Volum 1

Kapitlu 4

LEJN TWAQQIF TA' SO~JETA' B'IDEAL MISSJUNARJU

 

1904-1907: Fil-Parro``a tal-Qrendi

Mill-ftit tag]rif li g]andna dwar it-tliet snin li Dun {u\epp De Piro g]adda fil-parro``a tal-Qrendi, jidher sewwa li hu ]alla impressjoni tajba fuq I-insara ta' dak ir-ra]al. Huma xtaquh jibqa' mag]hom. G]alkemm hu mar il-Qrendi biex ji[i f'tieg]u sewwa wara I-marda tat-ti\i, hu g]amel ]iltu biex jintafa' fuq ix-xog]ol li sa`erdot jista' jaqdi f'parro``a. Imma jidher ukoll tajjeb li hu ma ne]]iex minn mo]]u dawk I-ideali li, sa minn \mien, kienu b]al jintg]a[nu [ewwa fih biex jara kemm kien possibbli li jqeg]edhom fil-prattika.

Dun {u\epp kien bniedem twil, pulit, u ferrie]i; meta jisma' xi `ajta li tg]o[bu, hu kien jid]ak tassew bil-qalb. Imma g]alkemm wild in-nobbli, anki ulied il-poplu sempli`i kienu jissa]]ru g]al warajh. G]alkemm dejjem im]abbat bix-xog]ol, ikun min ikun dak li jmur ikellmu. Dun {u\epp kien joqg]od jisimg]u bil-kalma kollha, u donnu jinsa kemm kien ikollu x'jag]mel. G]alkemm meta kienu jarawh g]addej dejjem bl-umbrella f'idu, liebes I-iswed. u b'rasu xi ftit baxxuta, sata' kien hemm min imma[ina li kien xi wie]ed li j\ommha ]afna, il-fatti kienu juru I-kuntrarju. F'dak i\-\mien tal-Qrendi, Dun {u\epp kien imur ta' sikwit jitkellem mal-bdiewa fl-eg]lieqi. Wie]ed minn dawk il-bdiewa, li ibnu 'l quddiem kellu jidhol b]ala fratell koadjutur fis-So`jeta' li Dun {u\epp kellu jwaqqaf, ried jilqg]u a]jar skond ma jist]oqqlu g]ad-dinjita tieg]u ta' sa`erdot. Dak il-bidwi kien jg]id lil bintu biex i[[ib si[[u fil-g]alqa ]alli Dun {u\epp kien ikollu fejn ipo[[i bilqieg]da. Imma Dun {u\epp, meta kien jara s-si[[u m]ejji g]alih, bit-tbissima, lil dak il-bidwi kien jg]idlu: "Fran[isk, mela ma g]andikx [ebel bi\\ejjed fil-g]alqa tieg]ek biex inpo[[i fuqhom?"[1]

In-nies tal-Qrendi malajr intebhu li Dun {u\epp ma kienx qassis ta' ]afna kliem. Jekk issellimlu, hu kien isellimiek, u jekk tkellmu, kien ikellmek; imma hu baqa' dejjem mi[bur. Fl-24 ta' Lulju, 1906, Dun {u\epp ]a l-qrar ta' l-ir[iel.[2] In-nies tar-ra]al malajr bdew ifittxuh ]afna g]all-qrar. Hu kien wie]ed li jbakkar. Kien iqaddes fis-sitta ta' filg]odu; imma kien imur fil-knisja parrokkjali qabel il-quddiesa; kien ipo[[i bil-qieg]da fuq si[[u fis-sagristija, u jqarar I-ir[iel kollha li kienu jkunu jistennewh. Meta ]a l-qrar tan-nisa, hu kien iqarar anke lil dawn, u, kull meta kien hemm b\onn. Dun {u\epp kien jer[a' jin\el fil-konfessinarju anki wara l-quddiesa. Nhar ta' }add, imbag]ad. Dun {u\epp kien iqum kmieni aktar mis-soltu biex iqarar lil dawk kollha li kienu jixtiequ. Meta kien ji[ri li f'xi quddiesa ma kien ikun hemm l-ebda abbati biex jg]in lis-sa`erdot. Dun {u\epp xejn ma kien isibha bi tqila biex jo]ro[ fuq I-artal, u jag]mel is-servizz ta' abbati.[3]

