Documents related to St.Joseph’s Home - Malta

 

 

 

 

Casa di San Giuseppe

16-6-901

 

Jiena miktub hawn niddikjara li ma nippretendi xejn mid-dar ta' S. Guzepp u l-anqas mis-superjur taghha u li d-dar ta' San Guzepp u s-superjur taghha ma ghandom jaghtuni xejn.

 

Sac. Emmanuele Vassallo

Superiore Della Casa

 

 

 


 

Eccza Reverendissima

 

 

 

Il negoziante Emmanuele Pace servo umilissimo dell'Eccza vostra.  Revma reverentemente espone.

 

                        Aver egli fatto eseguire una statua sacra di grandezza al naturale rappresentante San Giuda Taddeo nutrendo l'esponente e tutta la sua famiglia speciale devozione verso tale Santo reverentemente prego l'Eccza. V. Revma perche se benigne accordare l'indulgenza a coloro che recitassero quell'orazione che la stessa Eccza. V. Revma credera stabilire.

 

                                                                       E. delle Grazie

 

Valletta 6 Luglio 1917

 

                                                                     Emmanuele Pace

 

 

Conceditur indulg.  100 dierum

recitantibus ‘Credo’ ante imaginem de quo

datum Vallettae die 7 Julii, 1917

 

+ Maurus O.S.B.

Archiep. Epus. Melit.

 

 

 

Presentato il di 6 Luglio 1917

Sac: Paolo Buttigieg

Attuario

 

 

 

 

 


 

Casa S. Giuseppe - 14-8-17

 

Monsigneur,

 

En mon nom personnel e au nom di tuo mes freres fi vous remenei bien sis lirement du vous aveir prosure la facilite de faire notre retraiter en envoyart vos dessiples a` St.Joseph pour vous remplacer. Receveg, cher Monsigneur mes plus sinceres salutations

 

F. Paul     

 

 

 

 

 


 

(envelope)

--------------------------------

Father George Bugeja

St.Joseph Institute Hamrun

Malta

(S Europe)

--------------------------------

 

 

Dec 4 1922[1]

Costantino Gatt

1000 Railroad Ave.

S. Francisco, California

U.S.A.

 

Mahbub Dun Gorg,

 

Hawn jien nibghatlek dawn il-ftit versi fejn bihom ngharrfek l-ewwelnett illi jiena ninsab hawn shih ghall-grazzja tal-hanin Alla u hekk l-istess ghandi xewqa kbira u nispera illi issib lilek din ic-ckejkna ittra.  Don, ngharrfek ukoll illi jiena dawn il-granet gie f'idejja almanakk minn taghkom - ta' San Guzepp, fejn fakkarni f'dawk it-tfal iltiema u gietni hasra, allura jiena iddecidejt illi nohrog naghmel dawra u nigbrilkom xi haga minghand il-Maltin li jinsabu hawn f'San Francisco, California, sabiex nibghathomlok u inti tiehu hsieb taghmilhom daqsxejn ta' pranzu nhar il-Xmas u il-gabra tieghi kienet $28.25  Allura issa int hu hsieb igbor ic-cekk u meta tkun gbartu nitolbok li tibghat tgharrafna u jiena ghedt kieku tibghat daqsxejn ta' santa ossia xi haga ohra zghira u warajha tikteb l-isem ta' kull wiehed li ta il-flus u kemm ta' sabiex kollha ikollom sodisfazzjoni, u jiena imbaghad niehu hsieb inqassamhom.

 

-------------

 

Hawn l-ismijiet ta dawk kollha li taw il flus ghat-tfal u mnejn huma u kemm taw kull wiehed.

____________

 

Costantinu Gatt                        Tarxien            5.00

Giorgio Mifsud                        Qormi              1.00

Giovanni Dimech                     Bir-cara           1.00

Gius. Camilleri                         Zebbug            5.00

Giorg Debattista                       Luqa                1.00

Carmelo Manicaro                   Tarxien            1.00

Em.le Borg                                 Bir-cara           1.00

Gius. Spiteri                               Luqa               1.00

Gius Fenech                              Vittoriosa        1.00

Gaetano Schembri                    Tarxien            1.00

Saverio Bajada                          Hamrun           .50

Michele Bajada                         Hamrun           .50

Miss E.Cascha                           Sliema              .25

Joe Sammut                               Mosta               1.00

Angelo Mifsud                         Qormi              .50

L. Scerry                                    Zebbug            .25

Gius Magro                              Naxxar              .50

                                                                           ------

                                                                           21.50

 

Maria Fenech                          Mosta              .25

Carmela Tonna                       Mosta              .25

Michele Farrugia                    Zebbug           .50

Emidio Demajo                       Senglea          1.00

Pia Demajo                              Senglea           .25

Gius Demajo                           Senglea           .25

Carmelo Spiteri                      Luqa                .50

Giorgio Aquilina                   Qormi              .25

Salv Stivala                              Naxxar            .50

C.Sant                                       Naxxar            .50

Car. Stivala                              Naxxar            .25

Jim Psaila                                Zebbug            .50

Car. Galea                               Zebbug            .50

Giorgio Deguara                    Qormi              .50

Nazzareno Buhagiar              Zebbug           .50

Carmela Debattista                Qormi              .25

                                                                           ----

                                                                         6.75

                                                                       21.50

                                                                        -------

                                                                     $28.25

 

Issa meta tikteb ikteb ghan-nom ta’ kulhadd u l-ittra ibghata fuq dan l-address

Mr. C. Gatt 1000

Railroad Ave S.Francisco

Calif. U.S.A.

                        Dan l-address huwa grosseria ta’ wiehed malti fejn ningabru ahna li tajna l-flus

                        Dan jekk fil-kas ikollok xi tfal imlaqqghin nghidu ahna li jkollhom madwar sbatax il sena u tkun tista tottenilhom il-passagg minn ghand Bugeja ossia Papaffi u tibathom hawnhekk ghidilhom illi jiena niehu hsiebhom u nilqaghhom u anke naghmel kull ma nista biex insibilhom ix-xoghol bastta pero jigu bl-intenzjoni li iridu jahdmu, ghidilhom illi hawnhekk hawn hafna chances bil-wisq izjed milli jibqghu Malta jew imorru band’ohra u kemm tistghu ghallmuhom bl’ingliz ghax dik l-aktar haga mehtiega hawnhekk.

                        Mela ghal-llum bizzejjed m’ghandix xi nghidlek izjed hlief nibghat inselli ghalik hafna u int sellilna ghat-tfal kollha. Jien huwa is-serv fidil tieghek  C.Satt. itlob l’Alla ghalina u ibghatilna il benedizzjoni tieghek.

 

Good bye + Good luck

Il-festi t-tajba

 

 

(3)  Jekk tkun trid xi informations fuqi staqsi lil dawk li hemm madwar Dun Gorg Preca.  Hemm xi uhud minnhom jafuni tajjeb u sellili ghal Dun Gorg u l'appostli kollha nahseb li Dun Gorg insieni imma ilu xi 10 snin kont immur nisimghu jippriedka il-Hamrun.

 

 

C.Gatt, 1000 R.R. Ave

S.Fransisco Calif. U.S.A.

 

 


 

Casa S. Giuseppe

Hamrun

 

21st September 1923

 

 

I take the liberty to beg that you will be pleased to permit me to purchase from M. Dockyard under your control, a driving pulley of the dimensions noted below, there being no available pulley procurable from private establishments :-

 

Diameter of pulley         30    ins

Diameter of bore            1 3/4 "

Width of rim                   6       "

 

The pulley is for use in the printing laboratory of the above charitable institution, and is urgently needed.  With anticipated thanks

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant

 

G. Dean DePiro

Director

 

 

 

The Rear Admiral

H.M. Dockyard

 

 

 


 

Valletta

100 Std Mercanti

 

2-12-924

 

Caro Mons. Decano,

 

In risposta al suo pregmo. biglietto in data dal 29 Nov U.s. lo aderisco di dare l'ordine di scaricare l'orto del terreno rimasto della casa S. Giuseppe e gettarlo pel momento sotto il muro del mio campo  e poi nella pros. primavera si appianera' per trillo lo stesso campo beninteso che il colono non abbia a trovare difficolta'.

 

Con tutta stima e dorati ossequi

 

Mi dichiaro

Suo devmo. Servo

 

Canco. Salv.Manduca

 

 

(envelope)

-------------------------------------

Revmo Mons. Decano

S. Giuseppe Dei Msi.

DePiro Navarra

Direttore dell Istit. S. Giuseppe

                                   S.R.M.

-------------------------------------

 

 

 


 

Ufficio dell'Istituto Tecnico V. Bugeia,

151, Str. Cristoforo, Valletta,

10 Dicembre 1926

 

 

Rev.mo Monsignore,

 

                        In riferenza alla sua lettera in data del 3 corrente ho l'onore d'informare la S.V. Revma che la Giunta di Direzione dell'Istituto suddetto nella seduta tenuta il di' 7 corr: ha accolto la sua domanda di far passare il conduttore elettrico dal terrazzo dell'Istituto, limitandone il permesso a tre mesi, e purche' il collocamento provissorio di tale conduttore sia di sodisfazione del Sig. Ingeniere V. Mercieca, Deputato Tecnico dell'Istituto.

 

                        Colgo quest'occasione per ossequiarLa e mi onoro raffermarmi

 

Dev.mo Servitore

 

Dr And Pullicino

Segretario della Giunta

di Direzione.

 

Al Rev. mo Monsignore

            Can: Decano G. DePiro,

                        Direttore "Casa S. Giuseppe"

                                   Hamrun.

 

 

 

 


 

 Casa di San Giuseppe

 

14 Febbraio 923

 

 

Incoraggito dal Rev. ed Onor. E.Dandria porto a conoscenza di V.S. che da San Francisco California vien fatta la proposta di inviare alcuni coste` dei miei giovani qua ricoverati.  Io ho significato la proposta ai miei fratelli pero vi sono alcuni che, ad alcuni ai piu' grandi che vi sono ed essi si mostrano desiderosi di accettare di prevalere dell'occasione pero' il maggior ostacolo e' sempre quello delle finanze ed e' percio` che io mi dirigo a V.S. domandandole se il governo abbia alcun intenzione di aiutare questi tali a trovare lavoro all'estero, ed, in caso affermattivo quali sarebbero le modalita’ della procedura per poter arrivare a qualche cosa positiva.

 

Chiedendole scusa dell'incomodo,

 

Con sensi di profondo ossequio mi raffermo,

 

Di Vri Sgria Onorevole

Devmo servo

G. Decano DePiro

A.G.Direttore della Casa San Giuseppe

 

A Sua Sgnr Onorevole

Il Primo Ministro

 

 

 


 

 

Eccellenza Reverendissima

 

Il Canco Decano Giuseppe DePiro, quale Superiore ed amministratore della Casa di San Giuseppe - Istituto Canco Bonnici - prostrato al bacio del Sacro Anello umilmente espone che procrestinandosi  il tempo di poter dar mano alla fabrica del  al nuovo fabbricato intero per la sezione infantile da allargarsi in altre due ale una per povere vedove e zitellone ed un atra per proveri vecchi considera opportuno disporre a favore dell'Istituto di una parte della somma agglomerata da  risparmi ed intesa allo scopo suddetto.

 

Pertanto l'ora umilmente domanda il consenso di Vra. Eccza. quote il Can 1523 §4o per poter acquistare titoli di fondi pibblici o brittanici, o coloniale o esteri, servendosi a sua discrezione del parere di persone tecniche e cio' per l'ammonto totale reale di lire sterline tremila.

 

E della grazia etc.

 


 

 Eccellenza Reverendissima,

 

 

Il Canco Decano Giuseppe DePiro, quale Superiore ed Amministratore della Casa di San Giuseppe - Ist. Canco Bonnici - prostrato al bacio del Sacro Anello umilmente espone; che procrastinandosi il tempo di poter dare mano al nuovo fabbricato inteso per la Sezione infantile da allargarsi in altre due ale una per povere vedove e zittelone ed un'altra per poveri vecchi o attempati che possono essere utili all'opera principale, considera opportuno disporre a favore dell'Istituto di una parte della somma agglomerata dai risparmi ed intesa allo scopo suddetto;

 

Pertanto l'Ore umilmente domanda il consenso di Vra Eccza. giusta il Can. 1523 §4o  per poter acquistare titoli di fondi pubblici o brittanici o coloniali od esteri servendosi, a sua discrezione, del parere di  persone tecniche, e cio' per l'ammonto reale di lire sterline tremila;

 

E della grazia etc.

 

fiat

Datum  in Notabilis die 11 Sept. 1930

+ Maurus O.S.B. Archip. Epus. Melit.

 

 

1000   British                                      12 VII 33  finora impiegato

1000   Spagna                                                £1474

1000   Canada

 

 

 

 


 

Casa San Giuseppe

Istituto Bonnici

Hamrun

 

5th July 1930

 

This is to certify that Mr. Joseph Bianchi has been an inmate of this Home from May 1923 to July 1925.  During this period he attended  with profit the Elem. Sch. and the Printers’ Shop.  His conduct was always very good.

 

Mons. G. DePiro

                                                                                                                      Superior

 

 

 

 

 


 

OFFICE OF THE CHARITABLE INSTITUTIONS

 

Malta, 1st May 1934

 

Sir,

 

                        I have the honour to request you will be so good as to inform me of the average daily number of boys maintained in the Institution under your charge during the period from 1st April, 1933 to 31st March, 1934.

 

                        The information is required for insertion in the annual Report of this Department.

 

I have the honour to be,

Sir, Your obedient servant,

 

R. Perana

 

f. Comptroller of

Charitable Institutions.

 

 

 

(138 boys & 36 babies)

 

The Rev. Director

Casa San Giuseppe

Hamrun.

 

 

 


 

No. 1401/34

 

MALTA                                                                           POLICE HEADQUARTERS

 

Commisioner's office

Valletta

 

29th May 1934

 

 

Sir,

 

                        With reference to your letter dated 18th April 1934, I have the honour to inform you that His Excellency the Governor has been pleased to approve your request that char-a-banc no. 4171, the property of the "Casa di San Giuseppe", Hamrun, be licenced free of charge.

 

                        2.  I regret, however that existing Regulations do not permit of any refund being made in respect of the licence fee paid for this year.

 

                        3.  In these circumstances, His Excellency's concession will take effect as from 1st January, 1935.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

COMMISIONER OF POLICE

 

 

 

The Rt. Rev. Mgr. Dean A.V. Pantelleresco, D.D.,

"Casa di San Giuseppe"

HAMRUN

 

 

 


 

No 1401/34

 

POLICE HEADQUARTERS

Commisioner's Office

Valletta

 

27th June 1934

 

 

Sir,

 

                        With further reference to your communication dated 19th June, 1934, I have the honour to inform you that His Excellency the Governor has been pleased to approve your request that Motor Car No 1314, the property of the "Casa di San Giuseppe", Hamrun, be licenced free of charge.

 

                        2.  Instructions have been given to the Traffic Officer to have the licence made out and forwarded to you in due course.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

COMMISIONER OF POLICE

 

The Director,

Casa di San Giuseppe

Hamrun

 

 

 

 


 

Sir,

 

                        I have the honour to request you will be so kind as to grant the Institute under my charge a free licence for the use of light car no. 1314 hitherto belonging to Mr Tabone Adami and latterly given to the Casa San Giuseppe.

 

It is needless to add that the car will * be used for the exclusive use of the staff of the Institute, thereby saving considerable time and money.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

Director

 

 

The Commisioner of Police

Valletta

 

 

* meant to be used for the exclusive benefit

 

 

 


 

No. 1401/34

 

POLICE HEADQUARTERS

Commisioner's office

Valletta

 

20th June 1934

 

Sir,

 

                        I have the honour to acknowledge the receipt of your communication, dated 19th June 1934, applying for the issue of a free licence in respect of Motorcar No. 1314 and to inform you that it will receive attention.

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

COMMISIONER OF POLICE

 

 

 

The Director,

Casa San Giuseppe,

Hamrun.

 

 

 


 

LIEUTENANT-GOVERNOR'S OFFICE

Malta, 30th June 1934

 

 

Sir,

 

                        I am directed by His Excellency the Governor to acknowledge the receipt of your letter of even date, in which you request the release, free of duty, of three cases of metal types and printing material for the use of the Technical School of the "Casa di San Giuseppe", Hamrun, and to state that the matter will receive consideration.

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

signiture

for Secretary to Government

 

 

The Most Reverend

Dean A.V. Pantelleresco, D.D.

 

 

 

 

 


 

LIEUTENANT-GOVERNOR'S OFFICE

 

Malta, 9th June 1934

 

 

 

Sir,

 

                        I am directed by His Excellency the Governor to acknowledge the receipt of your letter of the 7th instant, in which you apply for exemption from payment of Customs duty on certain articles imported for the use of the Technical School of the "Casa San Giuseppe", and to state that the matter will receive consideration.

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

..............

for acting Secretary to Government

 

 

 

The Most Reverend

Dean A. Pantelleresco, D.D.

 

 

 

 


 

CASA SAN GIUSEPPE

Istituto Bonnici

HAMRUN

 

30th June 1934

 

 

 

Sir,

 

                        I have the honour to request that you will be pleased to authorize the release, free of duty, of three cases containing metal types and printing material, described in the attached invoice of Messrs. Stephenson, Blake & Co., Ltd., Sheffield, dated the 8th June, 1934.

 

                        2.  The above goods are being bought for use at Technical School of the "Casa San Giuseppe".

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

His Honour

The Lieutenant-Governor

VALLETTA

 

 

 


 

LIEUTENANT-GOVERNOR'S OFFICE

 

Malta,     1st August 1934

 

 

 

Sir,

 

                        I am directed by His Excellency the Governor to acknowledge the receipt of your letter of the 30th July last, in which you apply for the exemption from payment of Customs Duty on printing material for use at the Technical School of the "Casa San Giuseppe", and to state that the matter will receive consideration.

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

P.P.D Cesare

for Secretary to Government

 

 

 

 

 

The Most Reverend

Dean A.V. Pantalleresco, D.D.

 

 

 

 

 


 

CASA SAN GIUSEPPE,

Istituto Bonnici,

HAMRUN

 

30th July, 1934

 

 

 

Sir,

 

                        I have the honour to request that you will be pleased to authorize the release, free of duty, of the printing material described in the attached invoice of Messrs. Stevens, Shanks & Sons, Ltd., dated the 17th July 1934.

 

                        2.  The above goods are being bought for use at the Technical School of the "Casa San Giuseppe".

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

The Secretary to Government

The Palace

VALLETTA

 

 

 


 

CASA SAN GIUSEPPE

Istituto Bonnici,

HAMRUN.

 

7th August.,1934

 

 

 

Sir,

 

                        I have the honour to request that you will be pleased to authorize the release, free of duty, of the printing materials described in the attached invoice of "Linotype & Machinery" Limited, of 9, Kingsway, London, dated the 27th July, 1934.

 

                        2.  The above goods are being bought for use at the Technical School of the “Casa San Giuseppe”.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

 

The Collector of Customs,

VALLETTA.

