna (1922 p.27)

"....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara), kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom." (1923 p.14)

"Jekk intom (l-insara) mela tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh; imma jekk ghall-kuntrarju intom twaqqfu l-ghajnuna taghkom, huwa jkollu jieqaf ukoll mix-xoghol tieghu." (1923 p.14)

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa - u verament jekk ma tghinux il-Missjunarju, il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1926 p.10)

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

"....dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP ighaddi 'l quddiem....jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

"Jekk ghadek ma bdejtx, ibda ahdem il-lum ghall-missjoni. U kompli sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1928 p.7)

"Il-Missjunarju mhux la kemm tibaghtu u terhilu, izda trid tkompli mieghu u taghtih dik l-ghajnuna li jinhtieg...." (1928 p.10)

"Ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

"Ma ninsew qatt li din l-ghajnuna li naghtu lill-Missjonijiet tigbed, bhalma jghid il-Papa (Piju XI), bosta grazzji godda fuq pajjizna stess....." (1928 p.10)

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek? Tista' tkompli taghmel (il-gid) wara l-mewt tieghek ukoll; meta twaqqaf borza ta' l-istudju, tkun qieghed taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-Karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.12)

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek? Tista' tpatti billi twaqqaf borza ta' l-istudju ghat-taghlim u t-trobbija tal-aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu iffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll...." (1928 p.12)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu u min biex joffri ghallinqas it-talb tieghu...." (1928 p.14)

L-ghajnuna lill-Missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom il-lum qabel ghada." (1928 p.17)

"Min jghin il-Missjunarju jkollu l-hlas tal-Missjunarju." (1928 p.22)

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof Gappuniz) lill-familji ta' nsara li jistghu., u li qeghdin ighinu l-Opra tal-Propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom it-tajjeb." (1928 p.24)

"Iservi mbaghad aktar u aktar (li familja Bussidta gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof gappuniz) lil dawk il-familji (nsara) li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma wkoll jiftakru li ghandhom id-dmir jahsbu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Min jaghti ghall-Missjoni jkun qieghed jislef 'l Alla." (1928 p.25)

"Sostni l-ezerctu ta' Kristu li qieghed jikkumbatti ghall-Fidi tieghu." (1928 p.27)

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1929 p.9, 1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

"Dawn kollha (in-nisa tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna (biex ighinu l-Missjunarji) u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

"....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP)....ghandhom ifittxu jgharrfu l-opra lill-ohrajn....biex huma wkoll ikunu jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta'.....l-ghajnuna taghhom." (1930, qoxra quddiem, gewwa)

"....il-Papa (PijuXI) .....iridna lkoll b'xi mod jew iehor missjunarji, jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu...." (1930 p.3)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24)

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1931 p.3)

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-pagani. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin...." (1930 p.4)

"....hija haga tal-bzonn li wiehed ighin il-Missjunarju...." (1930 p.6)

:....nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.30)

"Kieku kulhadd skond l-affarijiet tieghu jaghmel l-istess (jaghti xi haga ghall-Missjonijiet) kemm barka jista' jigbed fuqu u kemm gid jista' jaghmel ma' hutu l-pagani." (1930 p.30)

"L-ghajnuna li wiehed jaghti lill-Opra Missjunarja u lill-Missjunarji ma hix xi haga li nistghu naghmluha u ma naghmluhiex il-ghaliex din l-azzjoni ma tistax tinfired mill-ohra ordnata minn Alla bil-precett tal-Karita'." (1930 p.32)

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (1930 p.32)

"Ftakru fl-Opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1930 p.33)

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr!" (1930 p.34)

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu l-Opra tal-Missjonijiet hija minghajr l-ebda dubju t-thejjija u t-trobbija tal-Missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-Appostolat. Ghalhekk il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla...." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

"Ghin il-kawza taghna. (tal-Missjoni)" (1931 p.6)

"Haga hekk tal-ghageb (il-vokazzjoni missjunarja) nammirawha u nghinuha...." (1931 p.31)

"Hidma ta' din l-ghamla (kull tip ta' ghajnuna ghall-vokazzjonijiet missjunarji) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1931 p.13)

"Inkiteb u gieghel lil min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu, partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni....." (1931 p.23)

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-sena ara hsibtx ghall-Missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP)" (1931 p.29)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu l-lum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1931 p.34)

"Jekk int trid tahdem ghal qalb il-Papa (PijuXI), ghin l-opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1931 p.38)

"X'hin tigu biex tqassmu, tinsewx l-Opra taghna (MSSP)" (1931 p.38)

"Kulmin jigih f'idejh dan l-Almanakk (Almanakk SAN PAWL ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) ifittex li jghaddih u nxerrdu fost l-ohrajn il-ghaliex din l-istampa hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju, biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh, biex trabbi u tigbor il-Vokazzjonijiet Missjunarji u biex titlob l-ghajnuna temporali wkoll." (1931 p.43)

"Wiehed mill-isbah eghmejjel fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-Vokazzjonijiet Missjunarji". (1932 p.13)

"....malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba, la thallux tahrab dik l-okkazzjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1932 p.17)

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)". (1932 p.25)

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP).' (1932 p.29)

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1932 p.34)

"Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

"Ighin darbtejn min ighin malajr." (1932 p.38)

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja (MSSP) ghandu sehem mill-merti taghha." (1932 pp. 40-41)

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir ghalina li nkunu nistghu nghidu, "Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi, izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu." (1932 p.42)

"Kristu ghandu jsaltan; ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp.14-15)

"Ahna (MSSP) nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid li jaghmlulna u jixtiqulna." (1933 p.18)

"Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp.20-21)

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm il-Missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni ta' miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

"....malli ghall-glorja t'Alla ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida...." (1933 p.25)

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

"Fil-Jum Missjunarju huwa d-dmir ta' kulhadd li jghin l-opri pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

"Fil-beneficenzi taghkom ftakru fl-opra tal-boroz ta' l-istudju." (1933 pp. 28-29)

"Opra ohra ta' min ighinha hija l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjiz tal-Missjoni." (1933 p.30)

"Din l-ghajta....('Mulej, aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet...." (1933 p.33)

MISSJONI - PAPA BENEDITTU XV

"B'din l-Ittra (Maximum illud') il-Papa (Benedittu XV) ta lill-Knisja ta' Gesu' Kristu l-mezzi mehtiega li bihom jista' jimxi 'l quddiem it-tixrid tal-Vangelu." (1922 p.5)

"L-imhabba lejn il-missjoni mqaddsa li biha kien mixghul il-Papa immortali Benedittu XV kienet kbira tant li gie msejjah il-Papa tal-Missjonijiet." (1923 p.6)

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-sucessur tieghu fil-Katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

"....il-Papa Benedittu XV lanqas kien ghadu xerred mad-dinja l-ittra tieghu enciklika hekk sabiha fuq il-Missjonijiet (Maximum illud" - 30 NOV, 1919) li din kienet gejja mill-qalb tieghu ta' Missier,, ahna konna ga issodisfajna s-sentimenti taghna ta' kattolici meta rajna l-isqfijiet iqumu bhala bniedem wiehed u b'dak iz-zelu li jigi mnissel fihom mill-Ispirtu s-Santu, jinxtehtu biex ighinu l-opri tal-Missjoni." (1923 p.7)

"Jekk kulhadd thassar u beka t-telfa ta' dan il-Kap tal-Knisja Kattolika (il-Papa Benedittu XV) xejn anqas u bir-ragun kollu bkewh u thassruh il-missjonijiet...." (1923 p.24)

"L-imhabba ta' dan il-Papa (Benedittu XV) lejn il-missjonijiet geghlitu jwaqqaf tant opri a favur taghhom." (1923 p.25)

"Ghal tant opri mela u ghal tant imhabba ta' dan il-Papa Benedittu XV lejn il-:Missjoni, kulhadd ghandu jibqa' jaghrfu bhala l-Papa tal-Hniena u tal-Missjonijiet." (1923 p.25)

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (PijuX, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-Missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

MISSJONI - PAPA PIJU X

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (PijuX< Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

MISSJONI - PAPA PIJU XI

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-successur tieghu fil-katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

"Il-Vigarju ta' Gesu' Kristu, il-Papa (Piju XI)....dejjem fidil ghall-kmand ta' l-Imghallem Divin bil-ghajnuna ta' tant mezzi godda ta' komunikazzjoni, huwa sejjer kontinwament jibghat ma' kulimkien, minn tarf sa l-iehor tad-dinja, Isqfijiet u qassisisn." (1926 p.20)

"Il-Papa (Piju XI) jaghraf wisq tajjeb l-istat (ta' tahwid) li fih tinsab id-dinja; jixtieq li jara l-popli kollha migburin flimkien, ghaqda wahda, fl-imhabba ta' Gesu' Kristu." (1927 p.16)

"Ghal dan il-fini (L-ghaqda tal-bnedmin) huwa (il-Papa Piju XI) waqqaf il-festa ta' Kristu, Re tal-gnus kollha, sabiex hekk, il-popli kollha li huma mbeghdin u mifrudin minn xulxin, jinghaqdu flimkien taht renju wiehed u jaghrfu lil Gesu' bhala Re taghhom." (1927 p.16)

"....l-Ittra Enciklika 'Rerum Ecclesiae' hija s-sigill l-aktar nobbli, hija l-kuruna l-aktar sabiha li (lill-Opra Missjunarja) mar ixiddilha l-glorjuz renjanti Papa Piju XI/" (1927 p.24)

"....din l-ittra (Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) ghandha ccaqlaqna u tkabbar fina l-ispirtu nisrani....." (1927 p.24)

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u jfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument (Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-perseverazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi)." (1927 p.24)

"....F'din l-Ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja; jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivili huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

"....il-Papa (PijuXI) bhala Missier hanin, huwa jhoss, anke aktar minn haddiehor, il-bzonnijiet li jinsabu fihom il-Missjunarji fuq il-Kamp biex ikabbru dejjem is-Saltna t'Alla, u erhilu jghid u jikteb lill-ulied tieghu li diga' jinsabu fil-hdan tal-Knisja, biex iwissihom li ma ghandhomx jinsew lil huthom il-pagani il-ghaliex ghalihom ukoll Sidna Gesu' Kristu xerred id-demm ghaziz tieghu." (1928 p.10)

"Il-Papa (Piju XI) bhala Missier ta' kulhadd qieghed jaghmel il-hila tieghu kollha biex ir-raggi tal-vera Fidi jiddu kullimkien u fuq il-bnedmin kollha." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

Il-Papa Piju XI....bit-taghlim......, bl-ezempju......bil-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra,.....warrbuh." (1930 p.3)

"....il-Papa (Piju XI).....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u fehimna li huwa d-dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-Vangelu." (1930 p.3)

"U ahna (MSSP) mill-qiegh ta' qalbna, nerfghu t-talba umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI).......ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

"Il-Papa (PijuXI) jaghmilha ta' tallab ghal hutna l-infidili." (1930 p.4)

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu, l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippritkaw il-Vangelu) u jistieden lill-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni tal-Vangelu fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

"Il-Papa Piju XI huwa mixghul b'hegga liema bhalha ghax-xoghol tal-Missjoni, u x-xewqa kbira tieghu hija li l-Vangelu ta' Gesu' jigi mhabbar mill-aktar fis ma' kullimkien...." (1931 p.39)

"Il-Papa Piju XI ma jistax jinsa u ma jinsa qatt il-Missjunarji." (1931 p.40)

"....ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

"Il-Papa Piju XI waqqaf il-Jum Missjunarju biex ikun moghti kollu ghall-opra ghaziza tal-Missjonijiet." (1933 p.4)

".....il-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju...." (1933 pp. 10, 12)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna Missjunarji MSSP) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X....., din hi x-xewqa mhegga tal-Papa.....Piju XI, il-Papa Missjunarju....." (1933 pp. 11 - 12)

".....(il-Papa) Piju XI qieghed jissejjah minn kulhadd il-Papa Missjunarju...." (1933 p.31)

'....il-Papa prezenti (Piju XI).....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra lid-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jfarrku l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur, ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa ghal dejjem." (1933 pp. 32-33)

"Din l-ghajta....('Mulej aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet....u jdawwal bid-dawl tal-Fidi, fil-waqt li jizra' z-zerriegha tal-verita'." (1933 p.33)

"....din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li tant hi mixtieqa mill-Papa (Piju XI)....." (1933 p.38)

MISSJONI - PAPIET

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X< Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu.....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

MISSJONI - PREMJU - KARITA' (ELEMOSINA)

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox, meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

"Hidma ta' din l-ghamla (ghajnuna ghall-Missjoni) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna, u wara mewtna wkoll. Kemm hu tabilhaqq li mac-cahda jimxi l-gid fil-Vokazzjoni Missjunarja!" (1931 p.13)

"Kemm jahdmu n-nies tad-dinja biex jakkwistaw xi haga li, wara ftit, il-mewt tehdilhom kollox? Mela, kemm u kemm aktar ghandna nahdmu biex insalvaw l-erwieh li l-hlas tieghu hu r-renju tas-sema?" (1933 p.38)

MISSJONI - QALB TA' GESU'

"....il-Missjunarji....jifirxu dejjem aktar is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU (ta' Gesu". (1928 p.14)

"Fuq il-Kamp tal-Missjoni naghmlu li ssaltan il-Qalb ta' Gesu'." (1933 pp. 30-31)

MISSJONI - RESPONSABBILTA'

""Fikom (l-insara)....intom thossu tinbet bhal xewqa li tiehdu sehem fit-tixrid tat-taghlim nisrani." (1923 p.14)

"....jekk, il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara) kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom (l-insara)." (1923 p.14)

"Jekk intom (l-insara) tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh." (1923 p.14)

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom ukoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu': 'Ejjew, imberkin minn Missieri, ghax jien kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni' " (1923 p.14)

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa. U verament jekk ma tghinux il-missjunarju bl-offerti taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha". (1924 p.10)

"Kemm verament hemm bzonn li f'dawn il-pajjizi (tal-Missjoni) tirrenja r-religjon ta' Kristu!" (1924 p.17)

"Izda b'ghafsa gewwa qalbna ghandna nghidu kemm u kemm huma ftit fin-numru (il-missjunarji) u kemm u kemm huma meghjunin ftit (missjunarji u bnedmin biex jigu evangelizzati)".. (1926 p.20)

"Jekk ma nistghux naghtu l-hidma taghna ghax ma gejniex imsejhin ghaliha, jekk ma nistghux naghtu l-gid ta' din id-dinja ghaliex ma ghandniex, ghallinqas ma nhallux li naghmlu dak li nistghu, jigifieri nitolbu." (1926 p.21)

"Id-dmir taghna lejn hutna l-pagani, insibuh imghallem lilna mill-istess awtorita' divina, 'Hobbu lil xulxin'. Kif ghandna nhobbu lil xulxin? Ighallimna l-istess Gesu': 'Kif jiena habbejt lilkom hekk ghandkom intom thobbu lil xulxin." (1926 p.22)

"L-imhabba li Gesu' ghandu ghalina hi mudell ta' dik l-imhabba li ahna ghandu jkollna lejn l-ohrajn. Meta nghidu 'l-ohrajn', ma nifhmux nghidu biss il-qraba taghna....u lanqas l-imghammdin tad-dinja kollha, izda nifhmu wkoll il-pagani kollha,.....il-ghaliex Gesu' Kristu daqskemm habb lilhom habb lilna u ghalina lkoll bata u miet dik il-mewt tant kiefra fuq is-salib." (1926 p.22)

``"...ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni ta' l-ewwel sitt isqfijiet cinizi (1926)....tibqa' fl-istorja tal-missjonijiet bhala grajja l-aktar kbira u sabiha u li tikkonsla u tqawwi l-qalb ta' dawk kollha li jahdmu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh." (1927 p.16)

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna, nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u nfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument ('rerum ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-persevazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi)" (1927 p.24)

"....f'din l-ittra ('rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja; jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivi li huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

"Dan l-Almanakk (San Pawl Almanakk tal-Missjoni)....issa li wasal....fuq l-ghatba tas-sena 1928....jixtiqhielkom mimlija b'kull gid u anke bil-opri tajba specjalment bil-merti tal-hidma lejn il-kamp tal-Missjoni." (1928 p.4)

"Koftalri (;-Nemefattiro) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni), min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu, u min biex joffri ghall-inqas mit-talb tieghu." (1928 p.14)

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illum qabel ghada." (1928 p.17)

"Mal-hbieb thaddet fuq il-Missjoni u l-Missjunarji." (1928 p.21)

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-karita' tal-Feddej Divin li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

"Il-futur tal-missjonijiet qieghed f'idejn kull wiehed minna." (1928 p.23)

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjon i) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Sostni l-ezerctu ta' Gesu' Kristu li qieghed jikkunbatti ghall-Fidi tieghU>" (1928 p.27)

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

"Ma ghandna nhallu tghaddi l-ebda gurnata minghajr ma nkunu ghamilna xi haga ghall-opra l-aktar kbira f'Alla, jigifieri ghall-Missjonijiet; imqar nghidu l-'Missierna' jew is-'Sliema'." (1928 p.30)

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

"Aghti lil haddiehor l-Ispirtu Missjunarju." (1930 p.4)

"Ahseb u thaddet fuq il-Missjunarji." (1929 p.15)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha....." (1929 p.254)

"Biex inkomplu sewwa u dejjem ahjar id-dmir taghna ta' veri nsara, ilkoll u kuljum ghandna niftakru u ngibu quddiem ghajnejna li hafna u hafna miljuni ta' bnedmin ghadhom fil-jasar tal-paganizmu, fid-dlam ta' l-idolatrija u ta' kull superstizzjoni." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

"Nibqghu nahdmu sakemm issir merhla wahda u Raghaj Wiehed." (1930 p.2)

"....Piju XI....bit-taghlim....bl-ezempju.....bil-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra,.....warrbuh." (1930 p.3)

".....il-Papa (Piju XI).....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u.....fehimna li huwa dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-Vangelu." (1930 p.3)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24, 1933 p.27)

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba, inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

"....biex ahna nfarrguha (lil qalbna) hemm bzonn li nithaddtu fuq dan il-bzonn, hemm bzonn li niktbu fuq dan il-bzonn (jigifieri li nghinu lill-ohrajn u li ngharrfuhom lil Kristu)>" (1930 p.6)

"Nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

"AQRA FUQ IL-MISSJONI.' (1930 p.13)

"Tinsewx l-opra tas-Santa Infanzia." (1930 p.21)

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

"Kieku kulhadd....(jaghti l-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani!" (1930 p.30)

"L-ghajnuna li wiehed jaghti lill-Opra Missjunarja u lill-Missjunarji mhix haga li nistghu naghmluha u ma naghmluhiex il-ghaliex din l-azzjoni ma tistax tinfired mill-ohra ordnata minn Alla bil-precett tal-Karita'." (1930 p.32)

"....jekk ahna ghandna l-Fidi ta' Kristu, ghandna wkoll id-dmir li nwassluha lill-ohrajn li ghad ma ghandhomx din il-gawhra, l-eghzez fost kollha." (1930 p.32)

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippritkaw il-Vangelu" u jistieden l-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni fl-artijiet tal-Missjoni.": (2930 p.36)

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu bih l-opra tal-missjonijiet hija, minghajr dubju, it-thejjija u t-trobbija tal-missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-appostolat." (1932 p.44, 1933 p.39)

"....ninxtehtu lkoll....ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh....." (1931 p.2)

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb, min bl-ghajnuna temporali, min bl-azzjoni u bl-offerta tieghu nnifsu, ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

"XERRED IL-FIDI TIEGHEK" (1931 p.6, 1932 p.21, 1932 p.25, 1933 p.38)

"Ghin il-kawza taghna (tal-Missjoni)." (1931 p.6)

"Hobb lil Kristu u aghmel li jkun mahbub mill-ohrajn." (1931 p.8)

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja), nammirawha u nghinuha billi nithaddtu fuq il-missjonijiet, billi nxerrdu l-istampa missjunarja,. billi nresqu lejn l-Istitut Missjunarju zghazagh ta' rieda tajba...." (1931 p.13)

"Inkiteb u gieghel min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

"Idra thaddet fuq il-Missjoni." (1931 p.26)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (12931 p.34)

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa, ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

"Il-haddiema huma ftit. Nifhmuha tajjeb din il-verita' ghal meta l-Knisja kienet ghadha fil-bidu taghha, izda l-lum....donnu ma hix haga li tista' tkun; madankollu kull meta noqoghdu nahsbu u nghoddu daqsxejn x'inhu li sar, x'inhu li ghad irid isir, ikollna nghidu: kemm u kemm huwa tabilhaqq li l-haddiema huma ftit'." (1931 p.44)

"Huma (is-Sacerdoti) l-lum bilkemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt; bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kulfejn nibet u qabad." (1931 p.44_

"X'inhu ghalhekk li ghandna naghmlu (quddiem in-nuqqas tal-Missjunarji)? Naqtghu qalbna? Le! Le! Izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu t-tliet opri Pontificji Missjunarji,, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)...." (1931 p.44)

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? Le! Le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna.....nghinu t-tliet Opri Pontificji Missjunarji, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)......li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

"Wiehed mill-isbah eghmil fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-vokazzjonijiet missjunarji." (1932 p.13)

".....fittxu li timmeritaw quddiem Alla billi tghinu.....l-vokazzjonijiet missjunarji, tkunu qeghdin tibaghtu fuq il-hsad divin dawk il-haddiema tant u tant mehtiega, biex il-bnedmin kollha mill-aktar fis jingabru f'merhla wahda taht raghaj wiehed." (1932 p.17)

"Thaddet fuq il-Missjoni." (1932 p.19, 1933 p.33)

"Aghmel li Gesu Krisru jigi maghruf." (1932 p.27) "Naghtu l-fidi lil min ma ghandux." (1932 p.33)

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)'. (1932 p.36)

"Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

"Ftakar ta' sikwit mal-gurnata fl-elf miljun li ghadhom pagani u fittex ghin, illum qabel ghada, billi tixhet xi haga fil-boroz taghna ta' l-istudju." (1932 p.37)

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.38)

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ghalina ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir li nkunu nistghu nghidu, 'Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu.' " (1932 p.42)

"....ma; nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

"Jekk inhobbu hafna 'l Alla, nahdmu wkoll hafna ghaliH>" (1933 p.4)

"...wisq aktar minn nofs (l-abitanti tad-dinja) ghadhom qeghdin jistennew il-barka tal-fidwa divina; ghadhom ma jafu xejn fuq il-Feddej taghna, u l-isem helu ta' Gesu'.....ghadhom qatt ma semghuh....Ghalhekk....hadd ma ghandu ghax jistaghgeb jekk....il-qalb taghna timtela bil-konfuzzjoni." (1933 p.8)

"Kristu ghandu jsaltan. Ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp.14-15)

"....il-kelma tal-Missjoni u Missjunarju, bhalma fid-dinja kollha hekk ukoll f'Malta tfarrag il-qalb ta' kull nisrani ghal kulhadd f'ruhu ghandu tghammar l-imhabba ta' Gesu' Kristu u din l-imhabba ggib maghha x-xewqa li Kristu jkun maghruf minn kulhadd biex kulhadd ihobbu." (1933 p.15)

"Meta nhallu xi haga ghal Alla, Hu jaghtina l-mitt darba aktar." (1933 pp. 16- 17)

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

"Alla jrid li kulhadd isalva; irid ghalhekk li kulhadd ikun jaf is-sewwa." (1933 pp. 18-19)

"Kull min ihobb lil Gesu' Kristu li ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh, jixtieq ukoll li s-saltna tieghu, il-Knisja Mqaddsa, tinfirex ma' kullimkien u dlonk issir merhla wahda u raghaj wiehed." 91933 p.20)

"Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp.20-21)

"Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.22)

"Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja ta' Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni tal-miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

"Ixhet ghajnejk fuq il-Kamp tal-Missjoni u ara kemm hsad qieghed jistenna lill-haddiema." (1933 pp.24-25)