Fi \mien meta kien hawn tant bombastikar fil-priedki. Dun {u\epp ried ikun sa`erdot ta' pastorali meta jwassal il-kelma ta' Alla. Hu tkellem b'mod sempli`i biex jifhmu kul]add, imma anki b'vu`i `ara u soda.[4] Madankollu, I-istess im[iba tieg]u fir-ra]al tal-Qrendi kienet wisq aktar minn priedka. II-poplu kien fehem li Dun {u\epp De Piro kien bniedem li jemmen tassew fit-talb. Wara l-quddiesa tieg]u ta' kuljum, hu kien jag]mel passi[[ata lejn il-wied b'kuruna daqsiex f'idejh, li kwa\i kienet tmiss ma' I-art. F'dawk it-tliet snin tal-Qrendi. Dun {u\epp da]al sewwa fil-]ajja tal-parro``a; hu sar ukoll prokuratur tal-fratellanza tal-Madonna ta`-`intura. Hu, mhux biss kien jorganizza il-festa tag]ha u j[ib xi banda ]alli ddoqq. Imma lil dawk li ig]inu fil-festa u li iiehdu sehem kien je]odhom ukoll fid-dar kbira tal-familja tieg]u biex iferra]hom bi trattament `kejken. Dik kienet l-ewwel esperjenza ta' Dun {u\epp f'ra]al malti. Kien \mien meta kien g]ad hawn drawwiet li xejn ma kienu adattati g]al [o Knisja. Wa]da minn dawn id-drawwiet kienet dik li n-nisa jreddg]u t-trabi tag]hom kullimkien: ikun fejn ikun, anki fi knisja mg]ottijin bi-g]onnella. Dun {u\epp g]amel ]iltu biex ifihem lin-nisa tal-Qrendi li drawwa b]al dik ma kenitx adattata g]ad-dar t'Alla. B'hekk, id-drawwa nqatg]et g]al kollox.[5]

F'dak i\-\mien qasir tal-Qrendi, Dun {u\epp De Piro kien qieg]ed ja]seb biex jibda ji[bor flimkien il-qassisin tal-parro``i li kienu fil-qrib ]alli ssirilhom xi konferenza minn xi sa`erdot barrani. Il-qassisin tal-parro``i ta' }al Safi, l-lmqabba, i\-|urrieq, il-Qrendi, u }al Kirkop kienu se jibdew jiltaqg]u fil-knisja ta' San {wann Evan[elista f'}al Millieri. Imma, imbag]ad. Dun {u\epp kellu j]alli l-Qrendi, u g]alhekk dak I-appostolat fost ]utu s-sa`erdoti baqa' ma sarx.[6]

Din kienet il-]idma tieg]u fil-Qrendi bejn is-snin 1904-1907. Fis-sena 1907, meta ntag]zel biex jibda l-ewwel ]idma tieg]u qalb I-iltiema u I-batuta ta' I-istitut li t-twajjeb fratell fran[iskan Fra Diegu Bonanno kien waqqaf fil-}amrun, Dun {u\epp De Piro kellu jitlaq mill-parro``a tal-Qrendi. Ulied dik il-parro``a ddedikata lil Marija Assunta ]assew it-telfa tieg]u g]aliex fih ma kenux raw ]lief [id. Imma lil dawk li g]amlu l-qalb lilhom infushom u marru jkellmuh, u wrewh kemm kien qed jiddispja`ihom li hu kien sejjer i]allihom, Dun {u\epp we[ibhom: "Dan hu sinjal li Alla jridni ma' i-iltiema, biex issa nag]mel il-[id mag]hom".[7] Fil-fatt, Dun {u\epp qatt ma kellu f'mo]]u li jibqa' l-Qrendi g]al kollox g]aliex I-ideali ta' ]ajtu ma setg]ux jintla]qu minn dak ir-ra]al.

ll-qrendin ma nsewhx lil Dun {u\epp De Piro. Anki, wara li fieq g]al kollox, hu [ie li kien imur sa hemm imsie]eb minn Wenzu Grixti, il-qaddej tal-familja tieg]u. ld-dar kbira tag]hom kienet f'numru II ta' Triq it-Torri. Jekk kienu jinteb]u li qieg]ed hemm, il-qrendin malajr kienu jibdew ifittxuh g]all-qrar. Hu kien ikun mar hemm g]all-mistrie], u I-mistrie] tieg]u kien jg]addih fil-konfessinarju jew fis-sagristija g]all-qrar tan-nisa u ta' I-ir[iel. Dun {u\epp, f'[urnata li kien ikun g]a\ilha g]all-mistrie] [ie li kien iqarar anki g]al disa' jew g]axar sig]at.[8]