 

 

 

 

 


 

No 578  Giuseppe Mizzi born 4th Nov. 1917,  left 4th June, /34

 

No 648  Antonio Troisi born 5th Dec. 1923

 

No 718  Alessandro Bailey born 11th Aug 1924

 

OFFICE OF THE CHARITABLE INSTITUTIONS

 

Malta  17th July 1934

 

Revd. Sir,

 

                        Kindly furnish me with the date of birth of Giuseppe Mizzi, Antonio Troisi and Alexander Bailey who are sheltered in Casa S. Giuseppe.

 

                        As you are well aware, this Department is paying 7/6 per month as part of payment for their care and maintenance in the above mentioned Institute; and the dates are required so that I may be able to fix the year when the grant is to be stopped.

 

                        Thanking you                                  

 

I have the honour to be,

Sir, Your obedient servant,

 

J.Mifsud

Officer i/c Releif

 

 

 

The Director

Casa San Giuseppe

Hamrun.

 

 

 


 

No PW 599/34

 

OFFICE OF PUBLIC WORKS

 

Valletta, 30th July 1934

 

 

Sir,

 

With reference to your letter of the 9th May last, on the subject of the amendment of the Key Plan for Santa Vennera, I have the honour to inform you that the roads running at the rear and along one of the sides of the Istituto Bonnici, mentioned in your letter under reference, have been omitted from the Key Plan.

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

H.Sant

for Supt: of public works

 

 

The Director,

Istituto Bonnici

 

 

 

 


 

9th May,   4

 

 

 

F.C. Bonavia, Esq., A. & C.E.,

The Palace,

VALLETTA

 

 

Sir,

 

                        With reference to the attached Key Plan as finally approved, I beg to submit that any road A B across the lands lying behind the “Casa San Giuseppe” will greatly hamper the development of my scheme for the extension of the present premises.  I hope I shall be able gradually to acquire the use of these lands as far as E C

 

 

                        Likewise the road in blue marked C D will naturally develop the adjoining lands into building sites which, when fully developed, cannot fail to be a source of inconvenience and a serious menace to the discipline of the institute.

 

                        Hence I beg to request that both roads A B and C D be omitted.

 

 

Yours faithfully,

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 


 

Casa San Giuseppe,

Istituto Bonnici,

Hamrun.

 

13th August 1934

 

 

 

Sir,

 

                        I have the honour to request that you will be so kind as to furnish the “Casa San Giuseppe”, Hamrun, with the following ornamental trees free of charge:-

 

Buganvillea ........... No.1.

 

Olive trees ............       11.

 

Oleanders   ...........       6.

 

Cyprees     ............       9.

 

Vines       ..............       12.

 

                        If my request is granted, I shall be pleased to withdraw the aforesaid trees at my expense.

 

 

I have the honour to be,

Sir,

your obedient servant,

 

 

 

 

The Supritendent of Agriculture,

                 Valletta.

 

 

 


 

L. Mariani

30, Strada Stretta

 

Malta  4 - 10 - 1934

 

COMMISSIONE No. 3121 (SENZA IMPEGNO)

 

Da Sig.            St. Joseph's Institute

Sda.                 Reale Via San Giuseppe Hamrun

Per                  A Hagenfort - Leipzig

Merce resa      C.I.F. Malta

Pagamento       as indicated at foot

Spedizione       Soonest and subject to the general terms of the firm.

 

SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA

 

One Platen Printing Press "Brilliant Special "Model XRx for Treble and transmission drive with brake size inside chase 34 x 46 c/m, parallel platen movement, improved cylinder inking mechanism, central impression adjustment roller throw-off, 2 sets of roller spindles (unclothed) and all the necessary accessories described in the catalogue including the extras; 1 roller mould, safety hand guard for Platen, connecting rod and gear wheel, devise for disengaging rollers, automatic  sheet shifting apparatus, adjustable feeding apparatus, distributing roller for 2 colours at RU. 2368.00 Malta

 

Terms of payment:- 1/3 of the total amount cash with order and for the remaining 2/3 to be paid in 2 bills receivable of equal proportion at 15 days and 30 days respectively from the arrival of the machine in Malta, acceptance against delivery of shipping documents less 7 1/3% and 2 1/2% discount - amount payable in English currency at the rate of exchange RU 1200 = £1 and as per estimate attached.

 

Pantalleresco 5 10/34

 

 

 


 

CASA SAN GIUSEPPE

Istituto Bonnici,

HAMRUN.

 

28th August, 1934.

 

Sir,

 

I have the honour to request that you will be so kind as to grant the Institute under my charge a free licence for the use of light car (two seater) No. 4721 hitherto belonging to Mr. Carmelo Falzon, 96, Strada S. Tommaso, Floriana, and latterly given to the Casa San Giuseppe.

 

2.  It is needless to add that the aforesaid car will be used for the exclusive benefit of the Institute thereby saving considerable time and money.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

DIRECTOR

 

The Commisioner of Police,

VALLETTA.

 

 


 

MALTA

No.1401/34

 

POLICE HEADQUARETERS

Commissioner's office

Valletta

 

31st August, 1934

 

Sir,

 

I have the honour to acknowledge the receipt of your communication dated 28th August, 1934, applying for the issue of a free licence in respect of motorcar No 2741, and to inform you that it will receive attention.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

.................

COMMISSIONER OF POLICE

 

 

The Director,

Casa San Giuseppe,

HAMRUN.

 

 


 

Casa di San Giuseppe - Hamrun

 

9 Febbraio 1932

 

Stimima.Sigra. Contessa,

 

In riscontro alla sua del 30 gennaio: u.s. sono a significarle, che le spese straordinarie in riguardo all'amministrazzione dell'abazia erano tutte richieste e necessarie; ed il suo suggerimento di rifarci delle spese in diversi anni e' un fatto compiuto: poiche' appunto per la ragione addotta da V.S. di non avere gl'incassi semestrali anche piu' ridotti, ho dovuto contrarre un nucleo di £90 vincolandoci di esuiguirlo entro nove anni.  Speriamo in futuro di aver qualche compenso .  Del resto stia piu' che tranquilla, che a mio fratello tengo un officio amministratore, ma la prego di realizzare anche i tristi tempi che attraversiamo, e che i colonie di Gozo non sono tanto retrogradi da non essere anche essi affetti dalle  odierne idee sociali sovversive , cio che rende l'amministrazzione molto spinosa.

 

Con tutta stima e con ogni miglior augurio mi creda Sigra Contessa

 

Suo Devmo

(fto) Mons. G. DePiro

 

 

 

 


 

Aventi le Chiavi del vicolo

 

Gio Maria Zammit - paga dal Prore. della Chiesa

                                   Parrocchiale di C. Curmi.

 

Giovanni Grech   - paga dal Sac. D. Calcedonio

                                   Prore. dell'altare dell'Annunziata nella Parrocchia di Misida

 

Carmelo Calleia  - paga dal Sigr. Giuseppe dei Conti Manduca

 

 

 


 

Catania 30-1-1932

Via Antonino Sangiuliano 74

Reverendissimo Monsignore

 

            Ho ricevuto i conti con mia grande meraviglia, ho dovuto accorgermi che la parte a me spettante sempre piu' si assottiglia di anno in anno - io dovetti cedere alle pressioni di S. E. il Vescovo nell'accordo fatto per cui mi venne assegnata la meta' dell'incasso - Speravo almeno che, con tale meta', fossi riuscita a mantnere mio figlio  nel seminario di Catania; ma la mia speranza e' stata vana, giacche' debbo aggiungere del mio e non poco - Ed ora sono nella condizione di costringere il mio figliuolo a rinunziare alla di lui vocazione se non voglio soccombere io stessa e le mie figliuole, ben tre che stanno a mio carico -  E' questione di alimenti; e per alimenti mi fu riconosciuta la partecipazione a meta' nelle rendite dell'Abazia - Io ho trovato tante spese di cui per il passato si e' fatto sempre a meno; spese per procuratori, per contratti, per rilievi peritali etc...Io non discuto e non intendo discutere su tanto; certa cosa e' che non ho dato io alcuni consenso per tutte queste spese, che, se pure fossero state utili, si sarebbe potuto di esse fare a meno, come a meno sempre se ne fece per il passato - Ed io sono la maggiore interessata trattandosi di diritto appartenente alla mia famiglia -

            La S .V. non vorra' certamente costringermi a risoluzioni estreme, specialmente nei riguardi di un mio figliuolo

destinato al sacerdozio -

            Io nulla posso sperare da questo Seminario e magari potessi implorare da S.E. il Vescovo di Malta se volesse accogliere gratuitamente il mio figliuolo in cotesto Seminario -

            La S. V. potrebbe gravarsi le spese che avra' potuto ritenere utili e delle quali potrebbe rivalersi in diversi anni -

            E' da considerare che, trovandomi in Italia, con il cambio della sterlina tanto ribassato, al danno della diminuzione dell'incasso, e' da aggiungere l'altro del cambio molto ribassato - Ne' del resto, come la S.V.

conosce, posso fare assegnamento alcuno sul mio primogenito, il quale, anziche' di aiuto, mi e' di danno -

I sacrifizii che son costretta a fare sono pochi e quattro povere donne e un giovane votato al sacerdozio non possono transigere con quella modestissima dignita' che a loro conviene -

            Io mi auguro che la S.V. vorra' compenetrarsi della mia posizione e darmi una parola di conforto -

            Con tale intendimento voglia, Reverendissimo Monsignore, concedermi la sua benedizione e credermi

 

Dev/ma

Contessa E. M. Palermo Navarra

 


 

CASA SAN GIUSEPPE

Istituto Bonnici,

HAMRUN

 

31st August, 1934

 

Sir,

 

                        With reference to the attached Key-plan as finally approved, I have the honour to request that fields shaded in red belonging to the Government be granted to the Institute under my charge on perpetual lease at a nominal rent.  It is needless to add that they are meant for the exclusive use of the institute partly for the extension of the present buildings and partly for the lay out of a proper football ground and kitchen garden.

 

                        I beg to submit that the "Palazzo Rosso" and the adjoining garden which from the site of the present buildings have likewise been granted on perpetual lease at the nominal rent of £1.1.0 per annum

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

 

DIRECTOR

 

 

 

 

The Hon. Treasurer.

 

 

 


 

Casa San Giuseppe,

Istituto Bonnici,
HAMRUN

 

31st August, 1934

 

Sir,

 

                        I have the honour to request that you will be so kind as to furnish the Institute under my charge with 35 railway or tramway rails (to be not less than 30 ft. long) to be used as uprights for fixing wire netting round a football ground.

 

                        It is needless to enlarge on the urgent necessity of a playfield for the 140 inmates of the institute who have hitherto had to limit their sporting activities to the size of a common courtyard.

 

                        It is likewise needless to add such expensive necessities are beyond the ordinary resources of a charitable institute, which is absolutely dependent on voluntary private contributions, unless help be forthcoming.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

DIRECTOR

 

 

 

 

The A/Supt. of Public Works.

 

 

 


 

MALTA                                                                     POLICE HEADQUARTERS

Commisioner's Office

Valletta

No.1401/34

 

 

11 th September 1934

 

 

Sir,

 

                        With further reference to your communication dated 28th August, 1934, I have the honour to inform you that His Excellency the Officer Administering the Government has been pleased to approve your request that Motor Car No 2741 the property of the "Casa di San Giuseppe", Hamrun, be licensed free of charge.

 

                        2.  Instructions have been given to the Traffic Officer to have the licence made out and forwarded to  you in due course.

 

I have the honour to be,

Sir,

your obedient servant,

 

.................

COMMISSIONER OF POLICE

 

 

 

 

The Director

Casa San Giuseppe

HAMRUN.

 

 

 

 

 


 

Reg. No. 170/34

 

REGISTRY OF HIS MAJESTY'S SUPERIOR COURTS

Malta

 

17th November, 1934

 

Sir,

 

In reply to your application dated 21st. October, 1934, requesting an increase of 25% on the contract price of binlding certain registers, I have the honour to state that your request has been acceded to.

 

I have the honour to be,

Sir, Your obedient servant,

 

................

Registrar

 

 

 

The Most Rev. Dean

Monsg. A.V. Pantalleresco, D.D.

Director "Casa San Giuseppe",

Hamrun

 

 

 


 

 Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

- Dove e' necessaria la mia firma puo' firmare aggiungendo la dichiarazione dell'ufficio cioe` Assistente Superiore.

 

- Tenga a giorno, con tutto il danaro registrato, i tre libri del Laboratorio.

- Incominci un libro clienti nuovo senza distruggere il vecchio.

- Paghi i maestri in argento.

- Fra il primo ed il 4 del messo paghi gli altri salariati.

- Il danaro dei Maestri cioe' il salario lo registri nella cassa del Laboratorio quando i suoi introiti non gli bastano il Sabato si faccia dare l'ocorrente da Don Gaetano, e lo registri cassa laboratori come introito.

- Il denario dei salariati mensili se lo fara' dare da Don Gaetano.

Cuoco             £3._._

Portinaio           1._._

Bandmaster     10._._

Muscat. Roberia    5. /-

Zaru                     4. /-

- Laboratorio - Compositore           £ 1.1

                Stampatore                         1.1

                Carpentiere            1.1

                Calzolaio                             1.l

                Legatore                             1._._

                Sarto                                   1._._

                Lavrante Carpentiere             _.12._

                Figlio del Calzolaio                _.6._

Pensioni al mese

Sciberras il Carpentiere £ 1.10.-

La moglie di Rod....          -.10.-

-------------------------------

Coi maestri  parli il puro necessario e coi ragazzi mantenga la sua dignita'.

 -------------------------------

Una volta la settimana scriva al Superiore.

-------------------------------

La sera dia l'ordine al al cuoco pel mangiare del domani.

-------------------------------

Cui l’osservanza dell’ Orario

-------------------------------

Le incorrettezze che gli riesce sorgere nei ragazzi le faccia note a Fra Giuseppe - perche' sappia meglio regolare la vigilanza./ anche pei maestri  - la sua parola la lasci in ultimo.

-------------------------------

Con D. Gaetano e coi prefetti, che non hanno vigilanza di ragazzi si reca in Cappella per la visita' dopo il pranzo.  Prima del pranzo, anche se resta solo, parta colla recita di De Profundis pel pranzo; dal luogo solito.  Alle 9 1/4  la sera l'esame.  Dopo l'esame benedica i presenti a nome mio.

-------------------------------

L'uscita dei ragazzi unicamente il giorno della festa e da mattina a sera.  Ed in caso di grave malattia si' concede una visita' per quanto possibile accompagnati da gente nostra.  L'uscita con gente di famiglia si deve evitare.

-------------------------------

L'abito si fa soltanto  a quelli che hanno compito l'anno 17 per simili casi e' meglio sc... Che se  stiamo attenti all'entrato bisogna stare anche attenti all'uscita.

-------------------------------                               

Custodire la notte la chiave della porta di fuori e quella della cappella.

-------------------------------

Invigilare spesso cio' che succede in porteria. - parole poche con tutti.

-------------------------------

Avere cura di tutta la casa in tutti i giorni ma particolarmente le domenice ed i giorni festivi quando sono giorni di passeggio.

 

 

 


 

         CARMELUS COMES                                                 SCICLUNA

 

 DEI, ET S. SEDIS APOSTOLICAE GRATIA               ARCHIEPISCOP.RHODI EPISCOP.MELITAE

           EIDEM SANCTDAE SEDI                                                       IMMEDIATE SUBJECTUS

SS.D.N. PAPAE PRAELATUS DOMESTICUS,                ET PONTIFICIO SOLIO ASSISTENS ETC.

 

 

UNIVERSIS, et singulis praesentes nostras testmoniales literas inspecturis, lecturis, et audituris notum facimus, atque testamur Nos hodie decima mensis Junii.. anni millesimi octingentesimi Septuagesimi sexti occurrente Sabato Quatuor Temporum Pontec. particularam.  Ordinationem in Sacello Nostri Palatio Archiepiscop. Urbis Vallettae tenentes interdies. dilectum nobis in Cristo Diaconum Franciscum Bonnici S.T.D e civitate Cospicua praevio examine, a Nobis, atque ab Examinatoribus a nobis deputatis habilem ac idoneum repertum, et approbatum ad praescriptum S. Conc. Trid. et juxta S.R.C. ritum ad Sacrum Presbyteratus Ordinem in Domino promovisse.

 

In quorum fidem praesentes a Nobis subscriptas, et sigillo nostro munitas per infrascriptum nostrum Secretarium expedirii jussimus.

 

Datum Melitae in Palatio Archiepiscopali Civit. Vallettae die, mense et anno praedictis.

 

Carmelus Archiepus Epus Vallettae

 

Godfridus Can Scerri ASecretis

 

 

 


 

Orario della Casa di San Giuseppe

 

Ore antimeridiane

 

 


 

5 1/2    Sveglia

 6         Cappella

 6 3/4   Colazione

 7         Laboratorio

 9         Scuola di Musica

11 1/2 Cappella


 

12     Refittorio

 

----------------------

 

Ore Pomeridiane

 


 

12 1/2 Ricreazione

 1     Laboratorio


 

 

Durante il Laboratorio pomeridiano che cessa sempre un quarto d'ora prima dell'Angelus hanno luogo ha scuola ed i bagni.

 

Dopo il Laboratorio pomerdiano Ricreazione, Rosario in Cappella d'.... Scuola Serale fino alle 8 p.m.

 

Ore Promeridiane

 


 

8     Refettorio

8 1/2 Dormitorio


 

 

Doveri dei Freres

 

I Freres hanno il doppio obbligo di riguardare i ragazzi nei loro atti communi e di insegnare attendere alla Scuola

 

Disciplina.

 

I Freres devono dormire coi ragazzi nel dormitorio commune,  condurli in cappella, in Refettorio, converti in cappella, in Refettorio, nel Laboratorio ed a passeggio; invigilarli nelle ricreazioni e per ottenere questo non essere meno di due.

 

2) I Freres (ad uno di essi) nel tempo in cui i ragazzi si trovano nel laboratorio, devono invigilarli dando spesso qualche occhiata nelle diverse officine.  Ogni sera devono avere dal maestro artista il rapporto dei ragazzi.  E' assolutamente proibito di tenere discorsi coi maestri coi ragazzi o con chicchesia.

 

Scuola

 

I Freres sono obbligati ad insegnare ai ragazzi di questa Casa Le Lingue Italiana ed Inglese, l'Aritmetica, la Geometria (lineare.), il desegno e la Calligrafia e tutto cio' che si richiede pel buon andamento della communita'.  La scuola pei piccoli incominciera' alle ore 8 a.m. e terminera' alle 11 1/2 il dopo pranzo alle ore 2 p.m. fino alla fine del Laboratorio.

 

Alle 10 ed alle ore 3p i mezzani entreranno in scuola e durante questo tempo i piccoli sotto la sorveglianza di un frere attrnderanno allo studio.  I grandi hanno scuola il dopo pranzo, l'orario ...golera` secondo stagione.

 

 

 

 

 


 

     La casa di San Giuseppe del Hamrun dal 1 Aprile 1908 al 1 Aprile 1909 mantenne ed educo' 43 ragazzi, durante quest'anno abbandonarono l'Istituto cinque (5), dei quali tre per aver raggiunto l'eta' di 17 anni e sono stati impiegati due come calzolai ed uno come sarto, gli altri due sono stati domandati dai loro genitori; sono stati poi ammessi sette (7) 6 dunque il presente numero dei ricoverati e' di 48 e dei quali la maggior parte sono orfani ed abbandonati e poverissimi e contano dai sette a seidici anni d'eta'.