"Jekk ghadek ma hsibthiex, ara intix imsejjah ghal Missjunarju." (1933 p.26)

"Biex inkunu nafu jekk f'qalbna hix tghammar l-imhabba ta' Alla, ma ghandniex naghmlu haga ohra hlief nidhlu dahla gewwa fina u naraw jekk ghandniex ix-xewqa li l-isem tieghU jigi maghruf ma' kullimkien." (1933 p.27)

"Ma l-imhabba ta' Alla ma tistax tigi mifruda x-xewqa li l-hlejjaq kollha mzejna bir-raguni jaghrfuh, ihobbuh u jfahhruh." (1933 p.27)

"Aghtu lill-ohrajn dak li San Pawl ta lilkom." (1933 p.27)

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

"......il-pagani li fost il-foqra huma l-aktar foqra." (1933 p.29)

"....il-Papa prezenti (Piju XI).....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra tad-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jgarrfu l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur; ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa' ghal dejjem ta' dejjem." (1933 pp. 32-33)

"Ghalhekk, ahna lkoll li diga' qeghdin ingawdu l-Opra tal-Fidwa, nimxu wara dawn l-erwieh (il-Missjunarji) qalbiena.....u bl-opra, bil-kelma u bit-talb taghna tigi bilgri mitmuma x-xewqa taghna, 'Domine da mihi animas' ('Sinjur aghtini l-erwieh')". (1933 p.33)

"Min ihobb tabilhaqq lil Kristu, iridu mahbub minn kulhadd." (1933 p0.38)

"Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.39)

MISSJONI/VOKAZZJONI - PREMJU

"Gesu' wieghed zewg xorta ta' premji, il-wiehed f'din id-dinja u l-iehor fis-sema.....il-premju li l-missjunarju.....ikollu f'din l-art.....skond il-kliem ta' Gesu' (hu) l-mitt darba ta' dak li wiehed ikun halla. Izda l-esperjenza tghallimna li l-missjunarju ma jkollu xejn minn dawk l-affarijiet kollha li Gesu' wieghed ghal mitt darba.....inkompli nghid jien li bosta drabi ma jkollux lanqas dak li jinhtieg ghall-hajja....il-hlas tal-missjunarju f'din l-art ma hux haga ohra hlief il-vera paci tal-qalb.....f'nofs tant tahbit, tbatijiet u persekuzzjonijiet, huwa dejjem ghandu gewwa qalbu dik il-paci ta' Alla, paci li d-dinja qatt ma garrbet u ghalhekk lanqas taf taghti, ghaliex din hi merfugha biss ghas-segwaci ta' Gesu' Kristu.". (1922 p.32)

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju intom ukoll.....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu', 'Ejjew imberkin minn missieri ghax jiena kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni..'" (1923 p.14)

(Lill-genituri, Alla) ".....ihallashom mhux biss f'din id-dinja, imma anke fid-dinja l-ohra u dan wieghdu Gesu' stess, 'Kull wiehed li jhalli lil uliedu ghall-imhabba tieghi, jircievi l-mitt darba izjed u jirbah il-genna.' " (1924 p.5)

"....it-tfal....jifhmu li bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk, gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghamil it-tajjeb taghhom." (1928 p.5

MISSJONI - SAN FRANGISK TA' ASSISI

"Fl-1219 waqt li l-Krucjati u t-Torok kienu mqabbda ma’ xulxin f'Damietta, San Frangisk f'Assisi bl-almu tieghu kollu mar ghand is-sultan u fittex li jfiehmu li ghandu jsir nisrani. Huwa veru li s-Sultan ma laqax il-proposta ta' San Frangisk u ma haddanx il-Fidi Nisranija, izda ghal dan il-kuragg li wera San Frangisk, ghal dan l-att missjunarju, huwa rnexxielu jaqla' l-koncessjoni tal-kustodja tat-Terra Santa." (1927 p.8)

"....Kattolici u mhux Kattolici....ihobbu lil San Frangisk il-ghaliex l-ispirtu tieghu kien kollu kemm hu missjunarju, fir-regola tieghu huwa haddan il-kmand li Gesu' Kristu ta lill-Appostli, 'morru u ghallmu lil kulhadd.' " (1927 p.20)

"....lil San Frangisk....nimitawh f'dan l-ispirtu tieghu missjunarju." (1927 p.20)

MISSJONI - SAN GUZEPP

"Jekk.....San Guzepp ghandu taht idejh il-Knisja ta' Gesu' Kristu biex jipprotegiha kemm aktar ma jihux kura.....tal-missjoni mqaddsa?" (1922 p.10)

"Madankollu, jekk it-tahbit fil-missjoni huwa kbir, mhix anqas l-imhabba tal-kbir Guzeppi . (ie ta' San Guzepp)" (1922 p.11)

"Il-kura specjali ta' (San) Guzepp tinfirex mhux biss fuq il-missjunarju, imma wkoll fuq il-poplu li jisma' l-kelma tieghu. San Guzepp idawwal il-menti taghhom sabiex.....ihaddnu l-veru dawl li hu Gesu' Kristu; irattab il-qalb taghhom sabiex il-kelma tal-Missjunarju.....taghmel fihom frott bil-bosta. San Guzepp ikompli l-kura tieghu u jzomm perseveranti....lil dawk kollha li jkunu bdew it-triq tas-salvazzjoni." (1922 p.11)

"Jekk ahna naghtu daqqa ta' ghajn lejn il-Knisja kollha, naraw li l-akbar tfixkil jinsab hemm fil-missjoni; ghalhekk il-kura ta' San Guzepp bhala veru patrun hija specjali lejn il-missjoni mqaddsa." (1922 p.20)

MISSJONI - SAN PAWL

">>>>>nitolbuh lil San Pawl ghall-konverzjoni ta' l-infidili.....ghat-tixrid tal-Vangelu Mqaddes, ghall-opri missjunarji kollha ghall-vokazzjonijiet missjunarji, u ghal dan l-Istitut tal-Missjoni.. (MSSP)...." (1931 p.4, 1932 p.34)

MISSJONI - TALB

"Hekk hu mela liema hija l-manjiera li biha l-insara kollha jistghu jkunu missjunarji. Iva, kulhadd, ghaliex l-ebda nisrani ma jista' jgib skuza li ma jistax jitlob." (1922 p.6)

"Meta nafu ta' liema mportanza huwa t-talb 'l Alla maghmul kif smajna jghid il-Papa (Benedittu XV), bl-umilta';......infittxu li nkunu veri ulied tieghu permezz ta' l-ubbidjenza u perswazi mill-kliem li qalilna fl-ittra tieghu ('Maximum illud' 30/11/1919), nipproponu li kemm nistghu nitolbu ghal din il-haga hekk mehtiega. (ghall-missjoni)." (1922 p.6)

"....meta nafu kemm hija facli li wiehed ikompli il-volonta' tal-Missier taghna universali (il-Papa) li hija l-istess volonta' ta' Alla,......nipproponu li kemm nistghu, nitolbu ghal din il-haga hekk mehtiega, (ghall-missjoni)." (1922 p.6)

"Bhala wlied tajba ta' Alla ghandna nitolbu li fid-dinja kollha jigi maghruf u meqjun l-isem tieghu u tigi mifruxa s-Saltna tieghu, il-Knisja u li minn kulhadd tigi maghmula r-rieda mqaddsa tieghu, u dan nitolbuh fl-ewwel tliet talbiet tal-Missierna." (1923 p.30)

"Itolbu bil-qalb ghall-vokazzjonijiet Missjunarji skond it-taghlim ta' Sidna Gesu' Kristu li qal, 'Itolbu s-Sid tal-hsad li jibghat haddiema fil-ghalqa tieghu.' Aghmlu ghalhekk il-fehma li t-talb taghkom ta' kuljum imur ukoll ghall-vokazzjonijiet Missjunarji." (1926 p.18)

"Nitolbu mela ghall-Missjunarji; nitolbu ghall-Istituti tal-Missjoni u Alla jnizzel fuqna l-barka tieghu u ma jibqax ma jhallasx lilna wkoll....." (1926 p.21)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah.....biex joffri ghallinqas it-talb tieghu." (1928 p.14)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha....." (1929 p.5)

"Ma tant nies ta' qalb kbira.....nghaqqdu t-talb taghna (ghall-Missjoni) biex in-numru taghhom jikber....." (1930 p.36)

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb.....ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"Itlob kuljum ghall-Missjunarji u ghall-erwieh li ghandhom isalvaw." (1931 p.33)

"Itolbu ghall-Missjunarji." (1932 p.24)

"Itlob ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.31, 1933 p.37)

"Oh Sidi! Oh Alla tieghi! tkun imbierek u mfahhar dejjem mill-imsejkna ruh ckejkna tieghi! Iva, jiena nghanni l-hniena u t-tjieba tieghek ghal dejjem. Izda Int li tara n-nuqqas li fih jinsabu l-Missjunarji tieghek, Int li taf kemm u kemm l-ohrajn jistghu jaghmlu bir-radda ta' xi haga mill-gid li Inti stess qeghidt f'idejhom jew inkella bit-talb devot taghhom, aghmel li f'mohh kulhadd jidwi l-lehen tieghek: 'Ghin! Ghin! u Ghin!': (1932 p.35)

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' talb, smigh ta' quddies, tqarbin, adorazzjoni ta' Gesu Sagramentat u ta' meditazzjoni." (1933 p.9)

"Fil-Jum Missjunarju t-talb taghna ghandu jkun biex Alla jdawwal il-mohh ta' l-imsejkna li qeghdin fl-ghama tar-ruh." (1933 p.11)

"Fil-Jum Missjunarju ghandna nitolbu biex kulhadd jaghraf il-vera fidi u jhaddanha bil-qalb." (1933 p.14)

"Fil-Jum Missjunarju t-talba taghna ghandha tkun biex fid-dinja kollha kulhadd iqim kif imiss lill-veru Alla." (1933 p.16)

"Thalli jghaddi l-ebda jum minghajr ma tghid is-'Sliema' ghall-Missjunarji." (1933 pp.34-35)

MISSJONI - TFAL

"F’kull librerija ta' kull skola jmissu jkun hemm xkaffa ghall-Kotba tal-Missjoni." (1929 p.5)

"Ninsabu f'dawn iz-zminijiet tal-Missjoni. Naghmlu dak li nistghu biex it-tfal jiehdu huma wkoll l-ispirtu missjunarju." (1929 p.17)

"Hekk kif it-tfal jiehdu l-Ispirtu Missjunarju, dlonk titqawwa fihom il-fidi u l-karita.'" (1929 p.31)

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1930 p.32)

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1931 p.21)

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

MISSJONI - TFAL - SAGRIFICCJU

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-Missjonijiet." (1931 p.21)

MISSJONI - XITAN

F'dawn l-artijiet (tal-Missjoni) id-dimonju jqanqal gwerra l-aktar qalila sabiex ma jhallix il-Kelma tal-Vangelu tigi mxerrda u hekk tinqered is-saltna tieghu." (1922 p.10)

MISSJONI - ZVILUPP SHIH

"Dan hu li taghmel il-Fidi, maghha ddahhal ic-civilta' u l-liberta'." (1928 p.22)

"....xi bnadi (fil-Missjoni) insibu wkoll li t-taghlim tal-Vangelu gieb mieghu l-izvilupp f'kull xorta ta' civilta' u hargu bnedmin ta' kapacita' f'kull xorta ta' hajja, izda ghax ma nahsbux fil-kleru ndigenu ma nsibux Isqfijiet biex jistghu jmexxu u lanqas sacerdoti biex bit-taghlim taghhom iwettqu l-fidi fi Kristu u l-gid kollu li hija ggib maghha." (1931 p.32)

"U kif tiehu hsieb tar-ruh il-Missjoni tiehu wkoll kura tal-gisem billi ticcivilizza d-drawwiet hziena taghhom, billi tezercitahom fis-snajja, fix-xjenzi u hafna hwejjeg ohra ta' gid." (1933 p.33)

MISSJUNARJU

"Fost....l-opri tal-hniena hemm wahda bil-wisq sabiha u tghaddi lill-ohrajn kollha, jigifieri 'tghallem lil min ma jafx'. Bosta huma dawk li jaghmlu dan l-ufficcju u fosthom jinsabu wkoll dawk li jghallmu l-evangelju ta' Kristu lil dawk li ghadhom ma gharfuhx, jigifieri l-Missjunarji." (1923 p.14)

"(Il-missjunarji)....bnedmin ta' kuragg hekk kbir li minghajr ma jimpurtahom mit-tbatijiet, jitilqu fl-artijiet 'il boghod u hemm ighaddu hajjithom ixandru l-Vangelu u jaghtu lil Alla tant u tant erwieh." (1923 p.14)

"(Il-Missjunarji huma)....nies ta' qalb hekk tajba li ghall-imhabba ta' l-ohrajn jaghmlu tant sagrificcji." (1923 p.14)

"....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara), jif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"Il-Missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom (l-insara)." (1923 p.14)

"Jekk intom (l-insara) tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh....." (1923 p.14)

"Il-missjunarju, meta jmur fil-pajjizi fil-boghod, jiltaqa' ma’ hafna hwejjeg....." (1924 p.12)

"....il-pacenzja....mhux ghall-missjunarju biss hija mehtiega....." (1924 p.13)

".....il-Missjunarju li halla lill- pajjiz, u lil qrabatu, biex jitbieghed ghas-salvazzjoni ta'.....l-erwieh." (1924 p.18)

"Huma bosta u mhux bhal xulxin il-manjieri li bihom Alla joghgbu jsejjah il-Missjunarji biex ikomplu jxerrdu d-duttrina tieghu fuq l-art kollha kull fejn jinsabu l-bnedmin." (1924 p.21)

"(Il-Missjunarji)....appostli....jitilqu 'l boghod u hemm ihabbru l-Kelma t'Alla lil dawk il-popli (li fosthom jahdmu)." (1924 p.23)

"....il-Missjunarji....b'qawwa ta' min jammiraha kisru kull rabta li kellhom ta' l-imhabba mal-familja, qraba u hbieb biex imorru 'l boghod wara l-passi ta' Gesu'." (1924 p.23)

"(Il-Missjunarji)....appostli godda jxerrdu z-zerriegha tal-Kelma t'Alla...." (1924 p.23)

"Il-veru nisrani.....jiftahar li ghandu ibnu, huh jew ohtu, xi kugin, xi ziju jew zija fost dawk li ghogbu 'l Alla u ma dehrux aktar fix-xena tad-dinja ghax Alla hatarhom ghal hwejjeg bosta gholja u ahjar." (1925 p.12)

"....(il-missjunarji)....id-difensuri ta' l-isem ta' Kristu...." (1925 p.31)

"Dawk kollha (li zaru l-Espozizzjoni Missjunarja miftuha f'Dicembru 1924)....baqghu.....mistaghgba.....b'dak iz-zelu u dak ix-xoghol li fih jinsabu mqabbda eluf u eluf ta' Missjunarji u ta' Sorijiet ghat-tixrid tas-Saltna ta' Gesu' Kristu mad-dinja kollha...." (1926 p.4)

"....(il-Missjunarji)....dawk l-ahwa taghna generuzi li qeghdin jikkumbattu ghall-fidi ta' Gesu' Kristu u jaghtu hajjithom ghal Appostolat l-aktar qaddis....." (1926 p.12)

".....Sidna Gesu' Kristu, il-Missjunarju Divin....." (1926 p.20)

"L-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa....." (1926 p.20)

"U kullimkien il-Missjunarji jinsabu jahdmu, jizirghu u jahsdu, jitolbu u jbatu u jmutu; xi whud minghajr ma jkunu maghrufin minn hadd, ohrajn taht l-istrumenti tal-martirju, izda lkoll fil-post tal-kumbattiment taghhom u l-Ostja Mqaddsa tas-Sagrificcju tigi offerta minn ponta ghall-ohra tad-dinja." (1926 p.20)

"(Il-festa ta' Kristu Re)....qawwiet il-qalb ta' tant u tant missjunarji li jkomplu dejjem ikabbru r-renju ta' Kristu." (1927 p.16)

"....(il-) missjunarji....mibghutin.....biex ikomplu l-opra kbira tal-fidwa mibdija mis-Sinjur taghna Gesu' Kristu." (1927 p.18)

"....(il-Missjunarju).....idawwal bil-Fidi tieghu lil dawk li ghadhom lanqas jafu li l-Iben t'Alla sar bniedem....." (1927 p.26)

"....(il-Missjunarji).....il-mahbuba servi tieghu. (ta' Alla):" (1928 p.4)

"Il-Missjunarji....qabel ma jsiru, qabel ma jaslu biex jitilqu ghal fuq il-Kamp tal-Missjoni, ghandhom jigu mhejjija fl-istudju ghal zmien twil...." (1928 p.5)

"Il-Missjunarju mhux la kemm tibaghtu u terhilu, izda trid tkompli mieghu u taghtih dik l-ghajnuna li jenhtieg...." (1928 p.10)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu...." (1928 p.14)

"(Il-)......missjunarji li ghalih (ghal Gesu' Kristu) u biex iqabbdu l-qlub tal-pagani bl-imhabba tieghu, hallew lil pajjizhom, lil nieshom, u marru 'l boghod, 'il boghod biex ikabbru u jifirxu is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU." (1928 p.14)

"....il-Miva (ghaqda li tghin lil-Missjonarji b'mezzi moderni)....bil-ghaqda li tista' ggib bejniethom, taghtihom ukoll dik il-qawwa esterna, li hi ta' tant ghajnuna ghar-rebh ta' l-erwieh." (1928 p.20)

"....(il-Missjunarji).....nies kollha mimlijin bl-imhabba u z-zelu t'Alla biex imorru l-missjoni u jressqu tant erwieh fi hdanu." (1928 p.28)

"Il-Missjunarju jehtieh ikollu rieda qawwija biex biha jista' jwarrab it-tfixkil kollu u jimxi t-triq kollha." (1929 p.15)

"Il-Missjunarju ghandu jkollu ruh generuza u le xhiha, li tfittex il-komfort u tahrab it-tbatija." (1929 p.22)

"Kemm hi haga ghaziza quddiem l-ghajnejn ta' Alla l-formazzjoni ta' Missjunarju....." (1930 Qoxra quddiem, gewwa)

"....jekk il-Missjunarju bil-kemm ghandu (affarijiet) ghalih, kif jista' jkompli ma' dan il-bzonn ta' l-ohrajn?" (1930 p.10)

"Alla msieheb mal-Missjunarju." (1930 p.15)

"....mal-Missjunarju tal-lum ukoll, Alla ghadu jissieheb bil-grazzja tieghu, bhalma kien jaghmel ma' l-ewwel Appostli fil-bidu tal-Knisja." (1930 p.16)

"L-Appostlu ta' Gesu' Kristu jissogra jhalli l-familja, il-hbieb, il-gid tal-fortuna, art twelidu, u fuq kollox jissogra jhalli lilu nnifsu." (1930 p.27)

"L-Appostlu ta' Gesu Kristu (il-Missjunarju)...." (1930 p.27)

"Thoss int ix-xewqa jew qieghed inti tfittex xi avventura kbira? Ghandu mnejn li qeghdin jistennewk l-artijiet tal-pagani gewwa l-Kamp tal-Missjoni, tiehdok ghalih Strada Rjali tas-Salib." (1930 p.27)

"(Il-Missjunarji)....jiehdu maghhom id-dawl tal-Vangelu......u jgieghlu tiddi l-fidi u l-imhabba ta' Kristu." (1032 p.29)

"(Is-sorijiet Missjunarji).....nxtehtu lkoll ghax-xoghol.....b'dik il-herqa kollha li l-imhabba ta' Gesu' Kristu tant taf taghti." (1930 p.30)

".....il-Missjunarji....servi t' Alla...." (1930 p.32)

"Ga ghaddew madwar ghoxrin seklu minn mindu s-Sinjur taghna Gesu' Kristu, qabel ma tela' s-Sema, migburin madwaru l-Appostli flimkien mad-dixxipli tieghu, mar lilhom jikkmanda, u fil-persuna taghhom lil dawk kollha li kellhom jigu flokhom, sabiex imorru mad-dinja kollha jippridkaw il-Vangelu." (1930 p.34)

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippridkaw il-Vangelu) u jistieden l-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni tal-Vangelu fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

"Il-Papa Piju XI ma jistax jinsa qatt il-Missjunarji." (1931 p.40)

 

"Il-Missjunarju jehtieglu jkun mifrud mid-dinja, minn art twelidu, u minn niesu u madankollu, dawk li huma msejhin jimxu ferhanin fit-triq tas-Salib, jaghmlu bil-qalb dan is-sagrificcju kbir u jhallu kollox ghal Gesu', u wara dan ihossuhom tant henjin." (1931 p.13)"It-tnax-l-Appostlu saru sal-lum eluf ta' sacerdoti mxerrda ma' kullimkien izda huma ghadhom dejjem ftit ghax il-bzonn taghhom huwa bil-bosta akbar mill-ghadd taghhom." (1931 p.44)

(It-tluq ta' Missjunarji fis-27 ta' Novembru 1931) :....din l-okkazzjoni li tfakkrek fl-ewwel zminijiet tal-Knisja, u l-aktar waqt il-harga ta' l-Appostli mic-Cenaklu, nhar Ghid il-Hamsin." (1932p.26)

"Il-Missjunarju jrid jigi mhejji ghal zmien twil, qabel ma jasal fuq il-Kamp (tal-Missjoni)" (1932 p.34)

"Oh! Imsejkna missjunarji! kemm u kemm ibatu biex jigbdu l-erwieh lejn Kristu. Kemm hu iebes ix-xoghol taghhom biex iwasslu l-erwieh gewwa s-Saltna ta' Alla!" (1932 p.35)

"(Il-Missjunarju).....ixandar il-kelma ta' l-Imghallem Divin." (1932 p.41)

 

".....(il-Missjunarji) dawk li lahqu l-ewwel fila ta' l-ezerctu ta' Kristu." (1932 p.28)

"(It-tluq ta' Missjunarji)....dak il- waqt ta' dwejjaq li thoss il-qalb ghall-firda minn art twelidha, gie f'daqqa wahda mbiddel f'hena l-aktar helu ghal-lehen li kien hiereg minn dak il-poplu (nies migburin ghall-ahhar tislima) - le, ahna ma ninsewkomx, inkunu maghkom bil-hsieb taghna, inkunu maghkom bil-eghmil taghna, inkunu maghkom bil-ghajnuna taghna; intom itolbu ghalina u ahna nitolbu ghalikom. U hekk il-qalb taghna, gewwa l-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu Kristu tibqa' wkoll, ghalkemm fil-boghod, tibqa thabbat ghalikom. Viva r-Religjon ta' Kristu! Viva l-Missjunarji taghha! (1932 p.30)

"Alla jbierek ix-xoghol tal-Missjunarju minhabba t-tbatija li jidhol ghaliha." (1922 pp.6-7)

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' Ghaqda ma' dawk l-eluf ta' Missjunarji qalbiena, irgiel u nisa, li jinsabu 'l boghod jahdmu ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1933 p.19)

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Kienet dik l-ghajta helwa....('Sinjur, aghtini l-erwieh') li gieghlet lil bosta persunaggi ghorrief jitilqu lil hbiebhom, lil huthom, lill-genituri eghziez taghhom, lill-patrija u jmorru 'l boghod, 'il boghod f'artijiet strangieri u idolatri biex hemmhekk ihallu hajjithom ghall-imhabba ta' dawk l-erwieh li ghadhom mhumiex mifdija mid-Demm Prezzjuz tas-Sinjur taghna Gesu' Kristu." (1933 p.32)

"Issa, hafna u hafna isqfijiet, sacerdoti, lajci, sorijiet u sekulari wkoll, bhala suldati qalbiena offrew ruhhom sabiex iwettqu x-xewqa ta' Kristu....'morru u ghallmu lill-gnus kollha u ghammduhom fl-Isem tal-Missier, u ta' l-Iben u ta' l-Ispirtu s-Santu'." (1933 p.32)