 

1905: Jaqsam I-ideat ma' Qassisin o]rajn

Kienet x'kienet ir-rabta u d-dedika\joni ta' Dun {u\epp De Piro g]all-parro``a tal-Qrendi, nistg]u ng]idu b'mo]]na mistrie] li hu qatt ma kellu I-fehma li jibqa' ja]dem f'dik il-parro``a jekk ma jing]atax xi ordni min-na]a tas-superjuri tieg]u. Inkunu g]idna ftit jekk ng]idu li hu kien dejjem jhewden fi\-\mien kollu li dam Ruma u l-lsvizzra. lt-thewdin tieg]u baqa' wkoll tul is-snin tal-Qrendi.

Wara ftit xhur fil-Qrendi, malli bdiet is-sena 1905, Dun {u\epp De Piro ]aseb li kien wasal i\-\mien li jag]mel xi]a[a i\jed konkreta. Fid-9 ta' Jannar, 1905, Dun {u\epp mar g]al ftit [ranet f'San Kal`idonju, il-Furjana, biex jag]mel l-ezer`izzji spiritwali tieg]iu.[9] Kif rajna minn ittri ta' meta kien imsiefer, Dun {u\epp di[a' kellu ]afna korrispondenza ma' Dun Manwel Vassallo, id-direttur ta' San {u\epp. L-im]abba tieg]u lejn "San {u\epp" kienet mag]rufa sewwa minn dak Dun Manwel: imma lilu qatt ma qallu espressament li xtaq imur jg]ix mieg]u. Kien waqt dak I-irtir ta' ftu] is-sena 1905 meta Patri Ferrara tah il-parir li I-waqt li jitkellem `ar u tond ma' Dun Manwel kien wasal.[10]

Fis-16 ta' Jannar, 1905, li kien il-}add, fi tmiem l-e\er`izzji, Dun {u\epp iltaqa' ma' Dun Manwel Vassallo I-Belt u qallu g]all-ewwel darba bi-ideat tieg]u. Min-noti li kiteb, jidher tajjeb li De Piro ma kellmux biss fuq il-]sieb li jmur joqg]od mieg]u fid-Dar ta' San {u\epp, imma semmielu wkoll I-idea ta' Kongregazjoni ta]t il-]arsien ta' San Pawl. F'dik I-okka\joni, [ara wkoll ka\ li, f'g]ajnejn Dun {u\epp, deher xi ftit misterju\. Wie]ed tallab talabhom xi]a[a tal-flus, u awguralhom li San Pawl jieqaf mag]hom. Kif osserva hu stess, awgurju b]al dak xejn ma kien tas-soltu, u b'mod spe`jali fuq fomm tallab. Madankollu, f'dik I-okka\joni, g]alkemm Dun Manwel deher jaqbel mieg]u, huma baqg]u ma kkonkludew xejn.[11] Dun {u\epp De Piro baqa' wkoll xi ftit mistag][eb meta, fil-25 ta' Jannar, 1905, hu kellu I-okka\joni li jiltaqa' ma' dak Dun Manwel Vassallo fil-Katidral ta' Malta, nhar il-festa tal-konversjoni ta' Pawl, u dan ma qallux kelma wa]da biss fuq il-proposta tieg]u. Dun {u\epp kien wasal biex ]a d-de`i\joni li ma jg]idx kelma wa]da minn jeddu ma' dak Dun Manwel, jekk dan ma jkunx hu li jibdielu d-diskors. Imma Patri Ferrara kien ta' fehma differenti, u kkonvin`a lil De Piro biex jipprova jer[a' jaqbad dak I-argument ma' Dun Manwel.[12]

 