 

     Nella Casa di S.Giuseppe oltre l'istruzione nelle lingue inglese ed italiana s'impartisce pure un corso di aritmetica, di disegno, di canto fermo e di banda e vi sono stabiliti cinque industrie cioe' di carpentiere, di legatore, di tipografo di calzalaio e di sarto  e dei ricoverati, sei apprendono l'arte di tipografi, tre come compositori e tre scompositori, 4 falegnami, 5 sartori, 6 legatori e 5 calzolai gli altri, essendo ancor minori d'eta' attendono allo studio ed alla scuola istruzione giornagliera di catichismo  e di lingua inglese ed italaiana.

 

 

 


 

Casa San Giuseppe

Ist. Bonnici

Hamrun - Malta

 

31st March 1932 

     This is to certify that Salvatore Camilleri has been an inmate of this Home from 1913 to 1923.  During which period he attended with profit the elem. Sch. and the Printer's Shop.  His conduct was always good and I can recommend him to those who need his service. 

 

Mons. G. Depiro

Superior

 

 

 


 

                 Io sottoscritto per motivi di salute sono stato costretto a ritirarmi dalla Direzione della Casa di San Giuseppe e col consenso ed approvazione dell'Autorita' Ecclesiastica, la Direzione l'ho rimessa nelle mani del Molto Reverendo          e l'amministrazione in quelle di Fr. LUIGI POGGI soggetto affezionatissimo all'Istituto (al quale appartieneda 7 anni) e degnissimo per molte prove di ogni fiducia.  Col mio ritiro verra' meno gran parte delle solite risorse pecuniarie e pero' mi credo nel dovere di pregare umilimente le SS. VV. perche', se hanno a cuore, come ho fede, che non abbia a cessare un'Opera di tanta utilita' religiosa e civile fondata tra mille difficolta' e mantenuta con tanto sacrificio, la sostengano erogando in favoredi essa una limosina mensuale.  Il celeste Patrono che ispira al degnissimo Sacerdote ed al buon Fratello lo zelo di assumersi una cosi' difficile impresa, impossibile senza il concorso delle SS. VV. sara' Quegli che eccitera' e vi contraccambiera' al centuplo la vostragenerosa carita'.

 

 


 

 

NOTABILE

NOVEMBRE 1898

 

F. CAN. BONNICI

GIA' SUPERIORE

DELLA CASA DI SAN GIUSEPPE.


 

 

---------

 

                 Raccomando vivamente alla carita' dei fedeli la casa di San Giuseppe, che merita ogni incoraggiamento e ne e' piu' bisognosa dopo il ritiro del Can Bonnici dalla Direzione di essa.

 

            PALAZZO, VALLETTA

 

                        NOVEMBRE 1898

 

 

                                   + PIETRO ARCIVESCOVO - VESCOVO

 

 

 


 

            Eccellenza Revma

 

     Il sattoscritto Direttore della Casa di San Giuseppe, suddito fedelissimo dell'E.V. Renna, umilmente espone:

 

l.  Che questa Casa venne fondata per sua privata iniziativa dal Compianto Prof: Canco Mons. D. Francesco Bonnici, per educare cristianamente e civilmente la povera giovintu' abbandonata, specialmente gli orfani.

 

2. Che questa casa sostenuta solo dalla Carita' pubblica e dai lavori, che in essa si eseguivano gia' esiste da quasi venti (20) anni ed attualmente vi raccoglie ben 45 ragazzi poveri ed orfani.

 

3. Che essa venne riconosciuta e canonicamente eretta da S.E. Revma. Mons. Fr. Antonio M. Buhagiar di f. m., allora Amministratore di questa diocesi;

 

4. Che questa Casa vene affidata alla Congregazione dei Fr.lli della Carita', canonicamente approvata dal prelodato amministratore con decreto del 23 Augosto 1888, insieme con le sue regole e costituzioni.

 

5. Che dalla suddetta S. E. Revma. di questa congregazione viene eletto direttore il fondatore di essa, il non mai abbastanza compianto Mons: Franco Canco Bonnici.

 

6. Che al presente esiste il Direttore di questa Compagnia, perche' i successori del Canco. Bonnici, nella direzione della Casa, sono dal citato decreto di Mons. Buhagiar riconosciuti come direttori di questa compagnia dei Fratelli della Carita'.

 

7. Che questa compagnia se esiste di diritto (non essendovi alcun decreto di soppressione) non esiste di fatto, e cio' semplicemente per mancanza di vocazioni.

 

8. Che dovendo il Direttore di questa Casa molte volte stipulare contratti a favore di essa, puo' siccome di fatto non esiste questa Congregazione, andare incontro a difficolta' ed ad ambiguita' che possono pregiudicare questa Casa nell'interesse dei ragazzi in essa raccolti ed educati colla Carita' pubblica siccome la sua qualita' di Direttore, potra': venir messa in dubbio da chi e' interessato di metterla, quantumque egli con decreto dell' E. V. Revma. in dota del 17 gennaio fosse dichiarato Direttore di detta Casa supplica umilmente l’E.V. Revma a dichiarare, + se crede opportuno, soppresa detta compagnia, con apposito decreto ed a dichiarare + il sottoscrito Direttore (1) legittimi e canonicamente riconosciuti, come Superiori di questa Casa nonostante la non esistenza di detta compagnia di Fratelli della Carita'.

 

E della grazia

Sac G. Bugeja Direttore

della Casa San Giuseppe.

                                                                                                  (1) ed I suoi successori


 

PIU PP. IX.

 

Dilecte fili salutem et Aplicam benedictionem.  Exponendum curavisti Nobis., te quam maxime cupere ad augendam Christi fidelium in audiendo Dei verbo, cupies, ut prefers.  Concionator approbatus existis, pietatem ac frequentiam , ut, illos caelestium ..., quorum dispensatores Nos ipse voluit, Altissimus, elargitione ditaremus, Nobis propterea preces admovisti, est, in premissis opportune providere, ac ut estinfra indulgere de Benignitate aplica dignaremur.  Nos igiter piis hisce tuis votis, quantum eum Domino possumus et, opsecundare volentes de omnipotentis Dei misericordia ac BB Petri et Paoli appostolorum suis auctoritate confici omnibus et sengulis utriuisque itesexes Christifidelibus vere poenitentibus et, confessis es. Communione refectis, qui tuis Concionibus Quadragesime, Adventus, Missionum, ac Spiritualium Exercitiorum saltem ultra medictatem temporis quo eodem con sinis respectivis perduraverint interfuerint, et Benedictionis cum Cruce in postrema Concionum huiusmodi a te impertiendae adstiterione, nec non eclesiam ubi preefatae Conciones habebuntur, scire sacellum vel Eclesiam domovum ubi praefata Spiritualia Esercitia peragentur devote visitaverime, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haerosum exlirpatione peciatorum conversione, ac S. Matris Ecclesie exaltatione pedis ad Deum preces effuderine, Plenariam omnium peccatorum suorum Sordedgentiam et vemipsionem misericorditer in Dominio concedimus.  Quoties vero Christifideles hisce concionibus saltem contriti adfuerint, et ectesiam vel Sacellum ut supra visitavenire, ibiqueovaverint, cisdeern biscentuon dies de injunctis eis seu adias  quomodolibet,debites poenitentius in forma Ecclesie consueta relaxanius.  Su contrarium facientibusnon obstantibus quibuscumque.  Datum Nome apudsanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXIV Aprilis M D G C G S X X V T T  Nostri Anno Trigesimoprimo.

 

.........

 

 


 

PIUS PP. X.

 

dilecte fili, salutem et aplicam benem.  Ad augendam fidelium in audiendo Dei verbo, cauis, ut praefers esconcionator adprobatus, pietatem ac frquentiam, vetatis ad Nos tuis precibus annuentes, omnibus utruisque sexus Ctifidelibus, qui tius concionibus Quadvagessinae, Adventus, Missconnum ac Spiritualium Exercitsrium, saltem ultra medietatem obierum quibus eaedem conciones respective  pesoluraverint, interfecerint, et benedictione cum Crece in postrema concionum humodi a te impertiendae adstitevint, nec non vere poenitentes et confesie ac S. Communione refecti Ecclesiam ubi conciones habebuntus, vol Sacellumn domovum ubi Spiritualia' Percitia pesagentier devote visitaverint, ibique puo Xtianovum Princpum concordia, haeresum exterpaetione peccatorum conversione ac S. Matris Cecliae  exaatatione pias ad Deum preces effuelerint, plenariam omnium peccatorum cuorum indulgentiam et remissionem misericordete in Duo concedimus.  Fidelibus vero qui cuilifet e ptis concionibus adfuerint et saltem contriti dictam Ecclesiam e al Sacellum velasamus.  Non obstan contraris quibque.  Datum Nomae apud S. Petrum sub annulo piscatoris die XXII Tanuarri M D C C C C I V Ppntificatus.  Nostri Anno Pranio.

 

Pro Duo Card. Macchi

...........

 

 

 


 

Distribuzione degli uffici

Casa di S. Giuseppe

Hamrun

 

 

 

CASA DI SAN GIUSEPPE

"ISTITUTO BONNICI"

HAMRUN - MALTA

 

 

 

                                                  Distribuzione

                                                                degli

                                                                         Uffici

 

STATUS DOMUS S. JOSEPH

 

(Istituto Bonnici, Hamrun)

  - Teleph. Cent. 4286 -

 

R.P. DANIEL GLAVINA                        Superior Domus; Vice-Superior Inst.; Praefectus lecturae italicae ad mensam; docet litt angl. auditores rhetoricae; Praefectus valetudinis.

 

Dom. CAMILLERI ANTONIUS   Assistens; Absentis vices Superioris gerit; Praefectus generalis disciplinae; Docet litt. ital. auditores rhetoricae; litt. lat. in Ia. gymnasi; ital. in Ia. gymn. et in Praeparatoria; Praefectus sacrae eloquentiae; Confessor in templo; Operarius.

 

Dom. GATT ALOISIUS                          Praefectus generalis scholarum; Oeconomus; Praefectus generalis ludorum; Parat se ad audiendas confessiones.

 

Dom. Xerri Georgius                       Praefectus generalis Officinae; Praefectus coeremeniarum; Sacrista maior.

 

Dom. XERRI JONNES                            Praefectus Adspirantuium; Praefectus lectruae coeremoniarum; Sacrista maior.

 

Dom. CARUANA VINCENTIUS           Curat O.B.M.; docet relig. in Ia. gymn. et arith. in Praeparatoria; Receptor Missarum et elemosynarum; Studet musicae sacrae.

 

-----------------------------

 

PRAEPECTI MORUM ET STUDENTES.

 

Dom. BORDA PETRUS PAULUS          Auditor IV anni sacr. theol.; Praefectus II contubernii; Docet litt. lat. auditores rhetoricae et melit.; Praefectus Bibliothecae.

 

Dom. FORMOSA HENRICUS               Auditor IV anni sacr. theol.; Scriptor historiae domus; Explicat cathecismum Fratribus Cath.; Distributor Missarum; Amanuensis R.P. Superioris.

 

F. AZZOPARDI AUGUSTINUS             Auditor I anni sacr. theol.; Sacrestanus Sacelli domestici; Supplet pro praefectis.

 

F. GALEA HONORATUS                      Praefectus III contubernii; Docet litt. angl. in Ia. gymn. et in Praeparatoria; Arith. et algebram in Ia. gymn.

 

F. GAUCI BENEDICTUS                       Auditor II anni sacr. theol.; Supplet pro Praefectis.

 

------------------------

 

AUDITORES RHETORICAE

 

F. CAMILLERI ALBERTUS                   (Studet privatim)

F. CARUANA CAROLUS

F. XERRI ODILON

 

------------------------

 

CATHECHISTAE.

 

AQUILINA TARCISIUS                         Adiutor sacrestani templi; Supplet pro Praefectis; Ad domum.

 

BUGEJA CONSOLATUS                       Adiutor custodie praedii; Supplet pro Praefectis;  Ad domun.

 

GALEA VENANTIUS                             Praefectis IV contubernii; Compactor librorum.

 

MUSCAT FELIX                                     Custos praedii, horti et animalium; Custos vestiium; Tonsor; Praefectus ad mensam; Ad donum.

 

MUSCAT SANCTI                                 Praefectus I contubernii; Manuductor Adspirantium cathechistarum; Sacrestanus minor templi; Socius exeuntium.

 

SCICLUNA CAMILLUS                        Aiutor infirmarii; Supplet pro praefectis; Socius exeuntium.

 

ZAMMIT CALCEDONIUS                    Infirmarius; Praefectius ad mansam; Supplet pro praefectis; Mechanicus; Ad omnia.

 

------------------------------

 

Orarju ghax-Xittwgha ghal Hdud ul Festi

Jibda fit-tieni Hadd t'Ottubru

 

Kawmien              fis      6.30 a.m.

Cappella                "       7.00 a.m.

Caffe                     "       7.45 a.m.

Conferenza          fit        8.00 a.m.  sa  8.30 a.m.

Catechismu           "        8.30 a.m.   "  9.30 a.m.

Ricreazjoni             "       9.30 a.m.   " 11.00 a.m.

Tindif tghas-sodod  fil     11.00 a.m. " 11.45 a.m.

Cappella                "       11.45 a.m.

Rifitorju                  "       12.20 p.m.

Ricreazioni            fis      1.00 p.m.

Jilbsu                     "       2.00 p.m.

Passiggata              "       2.30 p.m.

Thul                      fil       5.30 p.m. u inizzlu l'uniformi.

Punti                     fis      6.00 p.m.

Cappella               fis      7.00 p.m. (Rusarju u Benedizioni)

Cena                     fis      7.30 p.m. wara Dormitorju.

 

 

 


 

Orarju ghas-Sajf fil Hdud ul Festi

Jibda fl'24 ta Gunju.

 

Kawmien                    fis    6.30 a.m.

Cappella                      "     7.00 a.m. (Kudd. u Tkas.)

Caffe                           "     7.45 a.m.

Conferenza                  "     8.00 a.m.  sa   8.30 a.m.

Catechismu                  "     8.30 a.m.   "   9.30 a.m.

Ricreazioni                  fit     9.30 a.m.  sal 11.00 a.m.

Tindif tghas-sodod      fil     11.00 a.m.

Cappella                     fil     11.45 a.m. (Ruzarju; Talba tal B. Morte.)

Rifitorju                        "     12.20 p.m.

Ricreazioni                   "     1.00 p.m. sa   2.00 p.m.

Jilbsu                           "     2.00 p.m.  "   2.30 p.m.

Punti                            "     2.30 p.m.  "   3.30 p.m.

Cappella                      "     3.30 p.m. (Ruzarju u Benedizioni)

Hrug                            "     4.00 p.m. (Ghaum)

Thul                             "     7.00 p.m. ( jinsghou -inizzlu l'uniformi 'r-robberija)

Cena                            "     7.30 p.m. wara Dormitorju

 

 


 

Inventario di quanto appartiene alla "Societas Sancti Pauli"

presso l'Istituto San Giuseppe.

 

 

Nelle camere

 

Camera     I (Nil)

Camera     II (Nil)  

     "          III (Nil)

     "          IV Archivio.

     "          V (Nil)

     "          VI Tavola, Pultrona.

     "          VII Radio (p clips); Libri ed una Croce gia' ad uso di D. Agost.

     "          VIII Scrittoio e scafale

     "          IX Scrittoio

     "          X Scaffale

     "          XI Scaffale; scrittoio

     "          XII Capella privata: {2 pissidi, calice, pianete (?)

                                               { tavoglie (?)

 

Noviziato:  La lebreria. (arredi di bagno ?        {Friscaturi=

                                                                       {Bugari    =

                                                                       {Trepiedi  =

 

Presso gli Aspranti:  Libri (?)

 

Altre cose sono: Presso il Parlatorio cestini ed altro in lavoro Abbisino.  Presso la Sala nel coridoio contiguo un coccodrillo ed altro appartemente al ---

 

                                   L.D.S.

 

 

 


 

Distribuzione degli Uffici:-

19 Dicembre 1929.

 

 

----------------------o----------------------

 

            Superiore

Mons: Giuseppe Dec: DePiro Navarra

 

            Assistente Superiore

Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

            Economo

Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

            Economo (Laboratorio)

Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

            Economo (O.B.M.)

Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

            Camerata dei grandi

Prefetto Fr. Santi Muscat S.S.P.

 

            Camerata dei mezzani

Prefetto Prob. Nazzareno Attard

 

            Camerata dei mezzanelli

Prefetto Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

 

            Camerata dei piccoli

Prefetto Fr. Venanzio Galea S.S.P.

 

 

            Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle     8.00 a.m.                            Fr. Santi Muscat S.S.P.

  "    8.00 a.m.  "          9.45a.m.                             Fr. Venanzio Galea S.S.P.

  "    9.45 a.m.  "          10.30 a.m.                          Fr. Gerolamo Gatt S.S.P.

  "   10.30 a.m.  "         11.30 a.m.                          Fr. Santi Muscat S.S.P.

  "    1.00 p.m.  "         2.00 p.m.                           Fr. Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "        3.00 p.m                            Fr. Venanzio Galea S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "       fino al termine del lavoro  Fr. Santi Muscat S.S.P.

 

            Vigilanza della ricreazione

grandi   {Mattina          Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

            {Sera               Fr Santi Muscat S.S.P.

 

piccoli  {Mattina          Prob. Nazzareno Attard

            {Sera               Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

            Vigilanza Refetario

grandi  Fr Santi Muscat S.S.P. e Prob. Nazzareno Attard

piccoli              Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fr Rosario Buhagiar

 

Custode delle Vesti      Fr Felice Muscat S.S.P. e ass.

Infermiere                    Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

Compratore                 Prob. Nazzareno Attard

Dispensiere                  Fr Consolati Bugeja

                                   ass. Fr. Gerolamo Gatt

Svegliatore                   Prob. Nazareno Attard                               

 

 

(In communita')

Superiore  Mons. Giuseppe Dec Depiro Navarra

Assistente Superiore  Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefetto Spirituale dei Frat. Catechisti Don Michele Callus S.S.P.

Refectoriere  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Infermiere  Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

Svegliatore Prob.  Nazzareno Attard e Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti  Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Mons. G. DePiro

Superiore

 


 

Marzo 15: 1930

 

Superiore

            Mons. Giuseppe DePiro dec. Navarra

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo (Laboratorio)

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo (O.B.M.)

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Camerati dei grandi

            Prefetto Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Camerati dei mezzani

            Prefetto Fr Felice Muscat S.S.P.

 

 Camerata dei mezzanelli

            Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

 

Camerata' dei piccoli

            Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

            Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.                       Fra Santi Muscat S.S.P.

  "     8.00 a.m.  "     9.45 a.m.                        Fra Venanzio Galea S.S.P.

  "     9.45 a.m.  "   10.30 a.m.                        Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

  "   10.30 a.m.  "   11.30 a.m.                        Fra Santi Muscat S.S.P.

  "     1.00 p.m.  "     2.00 p.m.                       Fra Consolati Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "     3.00 p.m                       Fra Venanzio Galea S.S.P.

  "     3.00 p.m. fino al termine del lavoro    Fra Santi Muscat S.S.P.