"....(il-Missjunarji) dawk li jsiru messaggiera tal-Kelma ta' Alla ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh......." (1933 p.33)

"....(il-Missjunarji tant patrijiet u qassisin u kemm ukoll sorijiet li taw l-ahhar "Addio!" ghad-dinja u marru jressqu l-erwieh ghall-hdan tal-Knisja ta' Alla." (1933 p.38)

MISSJUNARJU, GESU' KRISTU

"....Sidna Gesu' Kristu, il-Missjunarju Divin, iffonda l-Knisja.....u baghat kullimkien l-ewwel tnax-il Missjunarju, l-Appostli mqaddsa, u qalilhom, 'morru ghallmu n-nies kollha......'" (1926 p.20)

".....Gesu' Kristu....Feddej taghna.....l-Ewwel Missjunarju." (1927 p.4)

".....Gesu' Kristu stess kien l-Ewwel fost il-Missjunarji." (1927 p.8)

MISSJUNARJU INDIGENU

"....il-formazzjoni tal-kleru indigenu huwa wiehed mill-aqwa mezzi sabiex jigi mxerred il-Vangelu ta' Kristu." (1927 p.14)

"......meta l-poplu (fl-art tal-missjoni) jara quddiemu sacerdot ta' l-istess pajjiz, inissel fih aktar fiducja u jilqa' aktar bi pjacir il-kelma tieghu ." (1927 p.14)

"....huwa bil-bosta facli ghas-sacerdot indigenu li jxerred id-duttrina ta' Kristu, billi huwa jaghraf ahjar il-karattru tal-pajjiz tieghu." (1927 p.14)

"Il-missjunarju indigenu jista' jaghraf bil-bosta ahjar minn ohrajn il-karattru tan-nies ta' pajjizu u hekk jista' jadattta ruhu ahjar ghal maghhom." (1929 p.26)

"Nitolbu....'l Alla sabiex huwa jkompli dejjem imexxi 'l quddiem din l-Opra tant sabiha u mehtiega ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh. (ie tal-Kleru Indigenu)" (1929 p.26)

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

"....izda ghax ma nahsbux fil-kleru indigenu ma nsibux Isqfijiet biex jistghu jmexxu u lanqas sacerdoti biex bit-taghlim taghhom iwettqu l-fidi fi Kristu u l-gid kollu li hija ggib maghha." (1931 p.31)

"L-Opra ta' San Pietru Appostlu tikkonsisti filli jsir talb u gbir biex iz-zghazagh ta' l-inhawi tal-Missjoni jkunu jistghu jigu mmexxija tajjeb gewwa s-seminarji u promossi ghall-Ordni Sagri halli b'heffa aktar kbira dawk li huma ta' l-istess nisel taghhom jistghu jigu mirbuhin ghal Kristu jew inkella msahhin aktar fil-Fidi tieghu." (1931 p.32)

 

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

 

"Opra ohra ta' min ighinha hi l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjizi tal-Missjoni." (1933 p.30)

MISSJUNARJU - KORRISPONDENZA

"Din l-ittra (ta' qassis Missjunarju Detroit, habib ta' Mons G. DePiro kienet ghalina ta' kuragg biex inkomplu nahdmu fil-qasam t'Alla ghall-gid ta' l-ohrajn." (1923 p.27)

"....xi ittra minghand il-Missjunarju....timla lil kulhadd b'herqa aktar kbira biex wiehed jahdem aktar u aktar ghat-tixrid tal-Fidi u ghall-firxa tas-Saltna tal-mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.20)

MISSJUNARJU KRISTU RE (FESTA)

"(Il-festa ta' Kristu Re).....qawwiet il-qalb ta' tant u tant missjunarji li jkomplu dejjem ikabbru r-renju ta' Kristu." (1927 p.16)

MISSJUNARJU - SAN GUZEPP

"Meta l-missjunarju jkun ghadu f'pajjizu, huwa ga jibda jircievi l-ghajnuna minghand il-Kbir Patrijarka (San Guzepp)." (1922 p.11)

"....meta l-missjunarju jasal fuq dik l-art fejn huwa jrid ihabbar il-kelma ta' Alla....jircievi (minghand San Guzepp) qawwa u kuragg sabiex ikompli dan il-ministeru ta' Alla....jissaporti bil-pacenzja t-tbatijiet u t-tahbit tal-missjoni,....jircievi qawwa fil-kelma tieghu li jkollha forza fuq il-qalb ta' dak il-poplu; fl-ahharnett....konsolazzjoni kbira li tqawwih sabiex ighaddi 'l quddiem fix-xoghol tieghu." (1922 p.11)

MISSJUNARJU - TFAL

"Iservi (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) ghal dawk it-tfal li tant talbu, biex ikattar il-fervur taghhom u huma wkoll minn gol-hanut tas-sengha, minn fuq il-bank ta' l-iskola jifhmu li, bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghemil tajjeb taghhom." (1928 p.5)

"....it-tfal....jifhmu li bit-talb jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk gurnata bhalhom ghad ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-Qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghemil tajjeb taghhom." (1928 p.5)

MISSJUNARJU - TFIXKIL - PREMJU

"Il-Missjunarju....sab lil hutu u ghallimhom l-imhabba, izda dawn ghall-kuntrarju hejjewlu l-mewt....izda kif medd riglu fuq l-art tas-Saltna t'Alla (il-Genna) sab lil Gesu' Kristu stesss jilqghu u jhaddnu ghal dejjem bil-fjamma ta' l-imhabba tieghu." (1923 p.41)

MISSJUNARJU - XITAN

"Fdin il-gwerra kontra l-haddiema ta' Gesu;' Kristu, huwa (ix-xitan) mhux biss jisserva bil-hzunija tieghu proprja, imma wkoll bl-istess bnedmin li....aktar ifittxu bi kwalunkwe manjiera li jhassru dak kollu li l-ministru ta' Gesu' Kristu jkun ghamel b'tant tahbit." (1922 pp.10-11)

MIXJA WARA KRISTU

"Lil nies bhal dawn (li jibzghu)....ma nistghux nghidulhom li l-hajja ta' dawk li jimxu wara Gesu' hija hajja ta' kumdita' u ta' pjaciri bhal dawk li taf taghti d-dinja. Ghaliex Gesu' ma qalx hekk meta ltaqa' ma' dak il-bniedem ta' bla kuragg, izda qallu, 'Il-volpi ghandhom l-eghrien taghhom....izda Bin il-bniedem m'ghandux fejn imidd rasu.....' " (1928 p.8)

"Ghalhekk lil dawn (li jibzghu jimxu wara Gesu') nghidulhom li jitolbu u l-kuragg ma jonqosx (1922 p.8)

"....kuragg....din (li timxi wara Gesu') mhix haga li wiehed ma jistax jaghmilha.....lil dawn nghidulhom jitolbu u l-kuragg ma jonqosx." (1922 p.8)

MSSP (ISTITUT)

"....Istitut (MSSP) fejn jigu iffurmati missjunarji li gurnata jkunu jistghu jmorru jiehdu hsieb l-erwieh f'artijiet ohra...." (1922, Dahla)

"....il-fini ta' l-Istitut taghna (MSSP) huwa l-missjonijiet ta' barra...." (1928 p.20)

"....L-Istitut zghir taghna (MSSP) ghall-Missjoni ta' barra...." (1924 p.7)

"....din il-Kongregazzjoni (MSSP) imwaqqfa biss biex tigbed dejjem aktar l-erwieh lejn il-hdan ta' Gesu'." (1926 p.26)

"...dan l-Istitut (MSSP)...irid li jkun imxerred ma' l-artijiet l-ohra (barra minn Malta, fil-Missjoni), irid ukoll li jaghmel il-gid fl-artijiet barranin; x'konsolazzjoni l-aktar kbira, imbaghad x'kuragg jaghmlulna dawn il-missjunarji biex ahna wkoll nithajru u mmorru nxandru l-Vangelu ta' Kristu minghajr biza ta' xejn li biex nghid hekk, il-qalb taghhom tissupera kwalinkwe haga ta' biza' li fiha din id-dinja." (1928 p.28)

 

 

 

 

"Il-Kumpanija ta' San Pawl Appostlu (MSSP) hi.....ghaqda ta’

missjunarji, sacerdoti u katekisti, migbura f'hajja komuni perfetta. Hija ghandha bhala fini taghha li tithabat biex tipperfezzjona l-membri taghha fl’imhabba ta

Alla u tal-proxxmu permezz ta' l-osservanza tal-virtujiet nisranija u b'mod partikulari ta' ubbidjenza perfetta, kastita' u faqar u li ssalva l-erwieh billi tghin lil dawk il-popli li ma ghandhomx haddiema tal-Vangelu u billi tiehu hsieb dawk id-djar fejn jigu migbura l-iltiema, ix-xjuh u foqra ohra.

Il-membri kollha ta' din il-Kumpanija wara li jaghtu l-prova mehtiega, jaghmlu l-voti ta' ubbidjenza, kastita' , faqar u Missjoni." (1930 p.23, 1931 p.18)

"...Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-Missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu jqaddsu ruhhom l-ewwel u mbaghad ir-ruh ta' l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu, li taghhom huwa l-Protettur." (1930 p.35)

"....il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla u jaghtu tama li jistghu jsiru Missjunarji u bhall-Appostli jitilqu 'l barra (minn pajjizhom) biex iwasslu l-Kelma t'Alla u jifirxu dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

"L-Istitut tal-Missjoni (MSSP) maghruf taht l-isem ta' Kumpanija ta' San Pawl....ghandu b'fini tieghu li jifforma Missjunarji ghal dawk l-inhawi li jinsabu bla haddiema tal-Vangelu u jiftah u jmexxi djar ghall-gid tal-proxxmu...." (1932 pp.3-5, 10-15)

"Il-Kumpanija ta' San Pawl Appostlu (MSSP) hi....ghaqda ta' Missjunarji, Sacerdoti u Katekisti, migbura f'hajja komuni perfetta." (1932 p.9)

(Il-membri MSSP:) '....fit-talb u fl-istudju jistghu gurnata jkunu sacerdoti missjunarji qalbiena fuq il-fronti tal-Knisja ta' Kristu." (1932 p.11)

"....l-Istitut ckejken taghna Missjunarju...." (1932 p .32)

"(Id-Dar ta' Sant'Agata)....bini....biex fih...iz-zghazagh jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom, tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u 'l boghod, il-boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghu, iqeghduhulhom fil-menti taghhom, fil-qalb taghhom, u fil-fomm taghhom." (1933 p.1)

"....(MSSP)....il-merhla ckejkna taghna...." (1933 p.8)

"....il-Kumpanija (MSSP) wisq mehtiega mis-sacerdoti li jkunu jistghu jahdmu fil-ghalqa ta' Kristu u jsalvaw l-erwieh." (1933 p.24)

MSSP (ISTITUT) - BENEFATTURI

"U biex tqawwu qalbkom, u ma tahsbux li huwa ghal xejn dak li intom taghmlu mieghu, bl-akbar pjacir igharrafkom li allovolja ghadu ckejken l-Istitut (MSSP)....dan l-ahhar Alla xehet fuqu ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-opra ta' wiehed mill-fratelli Katekisti tieghu sata' jifrex idu....fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja...." (1928 p.4)

"Iservi dan (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) lill-qarrejja godda ta' dan l-Almanakk (ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) biex jithajru jibdew ighinu din l-opra huma wkoll." (1928 p.5)

"Iservi dan (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) ghall-hbieb antiki taghna biex iqawwi l-hidma taghhom favur l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1928 p.5)

"Il-Missjunarji....qabel ma jsiru, qabel ma jaslu biex jitilqu fuq il-Kamp tal-Missjoni, ghandhom jigu mhejjija fl-istudju ghal zmien twil....

"Ghalhekk dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP) ighaddi 'l quddiem u jkollhom sehem mill-hidma tal-Missjunarji tieghu, jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

(Il-Benefatturi) "....dawk kollha li jaghrfu l-Istitut taghna tal-Missjoni (MSSP)....iridulu l-gid, u kull fejn jistghu jghinuh, jithennew jisimghu fuqu...." (1929 p.3)

"Is-Socjeta' (MSSP) zzomm tifkira wisq ghaziza ta' dawk kollha li b'xi mod jew iehor ikun joghgobhom jaghtuha l-ghajnuna taghhom biex hija tista' tkompli dejjem aktar ix-xoghol qaddis taghha li ssalva l-erwieh...." (!931 p.35)

"Fil-waqt li sejrin nohorgu dan l-'Almanakk' niftakru fil-hbieb u benefatturi taghna u nizzuhom hajr ta' dak kollu li ghamlu maghna matul is-sena li ghaddiet u ghas-sena li gejja nfakkruhom li ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933), hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

"....din il-gabra gentili u qalbiena ta' ammiraturi u hbieb taghna li jafu jitfghu fil-gholi l-harsa tal-menti taghhom u jafu jzommu qalbhom imghammra bil-hsieb ta' Alla u ta' l-opri tieghU." (1933 p.12)

"Malli tqieghdet l-Ewwel Gebla ta' l-Istitut Missjunarju (MSSP) f'Sant'Agata, ir-Rabat, indunajna b'ghageb u konsolazzjoni taghna kemm u kemm huwa ghall-qalb il-hbieb taghna kollha." (1933 p.18)

"Ahna nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid kollu li jaghmlulna u jixtiqulna." (1933 p.18)

"....Malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP).....kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa li jghin l-opra l-gdida, u billi l-ghadd ta' dawn beda jikber, fhimna li tkun haga tajba li nigbru lil kulhadd flimkien....." (1933 p.25)

MSSP (ISTITUT - KNISJA PRIMITTIVA)

"Sa mill-bidu tal-Knisja l-insara kienu jingabru flimkien biex b'fehma wahda u b'qalb wahda joffru 'l Alla s-sagrificcju mqaddes, it-talb....., il-hajr...., il-fohrija taghhom. U waqt dawn il-gabriet kienu jsiru l-kolletti ghal dak kollu li hu mehtieg ghall-artal u minn dak li kien jifdal, kienu jippartecipaw il-foqra. Wara tant u tant snin, ghadu jsir l-istess haga. Ghalhekk, malli ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP).....kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida....." (1933 p.25)

MSSP (ISTITUT) - MARIJA

"Id-dinja kollha tista' tixhed verament kemm hija omm tajba Marija, u xejn inqas ukoll dan l-Istitut (MSSP) illi jhoss kwazi sensibbilment l-ghajnuna taghha." (1922 p.15)

"Huwa (l-Istitut MSSP) sa mill-bidu tat-twaqqif tieghu gharaf il-kobor u l-qawwa ta' Marija u kemm hija mehtiega l-ghajnuna taghha." (1922 p.15)

"Fi kwalunkwe tfixkil u ghawg illi huwa (l-Istitut MSSP) sab ruhu fih, irrikorra dejjem ghand Marija li zammet 'il boghod kull periklu....." (1922 p.15)

"Fi kwalunkwe tfixkil u ghawg illi huwa (l-Istitut MSSP) sab ruhu fih, irrikorra dejjem ghand Marija li zammet 'il boghod kull periklu....." (1922 p.15)

"Marija laqghet dejjem it-talba tieghu (ta' l-Istitut MSSP) u tatu dak li kellu bzonn. Bosta huma infatti l-grazzji u grazzji kbar li huwa kellu minghand Marija u li minghajr l-intercessjoni taghha zgur li ma kienx jaqla;." (1922 p.15)

"Marija Santissima ma' dan l-Istitut (MSSP) dejjem turi ruhha ta' omm verament hanina...." (1922 p.15)

"B'att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza (Marija) huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha (lil Marija) bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

"U fl-Istitut taghna Missjunarju (MSSP) fittixna ahna wkoll noffru fjuriet lill-Madonna...." (1932 p.9)

MSSP (ISTITUT) - MARIJA ASSUNTA

"B'att ta' rikonoxxenza lejn din l-omm ghaziza (Marija) huwa (l-Istitut MSSP) jfittex illi jonoraha (lil Marija) bl-aktar mod possibbli. Ghalhekk fil-kappella (tas-Socjeta') issirilha festa taht it-titlu ta' l-Assunta illi dejjem gibdet fuqu grazzji godda." (1922 p.15)

"Ghalhekk ahna wkoll li sa mill-bidu ta' l-Istitut (MSSP) hassejna l-ghajnuna ta' Marija, htarnieha bhala patruna taghna l-aktar ghaziza, u billi l-Istitut kellu bidu fil-gzira ta' San Pawl hassejna li ma stajniex naghmlu ahjar milli nqimuha skond l-uzu tant qadim ta' Malta meta taht it-titlu ta' 'Santa Marija' ma' kullimkien tigi ccelebrata t-telgha ta' Ommna Marija fis-sema." (1933 p.20)

MSSP (ISTITUT) - MISSJONI

"Nitolbuh ukoll ('l Alla) biex dejjem iqajjem suldati godda f'dan l-Istitut (MSSP) li dawn, bil-ghajnuna tieghu jaghtu ruhhom ghax-xoghol tal-Vangelu u hekk mhux biss izommu, izda wkoll ikabbru f'huthom dan l-ispirtu tar-religjon imqaddsa tan-Nazzarenu." (1923 p.3)

"....il-fini ta' l-Istitut taghna (MSSP) huwa l-missjonijiet ta' barra....." (1923 p.20)

"Ahna.....bl-isperanza li gurnata wkoll l-Istitut taghna (MSSP) ikollu x-xorti sabiha li jibghat xi whud mill-membri tieghu biex huma wkoll....ixerrdu z-zerriegha tal-Kelma t'Alla f'dawk l-artijiet fejn Huwa ghall-hniena tieghU jkun ghogbu jibghathom." (1924 p.23)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)' (1926 p.10)

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din, li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x’nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sa' l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

"....u....spiccat il-funzjoni (tat-tluq ta' tliet missjunarji gizwiti) li halliet fil-qalb ta' kulhadd u fina wkoll (MSSP) speranzi kbar li jekk il-Bambin irid, gurnata ghad tmissna din il-grazzja tant kbira u sabiha (li nibaghtu l-Missjunarji)" (1927 p.18)

"....bl-esperjenza taghna stess (ghax issa hemm Fra Guzepp l-Abbisinja) stajna nghidu kemm huwa veru li Alla, fuq il-kamp tal-Missjoni, ighin b'mod kollu specjali lill-mahbuba servi tieghu." (1928 p.4)

"Alla xehet fuqu (dan l-Istitut tal-Missjoni MSSP ragg ta' mhabba specjali u tah il-grazzja li ghall-opra ta' wiehed mill-fratelli katekisti tieghu seta' jifrex idu.....fuq il-muntanji ta' l-Abbisinja....." (1928 p.4)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha, u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) ta' l-Abbisinja." (1922 p.25)

"U ahna (MSSP), mill-qiegh ta' qalbna nerfghu t-talba umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI).....ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu jistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-Kamp tal-Missjoni." (1930 p.32)

"....ukoll gewwa pajjizna (Malta) nistghu naraw.....imwaqqaf Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu l-ewwel iqaddsu ruhhom u mbaghad ruh l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu li taghhom huwa l-protettur." (1930 p.35)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

"Il-haddiema huma ftit....inzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

"L-Istitut tal-Missjoni (MSSP) maghruf taht l-isem ta' Socjeta' Ta' San Pawl....ghandu b'fini tieghu li jifforma Missjunarji ghal dawk l-inhawi li jinsabu bla haddiema tal-Vangelu u li jiftah u jmexxi djar ghall-gid tal-proxxmu...." (1932 pp.3-5, 10-15)

"L-Istitut taghna Missjunarju (MSSP)...." (1932 pp.22, 35)

"....l-Istitut gdid tal-Missjoni (MSSP)...." (1932 p.23)

"....is-Socjeta (MSSP) qieghdet ruhha f'idejn il-Providenza u ....baghtet wiehed mill-fratelli katekisti....u....mill-ftit li stajna, tajna l-hidma taghna ghall-gid ta' dawk l-erwieh tal-proxxmu taghna....." "....(Sant'Agata) bini....fih....izzomm....iz-zghazagh halli jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u, 'il boghod, 'il boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghU, iqeghduhulhom fil-menti taghhom, fil-qalb taghhom, fil-fomm taghhom." (1933 p.3)

"Edificcju (Id-Dar ta' Sant'Agata) li ghandu jilqa' lil dawk li, b'qalb kbira kif jixraq lis-snin taz-zghozija...., laqghu l-istedina li semghu mill-gholi biex jinxtehtu bil-hidma taghhom kollha ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art. Iva! Hawn jigu mhejjija dawn iz-zghazagh biex ikunu jistghu jobdu ghall-kmand tas-Sid tal-Hsad....'Morru u ghallmu lill-gnus kollha'....'Ippridkaw il-Vangelu lill-Hlejjaq kollha.' " (1933 pp.7-8)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X....., din hi x-xewqa mhegga tal-Papa.....Piju XI, il-Papa Missjunarju.....dan hu l-oggett minna tant mixtieq; hawn sa fl-ahhar inkunu nistghu nghidu li smajna u ghamilna l-kmand ta' Kristu, 'morru u ghallmu'." (1933 pp.10-12)

".....is-Socjeta (MSSP)....wisq mehtiega mis-Sacerdoti li jkunu jistghu jahdmu fil-ghalqa ta' Kristu u jsalvaw l-erwieh." (1933 p.24)

"....sa mill-bidu hekk Alla riedu Missjunarju l-Istitut (MSSP)...." (1933 p.31)

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji; ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

MSSP (ISTITUT) - GHAJNUNA

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1926 p.10)

".....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP).....jekk iridu jkabbru l-mertu taghhom, ma ghandhomx jibqghu kuntenti bl-azzjoni tajba taghhom biss, izda ghandhom ifittxu jgharrfu bl-opra lill-ohrajn.....biex huma wkoll jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta' l-ghajnuna taghhom." (1930 Qoxra, quddiem, gewwa)

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1930 p.3)

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.28)

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP)." (1931 p.29)

"X'hin tigu biex tqassmu, tinsewx l-opra taghna (MSSP)." (1931 p.38)

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? Le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna....nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem biex mic-cokon tieghu ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni MSSP)/" (1932 p.36)

"Ftakar ta’

sikwit mal-gurnata fl-elf miljun li ghadhom pagani u fittex ghin illum qabel ghada billi tixhet xi haga fil-boroz taghna ta' l-istudju." (1932 p.37)

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja, ghandu sehem mill-merti taghha." (1932 pp.40-41)

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji; ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni )MSSP)" (1932 p.25)

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.29)

MSSP (ISTITUT) - PAPA PIJU X

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din, li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x'nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sal-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X fil-waqt li mar ibierek il-bidu ta' l-Istitut (MSSP);....." (1933 p.10)

MSSP (ISTITUT) - PAPA PIJU XI

'Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji)....hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI,. ....." (1933 pp.10,12)

MSSP (ISTITUT) - SAN FRANGISK SAVERJU

"....Wahda mill-isbah grajjiet li jista' jsemmi l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) hija meta d-driegh ta' San Frangisk Saverju, Appostlu ta' l-Indi, gie jaghmillu zjara (27 ta' Mejju 1924) fil-waqt li kien jinsab fuq il-gzira." (1925 p.26)

"Iz-zjara ta' din ir-relikwa mirakuluza (ta' San Frangisk Saverju fis-27 ta' Mejju 1924) imliet lil kulhadd bil-ferh u....kulhadd irringrazzja 'l Alla tal-favur kbir li ghamel ma' l-Istitut (MSSP)." (1925 p.26)

"Dawn il-visti tad-driegh mirakluluz ta' San Frangisk Saverju (fis-27 ta' Mejju 1924) hallew konsolazzjoni kbira f'kulhadd u nisslu kuragg qawwi f'kull wiehed minna (MSSP) sabiex jahdem dejjem aktar ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh." (1925 p.28)