Ma xtaqx jikkomunika I-pro[ett bil-miktub

ll-ka\ donnu kien tassew kif imma[inah Dun {u\epp De Piro. Dak Dun Manwel ma riedx jaqbad diskussjoni dwar il-pro[ett ta' So`jeta' ta' Missjunarji. Dun {u\epp ra[a' Itaqa' mieg]u fl-10 ta' Frar, 1905, fis-sagristija ta' San Pawl tal-Belt, fl-okka\joni tal-festa tan-nawfra[ju ta' San Pawl. Dik id-darba, Dun Manwel lanqas biss ma kellmu lil De Piro. Minbarra Dun Manwel, kien hernm anki Dun {or[ Bugeja li kien pre\enti u ha sehem fil-pur`issjoni ta' San Pawl. F'dik il-pur`issjoni, Dun {or[ Bugeja kkumpanja proprju fuq il-lemin ta' Dun {u\epp, u s-skiet kien perfett.[13] Imma De Piro ma kienx wie]ed li jaqta' jiesu malajr. L-g]ada stess tal-festa ta' San Pawl, hu ]a d-de`i\joni li jmur is-seminarju djo`esan biex jitkellem ma' Dun Manwel Vassallo fuq il-ka\. {ara li hu Itaqa' ma' dak Dun Manwel fit-triq waqt li nzerta kien sejjer il-Belt. Imbag]ad, huma baqg]u sejrin flimkien sas-seminarju, u, tul it-triq. Dun {u\epp [ieb id-diskors fuq I-argument li ried. Madankollu, Dun Manwel qatag]lu fil-qasir, u qallu biex I-ideat tieg]u jni\\ilhom fuq bi``a karta, u jg]addihomlu miktubin.[14]

Bla dubju ta' xejn, dak kien \mien ie]or ta' qtig] il-qalb. Dun {u\epp beda jilma] ]afna apatija madwaru. Ma kienx konvint li reduh jikteb biex jg]inuh tassew. G]al din ir-ra[uni, fis-16 ta' Frar, meta lil Dun Manwel mar ikellmu s-seminarju, hu qallu wkoll li kien g]adu ma se]]lux jikteb x'kienu I-pro[etti tieg]u. Dun {u\epp ma kienx jaf x'jaqbad jikteb. G]alhekk, fil-21 ta' Frar, 1905, minflok ma kiteb I-ideat tieg]u, hu ]aseb biex jibg]at ittra lil Dun Manwel Vassallo, u fissirlu kemm kien qed isibha diffi`li biex jikteb. Kienet [urnata li fiha kienet issir it-tifkira ta' I-orazjoni ta' Sidna {esu' Kristu fil-[nien tal-{etsemani, u g]alhekk lil Dun Manwel, De Piro ]e[[u biex jing]aqad mieg]u fit-talb.[15] Imma [ralu li lanqas dik I-ittra ma bag]at. L-g]ada, 22 ta' Frar, hu nzerta kellu b\onn imur il-Belt, u, minflok ma bag]at I-ittra, mar direttament g]and Dun Manwel, ]e[[u biex jitlob, u fl-istess ]in stqarr li ma kienx sejjer ifittxu i\jed. Dan jipprova g]al darb'o]ra kemm kienu kbar it-tbatijiet morali li minnhom kien g]addej Dun {u\epp De Piro. Madankollu, hu kien g]adu ma qatax qalbu. Ta' g]aref li kien. Dun {u\epp De Piro emmen, kif inhu tassew, li ma kellux g]alfejn jist]i minnu nnifsu jekk ibiddel xi de`i\joni tieg]u: la hu jbiddilha g]all-a]jar. Matul dik il-gimg]a, hu kien qed jimmedita fuq il-Van[elu tal-}add, 26 ta' Frar: li kien il-}add li, fl-img]oddi, issejjah tas-Sessa[esima. Wie]ed mill-]sebijiet li hu rrifletta ]afna fuqu kien dan: "}sieb tajjeb hu b]al \errieg]a li l-Feddej jitfa' fir-ru] tag]na''.[16]

F'dawk il-[ranet ta' tnikkir, it-Tlieta, 28 ta' Frar, 1905, Dun {u\epp kiteb I-ideat tieg]u bil-]sieb li jibg]athom lil Dun Manwel Vassallo; imma ra[a' ]ass xi ]a[a \\ommu lura, u I-ittra baqa' ma bag]athiex.[17] Hu donnu kien qieg]ed jimma[ina li kien sejjer ifassal il-pro[ett g]alxejn, u, fl-istess waqt ba\a' jag]ti kitba f'idejn ]addie]or b'mod li dan forsi sata' juriha 'l xi persuni o]ra, u tkun b]ala argument kontra tieg]u.