 

            Vigilanza della ricreazione

grandi   {Mattina  Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

            {Sera       Fr Santi Muscat S.S.P.

 

piccoli  {Mattina   Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Sera       Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

 

            Vigilanza Refetorio

grandi  Fr Santi Muscat S.S.P.

piccoli              Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

            Vigilanza Refetorio

grandi  Fr Santi Muscat S.S.P.  e Fr Felice Muscat S.S.P.

piccoli              Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

 

Custode delle Vesti  Fr Felice Muscat S.S.P. e ass.

Infermiere         Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

Compratore      Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

Dispensiere       Fr Consolato Bugeja    ass. Fr. Gerolamo Gatt

Svegliatore       Fr. Felice Muscat S.S.P.                               

 

(In communita')

Superiore                                                           Mons. Giuseppe Dec Depiro

Assistente Superiore                                           Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefect Spirituale dei Frat. Catechisti                  Don Michele Callus S.S.P.

Refettoriere                                                        Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Infermiere                                                          Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

Svegliatore                                                         Fra Santi Muscat e Fr G.Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti                                            Fr Santi Muscat S.S.P.

 

 


 

Distribuzione degli Uffici

Giugno 13 - 1930

                          

Superiore

            Mons. Giuseppe Dec. DePiro Navarra

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo (Laboratorio)

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo (O.B.M.)

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Camerati dei grandi

            Prefetto Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Camerati dei mezzani

            Prefetto Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Camerata' dei mezzanelli

            Prefetto Fr Rosario Buhagiar  S.S.P.

 

Camerata' dei piccoli

            Prefetto Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.                         Fra Santi Muscat S.S.P.

  "    8.00 a.m.  "   9.45 a.m.                            Fra Venanzio Galea S.S.P.

  "    9.45 a.m.  "   10.30 a.m.              Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

  "   10.30 a.m.  "   11.30 a.m.                         Fra Santi Muscat S.S.P.

  "    1.00 p.m.  "    2.00 p.m.               Fr Salvatore Attard S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m              Fra Venanzio Galea S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro Fra Santi Muscat S.S.P.

 

Vigilanza della ricreazione

grandi   {Mattina  Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

            {Sera       Fr Santi Muscat S.S.P.

 

piccoli  {Mattina  Fr Felice Muscat S.S.P.

            {Sera      Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

 

Vigilanza Refetario

grandi   Fr Santi Muscat S.S.P.                        Fr Felice Muscat S.S.P.

piccoli Fr Venanzio Galea S.S.P.                    Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

 

Custode delle Vesti      Fr Felice Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

Compratore                 Fr. Rosario Buhagiar S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.  ass. Fr. Gerolamo Gatt

Svegliatore                   Fr. Felice Muscat S.S.P.                               

 

Mons. Giuseppe Dec Depiro Navarra

Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

dei Frat. Catechisti Don Michele Callus S.S.P.

Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Fr Rosario Buhagiar S.S.P.

Fra Santi Muscat e Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Fr Santi Muscat S.S.P.

 

 

 


 

Distribuzione degli Uffici

                           

Superiore

            Mons. Giuseppe Dec. DePiro

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Prefetto Grandi

            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Prefetto mezzani

            Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Prefetto mezzanelli

            Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Prefetto piccoli

            Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.       Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.45 a.m.        Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "   10.30 a.m.      Fra Venanzi Galea S.S.P.

  "   10.30 a.m.  "   11.30 a.m.       Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m.        Fra Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m        Fra Carmelo Formosa S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro  Fra Santi Muscat S.S.P.     

 

            Vigilanza della ricreazione

grandi   {Mattina  Fra Santi Muscat S.S.P.

            {Sera       Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

piccoli  {Mattina  Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Sera      Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

 

Vigilanza Refettorio

grandi   {Caffe:  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Pranzo: Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Cena:   Fra Gerolamo Gatt S.S.P. e Fra Santi Muscat S.S.P.

 

piccoli {Caffe Settimane Alternate: Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Pranzo: Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Cena:   Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

            Vigilanza facende e pulitezza

{Dormitorii Grandi e Piccoli} Fr Venanzio Galea S.S.P.

{Corrodori, Scale e W.C.    }

 

{Dormitorii Mezzani e Mezzanelli       } Fr Felice Muscat S.S.P.

{Corridore Communita', Scale e W.C.}

 

Laboratorio, Cortile e W.C.  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

{Refettorio, corride, cortile picc.} Fr Salvatore Attard S.S.P.

{W.C.                                        }

 

Custode delle Vesti       Fr Felice Muscat S.S.P.

Infermiere                     Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Compratore                  Fr. Santi Muscat S.S.P.

Dispensiere                   Fr Consolato Bugeja S.S.P.

Svegliatore                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.                                

 

Scuola

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Nazzareno Formosa S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana                   Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Alternata                    Fra Felice Muscat S.S.P.

 

 

- Uffici in communita' -

 

Superiore                                            Mons. Giuseppe Dec Depiro

Assistente Superiore                            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefect Spirituale dei Frat. Catechisti    Don Michele Callus S.S.P.

Refettoriere                                         Fra Carmelo Formosa S.S.P.

Infermiere                                            Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti                             Fra Santi Muscat

Svegliatore                                          Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio                             Fr. Felice Muscat S.S.P.

 

Mons. G. Depiro

16 . XI . 30

 

                                                           Scuola (continua)

 

Classe II

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Santi Muscat S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                 "        "

 

SERA  {Settimana                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Alternata                    Fra Santi Muscat S.S.P.

 

Classe III

 

A.M.    8.00 - 9.45                  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

P.M.    2.30 - 3.30                  Mr. George Wilson

SERA                                     Mr. R. Desain

 

Classe IV

 

SERA  Dal 1o Sett al 31 Marzo          } Mr. Giuseppe Portelli

P.M.   Dal 1o Aprile al 31 Luglio        }         "             "

SABATO Spiega Catech. e memoria    Don Gius. M. Spiteri S.S.P.            

 

 

Mons. G. DePiro

Superiore

 


 

Distribuzione degli Uffici

---------------- o ---------------   

Superiore

            Mons. Giuseppe DePiro

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Prefetto dei Grandi

            Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Prefetto dei mezzani

            Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei mezzanelli

            Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei piccoli

            Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.45 a.m.               Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "   10.30 a.m.             Fra Venanzi Galea S.S.P.

  "   10.30 a.m.  "   11.30 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m.              Fra Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Carmelo Formosa S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro    Fra Santi Muscat S.S.P.     

 

Vigilanza della ricreazione

grandi   {Mattina  Fr Santi Muscat S.S.P.

            {Sera       Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

 

piccoli  {Mattina  Fr Felice Muscat S.S.P.

            {Sera      Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

 

Vigilanza Refettario

 

grandi  {Caffe:   Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

           {Pranzo: Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

           {Cena:    Fr Gerolamo Gatt S.S.P. e Fr Santi Muscat S.S.P.

 

piccoli {Caffe Settimane Alternate: Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fr Felice Muscat S.S.P.

            {Pranzo: Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Cena:   Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Vigilanza facende e pulitezze

Dormitorii Grandi e Piccoli} Fr Venanzio Galea S.S.P.

Corridori, Scale e W.C.     }

Dormitorii Mezzani e Mezzanelli      } Fr Felice Muscat S.S.P.

Corridore Communita', Scale e W.C.}

Laboratorie, Cortisse e W.C.              Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Refettorio, corridori, cortile picc. W.C.  Fr Salvatore Attard S.S.P.

 

Scuola

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana                   Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Alternata                    Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Classe II

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo         Fra Santi Muscat S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                 "        "

 

SERA  {Settimana                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Alternata                    Fra Santi Muscat S.S.P.

 

Classe III

 

A.M.    8.00 - 9.45      Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

P.M.    2.30 - 3.30      Mr. George Wilson

SERA                          Mr. R. Desain

 

Classe IV

 

SERA   Dal 1o Sett al 31 Marzo   }Mr. Giuseppe Portelli

P.M.   Dal 1o Aprile al 31 Luglio  }       "        "

SABATO Spiega Catech. e memoria}Don Gius. M. Spiteri S.S.P

 

Ufficii in communita'

 

Superiore                     Mons. Giuseppe Dee Depiro

Assistente Superiore    Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefect Spirituale dei Frat. Catechisti Don Michele Callus S.S.P.

Infermiere                    Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti      Fra Santi Muscat

Refettoriere                  Fra Carmelo Formosa S.S.P.

Svegliatore                   Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio      Fr. Felice Muscat S.S.P.

Custode delle vesti       Fr Felice Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Compratore                 Fr. Santi Muscat S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

Svegliatore                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P. 

 

 

 


 

Distribuzione degli Uffici

                          

Superiore

            Mons. Giuseppe Dec DePiro Navarra

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Prefetto dei Grandi

            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Prefetto dei mezzani

            Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei mezzanelli

            Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei piccoli

            Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

*

 

Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.45 a.m.               Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "   10.30 a.m.             Fra Venanzio Galea S.S.P.

dalle 10.30 a.m.  "   11.30 a.m.            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m.              Fra Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Carmelo Formosa S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro    Fra Santi Muscat S.S.P.     

 

Vigilanza della ricreazione

grandi  {Mattina  Fra Santi Muscat S.S.P.

            {Sera       Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

piccoli  {Mattina  Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Sera       Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

 

Scuola

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana                   Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Alternata                    Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Classe II

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Santi Muscat S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                 "        "

 

SERA  {Settimana                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Alternata                    Fra Santi Muscat S.S.P.

 

Classe III

 

A.M.    8.00 - 9.45                  Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

P.M.    2.30 - 3.30                  Mr. George Wilson

SERA                                     Mr. Ruggiero Desain

 

Classe IV

 

SERA   Dal 1o Sett al 31 Marzo   }Mr. Joseph Portelli

P.M.   Dal 1o Aprile al 31 Luglio  }       "        "

SABATO Spiega Catech. e memoria}Don Gius. M. Spiteri S.S.P

 

Vigilanza Reffetario

grandi   {Caffe:   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Pranzo: Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Cena:    Fr Santi Muscat S.S.P. e Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

piccoli {Caffe Settimane Alternate: Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

 

            {Pranzo: Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Cena:   Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Vigilanza facende e palitezza

 

Piano III

{Dormetorii Grandi e Piccoli} Fr Venanzio Galea S.S.P.

{Corrodori, Scale e W.C.    }

 

{Dormetorii Mezzani e Mezzanelli      } Fr Felice Muscat S.S.P.

{Corridore Communita', Scale e W.C.}

 

Piano II

Laboratorie, Cortisse e W.C.  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Piano I

{Refettorio, corridori, cortile picc. W.C.} Fr Consolato Bugeja S.S.P.

 

            Custode delle vesti       Fr Felice Muscat S.S.P.

            Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

*          Compratore                 Fr. Santi Muscat S.S.P.

            Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

            Svegliatore                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

 

Ufficii in communita'

 

Superiore                     Mons. Giuseppe Dee Depiro

Assistente Superiore    Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefect Spirituale dei Frat. Catechisti   Don Michele Callus

Refettoriere                  Fra Carmelo Formosa S.S.P.

Infermiere                    Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti      Fra Santi Muscat

Svegliatore                   Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio      Fr. Felice Muscat S.S.P.

 

 


 

Distribuzione degli Uffici

                          

Superiore

            Mons. Giuseppe DePiro Navarra (Decano)

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Prefetto dei Grandi

            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Prefetto dei mezzani

            Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei mezzanelli

            Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei piccoli

            Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

Custode delle vesti       Fr Santi Muscat S.S.P.

Compratore                 Fra Santi Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fr. Gerolamo Gatt S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P. e Salvatore Gafa’

Svegliatore                   Fra Santi Muscat S.S.P.

 

            Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.45 a.m.               Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "   10.30 a.m.             Fra Venanzio Galea S.S.P.

dalle 10.30 a.m.  "   11.30 a.m.            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m.              Fra Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Carmelo Formosa S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro    Fra Santi Muscat S.S.P.     

 

Vigilanza della ricreazione

 

grandi   {Mattina          Fra Santi Muscat S.S.P.

            {Sera               Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

piccoli  {Mattina          Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Sera               Fr Venanzio Galea S.S.P.

 

 

Scuola

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana                   Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Alternata                    Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Classe II

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Santi Muscat S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                 "        "

 

SERA  {Settimana                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Alternata                    Fra Santi Muscat S.S.P.

 

Classe III

 

A.M.    8.00 - 9.45                  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

P.M.    2.30 - 3.30                  Mr. George Wilson

SERA                                     Mr. Ruggiero Desain

 

Classe IV

 

SERA   Dal 1o Sett al 31 Marzo   }Mr. Joseph Portelli

P.M.   Dal 1o Aprile al 31 Luglio}       "        "

SABATO Spiega Catech. e ...      }Don Gius. M. Spiteri S.S.P

 

Vigilanza Reffetario

 

grandi   {Caffe:   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Pranzo: Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Cena:    Fr Santi Muscat S.S.P. e Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

 

piccoli {Caffe Settimane Alternate: Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Pranzo: Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Cena:   Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Vigilanza facende e palitezza

 

Piano III

{Dormetorii Grandi e Piccoli} Fr Venanzio Galea S.S.P.

{Corrodori, Scale e W.C.    }

 

{Dormetorii Mezzani e Mezzanelli      } Fr Felice Muscat S.S.P.

{Corridore Communita', Scale e W.C.}

 

Piano II

Laboratorie, Cortisse e W.C.  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Piano I

{Refettorio, corridore, cortile picc. W.C.} Fr Consolato Bugeja S.S.P.

 

Custode delle vesti       Fr Felice Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Compratore                 Fr. Santi Muscat S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

Svegliatore                   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Ufficii in communita'

 

Superiore                     Mons. Giuseppe Dee Depiro

Assistente Superiore    Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefect Spirituale dei Frat. Catechisti Don Michele Callus

Refettoriere                  Fra Carmelo Formosa S.S.P.

Infermiere                    Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti      Fra Santi Muscat

Svegliatore                   Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio      Fr. Felice Muscat S.S.P.

 

 

Distribuzione degli Uffici

                          

Superiore

            Mons. Giuseppe Dec. DePiro Navarra

 

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

 

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

 

Prefetto dei Grandi

            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Prefetto dei mezzani

            Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei mezzanelli

            Fr Santi Muscat S.S.P.

 

Prefetto dei piccoli

            Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

Custode delle vesti       Fr Santi Muscat S.S.P.

Compratore                 Fr. Santi Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

Svegliatore                   Fr. Santi Muscat S.S.P.

 

                       Fra Santi Muscat S.S.P.     

 

Vigilanza del Laboratorio

 

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.00 a.m.               Fra Consolato Bugeja

  "    9.00 a.m.  "   9.45 a.m.                Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "  10.30 a.m. Fra Venanzio Galea S.S.P.

dalle 10.30 a.m.  "   11.30 a.m.            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m. Fra Consolato Bugeja  S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Carmelo Formosa S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro Fr Santi Muscat S.S.P.

 

 

Scuola

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana Alternata Fra Venanzio Galea S.S.P.    Fra Felice Muscat S.S.P.

           

Classe II

 

A.M.    {Primo tempo           Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo         Fra Santi Muscat S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa  Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo           Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                "         "

SERA  {Settimana Alternata Fra Gerolamo Gatt S.S.P.     Fra Santi Muscat S.S.P.

           

Classe III

 

A.M.  8.00 - 9.45        Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

P.M.  2.30 - 3.30        Mr. George Wilson

SERA                          Mr. Ruggiero Desain

 

Classe IV

 

SERA   Dal 1o Sett al 31 Marzo   }Mr. Joseph Portelli

P.M.   Dal 1o Aprile al 31 Luglio  }       "        "

Spiega Catech. (sabato)           Don Gius. M. Spiteri S.S.P

              

Vigilanza Reffetario

 

grandi  {Caffe:  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Pranzo: Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Cena:   Fr Santi Muscat S.S.P. e Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

 

piccoli {Caffe Settimane Alternate: Fr Venanzio Galea S.S.P e Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Pranzo: Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Cena:   Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Vigilanza facende e palitezza

 

Piano III

{Dormetorii Grandi e Piccoli} Fr Venanzio Galea S.S.P.

{Corrodori, Scale e W.C.    }

 

{Dormetorii Mezzani e Mezzanelli      } Fr Felice Muscat S.S.P.

{Corridore Communita', Scale e W.C.}

 

Piano II            Laboratorie, Cortisse e W.C.               Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Piano I             Refettorio, corride, cortile picc. W.C.  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

 

 

 

Ufficii in communita'

 

Superiore                                            Mons. Giuseppe Dee Depiro

Assistente Superiore                            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefect Spirituale dei Frat. Catechisti    Don Michele Callus

Refettoriere                                         Fra Carmelo Formosa S.S.P.

Infermiere                                            Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti                             Fra Santi Muscat

Svegliatore                                          Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio                             Fr. Felice Muscat S.S.P.

 

 

Cosa deve invigilare il Prefetto

 

1. Che tutti i maestri di scuola, e capi d'arte stiano al loro dovere.

 

2. Che tutti i ragazzi stiano al loro posto, giusta' l'orario, ed impedire assolutamente il girovagate.

 

3. Adocchiare di giorno in quando la porteria, la Capella, ed i ragazzi avanti per la "Buona Morte" quando vi siano.

 

4. Prestate attenziosa, ad essere pronti alle chiamate che avra' dalla porteria.

 

5. Attenzione allle due porte .... cioe' quella del Laboratorio e della richreazione dei piccoli.

 

                      ------------------------

 

 


 

Distribuzione degli Uffici

                          

Superiore

            Mons. Giuseppe DePiro Navarra (Decano)

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

Camerata dei Grandi

            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Camerata dei mezzani

            Fr Felice Muscat S.S.P.

Camerata dei mezzanelli

Fr Santi Muscat S.S.P.

            Camerata dei piccoli

Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

Vigilanza del Laboratorio

 

dalle  7.00 a.m. alle  8.15 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.15 a.m.  "   9.00 a.m.               Fr Salvatore Valletta  

   "    9.00 a.m.  "   9.45 a.m.               Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "  10.30 a.m. Fra Venanzio Galea S.S.P.

dalle 10.30 a.m.  "   11.30 a.m.            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m. Fra Salvatore Valletta S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Carmelo Formosa S.S.P.

  "    3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro Fra Santi Muscat S.S.P.

 

 

Custode delle vesti       Fr Felice Muscat S.S.P.

Compratore                 Fr. Santi Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Dispensiere                  Fr Emmanuele Gafa' S.S.P. e Fra Salvatore Valletta

Svegliatore                   Fr. Santi Muscat S.S.P.

 

Vigelanza della Ricreazione

 

Grandi  {Mattina Fra Santi Muscat S.S.P.

            {Sera     Fra Gerolamo Gatt S.S.P. e assistente Santi Muscat S.S.P.

 

piccoli  {Mattina Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Sera     Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

 

Vigilanza Reffetario

 

grandi  {Caffe:   Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Pranzo: Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

            {Cena:    Fr Santi Muscat S.S.P. e Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

piccoli {Caffe Settimane Alternate: Fr Venanzio Galea S.S.P e Fra Felice Muscat

            {Pranzo: Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Cena:   Fr Venanzio Galea S.S.P. e Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Vigilanza facende e palitezza

 

Piano III          Dormetorii Grandi e Piccoli

                        Corrodori, Scale e W.C.         Fr Venanzio Galea S.S.P.