MSSP (ISTITUT) - SAN PAWL

"Huma (il-membri MSSP) ifittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu, li taghhom huwa l-Protettur." (1930 p.35)

"....nitolbuh lil San Pawl....ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) li qieghed taht il-patrocinju tieghu." (1931 p.4, 1932 p.24)

"U s-sinjal tas-salib....jinzel ukoll fuq kollha kemm huma ta' l-Istitut Missjunarju taghna (MSSP), ikabbarhom fl-ispirtu tal-Missier taghhom Pawlu, ixebbhilhom qalbhom lil tieghu ghax kif ighid il-Krizostmu, il-qalb ta' Pawlu hi l-qalb ta' Kristu....." (1933 p.10)

"....San Pawl, patrun ta' dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)." (1933 p.17)

MSSP (ISTITUT) - SINJAL TAS-SALIB

"U s-sinjal tas-salib.....jinzel ukoll fuq kollha kemm huma ta' l-Istitut Missjunarju taghna (MSSP), ikabbarhom fl-ispirtu tal-Missier taghhom Pawlu, ixebbhilhom qalbhom lil tieghu ghax kif ighid il-Krizostmu, il-qalb ta' Pawlu hi l-qalb ta' Kristu; imbaghad jaghmilhom akbar u akbar fil-ghadd biex huma wkoll fil-hidma kbira missjunarja, fil-lant ta' bla qies ghas-salvazzjoni tad-dinja pagana, ikollhom huma wkoll mill-aktar fis is-sehem taghhom." (1933 p.10)

MSSP (ISTITUT), TALB GHALL-

"Saru bosta awguri sbieh lil dawn iz-zewg novelli sacerdoti (data ta' l-Ordinazzjoni 22 ta' Dicembru 1923) u ahna wkoll, bl-isperanza li jkunu veri Missjunarji u haddiema qalbiena fl-opri li ga ghandna fdati u ghad ikollu l-Istitut (MSSP) nitolbu lill-qarrejja kollha li jirrikmandawna 'l Alla fit-talb taghhom." (1924 p.3)

"...nitolbu lill-qarrejja kollha li jirrikmandawna 'l Alla fit-talb taghhom." (1924 p.3)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu xi talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) ta' l-Abbisinja." (1929 p.25)

"Itolbu ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.31, 1933 p.37)

MUDELL - BENEFATTURI - MISSJONI - GESU' KRISTU

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-Karita' tal-Feddej Divin, li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

NISRANI - MHABBA (PROXXMU)

"....Kulmin ghandu demm nisrani gewwa l-vini, il-bzonn li jghin il-proxxmu tieghu....huwa bzonn tal-qalb li tfittex timxi wara dik ta' l-Imghallem Divin Gesu' Kristu." (1930 p.6)

NUQQAS TA' SACERDOTI

"Huma (is-sacerdoti) il-lum bil-kemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt, bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kull fejn nibet u qabad." (1931 p.44)

GHAJN - HIDMA MISSJUNARJA : MHABBA


...l-imhabba lejn Gesu' Kristu.....taghti lill-erwieh (tas-sorijiet) dak id-distakk minn nieshom u minn pajjizhom u timliehom b'dik il-hegga biex ifittxu jaslu u jaghtu ruhhom ghat-taghlim nisrani ta' dawk it-tfal, biz-zelu kollu li taf taghti l-grazzja ta' Alla biss." (1928 p.26)

GHAJNUNA MILL-ARCISQOF - FUNDAZZJONI (MSSP)

"....il-hidma taghna fit-twaqqif (tal-MSSP), imcaqalqa u mmexxija mill-Providenza Divina, sabet dejjem fl-Eccza. Tieghek Revma. dik l-ghajnuna ta’

Missier li tant tiswa u li ahna biss nistghu nistmaw fil-kobor kollu taghha." (1933 p.12)

"Wahda mill-isbah karitajiet certament hija dik li biha jigu meghjunin il-missjonijiet imqaddsa." (1922 p.27)

"....nghinu dawn l-opri sbieh tal-missjoni." (1922 p.27)

"Nghinu mela l-missjoni mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna ." (1922 p.27)

".....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom, kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom." (1923 p.14)

"Jekk intom (l-insara) mela tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh; imma jekk ghall-kuntrarju intom twaqqfu l-ghajnuna taghkom, huwa jkollu jieqaf ukoll mix-xoghol tieghu." (1923 p.14)

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa. - U verament jekk ma tghinux il-missjunarju bl-offerta taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna, nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

"....dawk li jridu jaraw l-Istitut (MSSP) ighaddi 'l quddiem....jixraq li mil-lum jibdew ighinu u jixhtu s-sold taghhom f'xi borza ta' l-istudju." (1928 p.5)

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

"Jekk ghadek ma bdejtx, ibda ahdem il-lum ghall-missjoni. U kompli sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1928 p.7)

"Ghinu l-Missjoni l-lum u thallux ghall-ghada." (1928 p.8)

"Il-Missjunarju mhux la kemm tibaghtu u terhilu, izda trid tkompli mieghu u taghtih dik l-ghajnuna li jinhtieg...." (1928 p.10)

"Ma ninsew qatt li din l-ghajnuna li naghtu lill-Missjonijiet tigbed, bhalma jghid il-Papa (Piju XI), bosta grazzji godda fuq pajjizna stess...." (1928 p.10)

"Fl-atti tal-generozita' tieghek tinsiex il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.11)

"Ghamilt int hafna gid fil-hajja tieghek? Tista' tkompli taghmel (il-gid) wara l-mewt tieghek ukoll; meta twaqqaf borza ta' l-istudju tkun qieghed taghmel il-gid fil-persuna tal-Missjunarji li l-Karita' tieghek tkun tat lill-Knisja." (1928 p.21)

"Ghamilt int ftit gid f'hajtek? Tista' tpatti billi twaqqaf borza ta' l-istudju ghat-taghlim u t-trobbija tal-aspiranti Missjunarji. Il-Missjunarji li jigu iffurmati bil-ghajnuna tal-generozita' tieghek jahdmu ghalik ukoll...." (1928 p.12)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu u min biex joffri ghallinqas it-talb tieghu...." (1928 p.14)

"L-ghajnuna lill-Missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom il-lum qabel ghada." (1928 p.17)

"Min ighin il-Missjunarju jkollu l-hlas tal-Missjunarju." (1928 p.22)

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof Gappuniz) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-Opra tal-Propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom it-tajjeb." (1928 p.24)

"Iservi mbaghad aktar u aktar (li familja Buddista gappuniza ghenet bil-flus l-ewwel Isqof gappuniz) lil dawk il-familji (nsara) li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma wkoll jiftakru li ghandhom id-dmir jahsbu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Min jaghti ghall-Missjoni jkun qieghed jislef 'l Alla." (1928 p.25)

"Sostni l-ezerctu ta' Kristu li qieghed jikkumbatti ghall-Fidi tieghu." (1928 p.27)

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1929 p.9, 1930 p.13, 1931 p.31, 1932 p.29)

"Dawn kollha (in-nisa tal-Laboratorju Missjunarju) matul is-sena thabtu hafna (biex ighinu l-Missjunarji) u Alla mlielhom qalbhom bil-farag li jifhmuh biss dawk li jhobbu u jahdmu ghall-proxxmu taghhom." (1929 p.23)

"....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP).....ghandhom ifittxu jgharrfu l-opra lill-ohrajn....biex huma wkoll ikunu jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta'.....l-ghajnuna taghhom." (1930, qoxra quddiem, gewwa)

"....il-Papa (PijuXI)....iridna lkoll b'xi mod jew iehor missjunarji, jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu...." (1930 p.3)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24)

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1930 p.3)

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-pagani. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin...." (1930 p.4)

"....hija haga tal-bzonn li wiehed ighin il-Missjunarju...." (1930 p.6)

"....nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.30)

"Kieku kulhadd skond l-affarijiet tieghu jaghmel l-istess (jaghti xi haga ghall-Missjonijiet) kemm barka jista' jigbed fuqu u kemm gid jista' jaghmel ma' hutu l-pagani." (1930 p.30)

"L-ghajnuna li wiehed jaghti lill-Opra Missjunarja u lill-Missjunarji ma hix xi haga li nistghu naghmluha u ma naghmluhiex il-ghaliex din l-azzjoni ma tistax tinfired mill-ohra ordnata minn Alla bil-precett tal-Karita." (1930 p.32)

"....aktar u aktar bla ma nehdew nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjjoni." (1930 p.32)

"Ftakru fl-Opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1930 p.33)

"Trid taghti darbtejn f'darba? Ghin malajr! (1930 p.34)

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu l-Opra tal-Missjonijiet hija minghajr l-ebda dubju t-thejjija u t-trobbija tal-Missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-Appostolat. Ghalhekk il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla....." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

"Ghin il-kawza taghna (tal-Missjoni)" (1931 p.6)

"Haga hekk tal-ghageb (il-vokazzjoni missjunarja) nammirawha u nghinuha...." (1931 p.13)

"Hidma ta' din l-ghamla (kull tip ta' ghajnuna ghall-vokazzjonijiet missjunarji) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1931 p.13)

"Inkiteb u gieghel lil min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu, partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni....." (1931 p.23)

"Fil-kontijiet tal-gimgha, tax-xahar jew tas-s-sena ara hsibtx ghall-Missjoni. Alla jbierek l-ghajnuna li taghtina." (1931 p.27)

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP) (1931 p.29)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu l-lum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1931 p.34)

"Jekk int trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-opra ta' San Pietru ghall-Kleru Indigenu." (1931 p.38)

"Xhin tigu biex tqassmu, tinsewx l-Opra taghna (MSSP)." (1931 p.38)

"Kulmin jigih f'idejh dan l-Almanakk (Almanakk SAN PAWL ta' l-Istitut tal-Missjoni MSSP) ifittex li jghaddih u jxerrdu fost l-ohrajn il-ghaliex din l-istampa hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh, biex trabbi u tigbor il-vokazzjonijiet Missjunarji u biex titlob l-ghajnuna temporali wkoll." (1931 p.43)

"Wiehed mill-isbah eghmejjel fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-vokazzjonijiet Missjunarji." (1932 p.13)

"....malli thossu l-lehen misterjuz qieghed jistedinkom ghal xi opra tajba, la thallux tahrab dik l-okkazzjoni u fittxu mmeritaw quddiem Alla billi tghinu l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1932 p.17)"

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.25)

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.29)

"Meta nghinu l-Missjoni permezz tal-Boroz ta' l-Istudju, inkunu qeghdin nghinuha f'hajjitna, f'mewtna u wara mewtna wkoll." (1932 p.34)

"Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

"Ighin darbtejn min ighin malajr." (1932 p.38)

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja (MSSP) ghandu sehem mill-merti taghha." (1932 pp.40-41)

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir ghalina li nkunu nistghu nghidu, "Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi, izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu." (1932 p.42)

"Kristu ghandu jsaltan; ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp. 14-15)

"Ahna (MSSP) nizzu hajr lill-hbieb taghna kollha u nitolbu 'l Alla li jhallashom tal-gid li jaghmlulna u jixtiqulna." (1933 p.18)

Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp/ 20-21_

"Fil-Jum Missjunarju nahsbu wkoll kemm u kemm il-Missjunarji ghandhom bzonn l-ghajnuna taghna biex jistghu jkomplu l-opra ghaziza taghhom." (1933 p.23)

"Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni ta' miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

"....malli ghall-glorja t'Alla ftahna dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) kulhadd, donnhom miftehmin, kien jurina x-xewqa tieghu li jghin l-opra l-gdida...." (1933 p.25)

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

"Fil-Jum Missjunarju huwa d-dmir ta' kulhadd li jghin l-opri pontificji tal-Propaganda u tas-Santa Infanzia." (1933 p.28)

"Fil-beneficenzi taghkom ftakru fl-opra tal-boroz ta' l-istudju." (1933 pp. 28-29)

"Opra ohra ta' min ighinha hija l-Opra ta' San Pietru Appostlu biex isiru qassisin mill-istess pajjiz tal-Missjoni." (1933 p.30)

"Din l-ghajta....(Mulej, aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet....." (1933 p.33)

GHAJNUNA - MISSJONI - MAHFRA (DNUBIET)

"Nghinu mela l-Missjoni Mqaddsa u Alla jinsa d-dnubiet taghna." (1922 p.27)

GHAJNUNA - MSSP (ISTITUT)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1926 p.10)

"....il-hbieb ta' l-Istitut taghna (MSSP)....jekk iridu jkabbru l-mertu taghhom, ma ghandhomx jibqghu kuntenti bl-azzjoni tajba taghhom biss, izda ghandhom ifittxu jgharrfu bl-opra lill-ohrajn.....biex huma wkoll jistghu jiehdu sehem quddiem Alla minn dak il-gid kollu li gurnata jaghmel dak il-Missjunarju li jkun gie iffurmat permezz ta'....l-ghajnuna taghhom." (1930, Qoxra, quddiem, gewwa)

"Ftakru fl-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1930 p.3)

"Hudu sehem fil-Boroz taghna ta' l-Istudju u tkunu tissiehbu fil-mertu tal-Missjunarju." (1930 p.28)

"Ghinu l-Istitut taghna (MSSP)." (1931 p.29)

"X'hin tigu biex tqassmu, tinsewx l-opra taghna (MSSP)." (1931 p.38)

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? Le! le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna....nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

"Fil-beneficenzi taghkom tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)" (1932 p.25)

"Meta tigu biex tqassmu, tinsewx l-Istitut Malti tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.29)

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) (1932 p.36)

"Ftakar ta' sikwit mal-gurnata fl-elf miljun li ghadhom pagani u fittex ghin illum qabel ghada billi tixhet xi haga fil-boroz taghna ta' l-istudju." (1932 p.37)

"Min ighin l-opra taghna Missjunarja, ghandu sehem mill-merti taghna." (1932 pp. 40-41)

"L-Istitut taghna (MSSP) jghin il-Missjonijiet permezz tal-formazzjoni tal-Missjunarji, ghalhekk giet imwaqqfa l-opra tal-Boroz ta' l-Istudju." (1933 p.34)

GHAQDA - KNISJA

"Dak li hu tal-ghageb fil-Knisja mwaqqfa minn Gesu' Kristu hija minghajr dubju l-ghaqda kbira li tinsab fiha." (1923 p.7)

"Jekk ahna nixhtu l-harsa taghna fuq id-dinja kollha....nilmhu l-insara kollha li jinghaqdu flimkien mas-sacerdoti taghhom fil-qima u fl-imhabba; ahna nilmhu wkoll is-sacerdoti ta' kull djocesi li jaghmlu haga wahda ma' l-isqfijiet taghhom; naraw fl-ahhar l-isqfijiet kollha li b'qima kbira jkomplu dak kollu li jghid l-isqof ta' Ruma', il-Papa." (1923 p.7)

GHARUS, GESU' KRISTU

"...l-gharus divin....Gesu'." (1930 p.20)

GHAWDEX - MARIJA

"....il-poplu tal-gzira ohtna (Ghawdex) wera ruhu tabilhaqq devot lejn Marija." (1932 p.9)

OMM

".....l-imhabba fil-qalb ta' l-omm hi necessita' kbira mnissla mill-istess natura, u allahares li ma kienx hekk." (1922 p.22)

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub?" (1922 p.22)

"....il-generozita' tal-qalb ta' l-omm....hija grajja li jiltaqghu maghha, allavolja ninsabu mimlija bil-mizerji." (1922 p.22)

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa' dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (1922 p.23)

OPRI TA' ALLA

"....l-opri ta' Alla....igibu bhala sinjal u bhala tizjin taghhom il-kuntrarjeta' u....l-ispirtu ta' Alla li kien dejjem jissieheb mal-kuntrarjeta', bhal ziffa soda u helwa kien jonfoh fil-qala tal-imsejkna dghajsa taghna, imhabbta mill-mewg." (1933 p.6)

OPRI TAL-HNIENA

"Id-duttrina mqaddsa tghallimna li hemm l-opri tal-hniena u dawn huma erbatax. It-taghlim li jinsab fihom hu sabih bil-bosta u Gesu' Kristu fil-jum tal-haqq ghad irid jiggudikana fuqu." (1923 p.13)

ORATORJU, BIRKIRKARA

"Opra tassew sabiha (L-Oratorju ta' Birkirkara fejn it-tfal jilaghbu u jitghallmu d-Duttrina) u dawk kollha li kellhom l-okkazzjoni li jaghmluha mat-tfal, jifhmu tajjeb kemm hija mehtiega, l-aktar fiz-zminijiet taghna." (1931 p.35)

ORDINAZZJONI SACERDOTALI

"Ghalkemm il-kobor u s-sbuhija tal-Knisja ta' Kristu jidhru fil-funzjonijiet kollha taghha, pero' dan il-kobor u din il-qdusija jirrisplendu wisq aktar fl-imqaddsa Ordinazzjoni." (1932 p.12)

PACENZJA

"Imma l-pacenzja....mhux ghall-missjunarju biss hija mehtiega, imma ghal kemm huma n-nies tad-dinja kollha; il-pacenzja.....hija att erojku kbir, u min ghandu l-pacenzja u jaf irazzan in-natura tieghu skond ma jghid l-istess proverbju Malti, 'Min jistenna, jithenna", huwa verament hieni u ferhan." (1924 p.13)

PACI

"Fir-Renju ta' Gesu' Kristu biss id-dinja tista' ssib il-paci li ghalxejn qieghda tfittex boghod mir-Re divin taghna." (1927 p.16)

"Hija (il-festa ta' Kristu Re) caqalqet id-dinja min-nghas ikrah li fih kienet mixhuta; fethet quddiemha l-vera triq li tiehu ghall-paci." (1927 p.16)

PACI - SALVAZZJONI - EWKARISTIJA - SACERDOT

"....(is-) Sacerdot....joffri l-ostja divina u permezz taghha jaqla' ghal hutu l-paci, jehlishom mit-telfien ta' dejjem u jdahhalhom fil-merhla tal-maghzulin." (1932 p.30)

PACI - INTERNA

"Il-hlas tal-Missjunarju f'din l-art ma hux haga ohra hlief il-vera paci tal-qalb....f'nofs tant tahbit, tbatijiet u persekuzzjonijiet, huwa dejjem ghandu gewwa qalbu dik il-paci ta' Alla li d-dinja qatt ma garrbet u ghalhekk lanqas taf taghti, ghaliex din merfugha biss ghas-segwaci ta' Gesu' Kristu." (1922 p.31)

"....kulhadd, minghajr ma jrid, ifittex dejjem il-paci tal-qalb u sakemm ma jsibx din il-paci jibqa

dejjem inkwetat allavolja jkun jinsab fl-aqwa postijiet tas-socjeta'." (1922 pp.31-32)

"Il-bniedem hemm isib il-mistrieh tieghu (fil-paci tal-qalb) anke jekk ikun l-aktar bniedem iddisprezzat fid-dinja." (1922 p.32)

"Nispera li l-Anglu Kustodju tieghek ihabbar lilek ukoll dan iz-zelu ta' din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li tant hi mixtieqa mill-Papa (Piju XI) li zzejjen din il-hajja bil-kuntentizza li ma tispicca qatt." (1933 p.38)

PAPA

"....il-Papa....il-Missier taghna universali...." (1922 p.6)

"....(il-Papa)....ilMissier u l-Imghallem komuni taghna...." (1927 p.24)

"....(il-) Papa veru interpretu tax-xewqat ta' Kristu..." (1930 p.34)

"....il-Papa, il-Missier ta' l-Insara kollha...." (1931 p.31, 1933 p.13)

(Il-Papa) "....Vigarju ta' Kristu...." (1933 p.10)

"....il-mahbub Raghaj taghna, il-Papa...." (1933 p.32)

PAPA BENEDITTU XV - MISSJONI

"B'din l-Ittra ('Maximum illud') il-Papa (Benedittu XV) ta lill-Knisja ta' Gesu' Kristu l-mezzi mehtiega li bihom jista' jimxi 'l quddiem it-tixrid tal-Vangelu." (1922 p.5)

"L-imhabba lejn il-missjoni mqaddsa li biha kien mixghul il-Papa immortali Benedittu XV kienet kbira tant li gie msejjah il-Papa tal-Missjonijiet." (1923 p.6)

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-sucessur tieghu fil-Katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

"....il-Papa Benedittu XV lanqas kien ghadu xerred mad-dinja l-ittra tieghu enciklika hekk sabiha fuq il-Missjonijiet ('Maximum illud' - 30 Nov, 1919) li din kienet gejja mill-qalb tieghu ta' Missier, ahna konna ga issodisfajna s-sentimenti taghna ta' kattolici meta rajna l-isqfijiet iqumu bhala bniedem wiehed u b'dak iz-zelu li jigi mnissel fihom mill-Ispirtu s-Santu, jinxtehtu biex ighinu l-opri tal-Missjoni." (1923 p.7)

"Jekk kulhadd thassar u beka t-telfa ta' dan il-Kap tal-Knisja Kattolika (il-Papa Benedittu XV) xejn anqas u bir-ragun kollu bkewh u thassruh il-missjonijiet....." (1923 p.24)

"L-imhabba ta' dan il-Papa (Benedittu XV) lejn il-missjonijiet geghlitu jwaqqaf tant opri a favur taghhom." (1923 p.25)

"Ghal tant opri mela u ghal tant imhabba ta' dan il-Papa Benedittu XV lejn il-Missjoni, kulhadd ghandu jibqa' jaghrfu bhala l-Papa tal-Hniena u tal-Missjonijiet." (1923 p.25)

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-Missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

PAPA PIJU X - MISSJONI

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

PAPA PIJU X - MSSP (ISTITUT)

"U ahna nhossuna rikonoxxenti lejn Alla il-ghaliex l-Istitut ckejken taghna (MSSP) fost il-grazzji l-ohra, giet lilu moghtija anke din li jitwieled taht l-influss tal-barka ta' Piju X u dan il-Papa li ghamel mirakli tant f'hajtu kemm f'mewtu, jaghtina x'nittamaw li gurnata wkoll tkun il-barka tieghu li ghad twasslu sa l-ghalqa tal-hsad evangeliku." (1926 p.12)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X fil-waqt li mar ibierek il-bidu ta' l-Istitut (MSSP);...." (1933 p.10)

PAPA PIJU XI - MISSJONI

"Jekk kienet kbira l-imhabba (lejn il-missjonijiet) f'dan il-Papa (Benedittu XV), xejn anqas ma ghandna nghidu mis-successur tieghu fil-katedra ta' S. Pietru, il-Papa Piju XI." (1923 p.6)

"Il-Vigarju ta' Gesu' Kristu, il-Papa (Piju XI)....dejjem fidil ghall-kmand ta' l-Imghallem Divin bil-ghajnuna ta' tant mezzi godda ta' komunikazzjoni, huwa sejjer kontinwament jibghat ma' kullimkien, minn tarf sa' l-iehor tad-dinja, Isqfijiet u qassisin." (1926 p.20)

"Il-Papa (Piju XI) jaghraf wisq tajjeb l-istat (ta' tahwid) li fih tinsab id-dinja; jixtieq li jara l-popli kollha migburin flimkien, ghaqda wahda, fl-imhabba ta' Gesu' Kristu." (1927 p.16)

"Ghal dan il-fini (l-ghaqda tal-bnedmin) huwa (il-Papa Piju XI) waqqaf il-festa ta' Kristu, Re tal-gnus kollha, sabiex hekk, il-popli kollha li huma mbeghdin u mifrudin minn xulxin, jinghaqdu flimkien taht renju wiehed u jaghrfu lil Gesu' bhala Re taghhom." (1927 p.16)

"....l-Ittra Enciklika 'Rerum Ecclesiae' hija s-sigill l-aktar nobbli, hija l-kuruna l-aktar sabiha li (lill-Opra Missjunarja) mar ixiddilha l-glorjuz renjanti Papa Piju XI." (1927 p.24)

"....din l-ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) ghandha ccaqlaqna u tkabbar fina l-ispirtu nisrani...." (1927 p.24)"

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u jfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-perswazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi) - " (1927 p.24)