 

Pro[ett imqieg]ed ta]t il-]arsien tal-Mulej

Fid-9 ta' Marzu, 1905, Dun {u\epp ra[a' mar jifta] qalbu ma' Patri Ferrara. Dan tah il-parir li jag]mel dak li Dun Manwel kien talab ming]andu. Hu qallu biex jikteb I-ideat tieg]u, imma, qabel ma jag]tihom f'idejn Dun Manwel Vassallo, iqeg]iedhom fuq I-artal waqt li jkun iqaddes.[18] Dun {u\epp g]amel sforz ie]or fuqu nnifsu. Fl-14 ta' Marzu, kienet it-tielet darba li hu kiteb lil Dun Manwel Vassallo. Dak in-nhar, De Piro ]ass ]arsien spe`jali min-na]a ta' I-appostlu San Pawl g]aliex kienet dik il-[urnata tal-[img]a li fiha kien soitu jirre`ta I-Uffi``ju Divin f'[ieh dan I-appostlu tal-[nus. Hu ]ass li l-ideat tieg]u nkitbu kif xtaqhom. Imma ]ass ukoll li kien g]adu ma wasalx il-waqt biex jikkomunikahom bil-miktub, u g]alhekk \ammhom g]alih. G]addew aktar minn tliet xhur o]rajn, u dawn kienu ta' skiet perfett. Kellu jasal id-29 ta' {unju biex Dun {u\epp De Piro u Dun Manwel Vassallo Itaqg]u fil-katidral fl-okka\joni tal-festa ta' San Pietru u San Pawl. Dun Manwel qallu li fit-8 ta' Lulju kellu jispi``a mill-e\amijiet tas-seminarju fejn kien jg]allem; g]alhekk, wara dak i\-\mien, hu sata' jkollu xi ftit ta`-`ans biex jirrifletti fuq il-pro[ett ta' De Piro.[19] Dawk il-kelmiet ma tantx kienu inkura[[anti; imma dejjem a]jar mix-xejn.

Fil-fatt, meta fittex lil Dun Manwel wara li beda x-xahar ta' Lulju, Dun {u\epp qatt ma sata' jsibu. L-ewwel darba li Itaqg]u kien it-Tnejn, 31 ta' Lulju, 1905, fid-dar ta' Dun Manwel stess. Dan baqa' jag]fas li I-ideat ta' De Piro kellhom jing]atawlu bil-miktub. Dun Manwel ipproponielu wkoll li huma jiltaqg]u ma' Dun {wanbattista Zarb, qassis mill-Furjana, biex jisimg]u I-parir tieg]u. De Piro kien isibha diffi`li biex jie]u de`i\joni f'daqqa wa]da, u, g]alhekk, ma tah l-ebda twe[iba: la dwar il-pro[ett miktub u lanqas dwar il-parir mixtieq.[20]

Dun {u\epp De Piro, li tant kien jikteb ittri u tant \amm noti privati u proponimenti, deher li g]amel sforz enormi fuqu nnifsu meta, fis-7 ta' Awissu, 1905, ta f'idejn Dun Manwel Vassallo I-idea tieg]u bil-miktub. Kienet dik I-idea li hu kien lestieha fl-14 ta' Marzu. L-idea kienet tikkonsisti fi ]sieb wie]ed `entrali: "So`jeta' ta' Missjunarji". Dun Manwel Vassallo wieg]ed li jag]ti I-g]ajnuna tieg]u. Dun {u\epp a``etta wkoll il-parir li jisma' x'ja]seb Dun {wanbattista Zarb; imma ma xtaqx imur g]andu flimkien ma' Dun Manwel. Kien ukoll parir tajjeb ]afna meta Dun Manwel qallu biex imur ikellem lill-Monsinjur Dun Frangisk Bonni`i, il-fundatur tad-Dar ta' San {u\epp, li, xi snin qabel, kien irtira. Dak Monsinjur Bonni`i u anki Mons. Dun Manwel Debono kellhom huma wkoll il-]sieb li jwaqqfu So`jeta' b]al dik; imma ma kienx imexxielhom.[21] Kien siewi g]al Dun {u\epp li jisma' xi]a[a dwar il-problemi pratti`i li sata' jiltaqa' mag]hom.