Dormetorii Mezzani e Mezzanelli                    

Corridore Communita', Scale e W.C.              Fr Felice Muscat S.S.P.

 

Piano II            Laboratorie, Cortisse e W.C.  Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Piano I             Refettorio, corridori, cortile picc. W.C. Fra Emmanuele Gafa' S.S.P.

 

- Scuola -

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana                   Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Alternata                    Fra Felice Muscat S.S.P.

 

Classe II

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Venanzio Galea

            {Secondo tempo         Fra Santi Muscat

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat

            {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                "         "

SERA  {Settimana alternata     Fra Carmelo Formosa S.S.P. e Fra Santi Muscat

 

Classe III

 

A.M.  8.00 - 9.45        Mr. George Wilson

P.M.  2.30 - 3.30        Fra Gerolamo Gatt

Sera                            Mr. Ruggiero Desain

 

Classe IV

 

SERA   Dal 1o Sett al 31 Marzo         }Mr. Benedetto Giuseppe Verzin

P.M.   Dal 1o Aprile al 31 Luglio         }       "        "

 Spiega del Catechismo (sabato)          Don Gius. M. Spiteri S.S.P

 

sorveglianza durante la scuola serale     Fra Gerolamo Gatt. S.S.P.

 

Ufficii in communita'

 

Superiore                                Mons. Giuseppe Dec Depiro Navarra

Assistente Superiore                Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Prefetto Spirituale dei Frat. Catechisti Don Michele Callus

Refettoriere                             Fra Carmelo Formosa S.S.P.

Infermiere                                Fr Gerolamo Gatt S.S.P.

Custode delle Vesti                  Fra Santi Muscat

Svegliatore                              Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio                  Fr. Felice Muscat S.S.P.

 

                      -------------------------

 


 

Distribuzione degli Uffici

1933

                          

Superiore

            Mons. Giuseppe DePiro Navarra (Decano)

Assistente Superiore

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Economo

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

Economo del Laboratorio

            Don Giuseppe M. Spiteri S.S.P.

Economo O.B.M.

            Don Gaetano Bartolo S.S.P.

Camerata dei Grandi

            Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Camerata dei mezzani

            Fr Santi Muscat S.S.P.

Camerata dei mezzanelli

            Fr Felice Muscat S.S.P.

Camerata dei piccoli

            Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

Vigilanza del Laboratorio

 

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.45 a.m.               Fr Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "  10.30 a.m. Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle 10.30 a.m.  "   11.30 a.m.            Fra Venanzio Galea S.S.P.

dalle 1.00 p.m.  "    2.00 p.m. Fr Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro Fra Santi Muscat S.S.P.

 

Custode delle vesti       Fra Felice Muscat S.S.P.

Compratore                 Fra Santi Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

 

Vigilanza Reffetario

grandi  Caffe:  Fra Gerolamo Gatt

            Pranzo:            Fra Gerolamo Gatt e Santi Muscat

            Cena:               Fra Gerolamo Gatt e Ros. Buhagiar

 

piccoli Caffe               Fra Rosario Buhagiar

            Pranzo             Fra Rosario Buhagiar

            Cena                Fr Carmelo Formosa

 

Facende e palizia

1o Piano                                   Fr Consolato Bugeja

2o Piano                                   Fr Gerolamo Gatt

3o Piano                                   Fr Felice Muscat e Fr Resario Buhagiar

 

Dormetorio Grandi, Mezzani    }

Corridoio Communita', W.C.   }  Fra Felice Muscat

Scala dei mezzanelli                 }

 

Dormetorio      Mezzanelli        }

                        Piccoli              }  Fra Resario Buhagiar

                        Scala, W.C.     }

 

Scuola

 

1o Tempo  Nazzareno Formosa

2o Tempo  Fra Carmelo Formosa

3o Tempo  Fra Felice Muscat

 

Istruzione Religiosa                  Fra Felice Muscat

 

Ufficii in communita'

Superiore                                Mons. E. Bonnici

Assistente Superiore                Don Giuseppe M. Spiteri

Prefect Spirituale (Catechisti)   Don Michele Callus

Refettoriere                             Fra Carmelo Formosa

Infermiere                                Fr Gerolamo Gatt

Custode (Vesti)                       Fra Santi Muscat

Svegliatore                              Fra Santi Muscat

Segretario Oratorio                  Fr. Felice Muscat

 

 

Vigelanza della Ricreazione

 

Grandi  {Mattina Fra Santi Muscat

            {Sera    Fra Gerolamo Gatt e assistente Santi Muscat

piccoli  {Mattina Fra Felice Muscat

            {Sera    Fra Venanzio Galea e Fra Carmelo Formosa

 

 

Vigilanza Reffetario

 

grandi   {Caffe:   Fra Gerolamo Gatt

            {Pranzo: Fra Gerolamo Gatt

            {Cena:    Fra Gerolamo Gatt e Fr Santi Muscat

 

piccoli {Caffe:  Settimana Alternata Fra Felice Muscat e Fra Venazio Galea

            {Pranzo  Fra Venazio Galea

            {Cena:   Fra Venazio Galea e Fra Felice Muscat

 

Vigilanza facende e palitezza

 

Piano III

{Dormitorii Mezzanelle e Piccoli          Fr Venanzio Galea S.S.P.

  Corrodori, Scale e W.C. 

{Dormetorii dei grandi e Mezzani         Fr Felice Muscat S.S.P.

  Corridore Communita', Scale e W.C.

 

Piano II

Laboratorie, Cortisse e W.C.              Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

 

Piano I

{Refettorio, corride, cortile picc. W.C   Fra Consolato Bugeja S.S.P.

 

Scuola

 

Classe I

 

A.M.    {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo          Fra Carmelo Formosa S.S.P.

 

SERA  {Settimana                   Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Alternata                    Fra Venanzio Galea S.S.P.

 

IIa Classe

 

A.M.    {Primo tempo              Fra Venanzio Galea S.S.P.

            {Secondo tempo         Fra Santi Muscat S.S.P.

 

P.M.    {Istruzione Religiosa     Fra Felice Muscat S.S.P.

            {Primo tempo              Mr. Nazzareno Formosa

            {Secondo tempo                    "         "

               Settimana Alternata   Fra Santi e Fra Carmelo Formosa

                       

Distribuzione degli Uffici.

 

Superiore                                            Mons. E. Bonnici

Assistente Superiore                            Rev. Gius. M. Spiteri S.S.P.

Economo                                            Rev. Gaetano Bartolo

Economo del Laboratorio                    Rev. Gius. M. Spiteri

Economo O.B.M.                               Rev. Gaetano Bartolo

Prefetto Camerata dei Grandi              Fra Gerolamo Gatt

Prefetto Camerata dei mezzani Fr Santi Muscat

Prefetto Camerata dei mezzanelli          Fr Felice Muscat

Prefetto Camerata dei piccoli               Fra Rosario Buhagiar

 

Vigilanza del Laboratorio

dalle  7.00 a.m. alle  8.00 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle  8.00 a.m.  "   9.00 a.m.               Fr Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  9.00 a.m.  "     9.45 a.m.             Fra Carmelo Formosa S.S.P.

dalle  9.45 a.m.  "  10.30 a.m. Fr Resario Buhagiar S.S.P.

dalle 10.30 a.m. "   11.30 a.m.             Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

dalle 1.00 p.m.   "    2.00 p.m.             Fr Consolato Bugeja S.S.P.

dalle  2.00 p.m.  "    3.00 p.m Fra Santi Muscat S.S.P.

dalle  3.00 p.m.  "    fino al termine del lavoro  Fra Resario Buhagiar S.S.P.     

 

Ufficii dei Ragazzi

Custode delle vesti       Fra Felice Muscat S.S.P.

Compratore                 Fra Santi Muscat S.S.P.

Infermiere                    Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

Dispensiere                  Fr Consolato Bugeja S.S.P.

                

Vigelanza della Ricreazione

Cam. Grandi    {Mattina Fra Santi Muscat S.S.P.

                        {Sera      Fra Gerolamo Gatt S.S.P.

              

 

Cam. piccoli     {Mattina Fra Felice Muscat S.S.P.

                        {Sera    Fra Rosario Buhagiar S.S.P.

 


 

Al Molto Reverendo

Monsignor G. De Piro

Agento Direttore

Casa di San Giuseppe  Istituto Bonnici

Hamrun

Malta

 

Roma

27 - 1 - 24

 

Monsignor,

 

Sono Fra Luigi Poggi; non so se V. Reverenza mi conosce?  Io prima di farmi Carmelitano Scalzo, appartenevo per piu d'otto anni, al Benemerito Istituto di San Giuseppe come

istruttore insegnate di disegno, plastica, e molti altri buone cose avevo pure l'abito di Fratello di Carita': e per mezzo mio, la Providenza ha voluto che l'Istituto di San Giuseppe, non chiudesse per sempre!

                        Come V.R. sapra': Il compianto Can. Bonnici, per causa di salute, e mezzi, non poteva tirar avanti ed aveva gia ritirato la sua roba, ed Egli stesso senza dirmi niente se ne ando per sempre!  Lasciando tutto, e tutto, sopra le mie povere spalle.

                        L'opera della Buona Morte, era ancora appena cominciata, e si vide che la Providenza venuta subito al nostro soccorso talche': in breve tempo, ne aveva inscritti piu di sedicimila tra vivi, e morti.  Pagati tutti i debiti gia contratti con Bonnici, e si passava la vita in bel ordine, tanto materiale che spirituale - ma per quest'ultimo ne aveva un po di timore: che non essendo io Sacerdote, e stava quasi la meta' dell'anno fuori per raccogliere di che mantenere i ragazzi, e pagare maestri ec. ec.  Percio dopo parecchi mesi, son andato dal Vescovo Mons. Pace R.I.P. perche' mi mandassi qualche Buon Prete l'aver cura e Direzione Spirituale. Monsignore mi promissi di cercarlo, ma dopo quasi un mese, mi fece chiamare per dirmi che nessuno si sente di venire a causa dei debiti!  I quali pero' erano gia tutti pagati.  Finalmente me rifece chiamare per dirmi che ci sono due preti arrivati di fresco di Roma e che io posso trattare con Loro per invitarli; e persuaderli a venire!  Venuti che fossero, cuminciarono a voler tutto nelle loro mani, ed io l'ho ceduto tutto anche i £170 lire sterline che mi avanzavano - mi dispiaceva soltanto che la condotta dei ragazzi era mutata!  Ne piu' silenzio e rispetto nelle officine ec.  Dopo quasi un anno in questo modo, il Superiore del Santo Monte Carmelo, venne a visitare l'istituto, e mi visi scolpire la Statua di San Giuseppe che attualmente sta nel entrata dell'Istituto - e mi disse che avrebbe molto gradito un Fratello come me, al Monte Carmelo! ed io non desideravo altro!.. mi ha accettato subito ed ora son passati gia 24 anni e 6 mesi -sempre contento.

 

Essendo io rimasto molto affezionato al caro Istituto Bonnici, vengo a pregare V. Reverenza di presentare questa mia letterina al R. Can Don Emle Pullicino, per ricevere £16 - (sedici lire sterline) a beneficio dei ragazzi dell'Istituto.  La prego soltanto una messa dei defunti con la Santa Comunione dei medesimi ragazzi secondo la mia intenzione.  Gradisca Monsignor!  Miei cordiali saluti.

 

Fra Luigi

 

Molti saluti al mio caro gia confratello nel Istituto, Sig. Antonio Muscat.

 

"Monsignor, quando desidera di scrivermi, mi indirizza per mezzo del mio Confessore.

 

Molto Rev Padre Antonio della Presentazione

Difinetore Generale Dei Carm. Sc.

Corso d'Italia 38.

Roma (34.)

 

Tutto comincio 19-11-24

fto. G.D.

 

 

 

-----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

Documents from Curia

 

-----------------------------------------

 

Palazzo Arcivescovile - Malta

6 Giugno 1923

 

Revmo. P. Abote,

 

     Mi sento nel dovere di informare la P.V. Revma, che in questa mia Diocesi gia' da parecchi anni si trovano stabiliti i Fratelli della Dottrina Cristiana conosciuti costi` col nome di "Carissimi".  Essi vi hanno due case e nello stesso tempo tre di loro sono addetti alla Casa "S. Giuseppe" istituto per ragazzi poveri ed abbandonati, attualmente diretto dal Revmo. Mons. D. Giuseppe De Piro Canco Decano della mia Cattedrale.

 

     Essendo questo Istituto assolutamente dipendente dalla mia giurisdizione, i Fratelli della Dottina Cristiana che vi sono addetti, non sono che impiegati dipendenti, per quanto riguarda la direzione della Casa, dal Direttore della stessa dal quale essi ricevono un salario per la loro opera.

 

     Di questi giorni si presento` da me il fratello che presiede agli altri addetti alla Casa "S. Giuseppe", per dirmi che il suo Visitatore Generale, che poco fa si trovava in questa Diocesi gli scrisse che dopo l'estate egli avrebbe richiamato da Malta i tre fratelli della Dottrina Cristiana addetti a questa casa per mandarli, suppongo, in Africa.  Non essendosi questo Visitatore degnato di farmi una visita (e su questo richiamo l'attenzione della P.V. Revma., come usano tutti i Superiori maggiori degli ordini religiosi quando visitano i loro conventi di questa Diocesi, ne alla sua venuta ne' per congedarsi da me, risposi al suddetto Fratello che prima di essere avvisato ufficialmente dal suo superiore non potro' dare i passi necessari per provvedere al caso.

 

     Aggiungo che non si tratta qui' di mutazione del personale atuale con costituzione di altri, ma si vuol tagliere definitivamente la "Casa San Giuseppe" dalla cura e sorveglianza dei Fratelli della dottrina Cristiana per la ragione, credo, che essa non e` un Istituto di questa Congregazione.  Se cio' avverra', questo Istituto soffrira' grandemente, perdendo in questi buoni fratelli validi operai per l'istruzione religiosa e civile dei ragazzi, molto piu' che la loro sostituzione non e' facile affatto; percio' interesso grandemente la P.V. Revma. ed anche codesta S. Congne a voler far di tutto perche' la Casa "San Giuseppe" che attualmente ricovera 102 ragazzi poveri, non perda questi buoni religiosi, dandomi sul proposito quell' istituzione che Le sembrerannno opportune.

 

     Prevalendomi poi della presente occassione non posso non informare (per le opportune istruzioni) la P.V. Revma, di quanto mi sembra un inconveniente; ed e': che nelle diverse religioni di questa diocesi si ricevono giovani poveri, i quali ordinati sacerdoti, ricorrono alla S. Sede per attenerne la secolarizazzione con la causa di aiutare i genitori o le sorelle ecc.  Un altro inconveniente e' che nell'accettazione dei giovani aspiranti alla Religione, non sibada tanto da parte dei Superiori agli studi fatti, che ordinariamente lasciano molto a desiderare.  Su questo punto non mi e' dato tanto di poter insistere, attesi la risposta di codesta S. Congne N.5744/19, data alla mia lettera del 28 Ottobre 1919, dalla quale risposta non mi e' chiaro se io i giovani desiderosi di … circa la loro cognizione letteraria.  Giorni sono, venne ricevuto in un ordine religioso locale un giovine, che appena aveva fatto la seconda ginnasiale e non tanto competentemente.

 

     Mi dispiace di incomodare la P.V. Revma., ma a Lei che conosce Malta e i suoi religiosi, non sara' tanto difficile dirmi certe istruzioni, che mentre mettono il Vescovo al sicuro di ogni ricorso alla S. Sede, non potranno non riiscire vantaggiose agli ordini religiosi di questa Diocesi.

 

     In questa speranza, mentre Le chiedo perdono del disturbo, passo a raffermarmi con tutta stima,

 

Della P.V. Revma

Devmo

 

 


 

109/1923

 

Della Gran Curia Vescovile

di Malta

 

Eccellenza Revma.,

 

     Nella sua qualita' di Agente Direttore della Casa San Giuseppe il sottoscritto, con ogni ossequio, espone che per altri Sac. G. Schembri del 24 Marzo 1922 il Marchese Giovanni Scicluna, previo' Decreto (stessa data) di accettazione da parte di V.C.R. avea donato al Sac. Giorgio Bugeja come Direttore dell'Istituto suddetto, un sito fabbricabile attiquo all'Istituto ma seperato da un vicolo come da pianta di Annibale Lupi P.A.A. inserta in quell' atto (Doc. B) che tale sito e' della superficie di canne quadre cento sessantatre, confinato da Tramontana con beni di Francesco Mallia, da levante con Vicolo San Paolo, da ponente con il suddetto vicolo che separa le due proprieta', valutato detto sito pei fini di legge a stg8 novanta.  Che il precedente Direttore della Casa San Giuseppe avea chiesto al Governo di Malta di chiudere il vicolo tra le due prorieta' della Casa San Giuseppe, offerendogli in cambio una striscia del  terreno avuto in donazione dal Marchese Scicluna.  Che il Governo adera' alla proposta, ed e' pronto adesso a firmare l'atto di permuta mediante compenso di stg8 quattro per differenza di valutazioni dei due siti.

 

     Il ricorrente chiede all'E. V. Revmo l'opportuna autorizzazione per devenire all'atto di permuta suddetta.

 

     Del che

     firma

 

G. Decano De Piro

Ag. Direttore

 

Presentato il di' 24 Febb. 1923

Can. S. Camilleri

Ag. Cancelliere

 

Nro. Consiglio Administrationis ut referat.

Datum Vallettae, die 9 Martii 1923

+ Maurus OSB Arch. Epus. Melit.

 


 

Eccellenza Revma

 

     Ottemperando all'incarico avuto da Vra. Eccza Revma. con decreto dal di' 9 Marzo ultimo scorso, dato sulla Supplica dell'Illmo e Revmo Can. Dec. G. De Piro nella sua qualita' di Agente Direttore dalla casa San Giuseppe, il Consiglio di Amministrazione ha l'onore di sottomettere alla prelodata Eccza, Vra. quanto segue:

 

     Nello scopo di unire alla Casa San Giuseppe un sito donato del Marchese Scicluna, l'Oratore con detta Supplica presentato il 24 Febbraio 1923 chiede di essere autorizzato di permutare una porzione di detto sito della misura di canne quadre venti e due ottavi dal valore di Lire Sterline undici e scellini cinque (stg 11.5.0) con una porzione di un vicolo di proprieta' dal Governo Civile della misura di canne quadre ventotto e dal valore di Lire Sterline quindici, scellini quindici e pence tre (stg 15.15.3), memdiante un compenso di Lire Sterline quattro per differenza di valutazione di prezzo dei due siti.

 

     La proposta permuta non solamente e' utile al Istituto, ma necessaria, inperocche' senza la stessa la donazione fatta dal prelodato Marchese Scicluna riuscirebbe di ben piccolo vantaggio: la compensazione del prezzo poi e' giustificata dalla valutazione nella stessa pianta esibita colla Supplica.

 

     In vista del premesso questo Consiglio di Amministrazione ben volentiere raccomanda favorevolmente la domanda dell'Oratore.

 

     Con sensi poi di venerazione i sottoscritti hanno l'onore di raffermarsi.