"....f'din l-Ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja, jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivi li huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

"....il-Papa (Piju XI) bhala Missier hanin, huwa jhoss, anke aktar minn haddiehor, il-bzonnijiet li jinsabu fihom il-Missjunarji fuq il-Kamp biex ikabbru dejjem is-Saltna t'Alla, u erhilu jghid u jikteb lill-ulied tieghu li diga' jinsabu fil-hdan tal-Knisja, biex iwissihom li ma ghandhomx jinsew lil huthom il-pagani il-ghaliex ghalihom ukoll Sidna Gesu' Kristu xerred id-demm ghaziz tieghu." 91928 p.10)

"Il-Papa (Piju XI) bhala Missier ta' kulhadd qieghed jaghmel il-hila tieghu kollha biex ir-raggi tal-vera Fidi jiddu kullimkien u fuq il-bnedmin kollha." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

"....Piju XI....bit-taghlim...., bl-ezempju....;, bl-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra,....warrbuh." (1930 p.3)

"....il-Papa (Piju XI)....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u....fehimna li huwa d-dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-Vangelu." (1931 p.3)

"U ahna, (MSSP) mill-qiegh ta' qalbna, nerfghu t-talba umli taghna lejn it-tron ta' Alla u nghidulu biex il-Papa tal-Missjonijiet (Piju XI)....ikun jista' jara kuljum tinfirex dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1930 p.4)

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghal hutna l-infidili." (1930 p.4)

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippridkaw il-Vangelu) u jistieden lill-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni tal-Vangelu fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (Piju XI), ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

"Il-Papa Piju XI huwa mixghul b'hegga liema bhalha ghax-xoghol tal-Missjoni, u x-xewqa kbira tieghu hija li l-Vangelu ta' Gesu' jigi mhabbar mill-aktar fis ma' kullimkien...." (1931 p.39)

"Il-Papa Piju XI ma jistax jinsa u ma jinsa qatt il-Missjunarji." (1931 p.40)

"...ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

"Il-Papa Piju XI waqqaf il-Jum Missjunarju biex ikun moghti kollu ghall-opra ghaziza tal-Missjonijiet." (1933 p.4)

"....il-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju...." (1933 pp 10-12)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna Missjunarji MSSP) kienet ix-xewqa hajja tal-qaddis Papa Piju X....; din hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI, il-Papa Missjunarju...." (1933 pp. 11-12)


....(il-Papa) Piju XI qieghed jissejjah minn kulhadd il-Papa Missjunarju...." (1933 p.31)

"....il-Papa prezenti (Piju XI)....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra lid-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jgarrfu l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur; ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa' ghal dejjem." (1933 pp. 32-33)


Din l-ghajta....(Mulej aghtini l-erwieh') gieghlet lill-Papa Piju XI jinkuraggixxi u jghin lill-opri tal-Missjonijiet....u jdawwal bid-dawl tal-Fidi, fil-waqt li jizra' z-zerriegha tal-verita'." (1933 p.33)

"....din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li tant hi mixtieqa mill-Papa (Piju XI)...." (1933 p.38)

PAPA PIJU XI - MSSP (ISTITUT)

"Din (ix-xewqa li jkollna hafna missjunarji)....hi x-xewqa mhegga tal-Papa....Piju XI,...." (1933 pp. 10-12)

PAPIET - MISSJONI

"Dawn l-ahhar tliet Papiet (Piju X, Benedittu XV, Piju XI) imcaqalqa mill-Ispirtu s-Santu....iqieghdu din l-affari tal-missjonijiet quddiem ix-xoghol kollu tal-ministeru taghhom appostoliku." (1926 p.11)

PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI - QALB TA' GESU' - MALTA - FIDI

"Din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

"Tkompli tkun ukoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-Istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." 1923 p.34)

PARLAMENT - QALB TA' GESU' - SAN PAWL - MALTA - KONSAGRAZZJONI

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tant permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kolha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

"Din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha izzomm dejjem dak li rciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p. 33)

PATRIJOTTIZMU

"(Malta)....jekk ghandha biex tiftahar ghall-istorja, ghall-kuragg u l-eroizmu tal-poplu taghha...." (1922; Dahla).

"Tezor taghna hi art twelidna, u ta' min ighozzu....." (1924 p..20)

POPLI - GUSTIZZJA - ZVILUPP

"Huwa (Gesu') ippronunzja dawn il-kelmiet li huma ta' gid kbir ghall-popli u ghan-nazzjonijiet....'aghtu lil Cesare dak li hu ta' Cesare u lil Alla dak li hu t'Alla' (Math XII 21)." (1923 p.29)

PREDIKAZZJONI

"....il-hobz tant mehtieg tal-Kelma t'Alla." (1924 p.7)

"....(il-qassis)....ir-raghaj (spiritwali) ....jaghti l-ghajnuna spiritwali u jsemmaghhom (lill-insara) il-Kelma mqaddsa t'Alla u tixghel u tqabbad fihom is-sentimenti ta' l-istess mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.12)

PREDIKAZZJONI - SACERDOT

"....(il-qassis).....ir-raghaj (spiritwali)....jaghti l-ghajnuna spiritwali u jsemmaghhom (lill-insara il-kelma mqaddsa t'Alla u tixghel u tqabbad fihom is-sentimenti ta' l-istess Mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.12)

PREDIKAZZJONI - SACERDOT - EMIGRANTI MALTIN

"....dawn l-erba' ......sacerdoti Maltin qassmu bl-abbundanza lil shabhom Maltin (ta' Detroit) il-hobz tant mehtieg tal-Kelma t'Alla." (1924 p.7)

PREMJU - KARITA' - ELEMOSINA - MISSJONI

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox, meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba, inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1930 p.4)

"Hidma ta' din l-ghamla (ghajnuna ghall-Missjoni) tigbdilna fuq ruhna gid liema bhalu f'hajjitna, f'mewtna, u wara mewtna wkoll. Kemm hu tabilhaqq li mac-cahda jimxi l-gid fil-Vokazzjoni Missjunarja!" (1931 p.13)

"Kemm jahdmu n-nies tad-dinja biex jakkwistaw xi haga li, wara ftit, il-mewt tehdilhom kollox? Meta, kemm u kemm aktar ghandna nahdmu biex insalvaw l-erwieh li l-hlas tieghu hu r-renju tas-sema?" (1933 p.38)

PREMJU - MISSJONI - VOKAZZJONI

"Gesu' wieghed zewg xorta ta' premji, il-wiehed f'din id-dinja u l-iehor fis-sema....il-premju li l-missjunarju....ikollu f'din l-art...skond il-kliem ta' Gesu' (hu) l-mitt darba ta' dak li wiehed ikun halla. Izda l-esperjenza tghallimna li l-missjunarju ma jkollu xejn minn dawk l-affarijiet kollha li Gesu' wieghed ghal mitt darba inkompli nghid jien li bosta drabi ma jkollux lanqas dak li jinhtieg ghall-hajja. Il--hlas tal-missjunarju f'din l-art ma hux haga ohra hlief il-vera paci tal-qalb....f'nofs tant tahbit, tbatijiet u persekuzzjonijiet, huwa dejjem ghandu gewwa qalbu dik il-paci ta' Alla, paci li d-dinja qatt ma garrbet u ghalhekk lanqas taf taghti, ghaliex din merfugha biss ghas-segwaci ta' Gesu' Kristu." (1922 p.31)

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom ukoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu', 'Ejjew imberkin minn missieri ghax jiena kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni." (1923 p.14)

(lill-genituri, Alla) "....ihallashom mhux biss f'din id-dinja, imma anke fid-dinja l-ohra u dan wieghdu Gesu' stess, 'Kull wiehed li jhalli lil uliedu ghall-imhabba tieghi, jircievi l-mitt darba izjed u jirbah il-genna.' " (1924 p.5)

".....it-tfal....jifhmu li bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk, gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghamil it-tajjeb taghhom." (1928 p.5)

PREMJU - MISSJUNARJU - TFIXKIL

"Il-Missjunarju....sab lil hutu u ghallimhom l-imhabba, izda dawn ghall-kuntrarju hejjewlu l-mewt....izda kif medd riglu fuq l-art tas-saltna t'Alla (il-Genna) sab lil Gesu' Kristu stess jilqghu u jhaddnu ghal dejjem bil-fjamma ta' l-imhabba tieghu." (1932 p.41)

PROVIDENZA

"....bosta huma t-toroq tal-providenza li tahseb f'kulhadd u thallas lil kulhadd skond eghmilu." (1928 p.10)

PROVIDENZA - FUNDAZZJONI (MSSP)

"....il-hidma taghna fit-twaqqif (tal-MSSP) imcaqalqa u mmexxija mill-Providenza Divina, sabet dejjem fl-Eccza. Tieghek Revma. dik l-ghajnuna ta' Missier li tant tiswa u li ahna biss nistghu nistmaw fil-kobor kollu taghha." (1933 p.12)

QADDISIN

"....ahna nsejhu....lill-Angli u l-qaddisin ghaliex huma bil-bosta eghziez ghal Alla u jhobbu lilna wkoll u jistghu jghinuna fit-talb taghna bl-intercessjoni qawwija taghhom." (1923 p.34)

"L-angli u l-qaddisin huma intercessuri bil-bosta qawwija quddiem Alla, il-ghaliex huma servi fidili tieghu, anzi huma l-hbieb l-aktar mahbubin tieghu;....." (1923 p.34)

QALB TA' GESU'

"....il-Qalb ghaziza tal-mahbub taghna Sidna Gesu' Kristu...." (1932 p.30)

QALB TA' GESU' - MALTA - FIDI - PARLAMENT - KONSAGRAZZJONI

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li kienet irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

"Tkompli tkun wkoll din il-konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti , 10 ta' Frar 1922) ta' konferma ta' l-istorja taghna kollha fejn ahna nsibu li missirijietna dejjem jithabtu biex izommu r-religjon nisranija bhala l-unika religjon ta' l-art taghhom." (1923 p.34)

QALB TA' GESU' - MISSJONI

"....il-Missjunarji....jifirxu dejjem aktar is-saltna tal-Qalb mahbuba tieghU (ta' Gesu') (1928 p.14)

"Fuq il-Kamp tal-Missjoni naghmlu li ssaltan il-Qalb ta' Gesu' ". (1933 pp.30-31_

QALB TA' GESU' - SAN PAWL - MALTA - KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha fost il-grajja ta' Malta, il-konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tana permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta, ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

QAWWA - INTENZJONI RETTA

"Meta haga nkunu qeghdin naghmluha ghal Alla biss, ma ghandniex ghax nibzghu mit-tfixkil." (1929 p.27)

QAWWA TA' ALLA

"...il-qawwa ta' Alla li mix-xejn ghamlet kollox u s-setgha ta' Alla Bniedem li b'hames hobziet xebba' eluf ta' nies, ma titbiddel qatt u ghadha dejjem hemm." (1933 p.10)

RADD TAS-SALIB

"Filghodu x'hin nistenbhu (jixraq li rroddu s-salib) sabiex hekk nikkonsagraw lilna nfusna kollna kemm ahna 'l Alla flimkien ma' l-eghmil taghna ta' matul il-jum." (1923 p.13)

"Filghaxija qabel norqdu (jixraq li nroddu s-salib) biex nistriehu fil-paci, imharsin b'din l-arma hekk qawwija." (1923 p.13)

"Qabel u wara t-talb taghna (jixraq li rroddu s-salib) sabiex hekk ikun milqugh ahjar minn Alla, u ghalhekk ikun mismugh aktar zgur." (1923 p.13)

"Qabel u wara l-ikel (jixraq li rroddu s-salib) sabiex dak li niehdu jkun ta' ghajnuna, minghajr ma jaghmlilna d-deni." (1923 p.13)

"Fil-waqt tat-tentazzjonijiet (jixraq li rroddu s-salib) sabiex ikollna l-qawwa li nirbhuhom." (1923 p.13)

"F’nofs il-perikli (jixraq li rroddu s-salib) biex inkunu mehlusin." (1923 p.13)

"Meta nghaddu minn quddiem xi salib jew knisja (jixraq li rroddu s-salib) sabiex nuru li nhobbu lil Gesu' Kristu, li naghrfuh bhala Sidna." (1923 p.13)

"Fil-bidu ta' kull eghmil ta' xi mportanza (jixraq li rroddu s-salib) sabiex ikun imqaddes kollu f'Alla." (1923 p.13)

"....kemm hi haga sabiha li wiehed irodd is-salib....U min jaf kemm dizgrazzji u htijjiet inbieghdu minna kull darba li rroddu s-salib!" (1923 p.13)

RIEDA TA' ALLA

"Lil kull mahluq (Alla) isejjahlu ghal xi haga, u issa kif huwa gwaj ghal dak is-sudditu li ma jobdix lill-princep hekk ukoll huwa ta' gwaj akbar ghal dak il-bniedem li ma jobdix ghall-vuci ta' Alla." (1924 p.5)

"....Alla, il-volonta' tieghu jgharrafhielna....anke permezz ta' l-ispirazzjonijiet u billi jbieghed il-qalb taghna minn stat u jigbidha lejn iehor." (1924 p.5)

"F'kull haga li tigrilna matul il-gurnata, ghal qalbna jew le, intennu dejjem il-kliem ta' Missierna li hu fis-smewwiet, 'Ikun dak li trid int kif fis-sema hekkda fl-art.' Din id-drawwa hija wisq tajba biex nirbhu l-genna." (1924 p.18)

"Izda dak li minn Alla ghandu jsir, hadd u xejn ma jirnexxilu jhassru." (1933 p.3)

"....nerfghu ghajnejna lejn is-sema, naduraw il-gudizzji ta' Alla li ahna ma nifhmux....." (1933 p.35)

RIPARAZZJONI - KARITA' (ELEMOSINA)

"Jekk ahna rridu nhallsu ghal dan id-dejn (ma' Alla) f'din l-art, nisimghu x'ighid l-Ispirtu s-Santu u nfittxu mill-aktar fis li nsewwu ghall-hsara li ghamilna. Il-kelmiet ta' l-Ispirtu s-Santu:: "Il-Karita' tghatti l-kotra tad-dnubiet', jigifieri li jekk ahna naghmlu karita, innaqqsu mid-dejn taghna ma' Alla." (1922 p.27)

RESPONSABBILTA' - MISSJONI

"Fikom (l-insara)....intom thossu tinbet bhal xewqa li tiehdu sehem fit-tixrid tat-taghlim nisrani." (1923 p.14)

 

"....jekk il-missjunarju ma jkollux l-ghajnuna taghkom (l-insara) kif jista' jaghmel il-gid fl-erwieh?" (1923 p.14)

"Il-missjunarju dejjem u kullimkien ghandu bzonn l-ghajnuna taghkom (l-insara)." (1923 p.14)

"Jekk intom (l-Insara) tghinu l-missjunarju dejjem u kullimkien, huwa wkoll dejjem u kullimkien jaghmel gid kbir fl-erwieh." (1923 p.14)

"....jekk intom (l-insara) tiehdu sehem f'din l-art mal-missjunarju, intom ukoll....flimkien mieghu ghad tisimghu dak il-kliem helu ta' Gesu': "Ejjew, imberkin minn Missieri, ghax jien kont nieqes mit-taghlim u intom ghallimtuni." (1923 p.14)

"L-elemosina hija haga necessarja ghall-Knisja mqaddsa - U verament jekk ma tghinux il-Missjunarju bl-offerta taghkom il-Knisja ma tibqax izjed Kattolika, jigifieri ma tkunx tista' tigi mxerrda fuq l-art kollha." (1924 p.10)

"Kemm verament hemm bzonn li f'dawn il-pajjizi (tal-Missjoni) tirrenja r-religjon ta' Kristu!" (1924 p.17)

"Izda b'ghafsa gewwa qalbna ghandna nghidu kemm u kemm huma ftit fin-numru (il-missjunarji) u kemm u kemm huma meghjunin ftit (missjunarji u bnedmin biex jigu evangelizzati)" (1926 p.20)

"Jekk ma nistghux naghtu l-hidma taghna ghax ma gejniex imsejhin ghaliha, jekk ma nistghux naghtu l-gid ta' din id-dinja ghaliex ma ghandniex, ghallinqas ma nhallux li naghmlu dak li nistghu, jigifieri nitolbu." (1926 p.21)

"Id-dmir taghna lejn hutna l-pagani, insibuh imghallem lilna mill-istess awtorita' divina, 'Hobbu lil xulxin'. Kif ghandna nhobbu lil xulxin? Ighalimna l-istess Gesu', 'Kif jiena habbejt lilkom hekk ghandkom intom thobbu lil xulxin.' " (1926 p.22)

"L-imhabba li Gesu' ghandu ghalina hi mudell ta' dik l-imhabba li ahna ghandu jkollna lejn l-ohrajn. Meta nghidu 'l-ohrajn', ma nifhmux nghidu....biss il-qraba taghna,....u l-anqas l-imghammdin tad-dinja kollha, izda nifhmu ukoll il-pagani kollha,....Il-ghaliex Gesu' Kristu daqs kemm habb lilhom habb lilna u ghalina lkoll bata u miet dik il-mewt tant kiefra fuq is-salib." (1926 p.22)

"....ic-cerimonja tal-konsagrazzjoni ta' l-ewwel sitt isqfijiet cinizi (1926)....tibqa' fl-istorja tal-missjonijiet bhala grajja l-aktar kbira u sabiha u li tikkonsla u tqawwi l-qalb ta' dawk kollha li jahdmu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh." (1927 p.16)

"U jekk ma nistghux naghtu l-opra taghna, nghinu ghallinqas il-missjonijiet u l-Istituti tal-Missjoni bil-mezzi taghna, jew ghallinqas bit-talb taghna." (1927 p.20)

"Dawk kollha li jaqraw, jimmeditaw u jfittxu li jifhmu sal-qiegh dan id-dokument ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) johorgu bil-perswazzjoni u bil-fehma qawwija li b'kull manjiera u bil-forzi taghhom kollha, isostnu l-opra kbira (tat-tixrid tal-Fidi). " (1927 p.24)

"....f'din l-ittra ('Rerum Ecclesiae' ta' Piju XI) tinsab rakkomandazzjoni ohra li jifhmuha tajjeb dawk il-bnedmin kollha ta' fidi hajja; jirrakkomanda nfatti l-Papa li fil-pajjizi tal-Missjoni, kull fejn jista' jkun, jigu mwaqqfa Ordnijiet Religjuzi Kontemplattivi li huma ta' importanza sublimi." (1927 p.26)

"Dan l-Almanakk (San Pawl: Almanakk tal-Missjoni)....issa li wasal....fuq il-ghatba tas-sena 1928....jixtiqhielkom mimlija b'kull gid u anke bl-opri tajba, specjalment bil-merti tal-hidma lejn il-Kamp tal-Missjoni." (1928 p.4)

"Jiftakru (l-Benefatturi) li meta jaghtu lill-Kamp tal-Missjoni xi appostlu gdid, ikunu jaghmlu gid bla qies lilhom u lill-proxxmu taghhom." (1928 p.5)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah minn Alla biex jaghti l-opra tieghu, min biex jaghti xi haga mill-gid tieghu, u min biex joffri ghallinqas it-talb tieghu." (1928 p.14)

"L-ghajnuna lill-missjunarji, ghal kemm nistghu, naghtuhielhom illlum qabel ghada." (1928 p.17)

"Mal-hbieb thaddet fuq il-Missjoni u l-Missjunarji." (1928 p.21)

"Thobb il-Missjonijiet u tithabat ghalihom juri li ghandek f'qalbek il-karita' tal-Feddej Divin li jhalli d-disgha u disghin naghga fidila biex imur ifittex dik li tbieghdet mill-merhla tal-Knisja." (1928 p.22)

"Il-futur tal-missjonijiet qieghed f'idejn kull wiehed minna." (!928 p.23)

"Iservi dan (li familja Buddista gappuniza hallset il-vjagg ta' l-Ewwel Isqof Gappuniz ghal Ruma u lura) lill-familji ta' nsara li jistghu, u li qeghdin ighinu l-opra tal-propaganda tal-Fidi, biex aktar jitheggu f'dan l-eghmil taghhom tajjeb. Iservi mbaghad aktar u aktar lil dawk il-familji li ghadhom lura f'din il-bicca (li jghinu l-Missjoni) biex huma jiftakru li ghandhom id-dmir jaqbzu ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh ta' huthom il-pagani." (1928 p.24)

"Sostni l-ezerctu ta' Gesu' Kristu li qieghed jikkumbatti ghall-Fidi tieghU." (1928 p.27)

"Aqra fuq il-Missjoni u aghti lill-ohrajn biex jaqraw." (1928 p.29)

"Ma ghandna nhallu tghaddi l-ebda gurnata minghajr ma nkunu ghamilna xi haga ghall-opra l-aktar kbira t'Alla, jigifieri ghall-Missjonijiet; imqar nghidu l-'Missierna' jew is-'Sliema'." (1928 p.30)

"Ghin il-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1929.p.9, 1930 p.13, 1931 p.36, 1932 p.29)

"Aghti lil haddiehor l-Ispirtu Missjunarju." (1929 p.13, 1930 p.4)

"Ahseb u thaddet fuq il-Missjunarji." (1929 p.15)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha...." (1929 p.25)

"Biex inkomplu sewwa u dejjem ahjar id-dmir taghna ta' veri nsara, ilkoll u kuljum ghandna niftakru u ngibu quddiem ghajnejna li hafna u hafna miljuni ta' bnedmin ghadhom fil-jasar tal-paganezmu, fid-dlam ta' l-idolatrija u ta' kull superstizzjoni." (1930, Qoxra quddiem, gewwa)

"Nibqghu nahdmu sakemm issir merhla wahda u Raghaj Wiehed." (1930 p.2)

"....Piju XI....bit-taghlim...., bl-ezempju...., bil-gherf u bil-fatti tieghu, qawwa l-hsieb tal-Missjoni f'dawk l-erwieh li diga' kienu jilqghuh u nisslu mill-gdid f'dawk li, imxerrdin fuq hwejjeg ohra....warrbuh." (1930 p.3)

"....il-Papa (Piju XI)....fehimna tajjeb li b'xi mod jew iehor iridna lkoll missjunarji; jew bil-hidma, jew billi naghtu, jew billi nitolbu, u....fehimna li huwa dmir taghna l-insara li lkoll naghmlu xi haga ghat-tixrid tal-fidi fost dawk li ghad ma waslilhomx id-dawl tal-vangelu." (1930 p.3)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu." (1930 p.3, 1932 p.24, 1933 p.27)

"Il-Papa (Piju XI) jaghmilha ta' tallab ghall-gid ta' hutna l-infidili. Hadd ghalhekk ma ghandu jisthi jitlob ghal gid hekk kbir ta' hutu l-bnedmin, ghal opra hekk kbira ta' karita' u ta' civilta'. Wara kollox meta nkunu nistiednu lil haddiehor biex jaghmel opra tajba, inkunu qeghdin naghmlu l-gid mieghu wkoll ghax inkunu ngeghluh jimmerita quddiem Alla, li jaghti l-mija fil-wiehed." (1920 p.4)

"............biex ahna nfarrguha (lil qalbna) hemm bzonn li nithaddtu fuq dan il-bzonn, hemm bzonn li niktbu fuq dan il-bzonn (jigifieri li nghinu lill-ohrajn u li ngharrfuhom lil Kristu)." (1930 p.6)

 

 

"Nghinu l-Missjunarju." (1930 p.10)

"AQRA FUQ IL-MISSJONI." (1930 p.13)

"Tinsewx l-opra tas-Santa Inrfanzia." (1930 p.21)

"Inkitbu u gieghlu lil min jinkiteb fl-Opra tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1930 p.24, 1931 p.15)

"Kieku kulhadd (jaghti l-ftit li jista') skond l-affarijiet tieghu, kemm jista' jigbed barka fuqu u kemm jista' jaghmel gid ma' hutu l-pagani." (1930 p.30)

"....aktar u aktar, bla ma nehdew, nghinu l-Missjunarji u l-opra tal-Missjoni." (12930 p.32)

"Ftakru fl-opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1930 p.33)

"Il-Papa prezenti (Piju XI) jaghmel tieghu l-kelmiet ta' Gesu' (biex imorru mad-dinja kollha jippritkaw il-Vangelu) u jistieden l-ulied tieghu biex jinxtehtu ghall-predikazzjoni fl-artijiet tal-Missjoni." (1930 p.34)

"Ma' tant nies ta' qalb kbira li qeghdin jissagrifikaw ruhhom f'bosta xorti u jaghtu l-hidma taghhom ghall-missjonijiet, nghaqqdu t-talb taghna biex in-numru taghhom jikber aktar u hekk, flimkien maghhom tikber ukoll l-ghajnuna tant mehtiega ghall-kamp tal-Missjoni." (1930 p.36)

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

"Thaddet fuq il-Missjoni Maltija ta' l-Abbisinja." (1930 p.40)

"Mezz l-aktar qawwi biex nghinu bih l-opra tal-missjonijiet hija, minghajr dubju, it-thejjija u t-trobbija tal-Missjunarji stess li ghandhom imorru fuq il-kamp ta' l-Appostolat." (1931 Qoxra ta' quddiem, gewwa, 1932 p.44, 1933 p.39)

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb min bl-ghajnuna temporali, min bl-azzjoni u bl-offerta tieghu nnifsu ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

"XERRED IL-FIDI TIEGHEK." (1931 p.6, 1932 p.21, 1932 p.25, 1933 p.38)

"Ghin il-kawza taghna (tal-Missjoni)." (1931 p.6

"Hobb lil Kristu u aghmel li jkun mahbub mill-ohrajn." (1931 p.8)

"Haga hekk tal-ghageb (il-Vokazzjoni Missjunarja) nammirawha u nghinuha billi nithaddtu fuq il-missjonijiet, billi nxerrdu l-istampa missjunarja, billi nressqu lejn l-Istitut Missjunarju (MSSP) z-zghazagh ta' rieda tajba...." (1931 p.13)

"Inkiteb u gieghel lil min jinkiteb fl-Opra Pontificja tal-Propagazzjoni tal-Fidi." (1931 p.15)

"Idra thaddet fuq il-Missjoni." (1931 p.26)

"Ghin l-ezerctu ta' Kristu llum u toqghodx tistenna l-ghada." (1931 p.32)

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

"Ahdem shih sakemm issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1931 p.34)

"Jekk inti trid tahdem ghal qalb il-Papa (PIJU XI), ghin l-Opra ta' San Pietru ghall-kleru indigenu." (1931 p.38)

"Il-haddiema huma ftit. Nifhmuha tajjeb din il-verita' ghal meta l-Knisja kienet ghada fil-bidu taghha, izda l-lum.....donnu ma hix haga li tista' tkun; madankollu kull meta noqoghdu nahsbu u nghoddu daqsxejn x'inhu li sar, x'inhu li ghad irid isir, ikollna nghidu: kemm u kemm huwa tabilhaqq li l-haddiema huma ftit.' " (1931 p.44)

"Huma (is-Sacerdoti) l-lum bilkemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt; bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kulfejn nibet u qabad." (1931 p.44)

"X'inhu ghalhekk li ghandna naghmlu (quddiem in-nuqqas ta' Missjunarji)? Naqtghu qalbna" Le! Le! Izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna, nghinu t-tliet Opri Pontificji Missjunarji, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)...." (1931 p.44)

"Il-haddiema huma ftit....naqtghu qalbna? le! le! izda nzidu u nwessghu x-xoghol taghna, .....nghinu t-tliet Opri Pontificji Missjunarji, nghinu l-Vokazzjonijiet Missjunarji, nghinu dan l-Istitut Missjunarju....li qieghed jahdem mic-cokon tieghu biex ikattar il-haddiema." (1931 p.44)

"Wiehed mill-isbah eghmil fl-opra kbira tal-Missjoni huwa li wiehed ighin il-vokazzjonijiet missjunarji." (1932 p.13)

""....fittxu li timmeritaw quddiem Alla billi tghinu.....l-vokazzjonijiet missjunarji, tkunu qeghdin tibaghtu fuq il-hsad divin dawk il-haddiema tant u tant mehtiega, biex il-bnedmin kollha mill-aktar fis jingabru f'merhla wahda taht raghaj wiehed." (1932 p.17)

"Thaddet fuq il-Missjoni." (1932 p.19. 1933 p.33)

"Aghmel li Gesu' Kristu jigi maghruf." (1932 p.27)

"Naghtu l-fidi lil min ma ghandux." 91932 p.33)

"Thaddet fuq dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1932 p.36)

Ahdem ghall-firxa tas-Saltna ta' Kristu." (1932 p.37)

"Ighin darbtejn min ighin malajr!" (1932 p.37)

"Fl-ahhar ta' hajjitna jkun ghalina ta' sodisfazzjon bil-bosta kbir li nkunu nistghu nghidu, "Jiena hdimt mhux biss biex insalva ruhi izda wkoll biex ngharraf lil haddiehor lil Sidna Gesu' Kristu." (1932 p.42)

"....ma nistghux nilqghu b'manjiera ahjar l-istedina tal-Papa (Piju XI) biex nikkommemoraw ic-centinarju tal-Fidwa tal-Bniedem (1933) hlief billi naghtu ruhna b'hegga aktar kbira ghall-opra tal-Missjoni." (1933 p.1)

"Jekk inhobbu hafna 'l Alla, nahdmu wkoll hafna ghaliH." (1933 p.4)

"....wisq aktar minn nofs (l-abitanti tad-dinja) ghadhom qeghdin jistennew il-barka tal-fidwa divina; ghadhom ma jafu xejn fuq il-Feddej taghna, u l-isem helu ta' Gesu'....ghadhom qatt ma semghuh....Ghalhekk...hadd ma ghandu ghax jistaghgeb jekk....il-qalb taghna timtela bil-konfuzzjoni.: (1933 p.8)

"Kristu ghandu jsaltan. Ghalhekk ghin l-ezerctu tieghu." (1933 pp.14-15)

"Meta nhallu xi haga ghal Alla, Hu jaghtina l-mitt darba aktar." (1933 pp.16-17)

"Inqisu li minn qalbna ma jonqos qatt il-hajr 'l Alla ghad-don tal-Fidi li ghogbu jaghtina minghajr ebda mertu taghna u nzommu hajja fina x-xewqa li kull min ghadu mhux imzejjen bih, ifittex jiehu sehem maghna." (1933 p.18)

"Alla jrid li kulhadd isalva; irid ghalhekk li kulhadd ikun jaf is-sewwa."" (1933 p.18-19)

"Kull min ihobb lil Gesu' Kristu li ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh, jixtieq ukoll li s-saltna tieghu, il-Knisja Mqaddsa, tinfirex ma' kullimkien u dlonk issir merhla wahda u raghaj wiehed." (1933 p.20)


Ahdem u itlob kemm tista' biex id-dawl tal-Fidi jidhol kullimkien." (1933 pp.20-21)

Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.22)


Il-veru Nisrani jhoss hrara kbira ghall-glorja ta' Alla u ghall-gid ta' l-erwieh. Ghalhekk jaghmel dmiru kollu biex ighin dawk l-opri mqaddsa li bhala fini ghandhom it-tixrid tal-Fidi u s-salvazzjoni ta' miljuni u miljuni li ghadhom fid-dlamijiet tal-paganezmu." (1933 p.24)

"Ixhet ghajnejk fuq il-Kamp tal-Missjoni u ara kemm hsad qieghed jistenna lill-haddiema." (1933 pp.24-25)

"Jekk ghadek ma hsibthiex, ara intix imsejjah ghal Missjunarju." (1933 p.26)

"Biex inkunu nafu jekk f'qalbna hix tghammar l-imhabba ta' Alla, ma ghandniex naghmlu haga ohra hlief nidhlu dahla gewwa fina u naraw jekk ghandniex ix-xewqa li l-isem tieghu jigi maghruf ma' kullimkien." (1933 p.27)

"Ma l-imhabba ta' Alla ma tistax tigi mifruda x-xewqa li l-hlejjaq kollha mzejna bir-raguni jaghrfuh, ihobbuh u jfahhruh." (1933 p.27)

"Aghtu lill-ohrajn dak li San Pawl ta lilkom." (1933 p.27)

"Ghinu l-ezerctu ta' Kristu." (1933 p.27)

"....il-pagani li fost il-foqra huma l-aktar foqra." (1933 p.29)

"......il-Papa prezenti (Piju XI).....iheggeg bil-pinna qaddisa tieghu lill-fidili kollha biex jiddikjaraw gwerra lid-dlamijiet; pero' gwerra mhux tax-xwabel izda ta' armi aktar potenti tal-kliem evangeliku li jinfed il-qlub l-aktar iebsa; mhux bil-kanuni izda bid-drawwiet it-tajba li jgarrfu l-fortizzi wahxija tal-vizzji; gwerra ta' paci u mhux ta' niket; gwerra mhux ta' telfien izda ta' rebh u rebh zgur; ta' trijonf u ta' hakma mhux li tispicca imma saltna tas-sema li tibqa' ghal dejjem ta' dejjem." (1933 pp.32-33)

"Ghalhekk, ahna lkoll li diga' qeghdin ingawdu l-Opra tal-Fidwa, nimxu wara dawn l-erwieh (il-Missjunarji) qalbiena....u bl-opra, bil-kelma u bit-talb taghna tigi bilgri mitmuma x-xewqa taghna, "Domine da mihi animas' ('Sinjur aghtini l-erwieh') (1933 p.33)

"Min ihobb tabilhaqq lil Kristu, iridu mahbub minn kulhadd." (1933 p.38)

"Ma nistghux inhobbu lil Kristu u ma nahsbux fl-erwieh li ghalihom miet." (1933 p.39)

SACERDOT

(Is-Sacerdot), "....ministru u ambaxxatur ta' Gesu' Kristu,....dak li ghandu jkompli l-missjoni divina tieghu, dak li jifhem u jghallem lill-ohrajn x'jigifieri l-kliem....'tigi saltnatek'. " (1926 p.20)

"Ghalkemm ghadda dan iz-zmien kollu (madwar ghoxrin seklu), pero' l-kelma ta' Gesu' ghada mimlija bil-hajja fil-qalb tal-Ministri tieghu...." (1930 p.34)

"F'dawk il-mumenti hekk sbieh u solenni (ta' l-ordinazzjoni sacerdotali) taghraf minghajr ma trid il-qawwa u sbuhija tas-sacerdozju kattoliku u tifhem ukoll li minghand Alla biss is-sacerdot kattoliku jiehu l-missjoni gholja tieghu." (1931 p.14)

SACERDOT - EMIGRANTI MALTIN

"Ta' min ifahharhom tassew dawn il-qassisin li jmorru f'artijiet fejn jinsabu l-Maltin ghaliex ma jistghux ma jaghmlux hafna gid lil huthom li jinsabu boghod minn pajjizhom." (1929 p.30)

SACERDOT - EMIGRANTI MALTIN - PREDIKAZZJONI

"....dawn l-erba'....sacerdoti Maltin qassmu bl-abbundanza lil shabhom Maltin (ta' Detroit) il-hobz tant mehtieg tal-Kelma t'Alla." (1924 p.7)

SACERDOT -- PACI - SALVAZZJONI - EWKARISTIJA

"....(is-) Sacerdot....joffri l-ostja divina u permezz taghha jaqla' ghal hutu l-paci, jehlishom mit-telfien ta' dejjem u jdahhalhom fil-merhla tal-maghzulin." (1932 p.30)

SACERDOT - PREDIKAZZJONI

"....(il-qassis)....ir-raghaj (spiritwali)....jaghti l-ghajnuna spiritwali u jsemmaghhom (lill-insara) il-kelma mqaddsa t'Alla u tixghel u tqabbad fihom is-sentimenti ta' l-istess Mahbub Sidna Gesu' Kristu." (1929 p.12)

SACERDOTI - NUQQAS TA'

"Huma (is-sacerdoti) il-lum bil-kemm huma bizzejjed biex izommu hajja l-Fidi kulfejn tinsab imxerrda diga'; bil-kemm huma bizzejjed biex jistghu jimlew kulfejn jinfetah il-vojt minhabba fix-xjuhija, fil-mard u fil-mewt, bil-kemm huma bizzejjed biex jilqghu l-ghawg li jinzara' mill-eghdewwa tal-Knisja u biex jaqilghuh minn kull fejn nibet u qabad." (1931 p.44)

SAGRAMENTI - TALB - KREDU - FIDI - KMANDAMENTI

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa wriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

 

SAGRIFICCJU - MISSJONI - TFAL

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1931 p.21)

SALIB

"....is-salib....huwa s-sinjal tas-sahha ta' l-erwieh tad-dinja kollha." (1927 p.4)

 

SALIB, RADD TAS-

"Fil-ghodu x'hin nistenbhu (jixraq li rroddu s-salib) sabiex hekk nikkonsagraw lilna nfusna kollna kemm ahna 'l Alla flimkien ma' l-eghmil taghna ta' matul il-jum." (1923 p.13)

"Filghaxija qabel norqdu (jixraq li rroddu s-salib) biex nistriehu fil-paci, imharsin

b'din l-arma hekk qawwija." (1923 p.13)

"Qabel u wara t-talb taghna (jixraq li rroddu s-salib) sabiex hekk ikun milqugh ahjar minn Alla, u ghalhekk ikun mismugh aktar zgur." 91923 p.13)

"Qabel u wara l-ikel (jixraq li rroddu s-salib) sabiex dak li niehdu jkun ta' ghajnuna, minghajr ma jaghmlilna d-deni." (1923 p.13)

"Filwaqt tat-tentazzjonijiet (jixraq li rroddu s-salib) sabiex ikollna l-qawwa li nirbhulhom." (1923 p.13)

"F'nofs il-perikli (jixraq li rroddu s-salib) biex inkunu mehlusin." (1923 p.13)

"Meta nghaddu minn quddiem xi salib jew knisja (jixraq li rroddu s-salib) sabiex nuru li nhobbu lil Gesu' Kristu, li naghrfuh bhala Sidna." (1923 p.13)

"Fil-bidu ta' kull ghemil ta' xi mportanza (jixraq li rroddu s-salib) sabiex ikun imqaddes kollu f'Alla." (1923 p.13)

"....kemm hi haga sabiha li wiehed irodd is-salib....U min jaf kemm dizgrazzji u htijjiet inbieghdu minna kull darba li rroddu s-salib!" (1923 p.13)

SALIB, SINJAL TAS- - MSSP (ISTITUT)

U s-sinjal tal-salib....jinzel ukoll fuq kollha kemm huma ta' l-Istitut Missjunarju taghna (MSSP), ikabbarhom fl-ispirtu tal-Missier taghhom Pawlu, ixebbhilhom qalbhom lil tieghu ghax kif ighid il-Krizostmu, il-qalb ta' Pawlu hi l-qalb ta' Kristu' imbaghad jaghmilhom akbar u akbar fil-ghadd biex huma wkoll fil-hidma kbira missjunarja, fil-lant ta' bla qies ghas-salvazzjoni tad-dinja pagana, ikollhom huma wkoll mill-aktar fis is-sehem taghhom." (1933 p.10)

SALVAZZJONI - EWKARISTIJA - SACERDOT - PACI

"....(is-) Sacerdot....joffri l-ostja divina u permezz taghha jaqla' ghal hutu l-paci, jehlishom mit-telfien ta' dejjem u jdahhalhom fil-merhla tal-maghzulin." (1932 p.3))

SALVAZZJONI - GESU' KRISTU

"Iva, hemm bzonn li Gesu' jkun is-Sultan u r-Re tad-dinja kollha u li r-renju tieghu jinfirex fuq il-popli kollha." (1927 p.16)

"....ix-xewqa qawwija li ghandu Gesu' ghas-salvazzjoni ta' l-erwieh..." (1930 p.35)

"Minn harsa lejn il-Kurcifiss nitghallmu x'tiswa ruh ta' bniedem." (1933 pp. 8-9)

"....Gesu' Kristu....ghandu ghatx tant kbir ghall-erwieh...." (1933 p.20)

SALVAZZJONI - HAJJA NISRANIJA

"Inharsu dejjem u f'kollox il-kelma t'Alla Sidi u tal-Knisja Mqaddsa tieghu, u hekk nisthoqq il-kuruna tal-hajja." (1924 p.21)

SALVAZZJONI (OHRAJN) - MAHFRA (DNUBIET) - GLORJA (ALLA)

"Ma jistax ikun li Alla ma jahfirx id-dejn taghna mieghu meta ahna nhabirku biex inkabbru l-glorja tieghu u nsalvaw l-erwieh ta' l-ohrajn." (1922 p.27)

SAN FRANGISK SAVERJU - MSSP (ISTITUT)

"....wahda mill-isbah grajjiet li jista' jsemmi l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) hija meta d-driegh ta' San Frangisk Saverju, Appostlu ta' l-Indi, gie jaghmillu zjara (27 ta' Mejju 1924) fil-waqt li kien jinsab fuq il-gzira." (1925 p.26)

""Iz-zjara ta' din ir-relikwa mirakuluza (ta' San Frangisk Saverju fis-27 ta' Mejju 1924) imliet lil kulhadd bil-ferh u....kulhadd irringrazzja 'l Alla tal-favur kbir li ghamel ma' l-Istitut (MSSP)." (1925 p.26)

"Dawn il-visti tad-driegh mirakuluz ta' San Frangisk Saverju (fis-27 ta' Mejju 1924) hallew konsolazzjoni kbira f'kulhadd u nisslu kuragg qawwi f'kull wiehed minna (MSSP) sabiex jahdem dejjem aktar ghall-glorja t'Alla u ghall-gid ta' l-erwieh." (1925 p.28)

SAN FRANGISK TA' ASSISI

"(San Frangisk ta' Assisi)....dan is-serafin ta' l-imhabba t'Alla u tal-proxxmu." (1927 p.20)

SAN FRANGISK TA' ASSISI - MISSJONI

"Fl-1219 waqt li l-Krucjati u t-Torok kienu mqabbda ma' xulxin f'Damietta, San Frangisk t'Assisi bl-almu tieghu kollu mar ghand is-Sultan u fittex li jfiehmu li ghandu jsir nisrani. Huwa veru li s-Sultan ma laqax il-proposta ta' San Frangisk u ma haddanx il-Fidi Nisranija, izda ghal dan il-kuragg li wera San Frangisk, ghal dan l-att missjunarju, huwa rnexxielu jaqla' l-koncessjoni tal-kustodja tat-Terra Santa." (1927 p.8)

"....Kattolici u mhux Kattolici....ihobbu lil San Frangisk il-ghaliex l-ispirtu tiehgu kien kollu kemm hu missjunarju, fir-regula tieghu huwa haddan il-kmand li Gesu' Kristu ta lill-Appostli, 'morru u ghallmu lil kulhadd.' " (1927 p.20)

"....lil San Frangisk....nimitawh f'dan l-ispirtu tieghu missjunarju." (1927 p.20)

SAN GUZEPP

"Ighidilna l-Evangelista San Gwann li l-imhabba t'Alla ma tista' qatt tigi mifruda mill-imhabba tal-proxxmu u hekk fejn ikun hemm il-wahda ghandu jkun hemm l-ohra.

U dan narawh appuntu fil-kbir Patrijarka San Guzepp...." (1925 p.15)

SAN GUZEPP - KNISJA

"(San Guzepp)....ihares il-Knisja mill-eghdewwa u ghalhekk l-isforzi kollha li jsiru biex jeqirduha jisfghu fix-xejn u jekk xi darba jkollhom xi effett, dan jigri sabiex il-Knisja jkollha gid akbar." (1922 p.11)

SAN GUZEPP - MISSJONI

"Jekk....San Guzepp ghandu taht idejh il-Knisja ta' Gesu' Kristu biex jipprotegiha, kemm aktar ma jihux kura....tal-missjoni mqaddsa?"

"Jekk ahna naghtu daqqa ta' ghajn lejn il-Knisja kollha naraw li l-akbar tfixkil jinsab hemm fil-missjoni; ghalhekk il-kura ta' San Guzepp bhala veru patrun hija specjali lejn il-missjoni mqaddsa." (1922 p.10)

"Madankollu, jekk it-tahbit fil-missjoni huwa kbir, ma hix anqas l-imhabba tal-kbir Guzeppi (ie ta' San Guzepp)" (1922 p.10)

"Il-kura specjali ta' (San) Guzepp tinfirex mhux biss fuq il-missjunarju, imma wkoll fuq il-poplu li jisma' l-kelma tieghu.