 

Di Vra Eccza Revma

Valletta, 4 Aprile 1923

 

Umi ed Obbmi

Can. Luigi. M. Camilleri

Arcip. F. Mallia

Can. P. Farrugia

 

Fiat iuxta relata

Datum Vallettae die 19 aprilis 1923

Maurus OSB Arch. Epus. Melit

 

[Site Plan attached]


 

A La Grandeur

Monsigneur P. Archivique

La Valetta (Malta)

 

Monsigneur,

Lors de son passage a' Malte, nota che Frere Visiteur avant avati Monsigneur de Peros, Superieur de la Casa de San Giuseppe, qui s'il ne pouvait obtenir de notre Tus Honore Frere Superieur General un supplement de personnel, il nous serais impossible s'assurer plus longtemps, les services de L'Orphelinas.  O le Tus Honore Frere, malgule vif interes qu' il porte a' l'Oeuvre de San Giuseppe, u peres donner suite a' l'instant demande du cher Frere Visiteur car dans toutes nos Provinces le personnel est en deficis.

     Votre Grandeur sais d'ailleurs parfaitment que nos Freres de Hamrun sont ecrades de travail.  Ils assumens jour et nuit et a' eux seuls trois, la grade et l'instruction d'une certaine die meme ajouter a' ce labour excessif, les services relatifs aux alcliers; de sont que la vie commence qui est l'une de leurs obbligations regulieres des plus rigourenses, leur est impossible; leurs Exercices Spirituels sons forcement trongues.

     D'autre pars Mgr de Peros ayant affute' quelques uns de ses Meligieux au service del'Orphelinas, le contact permanens de Deux Communautes qui n'ous ni la memebus, ni le meme espris presente au point de veu de la discipline u de la sainte charite' de multiples incomenients.  Votre Grandeur me permettra di ne point visister.  Aussi, quinque a regres, nous sommes obliges de nous retirer.  Le cher Frere Visiteur a done charge' le cher Frere Abdon, Directeur, d'aviser Mgr de Peros de catte decision, afoi que a Preles puisse presidre a' tempsles dispositions necessaries en vue de notre remplacement. La cher Frere Directeur donner a aussi tous les renseignements utiles a ceux qui doivant nous remplacer.

     C'est done pour sauvegarder la vie religieuse de nos Freres et leur sante' que nous abandonnous l'Oeuvre de San Giuseppe.  Cette Oevre dait etre rendre encore plus onereuse plus ecrasante piusque l'admiration se propose de porter au double le nombre de Orphalins.

     En prians Votre Grandeur d'agreer tous nos regrats, j'ai l'honneur de 'informer que dans la derniere quinzaine de Septembre nos Freres quitterons l'etablissemens de Hamrun.

     Je suis avec un tres profons respecs, de Votre Grandeur Monsigneur,

Le tres humble et devone' serviteur.

 

F. Junior Victor

Assistane de Sup. Ge.

La Cruz le 2 Aout 1923

Au Tres Cher Frere

Junieu Victor, Assistant

du Superieur General

 

Mon Tres cher Frere

 

     In reponse a votre bouoree lettre du 2 Aout, Monsigneur l'Archivesque une charge de vous dire qu'il regrette beaucoup le depart de trois Freres qui assuraient le service de l'orphelinat du Hamrun.

 

     Monsigneu l'Archivesque comprend bien qu'il s'agit d'eur cas de force majeure divaut lequel il u'a qu'a' s'incliner; mais avant le depart des Religieux, il vous prie de temoiquer au Tres Honore' Frere toute la reconnaissance pour le zele avec lequel ils ont constannent rempli leur lourde tache.  Avec nos regrets li plus sinceres veuillez agrier.

 

     Mons Tres cher Frere l'expression de mon religieux respist en N.8.

 

Chan Emmanuel Vassallo

Secretaire

 

Malte, u 1 Septembre 1923.

 

 


 

Nella Curia Vescovile

di Malta.

 

Eccellenza Reverendissima,

 

     Il Superiore della Casa di San Giuseppe - Ist. Canco Bonnici - umilmente espone:-  che il  7 ottobre 1925 venne ammesso il ragazzo Giuseppe Acquilina, nato il 1o Maggio 1915 in Inghilterra, distretto di Newport (Man.)

 

     Che dalle pratiche fatte per avere la fede di Battesimo di questo ragazzo, si ottenne, da un dato una lettera di sua madre, dove asserisce essere stato battezzato, dall'altro l'esito negativo delle ricerche fatte nell'archivio della parrochia di Pontlanfraitto (Diocesi di Cardiff) dove la madre asserisce che sia stato battezzato questo suo figlio.

 

     Che sorto cosi' il dubbio, se il ragazzo fosse o no battezzato, il riccorente credette di dover sospendere lo stesso dalla frequenza dei sagramenti.

 

     Che a questa supplica vengono ammessi i due certificati parrochiali e la lettera della madre, con animo di ritirarli; (Doc. A.B.C.)

 

     Che cosi' stando le cose il ricorrente umilmente domanda di essere diretto in cio che riguarda il caso su esposto.

 

     Che della grazia etc.

     Presentato il 30 Marzo 1928

     Can. P. Buttigieg

     Cancelliere

 

     Mons. G. De Piro

 

     30/3/28

 

                    ------------------------

 

Essendo riuscito alla Curia di procurare l'attestate di Battesimo di Giuseppe Acquilina, nulla osta che le si ammetta a ricevere i santi sacramenti.

 

Dato nella Curia Vesc. il di' 1o Maggio 1928

Can. M. Camilleri

Vic. Genle.

 

                    ------------------------

 

Sacred heart Church

Pontllanfraith

Mon.

S. Wales

23 - 7 - 27

 

Dear Father,

 

     I regret very much that I have been unable to find any record of the said boy's Baptism or Confirmation either in Pontllanfraith or Risca from which Pontllanfraith was served a few years ago.

 

     Hoping you will pardon delay.

     With best wishes

 

     Yrs truly

     Thomas McCormack

 

 


 

Nella Curia Vescovile

di Malta

479/28

 

Eccellenza Reverendissima,

 

     Il Canco Decano Giuseppe De Piro, superiore della Casa di San Giuseppe - Ist. Bonnici - hamrun, prostrato al bacio del Sacro Anello riverntemente espone:-

 

     Che la Sgra Vedva Giuseppa Acquilina di Senglea per mezzo di suo figlio Signr Giuseppe Acquilina, ha gia' consegnato in mano dell’oratore la somma di lire sterline venticinque (stg25), allo scopo di costituire detta somma in capitale fruttifero, perche' annualmente ed in perpetuo i lucri venissero convertiti nella celebrazione di messe lette in suffragio dell'anima di suo marito, fu Sgr. Antonio Acquilina ed anche in suffragio dell'anima propria dopo la di lei morte; e vuole inoltre che dette messe siano celebrate nella Chiesa della Casa di San Giuseppe suddetta.

 

     Che l'Oratore affinche' la detta fondazione sia regolarmente istituita, domanda perche' sia autorizzato da Vra Eccza revma a depositare la suddetta dote di stg25 nella "Cassa delle Pie Amministrazioni" ed indi di devenire al relativo atto pubblico.

 

     Che della grazia etc.

 

     G. Decano De Piro

 

Presentato dal ricorrente il di 17 Novembre 1928

Can. G. Buttigieg

Cancelliere

                      ----------------------

 

Fiat iuxta preces.

Datum in Curia Epali die 17 novembris 1928

Can. Al. M. Camilleri

Vic. Genles.

 

 


 

A Sua Eccellenza Reverendissima

Mons. Dom Mauro Caruana O.S.B.

Arcivescovo Vescovo di Malta

 

Eccellenza Reverendissima

 

     Il Superiore della Casa di San Giuseppe - Istituto Bonnici - eretto al Hamrun, prostrato al bacio del Sacro Anello umilmente espone:  che il Signor Antonio De Bono, benestante, del fu Giuseppe nato in Misida, nel suo testamento pubblicato in atti del Notaro Carlo Micallef De Caro, del 22 Gennaio 1924 (del quale annette copia legale dell'articolo sesto, con animo di ritirarla) eresse una anima perpetua fondazione nella chiesa ammessa alla suddetta Casa di San Giuseppe, e consistente in una Messa piana nella quale i ragazzi ricoverati in detta casa faranno la Santa Communione si recitera' la terza parte del S.S. Rosario e cio' in suffragio dell'anima del testatore e secondo la sua pia intenzione.

 

     Che come tale di questa fondazione il testatore Antonio De Bono destina la somma di lire sterline una (stg1) all'anno, in perpetuo, che egli impone come peso reale sul giardino sito in Birchircara, avente ingresso da un Vicolo che da' su Strada Vallone - ed ha pure porta su Strada Vecclina e Mulino, comprato dal testatore dal potere del perito Salvatore Grech.

 

     Il ricorrente pertanto considerando favorevole alla Casa suddetta tale fondazione non trova difficolta di accettarla.

 

     Pertanto supplica alla Eccellenza Vostra, a volerlo autorizzare a divenire al concreto atto di accettazione.

 

Che della grazia

 

Mons. G. DePiro

 

Presentato con un Doc.

dal ricorrente il di' 8 Giugno 1929

 

Can. G. Buttigieg

Cancelliere

Nra Curia Nobis referat

Datum Vallettae, die 12 Junii 1929

+ Maurus O.S.B. Arch. Epus Melit.

 

S'incomincia il ricorso 296/29


 

A Sua Eccellenza Reverendissima

Mons. Dom Mauro Carauna O.S.B.

Arcivescovo Vescovo di Malta

 

[Note] Vedasi il No295/29  Sign

 

Eccellenza Reverendissima,

 

     Il Superiore della Casa di San Giuseppe - Istituto Bonnici - eretto al hamrun, prostrato al bacio del Sacro Anello umilmente espone che il Signor Giovanni De Bono figlio del fu Giuseppe, benestante, nato in Misida, per suo testamento, pubblicato in atti del Notaro Carlo Micallef De Caro del 22 Gennaio 1924 (del quale ammette copia ligale dell'articolo sesto con animo legale dell'articolo sesto con animo di ritirarla) eresse un'anima perpetua fondazione nella Chiesa annessa alla suddetta Casa di San Giuseppe consistente in una Messa letta piana anniversaria, nella quale i ragazzi ricoverati in detta Casa faranno la Santa Communione e si recitera' la terza parte della San Rosario e cio' in suffragio del anima del testatore secondo la sua pia intenzione.

 

     Che come dote di questa fondazione, il testatore Giovanni De Bono destina la somma di lira sterlina (œ1) una all'anno in perpetua, che egli impone come peso reale, sulla  rieta' di Casa sita in Misida Strada Sliema No. 36.

 

     Il ricorrente considerando favorevole detta fondazione non trova difficolta' di accettarla.

 

     Pertanto umilmente supplica Vostra Eccellenza Reverendissima a volerlo munire dell'opportuna autorizzazione a devenire al convento contratto d'accettazione.

 

Che della grazia

 

Mons. G. De Piro

 

Presentato con un Doc dal riccorente, il di' 8 Giugno 1929

Can. G. Buttigieg

Cancelliere

 

                        -------------------


 

Eccellenza Revma.

 

     Il di' 8 Giugno u. p. il Revmo Superiore della Casa di San Giuseppe, Istituto Bonnici, eretto in Hamrun, presento' due ricorsi e per decreto emannato il 12 stesso mese ci fu dall'Ecc. V. Revma. commesso di relatare in merito alla domanda inoltrata coi medesimi due ricorsi; e noi, osservando l'identita' non solo dell'oratore, ma anche di essa domanda abbiam creduto proprio, perrisparmio di spese, di esplitare l'incarico affidatoci mediante la presente unica relazione, della quale al M. Cancelliere raccomandiamo di fare una nota di riferenza in calce ed uno dei suddetti due ricorsi dovendo naturalmente detta nostra relazione inserirsi dietro l'altro.

 

     Nel caso si tratta di due perpetue fondazioni ordinate "causa mortis", da Giovanni ed Antonio, fratelli Debono, separatamente e consistenti ciascuna in una messa piana da celebrarsi ogni anno nella chiesuola annessa alla predetta Casa di San Giuseppe, nella quale i ragazzi ivi ricoverati faranno la Santa Communione altre che si recitera' la terza parte del S. Rosario.

 

     Il suddetto Giovanni come anche il suddetto suo fratello Antonio destinarono ciascuno la date di una lira sterlina per tale fondazione rispettiva, imponendola come peso reale il primo sulla meta' della casa in Misida, Strada Sliema, N 36, e l'altro sul giardino in Birchircara con ingresso in un vicolo di Strada Vallone, altre una porta in Strada Vecchia e Mulino.

 

     Il ricorrente, reputando vantaggiose alla suddetta casa tali fondazioni; ne chiede sostanzialmente l'erezione canonica; e noi non passiamo che condividere la sua opinione, tenuto canto della date anzidetta e della spesa richiesta per l'adempimento della pia volonta' dei prenominati testatori.

 

     In quanto, poi, alla imposizione di quella date sopra i predetto immobili rispettivamente, tenuto canto della rendita, di cui l'uno e l'altro e' capace, attesa la loro rispettiva situazione, non havvi luogo a dubitare che sia l'uno, sia l'altro non rimanga liberamente disponibile.

 

     Consegnentemente al premesso, ci sentiamo giustificati a relatare favorevolmente alla domandata erezione canonica delle su espresse fondazioni, con avvertire l'oratore che nel contratto da lui stesso contemplato e da stipolarsi fra lui stesso e il rispettivo attuale possessore dei suindicati due immobili la dale anzidetta di lira sterlina una sull'uno e sullo altro debba costituirsi come con proprieta' di dizione legale si vede imposta nel rispettivo testamento dei prenominati pii fondatori, cioe' quale peso reale annuo e perpetuo, salvo l'obbligo dello stesso oratore di presentare al sullodato Cancelliere una nota dichiarante la data di tale contratto e il nome del notaro, dal quale esso sara' stato stipulato, entro giorni dieci da quella data.

 

     Tuttavia, si rimettiamo al superiore giudizio del Sac. V. Revma., mentre con tutta osservanza ci professiamo.

 

Suoi devmi servitori

Can. P. Galea Vic. Gen.

Ar. G. Carauna Mamo, Assre

 

Dalla Curia Vesle.

il 9.VII.1929

 

 

 


 

Numero 16 Testamento

Addi Ventidue Gennaio

Mille novecento vintiquattro.

 

     Innanzi a me, Carlo Micallef De Caro, Notaro Pubblico a Malta, con Studio nella Citta' Valletta ed alla presenza degli appie' firmati testimoni, aventi i requisiti dalla legge richiesti, si e' costituto di persona.

 

     Il signor Giovanni Debono, figlio del fu Giuseppe, benestante, nato in Misida, ma batterrato in Birchircara e residente in Misida.

 

     A me Notaro ben noto (Omissis).

 

     Articolo Sesto:- Il testatore Giovanni Debono, erige un'anima perpetua fondazione nella Chiesa annessa alla Casa di San Giuseppe al Hamrun (vulgo Bonnici) e consistente in una messa letta piana annversaria nella quale e ragazzi ricoverati in detta Casa faranno la Santa Communione e si recitera' la terza parte del Santissimo Rosario e cio' in suffragio dell'anima del testatore e secondo la sua pia intensione.

 

     Tale fondazione pero' avra' principio dopo morte di detto suo fratello Antonio Debono, suo erede.

 

     Come dote di questa fondazione il testatore Giovanni Debono destina la somma di lira sterlina una (œ1) all'anno, in perpetuo, che egli impone come peso reale sulla detta meta' di Casa, sita in Misida,Strada Sliema, Numero trentasei (36).

 

     L'infrascritto esecutoredovra' procurare l'accettazione di essa fondazione da parte del Direttore di detta Casa nelle debite forme.

(Omissis)

 

     Previa la debita cerriorazione, quest'atto e' stato fatto e pubblicato, in malta, in Valletta enel mio Studio sito in Strada Santa Lucia al Numero cinquanta, presentequivi quale testimoni il benestante Melchiorre Dimajo, del fu Giuseppe, residente in senglea ed il signor Alberto Crixti, del fu Giuseppe, residente in Valletta, in commercio, qui sottofirmati.

 

     Il detto Giovanni Debono dichiara di non saper scrivere.

(f4) Melchiorre Demajo, = Alberto Grixti,

= Carlo Micallef De Caro

Notaro Pubblico Maltese

 

Vero Estratto come sopra.

 

22 Aprile 1929

Carlo Micallef De Caro

Notaro

 

 


 

Numero 17 - Testamento

Addi ventidue Gennaio

Mille novecento ventiquattro (1924).

 

     Innanzi a me, Carlo Micallef De Caro, Notaro Pubblico a Malta, con Studio nella Citta' Valletta, e dalla presenza degli appie' firmati testimoni, idoneiamente di legge, si e' costituito di persona.

 

     Il signor Antonio Debono, benstante, del fu Giuseppe, nato in Misida, ma batterrato in Birchircara e residente in Misida.

 

     Da me Notaro ben conosciuto.

     (Omissis)..................

 

     Articolo Sesto:- Il testatore Antonio Debono erige una anima perpetua fondazione nella Chiesa ammessa alla "Casa di San Giuseppe", al Hamrun (vulgo Bonnici) e consistente in una messa piana nella quale i ragazzi ricoverati in detta Casa faranno la Santa Communione e si recitera' la terza parte del Santissimo Posario e cio' in suffragio della anima del testatore e secondo la sua pia intenzione.

 

     Tale fondazione avra' principio dopo seguita la morte di detto suo fratello Giovanni, come sopra resufruttuario generale del suo asse.

 

     Come dote di questa fondazione il testatore Antonio debono destina la somma di lira sterlina una (œ1) all'anno in perpetuo, che egli impone come peso reale sul detto giardino sito in Birchircara, avente ingresso da un vicolo che da' su Strsa Vallone, - ed ha pure porta su Strada Vecchia e Molino, comprato dal testatore dal potere del Perito Salvatore Grech.

 

     L'infrascritto esecutore dovra' procurare l'accetazione di essa fondazione da parte del Direttore di detta Casa nelle debite forme.

(Omissis)

 

     Previa la debita certiorazione, quest'atto e' stato fatto e pubblicato, in Malta, in Valletta e nel mio Studio sito in Strada Santa Lucia al Numero cinquanta, pressiti come testimoni i signori Alberto Grixti, del fu Giuseppe, in commercio, residente in Valletta e Malchiorre Demajo, benestante, fu Giuseppe, residente in Senglea, qui sottofirmati.

 

     Il detto Antonio Debono dichiara di non poter scrivere.

 

    (f) Melchiorre Demajo

    (") Alberto Grixt

    (") Carlo Micallef De Caro

        Notaro Pubblico Maltese

       

   
Vero Estratto Come sopra,

22 Aprile 1929

 

Micallef De Caro

Notaro

 

 


 

Nella Curia Vescovile

di Malta

 

Eccellenza Reverendissima,

 

     Il Canco Decano Giuseppe De Piro nella sua qualita' di Superiore della Casa di San Giuseppe di Hamrun - Istituto Bonnici, ossequiosamente espone che il 25 Agosto 1933 incasso' l'ammonto di lire sterline cinquantaquattro (œ54) lasciate in legato, a favore di detta casa del fu Signr Nicola Giordano di senglea nel suo testamento in Att. Notaro Carlo Micallef De Caro del di' 27 Aprile 1929 (Detto testamento trovasi qua' esibito in Curia Prot.282/33);

 

     Che durante il celativo ricevo, per atto pubblico, gli risulto' che detto testatore Nicola Giordano, aveva imposto l'obbligo al detto Istituto, di fare celebrare ogni anno ed in perpetuo, due messe lette "de requiem" in suffragio dell'anima del testatore e della defunta sua moglie; come dall'articolo decimosecondo di detto testamento;

 

     Che l'Ore' considerando detta fondazione, vantaggiosa all'Istituto, domanda di essere autorizzato ad acuttarla, ed digerla canonicamente, depositando detto ammonto, di œ54, nella Cassa delle Pie Amministrazione.

 

     Inoltre per reolarita' di amministrazione l'Ore' domanda se le parole "de requiem" aggiunte dopole parole "messe lette" impongono all'Istituto qualche ulteriore obbligo, oltre alla celebrazione di due messe piane.

 

     Che della grazia ecc.

 

Canco. Dec. G. DePiro

 

 

 

Direttore "Istituto Bonnici" (Hamrun)

Ass. di Fond. Giordano Nicola.

 

 

Presentato dal ricorrente il di

15 settembre 1933

Can. G. Buttigieg

Cancelliere

 

V. Testam: nel Ricorso

282/33

 

--------------

 

Accettiamo ed erigiamo canonicamente la fondazione di che mi tormim' del Festam; previo il deposito della relativa dote nella Cassa delle Pie Amministrazioni, con questo che si esitisca in Curia entro dieci giorni la Nota seguito deposito.  In quanto alla domanda o dubio dell'oratore in calce al Ricorso, corso non ha luogo, essendo la desposizione del Testatore esplicita riguardo alla celebrazione delle messe. 

 

Data dalla Curia Vescov. di Malta il 25 Sett. 1933

Can. G. Galea Vic. Gen. e Luogot

 

 

 


 

Documents from 1934

 

CASA SAN GIUSEPPE

HAMRUN

 

22nd November 1934

 

Sir,

 

In reply to your communication No. 1976 Treas. 2247/34 of the 9th instant, i have the honour to inform you that I am prepared to sign the deed of transfer of the two fields referred to therein, on perpetual lease at the yearly rent  of £1 under the conditions mentioned in your communication.

 

The deed may be signed at your convenience and may be made to take effect from the 16th August, 1937, which is the date of the expiration of the present lease.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obediant servant,

 

DIRECTOR

 

The Hon. Treasurer

and Director of Contracts

THE PALACE

 

-------------------------------

 

Reg No. 1976/Tr.2247/34  THE TREASURY, MALTA

 

9th November 1934

 

Sir,

 

 With reference to your application of the 31st August last, I have the honour to inform you that the Government is prepared to grant to you, as Director of St Joseph's Institute, the perpetual lease of two fields respectively called "Il-Hmara" and "Ta' San Guzepp", in the district of Birkirkjara, at the yearly rent of £1 per annum under the conditions laid down in the deed dated 12 th May 1912 governing the perpetual lease of house and garden in Strada Reale Via San Giuseppe, Hamrun, (Tenement F.671)

 

2.  The two fields abovementioned are held by Vincenzo Calleja on an 8 years' lease expiring on the 15th August 1937.  The grant of the concession cannot, therefore, take effect before the 16th August 1937, unless arrangements are made by you direct with the tenant for the evacuation of the lands at an earlier date.

 

3.  I shall be glad to be informed whether the foregoing conditions are agreed to.

 

I have the honour to be,

Sir,

Your obedient servant,

 

....................

Treasurer

and Director of Contracts.

 

The Right Revd.

dean Mons. A. Pantalleresco D.D.

 

 

Palazzo Arcivescocile

Valletta

 

23 Nov. 1922

 

Carmo Monsignore,

 

Encendo piaciuto al  Signore di chiamare a se' il N.R. Don Giorgio Bugeja, direttore della Casa S. Giuseppe, Istituto Bonnici per premiarlo delle fatiche ....... per i ragazzi poveri e abbandonati, e non potendo questo istituto rimanere senza direzione, con la presente nominiamo la S.V Illma Revma ad agire con tutte le facolta'....... opportune, da Direttore alla suddetta cas fino altra definitiva nomina del Superiore della stessa.

 

Ringraziandola del favore e benedicendola  mio Signore mi dico di cuore,

 

Deka I.V. Illma e Revma

Affmo in ...

 

.................. Arciv. Vesc. di Malta

 

All' Illmo e Revmo

Mgr. Giuseppe Canon Decano DePiro

S. Calcedonio

Hamrun

 

 

 

 

The Institute for Resaerch in Agriculture Engineering give the following table "A":

 

Taking the cost of a diesel driven Dynamo at £100 for 5 K.W. or an Electric Motor 5 K.W. at £20:-

 

                                     MOTOR       DIESEL

 

"A" Interest on Capital at 5%         20/-        100/-

 

Depreciation at 5%                    20/-        ----

 

    ---do---    10%                   ----        100/-

 

Maintenance & Repairs ar 2 1/2 %      10/-        ----

 

    ---do---    5%                    ----        100/-

                                     ______      _______

                                      50/-        400/-

                                     ______      _______

 

 

This as far as overhead costs go.  There is a balance against the diesel of 350/-.

 

Our regular fuel oil figures at Gozo are 1 pint of fuel per K.W. hour and .25 pint lubricating oil per 5 K.W. per hour.  Therefore to run a 5 + K.W. diesel set for 1000 hours per year amounts to 5000 pints or 6 gallons diesel fuel or 2.5 tons at £5 per ton = £12-10-0 in bulk.

 

Lubricating oil at .25 pint per 5 K.W. per hour for 1000 hours = 250 pints or roughly 31 gallons at 3/6/ per gallon = say £5-10-0.  Therefore, £12-10-0 fuel, £5-10-0 lubricating oil and £20 overhead charges give a total of £38.

 

So the annual cost to run the diesel would be £38.

 

An electric Motor 5 K.W. = 5000 units per 1000 hours at 2d. per unit = £41-13-4d.  To this add overhead 50/-=Total £44.

 

In the above costs no allowance has been made for attendance while the electric motor driven from the +Government supply mains.  No attention is required, any person can start it up or shut it down, but in the case of an oil engine a qualified attendant is required and at the very lowest he must be paid atr least 3/- per day.  (This is an unskilled labourer's pay).  So for 1000 working hours the sum of £6-5-0 must be added to the cost of the diesel oil engine, which brings the total cost up to £44-5-0.  The electric Motor remains at £44 as no attendance is needed.

 

P.P. Miller

4/9/34

 

 

PUBLIC HEALTH OFFICE

Valletta

 

27.10.1934

 

Jos. Cachia CAruana, Esq, ....

for Mons. A. Pantelleresco

 

With reference to the notice given by you on the 16th Nov to effect works at Casa San Giuseppe Hamrun in accordance with the drawing thereto attached, I am to inform you that so far as this Department is concerned there is no objection to the work proposed.

 

2.  The works should be in conformity with all the provisions of the Police Laws and of the Regulations published under Article 81 of the said Laws and they must not be commenced before a declaration in writing by an architect and Civil Engineer is filed in this Department, stating that he assumes the direction and the responsibility of the works.

 

3.  Your attention is called to the provisions of His Majesty's Order in Council of the 26th October 1896, of the Protection of Antiques Act 1925, and of the Aesthetic Building Act 1926.

 

...............

for Chief Government Medical Officer and Supritendent of Public Health.

 

 

Lotto 52/56

 

PUBLIC LOTTO DEPARTMENT

74, Old Bakery Str,

Valletta

 

Rev. Sir,

 

With reference to your application of the 10th April 1956 for a permit to hold small games  on the 6th May 1956 in aid of the St. Paul's society (Missions) I have to inform you that your request cannot be acceded to.

 

The fee and stamp duty of 1s/6d prepaid into this office are being returned to you by means of the enclosed mint stamp of that value.

 

I have the honour to be,

Rev. Sir,

Your obedient servant

 

..............

DIRECTOR OF PUBLIC LOOT

 

Rev. Michael Callus S.S.P.,

St. Agatha,

Rabat.

 

 

 

-----------------------   St Agatha's

Rabat

 

25th April 1956

 

Sir,

 

With reference to the rejection of our application for a permit to hold a fair, including Small Games, (Ref. Lotto 52/56), may I point out:

 

i.  That fairs are one of the few means to raise funds for our society which is looking after the Orphans of St Joseph's Institute, and has as its chief aim the spiritual welfare of Maltese Migrants;

 

ii. That this particular fair forms part of the feast of St. Joseph, which is held annually at the Institute, when parents and benefactors usually attend numerously.

 

Things being so, may I ask that the rejection of thepermit be reconsidered.

 

hoping for a favourable answer.

 

I have the honour to be,

Sir,

Yours sincerely,

 

The Director,

Public Lotto,

Old Bakery Str.,

Valletta.

 

 

 

----------------

 

 

 

Regd No. Lotto 52/56

 

PUBLIC LOTTO DEPT.,

74 Old Bakery Str.,

Valletta, Malta

 

28th April 1956

 

Rev. Sir,

 

I have the honour to refer to your letter of the 25th instant on the subject of an application for the holding of a fair on the 6th May 1956, and to state in reply that the minister would be quite prepared to authorise the issue of the relative permit provided that proof is forthcoming on your part that the proceeds will be devoted in their entirety to the Orphans of St. Joseph's Institute.

 

I have the honour to be,

Rev. Sir,

Your obedient servant,

 

...................

DIRECTOR OF PUBLIC LOTTO

 

The Rev. Fr. A. Azzopardi S.S.P.,

St Agatha's

Rabat.

 

 

----------------------

 

 

St Agatha's

Rabat

 

30th April 1956

 

Sir,  Withreference to your letter dated 28th inst. (Ref. Lotto 52/56) it is highly regretted that our application for holding a fair for the benefit of our society which is running St Joseph's Institute has not been acceded to. 

 

 

I have the honour to be,

Sir,

Yours sincerely

..............

A/Superior S.S.P

 

The Director,

Public Lotto Dept.,

Valletta.

 

 

----------------------

 

 

St Jospeh's Institute

Hamrun.

 

30th April 1956

 

Sinjorina,

 

billil-Gvern ma taghniex il-permess necessarju, il-Fiera ghal din is-sena ser ikollna nhassruha.

 

Inhallu kollox fil-Provvidenza Divina.

 

Gesu jbierkek,

 

Rev Agostino Azzopardi S.S.P

For A/Superior.

 

 

----------------

 

 

Regd. No. Lotto 52/56

 

PUBLIC LOTTO DEPT.,

74, Old Bakery Str.

Valletta, Malta.

 

3rd May, 1956

 

Rev. Sir, I have the honour to refer to your letter of the 30th ultimo, and must state that sits contents do not constitute a reply to my communication of the 28th idem.

 

Unless it can be proved that the proceeds of the fair proposed to be held on the 6th May 1956 will be devoted exclusively for the benefit of the Orphans in St. Joseph's Institute, it is regretted that the permit applied for cannot be granted.

 

I have the honour to be,

Rev. Sir,

Your obedient servant,

.................

DIRECTOR OF PUBLIC LOTTO

 

The Rev. Fr. A. Azzopardi S.S.P.,

A/Superior,

St. Agatha's

Rabat.

 

 

-----------------

 

 

St Agatha's

Rabat

 

5th May 1956

 

Sir,  I have the honour to refer to your letter of the 3rd inst. (Ref Lotto 52/56) and I wish to point out that since both in our application (cfr. your letter of 21st April) as well as in our letter of the 25th April, it was stated clearly that the fair was to be held in aid of the "St Paul's Society (Missions)"  no proofs could be forthcoming from our part that the proceeds were to be devoted in their entirety to the Orphans of St Joseph's Institute.

 

I have the honour to be,

Sir,

Yours sincerely,

A/Superior S.S.P.

 

The Director

Public Lotto Dept.,

Valletta.

 

 

Al Molto R. Sig or Direttore

Don Giuseppe DePiro

ecc ecc ecc

Istituto F.DIego

C. Hamrun

 

 

TRATTENIMENTO

 

DA DARSI DAGLI STUDENTI

 

DELLA R. UNIVERSITA'

 

nella sala del disegno

a benfico della

 

CASA DI SAN GIUSEPPE

 

 

Issa meta tikteb ikteb ghan-nom ta' kulhadd u l-ittra ibghata fuq dan l'address

Mr C. Gatt

1000 Railboard Ave. San Fransisco

California U.S.A

 

Dan l'address huwa grosseria ta' wiehed Malti fejn ningabru ahna li tana l-flus.

 

Dan jekk fil-kas ikollok xi tfal imlahhqin nghidu ahna li jkollom madwar iz-zbatax-il sena u tkun tista' tottenilhom passag minghand Bugeja ...... ....... u tibghathom hawnhekk ghidilhom illi jiena niehu hsiebhom u nilqaghhom u anke naghmel kull ma nista' biex insibilhom ix-xoghol basta pero' jigu bl-intenzjoni li jridu jahdmu, ghidilhom illi hawnhekk hawn hafna chances bil-wisq izjed milli jibqghu Malta jew imorru band'ohra u kemm tistghui ghallmuhom bl-ingliz ghax dik l-aktar haga mehtiega hawnhekk.

 

Well, ghal-llum bizzejjed ma ghandix xi nghidlek izjed hlief nibghat inselli ghalik hafna u int sellilna ghat-tfal kollha.  Jiena huwa s-serv fidil tieghek C. Gatt itlob l'Alla ghalina u ibghatilna l-benedizzjoni tieghek.  Good bye and good luck.

Il-festii t-tajba.

 

 

Hawn l-ismijiet ta'dawk kollha li taw il-flus ghat-tfal u mnejn huma u kemm taw kull wiehed:

 

Costantino Gatt                 Tarxien        5.00

 

Giorgio Mifsud                  Qormi          1.00

 

Giovanni Dimech               Birkirkara     1.00

 

Giuseppi Camilleri              Zebbug           5.00

 

Gorg Debattista                 Luqa           1.00

 

Carmelo Manicaro                Tarxien        1.00

 

Emle Borg                       Birkirkara     1.00

 

Giuseppi Spiteri                Luqa           1.00

 

Giuseppi Fenech                 Vittoriosa     1.00

 

Gaetano Schembri                Tarxien        1.00

 

Saverio Bajada                  Hamrun         0.50

 

Michele Bajada                  Hamrun         0.50

 

Miss E Casha                    Sliema         0.25

 

Joe Sammut                      Mosta          1.00

 

Angelo Mifsud                   Qormi          0.50

 

L. Scerri                       Zebbug         0.25

 

Giuseppi Magro                  Naxxar         0.50

 

Maria Fenech                    Mosta          0.25

 

Carmela Tonna                   Mosta          0.25

 

Michele Farrugia                Zebbug         0.50

 

Emidio Demajo                   Senglea        1.00

 

Pia Demajo                      Senglea        0.25

 

Giuseppi Demajo                 Senglea        0.25

 

Carmelo Spiteri                 Luqa           0.50

 

Giorgio Aquilina                Qormi          0.25

 

Salv Stivala                    Naxxar         0.50

 

C. Sant                         Naxxar         0.50

 

Car. Stivala                    Naxxar         0.25

 

Jim Psaila                      Zebbug         0.50

 

Car. Galea                      Zebbug         0.50

 

Giorgio Deguara                 Qormi          0.50

 

Nazzareno Buhagiar              Zebbug         0.50

 

Carmela Debattista              Qormi          0.25

                                             _______

                                               6.75

                                              21.50

                                             _______

                                             $28.25

                                             _______

 

 

 

L. MARIANI

 

30, Strada Stretta

Malta

 

19/11/1934

 

COMMISSIONE N. 3144

 

Da Sig. St. Joseph's Institute

Sda .......... S. Giuseppe Hamrun

Per ...................

Merce resa .....Malta export pack extra

Sagamento Cekk on delivery loss 1090 cash discount

Spedizione soon as possible

 

 

 

20 x 4  ebstino Raven Block

N.1 11 pr                               1/90 pbb

 

 

Molto Reverendo

Monsignore DePiro

Hamrun

 

 

Illmo Monsignore

 

I nostri Freres sabato prossimo ventuno andremo in ritiro, sara' lei tanto gentile di voler accordarsi i soliti suoi bravi soldati per cambiar sentinella ?  Credo di arrivederci dunque per sabato ventuno di mattina. Ossequiandola.

 

 

ARCHBISHOP'S CURIA

Valletta-Malta

 

11 ta' Awissu 1975

 

W. Rev Prov. Elia Vella O.F.M. conv.

W. Rev. Manwel Gatt O. Carm

 

B'riferenza ghal-petizzjoni tal-Kunsill Provincjali tal-INSERM ta' 29 ta' Lulju 1975 ghandi ngharrafkom li l-Eccellenza mons. Arcisqof wara rakkomandazzjoni ta' Fr. S. Tomlin, Superjur tal-M.S.S.P. u tas=superjur lokali Fr. Borg, ippermetta, ad suum beneplacitum, l-uzu ta' xi kmamar tal-Istitut San Guzepp Hamrun, ghal-lezzjonijiet tal-ISREM.  hija xewqa ta' Mons. Arcisqof li tinghata xi kontribuzzjoni lill-imsemmi Istitut.

 

................

 

 

L.MARIANI

 

Valletta - Malta

 

Spett ........

Casa San Giuseppe

10a Riale

Hamrun

 

 

attesto io sottoscritto che il mio parrociliano Antonio Fagone figlio del fu Giuseppe e di Gesuarda Murgo mia parrochiana e' di buona condotta.

 

Floriana

20 Febbraio 1933

 

Arc Ang. Ghigo D.D.

 

Se desidera altri informazzione chieda al Signor L. Fedele.  Il suo indirizzo e'  Stra. San Paolo 102

Valletta.

 

 

Valletta

 

22-5-920

 

Caro Revmo Mons Decono DePiro Navarra,

 

La prego d'avere la bonta ordinare il collocamento del rast nello di ferro tra l'Istituto Bonnici ed il Conserva torto Vzo Bugeja, cioe' quello che vi era posto prima della nuova fabbrica del detto Istituto e fu tollo col mio permesso per dare campo ai suoi lavoratori per facilitare i lavori.

 

Domando questo anche dietro suggerimento del mio colono, per evitare ulteriormente dei .... inconvenienti in quel vicolo.

 

Sara' inconbenza dei coloni si fare per loro una chiave.

 

Ringraziandole del favore, e cosi  ............... mi dichiaro


Suo devmo servo

Canco. Sah Manduca

 

 

 

La prima festa di San Giuseppe si celebrava, da principio, solo nella chiesa Greca ed ora fissata il 20 Luglio.

 

Papa SISTO IV   Nell'anno 1481 la inseri' nell Brevario e nel Messale, percio' fu introdotta anche da noi, e si celebra il 19 Marzo.