San Guzepp idawwal il-menti taghhom sabiex....ihaddnu l-veru dawl li hu Gesu' Kristu; irattab il-qalb taghhom sabiex il-kelma tal-missjunarju....taghmel fihom frott bil-bosta. San Guzepp ikompli l-kura tieghu u jzomm perseveranti....lil dawk kollha li jkunu bdew it-triq tas-salvazzjoni." (1922 p.11)

SAN GUZEPP - MISSJUNARJU

"Meta l-missjunarju jkun ghadu f'pajjizu, huwa ga' jibda jircievi l-ghajnuna minghand il-kbir Patrijarka (San Guzepp)." (1922 p.11)

"....meta l-missjunarju jasal fuq dik l-art fejn huwa jrid ihabbar il-kelma ta' Alla....jircievi (minghand San Guzepp) qawwa u kuragg sabiex ikompli dan il-ministeru ta' Alla....jissaporti bil-pacenzja t-tbatijiet u t-tahbit tal-missjoni....jircievi qawwa fil-kelma tieghu li jkollha forza fuq il-qalb ta' dak il-poplu; fl-ahharnett....konsolazzjoni kbira li tqawwih sabiex ighaddi 'l quddiem fix-xoghol tieghu." (1922 p.11)

SAN PAWL

(San Pawl)"....l-Appostlu tal-gnus kollha...." (1922, Dahla)

(San Pawl) "....il-kbir Appostlu Pawlu...." (1922, Dahla)

"....San Pawl....kien pront jaghmel dak kollu li ried minnu Alla...." (1924 p.5)

"....San Pawl (kien imsejjah) fuq it-triq ta' Damasku...." (1924 p.21)

"....L-ewwel Missjunarju (San Pawl)...." (1929 p.33)

"San Pawl huwa qalb mixghula bl-imhabba ta' Alla, mimlija bl-imhabba qawwija lejn id-devoti tieghu. Ghalhekk nitolbuh lil San Pawl ghall-konverzjoni ta' l-infidili, ghall-gabra ta' dawk li hargu mill-knisja, ghall-perseveranza fil-gid, ghat-tixrid tal-Vangelu Mqaddes, ghall-opri missjunarji kollha, ghall-vokazzjonijiet missjunarji, u ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) li qieghed taht il-patrocinju tieghu." (1931 p.4, 1932 p.34)

"San Pawl nistghu nsejhulu l-ewwel missjunarju. Infatti s-sejha tieghu u l-missjoni tieghu kienet it-taghlin tal-Vangelu Mqaddes lin-nazzjonijiet. Din il-missjoni huwa hejja ruhu ghaliha b'irtir ta' tliet snin fis-solitudni tad-dezert ta' l-Gharabija." (1931 p,18)

"....San Pawl,....il-genju tas-sejha ta' Alla,......it-tromba tas-sema,....ir-risq ta' l-erwieh lejn Kristu." (1931 p.18)

SAN PAWL - MALTA

"Din l-art imqaddsa (Malta) bint fidila tal-Missier taghha l-Appostlu tal-gnus kollha...." (1922, Dahla)

"Ahna ghandna tezor kbir fil-Fidi Mqaddsa moghtija lilna mill-hanin Alla minn fomm l-Appostlu Missierna San Pawl." (1924 p.20)

"....kemm kienet hanina maghna l-Providenza meta baghtitilna l-ewwel Missjunarju (San Pawl) biex jikkonvertina mid-dlam tal-paganezmu u jdawwalna bit-twemmin nisrani....." (1929 p.33)

"....L-isem helu ta' Gesu' li ghall-opra ta' Pawlu minn Tarsu ilu elfejn sena jinstema' u jdoqq fuq fommna (il-Maltin)." (1933 p.8)

"Sa minn zmien il-migja providenzjali ta' San Pawl, il-Maltin haddnu l-Fidi ta' Kristu...." (1933 p.20)

SAN PAWL - MALTA - KONSAGRAZZJONI - PARLAMENT - QALB TA' GESU'

"Hija haga tassew ta' min jibqa' jiftakarha, fost il-grajja ta' Malta, il-Konsagrazzjoni lill-Qalb ta' Gesu', li l-Parlament Malti ghamel fil-festa tan-Nawfragju ta' San Pawl f'Malta, 10 ta' Frar tas-sena li ghaddiet (1922). Dan il-jum kien verament adattat ghal din ic-cerimonja solenni, li kienet turi lid-dinja kollha l-fidi li dak il-kbir Appostlu tana permezz tan-Nawfragju li huwa ghamel fuq din l-art taghna (Malta), ghadha tezisti; mhux biss imma wkoll kellha tkun imwettqa u bil-bosta aktar issodata fl-art taghna." (1923 p.33)

"Din il-Konsagrazzjoni (tal-Parlament Malti, 10 ta' Frar 1922) tkun mela ta' unur ghal pajjizna u turi dejjem lill-eghdewwa tar-religjon taghna li hija (Malta) ghadha zzomm dejjem dak li irciviet minghand l-Appostlu tal-gnus kollha (San Pawl)." (1923 p.33)

SAN PAWL - MISSJONI

"....nitolbuh lil San Pawl ghall-konverzjoni ta' l-infidili,.....ghat-tixrid tal-Vangelu Mqaddes, ghall-opri missjunarji kollha ghall-vokazzjonijiet missjunarji, u ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1931 p.4, 1932 p.34)

SAN PAWL - MSSP (ISTITUT)

"Huma (il-membri MSSP) jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu, li taghhom huwa l-Protettur." (1930 p.35)

"....nitolbuh lil San Pawl....ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP) li qieghed taht il-patrocinju tieghu." (1931 p.4, 1932 p.24)

"Ghalhekk (ghax San Pawl kien mibghut ghall-gnus) l-Istitut tieghu (MSSP)....biex ikollu xi hadd....mill-hbieb ta' Kristu li jghinu u jibqa' jmexxih fost it-tfixkil tad-dinja, u l-hatra waqghet fuq San Pawl, fuq dan il-genju tas-sejha t'Alla, fuq din it-tromba tas-sema, fuq dan ir-risq ta' l-erwieh lejn Kristu." (1931 p.18

"U s-sinjal tas-salib....jinzel ukoll fuq kollha kemm huma ta' l-Istitut Missjunarju taghna (MSSP), ikabbarhom fl-ispirtu tal-Missier taghhom Pawlu, ixebbhilhom qalbhom lil tieghu ghax kif ighid il-Krizostmu, il-qalb ta' Pawlu hi l-qalb ta' Kristu;....." (1933 p.10)


"....San Pawl, patrun ta' dan l-Istitut Missjunarju (MSSP)...." (1933 o,17)

SAN PAWL, TALBIET MISSJUNARJI LIL

"....nitolbuh lil San Pawl ghall-konverzjoni ta' l-infidili, ghall-gabra ta' dawk li hargu mill-Knisja, ghal-perseveranza fil-gid, ghat-tixrid tal-Vangelu Mqaddes, ghall-opri missjunarji kollha, ghall-vokazzjonijiet missjunarji u ghal dan l-Istitut tal-Missjoniu (MSSP) li qieghed taht il-patrocinju tieghu." (1931 p.4)

"Nitolbu lil San Pawl biex iqajjem Missjunarji, jaghtihom f'ruhhom il-hajra ghat-tbatija, il-hegga ghall-gid ta' l-erwieh, l-imhabba ghall-Imghallem Divin, imhabba bhal dik li kellu hu mixghula fil-qalb tieghu li kienet ta' sikwit iggieghlu jbati ghal hutu." (1931 p.8)

SAN PAWL - SANTU WISTIN

"....Agostinu (Santu Wistin) ta ruhu 'l Alla ghall-kliem ta' l-ittri ta' San Pawl." (1932 p.24)

SAN PAWL - SANTU WISTIN - MALTA

"....Santu Wistin....hu zgur huna fil-bidu tal-fidi tieghu ghax, bhalma jistqarr huwa stess, l-opra tal-konverzjoni tieghu, bhal dik tal-konverzjoni taghna (l-Maltin) taf bhalha missierha lill-Appostlu San Pawl." (1932 p.23)

SANTU WISTIN - MALTA - SAN PAWL

"....Santu Wistin....hu zgur huna fil-bidu tal-fidi tieghu ghax. bhalma jistqarr huwa stess, l-opra tal-konverzjoni tieghu, bhal dik tal-konverzjoni taghna (l-Maltin) taf bhalha missierha lill-Appostlu San Pawl." (1932 p.23)

SANTU WISTIN - SAN PAWL

"....Agostinu (Santu Wistin) ta ruhu 'l Alla ghall-kliem ta' l-ittri ta' San Pawl." (1932 p.24)

SEJHA - VOKAZZJONI

"Lil kull mahluq (Alla) jsejjahlu ghal xi haga...." (1924 p.5)

"Is-sejha ta' Alla hija l-vuci ta' Alla li tghidlek, 'irridek taghmel hekk....halli kollox u ejja warajja'. X'ghandek inti twiegeb? Hawn jien lest Sinjur.....ghandna l-ezempju sabih ta' San Pawl li kien pront jaghmel dak kollu li ried minnu Alla...." (1924 p.5)

"....hija haga rari li ma nsibux tfixkil sakemm inwiegbu ghas-sejha ta' Alla, imma ahna ghandna nithabtu u nahdmu u nitolbu lil Alla stess sabiex itina l-ghajnuna li naghmlu dak li jrid huwa, u ahna zguri li ma jhalliniex neqsin mill-ghajnuna tieghu." (1924 p.5)

"....Alla, il-volonta' tieghu jgharrafhielna....anke permezz ta' l-ispirazzjonijiet u billi jbieghed il-qalb taghna minn stat u jigbidha lejn iehor." (1924 p.5)

 

"S. Pietru gie msejjah minn fuq dghajsa; S. Mattew minn wara bank, u San Pawl fuq it-triq ta' Damasku." (1924 p.21)

"....anke llum Alla ghadu jsejjah b'kull manjiera: u lilna ma jibqaghlniex hlief li nwiegbu b'dik il-generozita' li wiegeb Missierna San Pawl '....Ghidli oh Sinjur xi trid minni u jiena hawn biex inservik' " (1924 p.21)

"....il-privilegg li sservi 'l Alla, li tghix fis-Santwarju tieghu, huwa haga bil-wisq aktar gholja minn kwalinkwe pozizzjoni ohra fil-qorti tar-Re jew ta' l-ezerctu tieghu; iva, is-servizz t'Alla huwa aktar glorjuz minn dak li wiehed jaghmel ghal pajjizu;...." (1925 p.11)

"Dik ir-ruh....li Alla ghazel ghalih tkun tirrapprezenta l-familja kollha fid-dar t'Alla, tahdem, titlob fl-isem taghha u ddahhalha siehba fil-grazzi taghha u fl-opri tajba li hija taghmel." (1925 p.12)

"....bosta tfal ghalkemm wiehed jarhom imtajrin wara l-loghob,....ma jkunux jistghu....jwiegbu ghal din il-mistoqsija, 'X'se nsir jien?' Huwa dan pont ta' importanza kbira tal-hajja." (1927 p.26)

"Meta Alla jkun qieghed isejjah, ghandna nwiegbu u naqduh malajr; u mhux f'idejna li nieqfu u noqoghdu nahsbuha." (929 p.2)

"F'dawk il-mumenti hekk sbieh u solenni (ta' l-ordinazzjoni sacerdotali) taghraf minghajr ma trid il-qawwa u s-sbuhija tas-sacerdozju kattoliku u tifhem ukoll li minghand Alla biss is-sacerdot kattoliku jiehu l-missjoni tieghu." (93 p.4)

".....xorti kbira u....grazzja ghaziza....hi l-vokazzjoni jew is-sejha ta' Alla biex nimxu aktar fil-qrib wara l-Iben Unigenitu tieghu Sidna Gesu' Kristu...." (93 p.23)

"....meta Alla jaghti d-don tal-vokazzjoni lil xi hadd, dan ma jkunx moghti lilu biss izda wkoll lill-familja tieghu kollha, il-ghaliex kollha kemm hi tigi onorata." (93 p.23)

"ITOLBU GHALL-VOKAZZJONIJIET." (932 P.7)

"....il-vokazzjoni hija haga kollha kemm hi ta' Alla biss izda Alla jmur jinqeda bl-opra tal-kreaturi biex ikompli l-hsibijiet imqaddsa tieghu....." (932 p.38)

"....il-vokazzjoni, jigifieri li sservi lir-Re tar-rejjiet u tahdem ghas-salvazzjoni ta' l-ohrajn u tkabbar dejjem is-saltna ta' Kristu." (932 p.38)

"....l-ewwel zewg appostli ta' Gesu', Indri u Gwanni, kienu mibghutin ghal wara Gesu' mill-istess San Gwann Battista....u kwazi li l-Appostli gew imsejha b'din il-manjiera; dejjem pero' taht l-influwenza ta' l-Ispirtu s-Santu." (932 p.39)

"....ghanda ninkoraggixxu, kemm nistghu, il-vokazzjonijiet u nqawwu l-qalb ta' dawk li gew imsejhin minn Alla biex jimxu warajh fl-istat ekklezjastiku, aktar u aktar meta s-sejha hija missjunarja." (932 p.39)

"Il-grazzja tal-Vokazzjoni Alla qieghed jaghtiha u dawk li huma msejha, jaghmlu d-dmir taghhom biex jikkorrispondu; ghalhekk nistiednu lil dawk kollha li huma msejhin ighinu l-vokazzjonijiet, biex jaraw humiex jikkorrispondu huma wkoll." (933 p.32)

SORIJIET

"....Gesu' Kristu, Sultan u gharus taghhom (is-sorijiet)...." (930 p.29)

"....dak l-almu li taf taghti (lis-sorijiet) l-eghrusija ta' Kristu...." (930 p.29)

"....(is-)sorijiet....dawk l-erwieh maghzulin minn Gesu' Kristu bhala gharajjes tieghU, erwieh li bic-cahda tad-dinja, bis-sagrificcji, bit-tbatija u l-penitenzi taghhom jigbdu fuq kulhadd tant grazzja u barka ta' Alla." (932 pp. 30,32)

SORIJIET MISSJUNARJI

"(Is-Sorijiet Missjunarji)....ilkoll inxtehtu ghax-xoghol b'dik il-herqa kollha li l-imhabba ta' Gesu' tant taf taghti." (1930 p.30)

"Liema kura ta' xi sorijiet (fil-missjoni) sejra tonqos lejn il-morda pagani?" (1933 p.33)

"B'liema attenzjoni u hlewwa li biha jgibu ruhhom (is-sorijiet missjunarji) mat-trabi abbandunati u mat-tfal ghall-maghmudija u ghall-Ewwel tqarbina?" (1933 p.33)

TALB

"It-talb jaqlghalna minghand Alla dak kollu li rridu." (922 p.8)

"It-talb....huwa li jiftah it-tezori tal-grazzji infiniti tal-kbir Alla." (1922 p.8)

"....ahna....nifhmu l-qawwa u l-forza li tiehu l-qalb tal-bniedem fi kwalunkwe ostaklu jew tfixkil permezz tat-talb." (1922 p.8)

"It-talb huwa r-refgha tar-ruh lejn Alla biex taghrfu tajjeb, taghtih qima u tizzih hajr u titolbu dak kollu li jkollok bzonn." (1923 p.30)

"...jaghmlu 'l Alla talba zghira imma mimlija bil-fervur...." (1924 p.7)

"Tezori hekk tal-ghageb (ie il-Fidi, il-Genna, l-imhabba ta' Alla u tal-proxxmu) ma humiex minghajr muftieh. Dan jinsab fl-idejn ta' kull nisrani li huwa t-talb." (1924 p.21)

Dak li l-ilma huwa ghas-sigra, it-talb hu ghar-ruh nisranija: sakemm nitolbu, ahna nikbru u nitqawwew fil-virtu' u l-grazzji; jekk nitilqu t-talb, ir-ruh la tghaddi 'l quddiem u lanqas tghix fil-grazzja." (1924 p.21)

"Nitolbu mela, u nitolbu sewwa bla ma nixbghu qatt u hekk nisthoqqu u nirbhu t-Tezori kollha tas-sema ghaz-zmien ta’ issa u ghall-eternita'. (1924 p.21)

"U ahna (il-membri tas-Socjeta MSSP)....diga' hassejna l-effetti tat-talb, tant li ghal darba ohra kellna nergghu nghidu kemm u kemm fihom verita' l-kliem tal-Vangelu, '....itolbu u taqilghu'." (1926 p.4)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

TALB - GENITURI - VOKAZZJONI

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

TALB - KREDU - FIDI - KMANDAMENTI - SAGRAMENTI

"Biex nghixu ghall-qalb t'Alla ghandna nemmnu l-veritajiet li Huwa wriena, nosservaw l-ghaxar Kmandamenti bil-ghajnuna tal-grazzja tieghu li tinghata bis-Sagramenti u bit-Talb. Il-veritajiet li Alla wriena huma principalment dawk li jinsabu migburin fil-Kredu jew Simbolu ta' l-Appostli u jissejhu veritajiet ta' fidi ghaliex ghandna nemmnuhom b'fidi shiha, bhala mghallmin lilna minn Alla li la jitqarraq u lanqas jista' jqarraq." (1923 p.39)

TALB - MISSJONI

"Hekk hu mela liema hija l-manjiera li biha l-insara kollha jistghu jkunu missjunarji. Iva, kulhadd, ghaliex l-ebda nisrani ma jista' jgib skuza li ma jistax jitlob." (1922 p.6)

"Meta nafu ta' liema mportanza huwa t-talb 'l Alla maghmul kif smajna jghid il-Papa (Benedittu XV). bl-umilta';.....infittxu li nkunu veri ulied tieghu permezz ta' l-ubbidjenza u perswazi mill-kliem li qalilna fl-ittra tieghu ('Maximum illud' 30/11/1919), nipproponu li kemm nistghu nitolbu ghal din il-haga hekk mehtiega (ghall-missjoni)." (1922p.6)

"....meta nafu kemm hija facli li wiehed ikompli l-volonta' tal-Missier taghna universali (il-Papa) li hija l-istess volonta' ta' Alla,....nipproponu li kemm nistghu, nitolbu ghal din il-haga hekk mehtiega (ghall-missjoni)" (1922 p.6)

"Bhala ulied tajba ta' Alla ghandna nitolbu li fid-dinja kollha jigi maghruf u meqjum l-isem tieghu u tigi mifruxa s-saltna tieghu, il-Knisja, u li minn kulhadd tigi maghmula r-rieda mqaddsa tieghu; u dan nitolbuh fl-ewwel tliet talbiet tal-Missierna." (1923 p.30)

"Itolbu bil-qalb ghall-vokazzjonijiet Missjunarji skond it-taghlim ta' Sidna Gesu' Kristu li qal, 'Itolbu 'l Sid il-hsad li jibghat haddiema fil-ghalqa tieghu.' Aghmlu ghalhekk il-fehma illi t-talb taghkom ta' kuljum imur ukoll ghall-Vokazzjonijiet Missjunarji." (1926 p.18)

"Nitolbu mela ghall-Missjunarji; nitolbu ghall-Istituti tal-Missjoni u Alla jnizzel fuqna l-barka tieghu u ma jibqax ma jhallasx lilna wkoll...." (1926 p.21)

"Kulhadd ghandu jghin, kulhadd ghandu jaghmel xi haga (ghall-Missjoni); min hu msejjah....biex joffri ghallinqas it-talb tieghu." (1928 p.14)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha...." (1929 p.5)

"Ma tant nies ta' qalb kbira....nghaqqdu t-talb taghna (ghall-Missjoni) biex in-numru taghhom jikber...." (1930 p.36)

"Nitolbu s-Sid tal-hsad biex jibghat il-haddiema fil-qasam tieghu." (1930 p.39)

"....ninxtehtu lkoll, min bit-talb....ghall-gwerra pacifika tar-rebh ta' l-erwieh, biex indahhluhom kollha fil-merhla tas-Saltna ta' Kristu." (1931 p.2)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"Itlob kuljum ghall-missjunarji u ghall-erwieh li ghandhom isalvaw." (1931 p.33)

"Itolbu ghall-Missjunarji." (1932 p.24)

"Itlob ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)" (1932 p.31, 1933 p.37)

"Oh Sidi! Oh Alla tieghi! tkun imbierek u mfahhar dejjem mill-imsejkna ruh ckejkna tieghi! Iva, jiena nghanni l-hniena u t-tjieba tieghek ghal dejjem. Izda Int li tara n-nuqqas li fih jinsabu l-Missjunarji tieghek, Int li taf kemm u kemm l-ohrajn jistghu jaghmlu bir-radda ta' xi haga mill-gid li Inti stess qeghidt f'idejhom jew inkella bit-talb devot taghhom, aghmel li f'mohh kulhadd jidwi l-lehen tieghek: 'Ghin! Ghin! u Ghin!" (1932 p.35)

"Il-Jum Missjunarju ghandu jkun jum ta' talb, smigh ta' quddies, tqarbin, adorazzjoni ta' Gesu Sagramentat u meditazzjoni." (1933 p.9)

"Fil-Jum Missjunarju t-talb taghna ghandu jkun biex Alla jdawwal il-mohh ta' l-imsejkna li qeghdin fil-aghma tar-ruh." (1933 p.11)

"Fil-Jum Missjunarju ghandna nitolbu biex kulhadd jaghraf il-vera fidi u jhaddanha bil-qalb." (1933 p.14)

"Fil-Jum Missjunarju ghandna nitolbu biex kulhadd jaghraf il-vera fidi u jhaddanha bil-qalb." (1933 p.14)

"Fil-Jum Missjunarju t-talba taghna ghandha tkun biex fid-dinja kollha kulhadd iqim kif imiss il-veru Alla." (1933 p. 16)

"Thalli jghaddi l-ebda jum minghajr ma tghid is-'Sliema' ghall-Missjunarji." (1933 pp.34-35)

TALB GHALL-MSSP (ISTITUT)

"Saru bosta awguri sbieh lil dawn iz-zewg novelli sacerdoti (data ta' l-Ordinazzjoni 22 ta' Dicembru 1923) u ahna wkoll, bl-isperanza li jkunu veri Missjunarji u haddiema qalbiena fl-opri li ga ghandna fdati u ghad ikollu l-Istitut (MSSP) nitolbu lill-qarrejja kollha li jirrikmandawna 'l Alla fit-talb taghhom." (1924 p.3)

"Fit-talb u l-beneficenzi taghkom ftakru f'dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1926 p.10)

"Itolbu ghall-Missjunarji kollha u aghmlu t- talba specjali ghall-Missjoni (Maltija) ta' l-Abbisinja." (1929 p.25)

"Itlob ghal dan l-Istitut tal-Missjoni (MSSP)." (1932 p.31, 1933 p.37)

TALB - VOKAZZJONI

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

"ITOLBU GHALL-VOKAZZJONIJIET' (1932 P.17)

TFAL - MISSJONI

"F'kull librerija ta' kull skola jmissu jkun hemm xkaffa ghall-Kotba tal-Missjoni." (1929 p.5)

"Ninsabu f'dawn iz-zminijiet tal-Missjoni. Naghmlu dak li nistghu biex it-tfal jiehdu huma wkoll l-ispirtu missjunarju." (1929 p.17)

"Hekk kif it-tfal jiehdu l-Ispirtu Missjunarju, dlonk titqawwa fihom il-fidi u l-karita'." (1929 p.31)

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

"....hawn fostna....Istitut (MSSP) li qieghed irabbi tfal biex gurnata jkunu nistghu jiehdu sehem mill-gid kbir li qieghed isir fuq il-kamp tal-Missjoni...." (1930 p.32)

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet.'" (1931 p.21)

"Min ighallem lit-tfal, jaqralhom fatt missjunarju u jgeghilhom jiktbuh." (1931 p.33)

TFAL - MISSJUNARJI

"Iservi (li Fra Guzepp mar il-Missjoni) ghal dawk it-tfal li tant talbu, biex ikattar il-fervur taghhom u huma wkoll minn gol-hanut tas-sengha, minn fuq il-bank ta' l-iskola jifhmu li, bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk gurnata bhalhom ukoll ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-Qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghamil it-tajjeb taghhom." (1928 p.5)

.....it-tfal....jifhmu li bit-talb jistghu jaghmluha ta' Missjunarji, u ghalhekk, gurnata bhalhom ghad ikollhom il-hlas minghand is-Sid tal-qasam li fih u ghalih ikunu mexxew il-ghamil it-tajjeb taghhom." (1928 p.5)

TFAL - SAGRIFICCJU - MISSJONI

"Ingieghlu t-tfal joffru xi mortifikazzjoni zghira ghall-Missjonijiet." (1930 p.31)

"Lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1930 p.21)

TFIXKIL - GENITURI - MHABBA - VOKAZZJONI

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub?" (1922 p.22)

"....L-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa' dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (1922 p.23)

TFIXKIL - PREMJU - MISSJUNARJU

"Il-Missjunarju....sab lil hutu u ghallimhom l-imhabba, izda dawn ghall-kuntrarju hejjewlu l-mewt....izda kif medd riglu fuq l-art tas-saltna t'Alla (il-Genna) sab lil Gesu' Kristu stess jilqghu u jhaddnu ghal dejjem bil-fjamma ta' l-imhabba tieghu." (1932 p.11)

TFIXKIL - VOKAZZJONI - HAJJA RELIGJUZA

"Xi whud....ghalkemm b'intenzjoni tajba, huma jpingu b'kuluri l-aktar skuri d-diffikultajiet u t-tfixkil li wiehed jista' jiltaqa' mieghu fil-hajja religjuza." (1932 p.38)

"Ohrajn....jerfghu fuq spallejhom responsabbilta' hekk tal-biza' li jbieghdu xi erwieh minn dik it-triq li ghaliha l-Imghallem Divin ikun qieghed isejhilhom." (1932 p.38)

UBBIDJENZA

"Kelmiet verament sbieh ('Aghtu lil Cesare dak li hu ta' Cesare u lil Alla dak li hu t'Alla' Matt.X11,21) u jghallmuna li ghandna nirrispettaw u ghandna noqoghdu taht is-setgha li tmexxina." (1923 p.29)

"Kemm huwa ta' min ifahhru u jonorah lil dak is-suldat, lil dak ir-religjuz li huwa lest biex imur, biex jaghmel dak kollu li jridu dawk li qeghdin imexxuh u kemm huwa aktar ta' min ifahhru u jonorah lil dak il-bniedem li huwa lest biex jobdi lill-istess Alla li halqu." (1924 p.5)

UBBIDJENZA - AWTORITA' CIVILI

"Duttrina sublimi (li nirrispettaw u noqoghdu taht is-setgha li tmexxina) li filwaqt li ggieghel lill-bniedem jaghti gieh u sottomissjoni lis-setgha ta' din l-art, hija terfghu wkoll 'il fuq ghaliex tghallmu li fihom ikun qieghed jaghti qima 'l Alla stess, kif nistghu naraw mill-kliem ta' Missierna San Pawl, 'Nulla potestas nisi a Deo', li bihom ighallimna li kull setgha hija gejja minn Alla." (1923 p.29)