 

Papa INNOCENZO VIII  ne elveo' l'Ufficio a rito doppio

 

Papa GREGORIO XV  la estese a tutta la cristianita' e dichiaro' il giorno in cui cade (19 Marzo) festa di precetta

 

Papa CLEMENTE X  nell'anno 1670 la elevo' a rito doppio di seconda classe e compose egli stesso l'Inno Te Joseph celebret. che si canta a Vespero

 

Papa CLEMENTE XI  nell'anno 1714 ricompose tutto l'ufficio di questa festa e ci diede quello che abbiamo attualmente: ufficio e Messa propria di San Giuseppe

 

Papa PIO IX  nel 1870 ne elevo' l'ufficio a rito doppio di prima classe

 

Papa Paolo III  alla festa di San Giuseppe aggiunse quella del suo SPOSALIZIO con MARIA

 

Papa BENEDETTO XIII  nell'anno 1725 la estese a tutta la chiesa

 

Papa BENEDETTO XIV  nell'anno 1741 elevo' la festa del Patroncinio di Sa Giuseppe a rito doppio di seconda classe e nell'annno 1847 Papa PIO IX la estese a tutta la chiesa

 

Papa B. PIO X  Dichiaro il giorno 19 Marzo festa di intero pracetto a tutta la chiesa universale.

 

 

 

 

Estimate for St Joseph's Institute

 

2/10/34

 

One Platen Printing Press Brilliant Special Model XRx for Treadle and Transmission drive with brake, size inside chase 34 x 46 c/m = (13 3/8  18 1/8 inch.), parallel platen movement improved cylinder inking mechanism, central impression adjustment, roller throw - off, 2 sets of Roller Spindles (unclothed), and all the necessary accessories described in the catalogue i.e. 2 wide and 1 narrow grippers, 4 guide rollers, 1 fixed feed board and 1 delivery board with tool box, 2 leads blocks for ink fountain, spanner, screwdriver, oil can and directions.

 

                                        R.M. 1965.-

 

 

Extras:

 

1 Roller Mould             R.M. 17.-

Safety hand guard for

Platen connecting

Rod & Gear Wheel            "    66.-

Device for disengaging

Rollers                     "    40.-

Automatic sheet shifting

apparatus                   "    20.-

Adjustable Sheding

apparatus                   "    15.-

Distributing Roller for

2 colours                   "    45.-         203.-

                          _____________      __________

                                        R.M. 2168.-

 

Sea packing                R.M.  70.-

Freight & Insurance

C.I.F. Malta                "   130.-         200.-

                          _____________      ___________

                                        R.M. 2368.-

Less 7 1/2% Depreciation

allowance on               R.M.2168   =       162.60

                                             ___________

                                        R.M. 2205.40

Less 2 1/2% Cash

Discount on                R.M.2005.40 =       50.12  

                                             ___________

                                        R.M. 2155.28

 

Terms:- 1/3 of the total amount with order, and the remaining 2/3 spread in two bills receivable of equal proportions at 15 days sight and 30 days respectively from the arrival of the machine in Maltaacceptance against shipping documents.

 

At exchange Rate of R.M.12 -£1, therefore R.M.2155.28 = £179.12.2 net.

 

 

 

 

Casa di San Giuseppe

Istituto Bonnici

Hamrun

 

 

Scuola Elementare

Distribuzione di Premii

Anno 1928 - 29

 

Classe I

 

Primo Premio - Giovanni Muliett

 

Prossimo al merito - Domenico Catania

                     Carmelo Friggieri

 

Degni di menzione -  Antonio Mallia

                     Salvatore Sarreo

                     Carmelo Borg

 

 

Classe II

 

Primo Premio - Umberto Perrone

 

Secondo Premio - Vittorio Mallia

 

Terzo Premio -   Nazzareno Attard

 

Prossimi al merito -  Paolo Agius

 

Degni di menzione - Antonio Grech

                    Giuseppe Bugeja

                    Angelo Mangion

                    Antonio Bonavia

                    Geraldo Sultana

 

Classe III

 

Prossimi di premii - Salvatore Camilleri

                     Giuseppe Rizzo

                     Romeo Psaila

 

Degni di menzione -  Raffaele Schembri

 

 

Classe IV

 

Primo Premio - Giuseppe Valletta

 

Secondo Premio -  Michele Cassar

 

Terzo premio  -  Antonio Taliana

 

Prossimi al merito - Luigi Valletta

                     Antonio Saliba

                     Geraldo Busuttil

 

Degni di menzione - Giuseppe Aquilina

                    Federico Cassar

 

 

---------------------------

 

 

...........................

 

Jekk huwa u bil-bosta veru li n-necessita' tat-taghlim kienet tinhass u tant kienet tinhass daqskemm il-bniedem kien ihoss il-bzonn li jizviluppa ruhu, wisq izjed nistghu nghidu li din l-istess necessita' tinhass illum il-gurnata, fis-seklu li ahna fih, li hu seklu ta' progress.  Illum il-gurnata il-kelma taghlim tinsab fuq xufftejn kulhadd, kulhadd jghajjat li jrid id-dawl ma jridx jiftakar izjed fid-dlam u x'inhu dan il-kliem jekk mhuiex prova cara li l-bniedem illum il-gurnata li ghandu bzonn u jrid jitghallem ?

 

Ghaliex jekk ahna nharsu u nghatu daqqa t'ghajn anke fuq l-icken belt u fuq l-icken rahal, ahna naraw li fihom qeghdin jibnu skejjel u istituti u dawn kollha biex fihom jitghallmu t-tfal li huma l-isperanza tal-pajjiz u tan-nazzjon.

 

Ghalhekk immela jekk il-bniedem qed ihoss il-bzonn tad-dawl u jrid id-dawl huwa obligat li jircevih; Imma x'dawl qatt ghandu jircievi, dan il-bniedem; forsi dak id-dawl li minflok ma jservih biex jara, ikunlu iktar kagun li huwa ghama u ghalhekk jitlef ghal kollox it-triq tal-verita' u tal-gustizzja, forsi dak id-dawl li bih tant u tant jiftahru xi whud, u filwaqt li jiftahru li jridu d-dawl lil kulhadd u lil kullimkien, bil-fatti jinsabu fid-dlam liema bhalu u li bih jintilfu huma u dawk kollha li wara jhossu jmorru - izda le imma d-dawl li bih ghandu jigi indannat il-bniedem ma ghandux ikun haga ohra hlief dak id-dawl li minnu mar jitkellem Sidna Gesu Kristu, fil-Vangelu Imqaddes, cioe' min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam.

 

li minnu qatt jista' jaghtina dak id-dawl hlief Ommna l-Knisja Mqaddsa?  Difatti mhix hija stess kienet dik li wara l-kmand tal-Imghallem Divin taghha "........... omnes gentes"  pronta u ubbidjenti hija marret tibghat ma l-erba' parti tad-dinja lill-mahbubin uliedha biex ifittxu jghallmu lil kulhadd u mhux biss fil-hwejjeg spiritwali imma wkoll fil-hwejjeg materjali, u dana x-xoghol difficli hija ghamlitu, ghadha taghmlu u tibqa' taghmlu sakemm jibqa' bniedem wiehed min jitghallem.

 

Prova ta' dan kollu li ahna m'ghandiex bzonn, ghaliex il-fatti huma bizzejjed cari, tant li jekk wiehed ifittex li anke biss issemmihom minflok ma ticcara il-posizzjoni aktar tiskura ruhha.

 

Izda ghalkemm dana huwa veru verissimu, pero' ma nistghux ahna f'din ic-cirkustanza ma insemmux u ma nghidux xi kelma fuq din id-dar Imqaddsa li x'kien qatt dak li qal lill-mahbub u wisq mikbi Isqof Buhagiar li mimli bl-imhabba  ....... il-Maltin, l-ewwel bhala ulied tal-istess Missier, li hu Gesu Kristu it-tieni bhala ahna wkoll tal-missier cioe' il-kbir appostlu Missierna San Pawl, mar isejjah lil Monsignur Bonnici u bid-dmugh f-ghajnejh mar jghidlu dawn il-kelmiet "mur ikrili dar kbira illi fiha kemm tfal iltiema tesa , hu hsiebhom rabbihom int u ghallimhom is-sena, bhal issa kollu ha dawn il-£100 dawn nista' naghtik, ittama f'Alla u Alla jieqaf mieghek.

 

U Alla l-imbierek fil-provvidenza infinita ... tieghu ..... dawk il-kelmiet ta' Mons. Isqof Buhagiar ghaliex kif ahna nistghunaraw tsnt tajjeb dak l-istitut kiber u kiber skond il-bzonnijiet tal-pajjiz wara hajja ta' din is-sena qieghed presentement ir-rabbi fuq il-140 tifel barra miz-zewg sezzjonijiet, li ghandu fihom fuq il-25 ruh f'kull wahda.

 

Certament hija konsolazzjoni kbira ghalina meta naraw il-progress li ghamlet din id-dar imbierka u wisq izjed tikber din il-konsolazzjoni taghna meta naraw il-gid kbir li qieghed isir mhux biss spiritwali izda wkoll materjali u sabiex ikollna idea cara ta' dana l-gid ...... l-ewwelnett biex insemmu l-iskola biex ma nsemmux is-sitt snajja li hawn........ cioe' Fotografija, ...................... skarpan, hajjat u mastrudaxxi u maghhom ukoll nistghu nsemmu il-Landar li ma baqghatx xejn izjed lura.

 

F'dan l-istitut tinsab skola elementari fejn kollha kemm huma t-tfal ................... minnha kulhadd skond il-kamerata li jinsab fiha, per ezempju il-kbar ghandhom mas-siegha u nofs skola kuljum - il-mezzani 3 sieghat u z-zghar sitt sieghat.

 

Il-materji li jigu mghallma f'dina l-iskola huma Katekizmu, Ingliz, Taljan, Malti, Aritmetica, Geografija, Storia u kant Gregorian.  Kull sena din l-iskola qeghda turi progress gmielu u dana narawh mir-rizultati ta' l-ahhar ezamijiet fejn l-ewwel wiehed minn tar-raba' klassi gab 106 punti minn 110, it-tieni wiehed 94 u t-tielet 90.  Minn dawn il-punti nistghu niggudikaw li ghalkemm it-tfal ma humiex qeghdin ghal skola biss, pero' xorta ghamlu progress hafna.  Certament din hija l-konkulzjoni kbira ghalina li naraw li tant progress f'din id-dar imbierka izda wisq u iwsq izjed tikber il-konsolazzjoni taghna meta naraw li l-progress m'huwiex biss materjali izda wkoll spiritwali.

 

Spiccajt issa dawn l-erba' kelmiet minn tieghi u li bihom jiena nispera li tajtkom idea li ghalkemm ftit oskura forsi wiehed jista' jara, dak kollu li qieghed isir f'din id-dar u ghalhekk jiena persuz li intom lesti biex tippreotaw l-opera taghkom ghal gid ta' dan l-istitut u ghal edukazzjoni tat-tfal u b'hekk tkunu qeghdin taghmlu opera l-iktar kbira ghas-socjeta kollha u specjalment ghal pajjiz ckejken taghna.

 

 

 

B'din il-karta is-sur Innocenzo Muscat ta' Victoria Avenue, il-Hamrun, jiftiehem mad-direttur tad-dar ta' San Guzepp il-Hamrun li jhallas il-hamsa u hamsin lira sterlina (£55) - ghaxar liri (£10) bil-quddiem ghall-Ghid tas-sena 1935 jiehu mobbli komplit ta' kamra tas-sodda u ta' kamra tal-pranzu.

 

Il-kamra tas-sodda ghandu jkollha :

 

1.  sodda ta' tnejn minghajr il-molol;

2.  gwardarobba;

3.  gradenza;

4.  twaletta;

5.  lavaman;

6.  kommodina.

 

Il-kamra tal-pranzu ghandu jkollha :-

 

1.  mejda (6' x 4');

2.  vetrina;

3.  sideboard;

4.  posapiatti.

 

L-injam ghandu jkun ghenba - pjancijiet tat-triply.  Ix-xoghol fil-lixx skond id-disinn approvat.  Il-manilji u d-drapp ta' ucuh il-gradenza, it-twaletta u l-lavaman jithallsu barranija.

 

 

 

Eccelenza Reverendissima

Mons Michele Gonzi

Arcisqof ta' Malta

 

Rikors ta' ...... Pisani

minn Birkirkara

 

................

 

li hu jixtieq jiddiposita lil............. Amministrazioni is-somma ta' mitejn lira (£200) biex bl-imghax taghha jsiru ta' kull sena u in .....  quddiesa fix-xahar possibilment fit-18, bit-tqarbina tat-tfal fil-kappella tal-istitut ta' San Guzepp tal-Hamrun bl-.......... ta' nofs lira (50/0) ghal kull quddiesa.  Dan il-quddies isir skond l-intenzjoni tieghu.

 

Ghaldaqstant hu jitlob li din il-fundazzjoni tigi accettata u eretta kanonikament.

 

 

Don Giuseppe,

 

Avri' preccura di presiedere tutti gli atti comuni e ....... parti  colarmente a tavola di mantenere la ...... della conversazione e del tratto.  Fara' bene di prolungare alquanto ......... accorcine la lettura.  Non permettera' che prendano confidenza in rifettorio quei che non sono della Comunita'.

 

---------------------------

 

Aprile e regolare tutta la confidenza tanto le lettere dirette dall'ufficio come quella diretta da me .........

Le lettere dell'Anglo Egyptia Bank e quelle dell'Anglo Maltero Bank ......... a parte.

 

 

Eccellenza Reverendissima

 

Il Canto Decano Giuseppe DePiro, quale Superiore ed amministratore della Casa di San Giuseppe - Istituto Canto Bonnici - prostrato al bacio del Sacro Anello umilmente espone che poverarti mandra' il tempo di poter dar mano al ..... intero per le sezione infantile da allargarsi........ due ale una per povere e ...... ed in atro per proveri vecchi ......... .  dispone a favore dell'Istituto di una parte della somma agg... da  ,..... ed intesa allo scopo endetto.

 

Putanto l'ora umilmente domanda di Vr =m mEccra quote il Car 1523 {40 .......... fu poter acquistare titoli di fondi pibblici o brittanici, o coloniare o estere, servendosi a sua discrizione del parere di ........ e cio' fu l'ammonto ..... di lire sterline tremila.

 

E della grazia ebc.

 

 

Eccellenza Reverendissima

 

Il Canto Decano Giuseppe DePiro, quale direttore ed amministratore dell'Istituto San Francesco d'Assisi - Fra Diego, prostrato al bacio del Sacro Anello, imulmente espone, che dopo erogate tutte le sfere necessarie al mantenimento dell'Istituto e pagati anche tutti i conti avanza i mano sua del danaro.

 

Che l'Ore ........... il Can 1523 {40 umilmente domanda il consenso di Vra Eccra Revma fuche' fossa acquistare in favore del detto Istituto, titoli di fondi pubblici o Brittanici O Coloniale, od esteri ....... a sua descrizione del giudizio di persone tecniche, e cio' fu l'ammonto ... di lire sterline seicento.

 

 

Che della grazia ebc.

 

 

 

Orario Catechisti

 

4.45am - Sveglia

5.00am - Meditazzione

5.30am - Camerata Sveglia ragazzi

5.45am - Cappella

7.00am - Pulisia

         - secondo piano - Fra Lanti : Dorm Grandi e

                                       Mezzani e

                                       corridoi

                         - Fra Manuel: Dorm Piccoli e

                                       ............ e

                                       corridoi

         - primo piano   - Fra Salvat

         - pian terreno  - Fra Felice

8.00am - Tempo libero

 

Conferenza del Superiore

          -   Fra Santi     3.45 - 4.00

Agonia    -   Fra Manuel    11.45- 12.00

          -   Fra Salvatore 9.15 - 9.30                 

 

 

12.45pm - Ricreazzione con ragazzi

1.30pm  - Puliria

2.30pm  - Tempo libero

3.30pm  - Visita e cafe

3.45pm  - Lettura Spirituale

4.00pm  - Studio

5.00pm  - Vigilianza coi ragazzi

9.15pm  - Esame di Coscienza

 

 

 

STATUS DOMUS S. JOSEPH

(Istituto Bonnici, Hamrun)

- Teleph. Cent, 4286 -

 

R.P. DANIEL GRAVINA  Superior Domus; Vice Superior Inst.; Praefectus lecturae italicae ad mensam; Docet litt angl. auditores rhetoricae; Praefectus valetudinis.

 

DOM. CAMILLERI ANTONIUS  Assistens; Absentis vices Superioris gerit; Praefectus generalis disciplinae; Docet litt. ital auditores rhetoricae; litt.lat. in Ia. gymnasi; ital. in Ia gymn. et in Praeparatoria; Prafectus sacrae eloquentiae; Confessor in templo; Operarius.

 

DOM. GATT ALOISIUS  Praefectus generalis scholarum; Oeconomus; Praefectus generalis ludorum; Parat se ad audiendas confessiones.

 

DOM. XERRI GEORGIUS  Praefectus generalis Officinae; Praefectus coeremoniarum; Sacrista maior.

 

DOM. XUEREB JOANNES  Praefectus Adspirantium; Praefectus lecturae melitensis ad mensaam; Parat se ad audienda confessiones; larat traductionem melitensem regularum.

 

DOM. CARUANA VINCENTIUS  Curat O.B.M.; Docet relig. in La. gymn. et arith. in Praeparatoria; Receptor Missarum et elemosynarum; Studet musicae sacrae.

 

-------------------------------------------------------

 

PRAEFECTI MORUM ET STUDENTES

 

DOM. BORDA PETRUS PAULUS  Auditor IV anni sacr. theol.; Praefectus II contubernii; Docet litt.lat. auditores rhetoricae et melit.; Praefectus Bibliothecae.

 

DOM FORMOSA HENRICUS  Auditor IV anni sacr. theol.; Scriptor historiae domus; Explicat cathechismum Fratribus Cath. Distributor Missarum; Amanuensis R.P. Superioris.

 

F. AZZOPARDI AUGUSTINUS  Auditor I anni sac. theol.; Sacrestanus Sacelli domestici; Supplet pro praefectis.

 

F. GALEA HONORATUS  Praefectus III contubernii; Docet litt.angl. in Ia. gymn. et in Praeparatoria; Arith. et algebram in Ia. gymn.

 

F. GAUCI BENEDICTUS  Auditor II anni sacr. theol.; Supplet pro Praefectis.

 

 

Casa San Giuseppe Hamrun

 

10 Nov 1931

 

Mio caro D. Ellul,

 

Ecco arrivato il ...... "tax-xalata tal-halib Ellul" e tutti i ragazzi pansava a te, parlano di te e pregano per te.  Le sognifico pertanto un po di programma perche' Ella a suo comodo umilamente alle gentile ........  Ellul possa parte ci pare fu quanto puo', se lo desidera.  Alle ore 2pm la ............ di 150 persone lasciera la Casa di San Giuseppe, accomodata in char a bancs.  Arrivati a Mellieha vicino al mulino ci fermeremo in fila ed al canto dell'Ave Maria Stella con accompagnamento della nostra banda dirigeremo i nostri .... al ..... speciali preghiere verranno offerte pel D. Ellul e per tutti benefattori del pane.  Indi sul sagrato ,........ due ....... alla Madonna, e dopo di nuovo nei carri per San Paolo a Mare, per celebrare il pic-nic nel giardino del Dr. Victor Stilon.

 

Saluti, ossequi e riconoscenza

 

suo Devmo e ....

Mons G. DePiro.

 

 

[1] This document is written in old maltese.