"Infatti r-Re ta' din l-art mhux haga ohra hlief ambaxxatur tar-re tas-sema; ghalhekk Missierna S. Pawl fl-ittra tieghu li baghat lil Timotju (l Tim. ll, 1-2-3) jghidilna li ghandna nitolbu ghalihom ghaliex huma mibghuta minn Alla u biex imexxuna u sabiex jiehdu kura taghna mhux biss fil-hwejjeg ta' din l-art, izda wkoll f'dawk li johduna fil-hajja ta' dejjem." (1923 p.29)

UBBIDJENZA - VOKAZZJONI

"Lil kull mahluq (Alla) isejjahlu ghal xi haga, u issa kif huwa gwaj ghal dak is-sudditu li ma jobdix lill-princep, hekk ukoll huwa ta' gwaj akbar ghal dak il-bniedem li ma jobdix ghall-vuci ta’

Alla" (1924 p.5)

VOKAZZJONI - FAMILJA

"....harsu bl-ghajnejn tal-fidi u ghandkom tghidu li s-sejha ghal wara Gesu' Kristu, specjalment jekk tkun xi sejha ghall-missjoni aktar milli hija ta' gid ghall-individwu, hija wkoll bhala veru patrimonju tal-familja." (1925 p.12)

"Dik ir-ruh....li Alla jaghzel ghalih tkun tirrapprezenta l-familja kollha fid-dar t'Alla, tahdem, titlob fl-isem taghha u ddahhalha siehba fil-grazzji taghha u fl-opri tajba li taghmel." (1925 p.12)

"U ma narawx forsi li din il-verita' (li vokazzjoni hi barka fuq il-familja kollha) tidher bic-car mill-qari tal-hajja tal-qaddisin? U ma turiniex forsi l-esperjenza ta' kuljum li l-familji u specjalment il-genituri tar-religjuz jircievu aktar grazzji u Alla jaghmilhom b'bosta manjieri fidili lejh fis-servizz imqaddes tieghu, fl-imhabba u fil-prattika tat-talb u xi drabi wkoll fix-xewqa ta' qdusija aktar gholja?" (1925 p.12)

"Jekk....sejha ghal wara Gesu Kristu hija don u proprjeta' tal-familja kollha, hekk l-obbligu li tigi mizmuma din is-sejha ma hijiex ta' wiehed, imma taqa' fuq iz-zewg nahiet...." (1925 p.12)

"...meta Alla jaghti d-don tal-vokazzjoni lil xi hadd, dan ma jkunx moghti lilu biss izda wkoll lill-familja tieghu kollha, il-ghaliex kollha kemm hi tigi onorata." (1931 p.23)

"U jekk...bosta drabi naraw li anke fost il-kuntrarju tal-familja l-vokazzjoni tibqa' miexja, titqawwa u ssehh, x'ikun qatt jekk kulhadd ighin u joqghod attent biex ma jintilfux vokazzjonijiet?" (1931 p.23)

VOKAZZJONI - GENITURI

"Dawk kollha li jkollhom x'jaqsmu ma' tfal imsejha ghas-servizz ta' Alla u wisq aktar meta jkun hemm fin-nofs xi vokazzjoni missjunarja, jafu....liema huwa wiehed mill-akbar tfixkil,....l-imhabba tal-genituri lejn uliedhom." (1922 p.22)

"Lill-genituri mbaghad infakkruhom fil-hlas ghal mitt darba mwieghed mill-istess Gesu' li qatt ma jwieghed ghalxejn." (1922 p.22)

"....liema huwa dak il-missier jew dik l-omm li mietu jibku s-sagrificcju li ghamlu ta' binhom ghall-imhabba ta' Gesu' Kristu?" (1922 p.23)

"Il-genituri....ghal uliedhom ghandhom jaghmlu dak kollu li jrid Alla' ghalhekk ghandhom ihalluhom liberi li jimxu mas-sejha ta' Alla...." (1924 p.5)

"....nitkellem ma' dawk il-genituri li jghaddu hajja kollha kemm hi ta' fidi mimlija bl-imhabba evangelika u li jqaddsu l-granet tal-gimgha bix-xoghol u bil-prattika tal-virtujiet nisranija, iqaddsu wkoll is-snin tat-tfulija ta' wliedhom u hekk, jigbdu fuqhom il-barka tas-sema u wkoll bosta drabi xi sejha biex wiehed minn uliedhom jimxi aktar fil-qrib wara l-Imghallem Divin. Dawn il-genituri jikkunsidraw bhala unur kbir li Alla....jaghzel mill-familja taghhom xi wiehed ghas-servizz tieghu." (1925 p.11)

"Jekk....sejha ghal wara Gesu' Kristu hija don u proprjeta' tal-familja kollha, hekk l-obbligu li tigi mizmuma din is-sejha ma hijiex ta' wiehed, imma taqa' fuq iz-zewg nahiet...." (1925 p.12)

"Spiss ahna naraw li huma wkoll (il-genituri tar-religjuz jew missjunarju) isiru religjuzi bl-imhabba tal-qalb u minghajr ma jilbsu l-libsa jissiehbu fil-mitt darba aktar imwieghed lill-iben taghhom." (1925 p.12)

"....infakkru lill-missirijiet u lill-ommijiet li jahtu meta jfixklu l-vokazzjoni ta' wliedhom u jichdu lil Alla haddiem fil-qasam tieghu....." (1931 p.13)

"lill-ommijiet nghidulhom idarru 'l uliedhom jaghmlu xi sagrificcju ghall-missjonijiet." (1931 p.21)

"....ikunu qeghdin jizbaljaw dawk il-genituri li jidhrilhom li huma ghandhom imexxu lil uliedhom minghajr ma jaghtu kas ta' dak li l-Providenza qieghda tiddisponi minnhom; ghax b'dan il-mod ikunu qeghdin jirruftaw l-unur li l-grazzja tal-vokazzjoni ggib maghha." (1931 p.23)

"U jekk......bosta drabi naraw li anke fost il-kuntrarju tal-familja l-vokazzjoni tibqa' miexja, titqawwa u ssehh, x'ikun qatt jekk kulhadd ighin,....u joqghod attent biex ma jintilfux vokazzjonijiet?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-Kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet." (1931 p.33)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

"....il-vokazzjoni hija haga kollha kemm hi ta' Alla biss, izda Alla jmur jinqeda bl-opra tal-kreaturi biex ikompli l-hsibijiet imqaddsa tieghu. U fost kulhadd jistghu jkomplu din l-opra l-genituri u dawk li ghandhom il-hsieb tat-tfal. Infatti, mhux darba u tnejn li niltaqghu ma' religjuzi u qassisin li, nizzu hajr ta' spiss lil Alla, ghogbu jaghtihom omm hekk tajba li forsi kienet l-ewwel wahda li zerghet jew li saqqiet u kabbret iz-zerriegha tal-vokazzjoni fil-qalb taghhom." (1932 p.38)

"Bl-istess manjiera l-genituri u ohrajn li ghandhom il-hsieb tat-tfal iqeghdulhom quddiem ghajnejhom id-diversi professjonijiet tal-hajja, huwa xieraq ukoll li jitkellmu maghhom fuq dak li jmiss il-vokazzjoni, jigifieri li sservi r-Re tar-rejjiet u tahdem ghas-salvazzjoni ta' l-ohrajn u tkabbar dejjem is-Saltna ta' Kristu." (1932 p.38)

VOKAZZJONI - HAJJA RELIGJUZA - TFIXKIL

"Xi whud....ghalkemm b'intenzjoni tajba, huma jpingu b'kuluri l-aktar skuri d-diffikultajiet u t-tfixkil li wiehed jista' jiltaqa' mieghu fil-hajja religjuza." (1932 p.38)

"Ohrajn....jerfghu fuq spellejhom responsabbilta' hekk tal-biza' li jbieghdu xi erwieh minn dik it-triq li ghaliha l-Imghallem Divin ikun qieghed isejhilhom." (1932 p.38)

VOKAZZJONI U SEJHAT

"Lil kull mahluq (Alla) isejjahlu ghal xi haga...." (1924 p.5)

"Is-sejha ta' Alla hija l-vuci ta' Alla li tghidlek, 'irridek taghmel hekk....halli kollox u ejja warajja.' X'ghandek twiegeb? Hawn jien lest Sinjur....ghandna l-ezempju sabih ta' San Pawl li kien pront jaghmel dak kollu li ried minnu Alla." (1924 p.5)

"....hija haga rari li ma nsibux tfixkil sakemm inwiegbu ghas-sejha ta' Alla, imma ahna ghandna nithabtu u nahdmu u nitolbu lil Alla stess sabiex itina l-ghajnuna li naghmlu dak li jrid huwa u ahna zguri li ma jhalliniex neqsin mill-ghajnuna tieghu." (1924 p.5)

"....Alla, il-volonta' tieghu jgharrafhielna....anke permezz ta' l-ispirazzjonijiet u billi jbieghed il-qalb taghna minn stat u jigbidha lejn iehor,." (12924 p.5)

"S. Pietru gie msejjah minn fuq dghajsa; S. Mattew minn wara bank, u San Pawl fuq it-triq ta' Damasku." (1924 p.21)

"....anke l-lum Alla ghadu jsejjah b'kull manjiera: u lilna ma jibqghalniex hlief li nwiegbu b'dik il-generozita' li wiegeb Missierna San Pawl"....Ghidli oh Sinjur xi trid minni u jiena hawn biex inservik.'" (1924 p.21)

"....il-privilegg li sservi 'l Alla, li tghix fis-Santwarju tieghu, huwa haga bil-wisq aktar gholja minn kwalunkwe pozizzjoni ohra fil-qorti tar-Re jew ta' l-ezerctu tieghu; iva, is-servizz t'Alla huwa aktar glorjuz minn dak li wiehed jaghmel ghal pajjizu;...." (1925 p.11)

"Dik ir-ruh....li Alla ghazel ghalih tkun tirrapprezenta l-familja kollha fid-dar t'Alla, tahdem, titlob fl-isem taghha u ddahhalha siehba fil-grazzi taghha u fl-opri tajba li hija taghmel." (1925 p.12)

"....bosta tfal ghalkemm wiehed jarahom imtajrin wara l-loghob....ma jkunux jistghu jwiegbu ghal din il-mistoqsija. 'X'se jsir jien?' Huwa dan pont ta' mportanza kbira tal-hajja." (1927 p.26)

"Meta Alla jkun qieghed isejjah, ghandna nwiegbu u naqduh malajr, u mhux f'idejna li nieqfu u noqoghdu nahsbuha." (1929 p.21)

F'dawk il-mumenti hekk sbieh u solenni (ta' l-ordinazzjoni sacerdotali) taghraf minghajr ma trid il-qawwa u s-sbuhija tas-sacerdozju kattoliku u tifhem ukoll li minghand Alla biss is-sacerdot kattoliku jiehu l-missjoni tieghu." (1931 p.14)

"....xorti kbira u....grazzja ghaziza....hi l-vokazzjoni jew is-sejha ta' Alla biex nimxu aktar fil-qrib wara l-Iben Unigenitu tieghu Sidna Gesu' Kristu...." (1931 p.23)

"....meta Alla jaghti d-don tal-vokazzjoni lil xi hadd, dan ma jkunx moghti lilu biss izda wkoll lill-familja tieghu kollha, il-ghaliex kollha kemm hi tigi onorata." (1931 p.23)

"ITOLBU GHALL-VOKAZZJONIJIET." (1932 p.17)

"....il-vokazzjoni hija haga kollha kemm hi ta' Alla biss izda Alla jmur jinqeda bl-opra tal-kreaturi biex ikompli l-hsibijiet imqaddsa tieghu...." (1932 p.38)

"....il-vokazzjoni, jigifieri li sservi lir-Re tar-rejjiet u tahdem ghas-salvazzjoni ta' l-ohrajn u tkabbar dejjem is-saltna ta' Kristu." (1932 p.38)

"....l-ewwel zewg appostli ta' Gesu', Indri u Govanni, kienu mibghutin ghal wara Gesu' mill-istess San Gwann Battista....u kwazi li l-appostli gew imsejha b'din il-manjiera; dejjem pero' taht l-influwenza ta' l-Ispirtu s-Santu." (1932 p.39)

"....ghandna ninkoraggixxu, kemm nistghu, il-vokazzjonijiet u nqawwu l-qalb ta' dawk li gew imsejhin minn Alla biex jimxu warajh fl-istat ekklezjastiku, aktar u aktar meta s-sejha hija missjunarja." (1932 p.39)

"il-grazzja tal-Vokazzjoni Alla qieghed jaghtiha u dawk li huma msejha, jaghmlu d-dmir taghhom biex jikkorrispondu: ghalhekk nistiednu lil dawk kollha li huma msejhin ighinu l-vokazzjonijiet, jaraw humiex jikkorrispondu huma wkoll." (1933 p.32)

VOKAZZJONI - TALB

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikolarment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

ITOLBU GHALL-VOKAZZJONIJIET." (1932 p..17)

VOKAZZJONI - TALB - GENITURI

"Xi jkun qatt kieku kulhadd, partikularment l-ommijiet, jitolbu 'l Alla biex joghgbu jixhet id-don tal-vokazzjoni fuq il-pajjiz, fuq il-familja tieghu?" (1931 p.23)

"....x'parti kbira tista' tiehu Malta fl-ezerctu ta' Kristu partikularment fuq il-kamp tal-Missjoni; kollox jiddependi mit-talb taghna u specjalment mit-talb ta' l-ommijiet!" (1931 p.23)

"Lill-ommijiet nghidulhom jitolbu ghall-vokazzjonijiet." (1931 p.43)

VOKAZZJONI - TFIXKIL - GENITURI - MHABBA

"....kif qatt nistghu nikkundannaw u ma naghdrux omm li tibki l-ghaliex ma tafx taqtaghha li tinfired minn binha l-mahbub?" (1922 p.22)

"....l-imhabba (zbaljata tal-genituri) tibqa' dejjem arma qawwija f'idejn id-dimonju." (1922 p.23)

VOKAZZJONI - UBBIDJENZA

"Lil kull mahluq (Alla) jsejjahlu ghal xi haga, u issa kif huwa gwaj ghal dak is-sudditu li ma jobdix lill-princep, hekk ukoll huwa ta' gwaj akbar ghal dak il-bniedem li ma jobdix ghall-vuci ta' Alla." (1924 p.5)

VOKAZZJONI MISSJUNARJA

"Huma bosta u mhux bhal xulxin il-manjieri li bihom Alla joghgbu jsejjah il-Missjunarji biex ikomplu jxerrdu d-duttrina tieghu fuq l-art kollha kull fejn jinsabu l-bnedmin." (1924 p.21)

"Barra minn dan min jidhol fid-dar t’Alla jsir biex nghidu hekk kanal tal-grazzja bejn il-familja u d-Divinita'; huwa nfatti jaghmel spiritwali kull xorta ta' ghaqda li jkollhom il-kreaturi u ghalkemm ikun jinsab boghod mill-genituri u mill-ahwa tieghu, madankollu l-imhabba lejhom hi dejjem hajja u pura, jahseb spiss fihom u ma jehda qatt li jitlob ghalihom bosta drabi matul il-gurnata l-benedizzjonijiet tas-sema." (1925 p.11)

"Il-Vokazzjoni Missjunarja hija ta' dinjita' kbira. Izda s-sagrificcji li hija titlob huma kbar ukoll." (1931 p.13)

"Mac-cahda jimxi l-gid fil-Vokazzjoni Missjunarja." (1931 p.13)

"....(il-vokazzjoni missjunarja)....l-istedina mill-gholi....ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art." (1933 p.1)

VOKAZZJONI MISSJUNARJA - ANGLU KUSTODJU

"Nispera li l-Anglu Kustodju tieghek ihabbar lilek ukoll dan iz-zelu ta' din l-opra hekk sabiha (tal-Missjoni) u li hi tant mixtieqa mill-Papa (Piju XI), li zzejjen din il-hajja bil-kuntentizza li ma tispicca qatt." (1933 p.38)

VOKAZZJONI RELIGJUZA

"U ma turiniex forsi l-esperjenza ta' kuljum li l-familji u specjalment il-genituri tar-religjuz jircievu aktar grazzji....?" (1925 p.12)

"....jekk xi guvni biex isir religjuz ihalli l-genituri u 'l hutu, dawn kollha bl-istess generozita' ghandhom jinfirdu minnu...." (1925 p.12)

XHIEDA

"Nistqarru dejjem u kullimkien lil Gesu Nazzarenu u l-Knisja Mqaddsa tieghu quddiem il-bnedmin u Gesu' jistqarrna quddiem il-Missier Etern tieghu." (1924 p.20)

XITAN - MISSJONI

"F'dawn l-artijiet (tal-Missjoni) id-dimonju jqanqal gwerer l-aktar qalila sabiex ma jhallix il-Kelma tal-Vangelu tigi mxerrda u hekk tinqered is-saltna tieghu." (1922 p.10)

XITAN - MISSJUNARJU

"F'din il-gwerra kontra l-haddiema ta' Gesu' Kristu, huwa (ix-xitan) mhux biss jisserva bil-hzunija tieghu proprja, imma wkoll bl-istess bnedmin li....aktar ifittxu bi kwalinkwa manjiera li jhassru dak kollu li l-Ministru ta' Gesu Kristu jkun ghamel b'tant tahbit." (1922 p.10-11)

ZGHAZAGH

"....il-bosta gibdiet lejn il-vanita’ ta' din id-dinja malajr imissu l-mohh u l-qalb, specjalment ta' l-aktar zghazagh u ghalhekk ta' l-aktar li ma ghandhomx esperjenza." (1924 p.7)

"Huwa dan pont tal-hajja ta' importanza kbira (biex zaghzugh jaghmel l-ghazliet ta' hajtu), povru tfajjel jinsabu quddiemu hafna toroq izda huwa ghadu ma jistax jifhem liema ghandu jaqbad." (1927 p.26)

"Hemm dawk (iz-zghazagh) ukoll li jhossuhom migbudin ghas-servizz t'Alla....izda ma jafux x'inhu li ghandhom jaghmlu u ma jistghux jaghtu xejra soda lill-hsieb taghhom." (1927 p.26)

"Jekk fil-menti ta' wiehed minn dawn (iz-zghazagh li jhossuhom migbudin ghas-servizz ta' Alla) ighaddi l-hsieb li jista' jmur fil-boghod idawwal bil-Fidi tieghu lil dawk li ghadhom l-inqas jafu li l-Iben ta' Alla sar bniedem, x'ikun minnu qatt? Jista' jkun dan il-hsieb li fil-Providenza kbira ta' Alla jghinu jaqtaghha darba ghal dejjem." (1927 p.26)

"Il-hsad huwa ta' kotra kbira. Il-haddiema huma ftit. Hekk hu l-mument tal-ghazla (ghaz-zaghzugh li qed ifittex liema triq jaqbad), hekk hu l-mument tal-grazzja li tghinu jwiegeb ghall-mistoqsija li kien ilu jaghmel lilu nnifsu, 'X'se nsir jiena?'" (1927 p.26)

"....Fra Guzepp Caruana....guvni qalbieni u ta' hidma l-aktar kbira lejn l-istitut (ta' San Guzepp) u specjalment lejn il-Kumpanija ghaziza tieghu (MSSP) li minn ckunitu dejjem habbha ferm b'imhabba bhalma tifel ihobb l-omm tieghu." (1928 p.28)

"....Istitut (MSSP) li jahseb biex jilqa' zghazagh li jkollhom is-sejha ghall-Missjonijiet. Hemmhekk huma jigu mghallma l-gherf spiritwali biex bih jaghrfu jqaddsu ruhhom l-ewwel u mbaghad ir-ruh ta' l-ohrajn. Huma jfittxu li jimxu wara l-passi tal-kbir Appostlu Pawlu, li taghhom huwa l-Protettur." (1930 p.35)

"...il-Kumpanija ta' San Pawl (MSSP) fethet....Djar....biex jilqghu dawk iz-zghazagh li jhossu s-sejha t'Alla u jaghtu tama li jistghu jsiru Missjunarji u bhall-Appostli jitilqu 'l barra (minn pajjizhom) biex iwasslu l-Kelma t'Alla u jifirxu dejjem aktar is-Saltna ta' Kristu." (1931 Qoxra quddiem, gewwa; 1932 p.44, 1933 p.39)

"....nghinu xi zaghzugh, li ahna nafu, fit-thejjija tieghu ghal Missjunarju, li hija tant twila u tiswa tant...." (1931 p.13)


....irressqu lejn l-Istitut Missjunarju (MSSP) iz-zghazagh ta' rieda tajba...." (1931 p.13)

"L-Opra ta' San Pietru Appostlu tikkonsisti filli jsir talb u gbir biex iz-zghazagh ta' l-inhawi tal-Missjoni jkunu jistghu jigu mmexxija tajjeb gewwa s-seminarji u promossi ghall-Ordni Sagri halli b'heffa aktar kbira dawk li huma ta' l-istess nisel taghhom jistghu jigu mirbuhin ghal Kristu jew inkella msahhin aktar fil-Fidi tieghu." (1931 p.32)

"din l-istampa (dwar il-Missjoni) hija wahda mill-ahjar qaddejja biex ixxandar il-hsieb missjunarju, biex tifforma l-menti u l-qalb taz-zghazagh biex trabbi u tigbor il-vokazzjonijiet missjunarji...." (1931 p.43)

"Ma ghhandna x'nistaghgbu xejn jekk f'dawn l-ahhar snin taz-zmien taghna, rajna jsalpaw minn Malta, ghall-Missjoni, qtajja', qtajja', ta' zghazagh u sorijiet...." (1932 pp. 15, 17)

(Id-Dar ta' Sant Agata)....bini....biex fih iz-zghazagh....jigu mhejjijin u mrobbijin fil-vokazzjoni taghhom tant sabiha, biex jitbieghdu minn pajjizhom u 'l boghod 'il boghod ifittxu u jsibu lil huthom u jaghtuhom id-dawl tal-Vangelu, lil Gesu' Kristu u l-Isem Imqaddes tieghU, iqeghduhulhom fil-qalb taghhom u fil-fomm taghhom." (1933 p.1)

(Id-Dar ta' SAnt'Agata) "Bini li ghandu jilqa' lil dawk li b'qalb kbira kif jixraq lis-snin taz-zghozija taghhom laqghu l-istedina li semghu mill-gholi biex jinxtehtu bil-hidma taghhom kollha ghat-tixrid tas-Saltna ta' Kristu fl-art. Iva, hawn jigu mhejjija dawn iz-zghazagh biex ikunu jistghu jobdu ghall-kmand tas-Sid tal-hsad,....'Morru u ghallmu lill-gnus kollha'.....'ippritkaw il-Vangelu lill-hlejjaq kollha.' " (1933 p. 7-8)

ZVILUPP - POPLI - GUSTUZZJA

"Huwa (Gesu') ippronunzja dawn il-kelmiet li huma ta' gid kbir ghall-popli u ghan-nazzjonijiet....'aghtu lil Cesare dak li hu ta' Cesare u lil Alla dak li hu t'Alla' (Matt XII, 21)." (1923 p.29)

ZVILUPP SHIH - MISSJONI

"Dan huwa li taghmel il-Fidi, maghha ddahhal ic-civilta' u l-liberta." (1928 p.22)

ZVILUPP SHIH - MISSJONI

"....xi bnadi (fil-Missjoni) insibu wkoll li t-taghlim tal-Vangelu gieb mieghu l-izvilupp f'kull xorta ta' civilta' u hargu bnedmin ta' kapacita f'kull xorta ta' hajja, izda ghax ma nahsbux fil-kleru ndigenu ma nsibux Isqfijiet biex jistghu jmexxu u lanqas sacerdoti biex bit-taghlim taghhom iwettqu l-fidi fi Krtistu u l-gid kollu li hija ggib maghha." (1931 p.32)

"U kif tiehu hsieb tar-ruh il-Missjoni tiehu wkoll kura tal-gisem billi ticcivilizza d-drawwiet hziena taghhom, billi tezercitahom fis-snajja', fix-xjenzi u hafna hwejjeg ohra ta' gid." (1933 p.33)