 

Ma g]amlulux il-qalb: lmpossibbli!

Lil Dun {u\epp De Piro ]add ma qallu li ma kienx kapa`i; imma hu ma sabx 'il min g]amillu l-qalb. Fuq il-parir li tawh. Dun {u\epp mar g]and Monsinjur Bonni`i. Dawn kienu I-kelmiet ta' De Piro li ni\\ilhom fid-djarju fis-17 ta' Awissu, 1905: "Jiena mort g]and il-Kanonku Bonni`i, u rrakkuntajtlu kollox. Hu qalli li l-qassis malti hu marbut i\\ejjed ma' artu. Jekk niftakar tajjeb, hu stqarr li dik tieg]i kienet idea impossibbli, jekk ma kellhiex ti[ri xi]a[a soprannaturali. Hu rrakkuntali wkoll kemm kien ]adem biex jara sse]] idea b]al dik, u baqa' bla ma rnexxielu. Imbag]ad, hu \ied jg]id: 'Forsi, jiena ma kontx il-persuna destinata mill-Providenza Divina.' Hu \ied jg]idli biex nibqa' ng]o\\ dik l-idea [ewwa mo]]i g]aliex il-Mulej kellu mnejn ilaqqag]ni ma' xi]add". Kienu g]addew erba' snin minn mindu Patri Gualandi f'Ruma lil De Piro kien qallu biex ma jag]mel l-ebda pass dwar dik l-idea tieg]u g]aliex: "Se son fiori fioriranno". Imma Mons. Dun Frangisk Bonni`i, lil {u\eppi De Piro, ma qallux ]lief I-istess ]a[a. Hu ]e[[u biex jitlob, imma b'mod konkret ma kellu jag]mel xejn. Dan ukoll, kwa\i bi-istess kelmiet, tennielu: "Se son rose fioriranno": jekk I-ideat tieg]u huma b]al ward, Dun {u\epp kellu jistenniehom jift]u u jfew]u.[22] De Piro bis-sabar kollu stenna ftit ie]or. Imma hu ma kienx jemmen li l-idea tieg]u kienet impossibbli.

 

}olm u Pro[etti

Meta {u\eppi De Piro, f'dik is-sena 1905, kien qed jitlob 'l Alla jdawwallu mo]]u dwar I-opra li minnu kienet tant mixtieqa, I-ideat tieg]u kienu g]adhom qed jin]admu. G]alhekk, meta ressaqhom bil-kelma u bil-kitba quddiem Dun Manwel Vassallo, Dun {wanbattista Zarb, u Monsinjur Dun Frangisk Bonni`i, hu ma qieg]ed xejn definittiv. }a[a wa]da kienet indispensabbli fil-mo]] ta' Dun {u\epp De Piro: is-So`jeta' mixtieqa kellha tkun wa]da missjunarja. ll-mezzi kif I-iskop jintla]aq kellhom jiddependu mi`-`irkustanzi. Hu kien konvint li I-ideal missjunarju ma satax jintla]aq jekk mhux permezz ta' Kongregazjoni. Imma, f'dawk is-snin ta' ]olm u pro[etti, hu kien g]adu ma jafx jekk kienx a]jar li I-membri tas-So`jeta' Missjunarja jkunu qassisin djo`esani jew qassisin li jintrabtu bil-voti religjuzi.[23]

Fis-sena 1905, Dun {u\epp De Piro xe]et l-ewwel idea ta' So`jeta' bil-voti, imma b'mod kondizjonat: "Jekk bil-g]ajnuna ta' Alla u tal-Ver[ni Marija, ikolli nasal g]at-twaqqif ta' Istitut Regolari, dan g]andu b\onn li jkun perfettament hekk".[24] Hu ma riedx li s-So`jeta' tieg]u tkun b]all-]afna Ordnijiet Reli[ju\i li kienu ilhom je\istu f'Malta sa minn mijiet ta' snin. G]alkemm il-g\ira tag]na hi mimlija b'tant Ordnijiet ta' ]ajja reli[ju\a, lilu qatt ma pperswadewh dawk li qalulu li ma kienx hemm g]alfejn iwaqqaf Istitut Reli[ju\ [did. L-iskop kien wie]ed spe`ifiku, u ma kienx qieg]ed jilm]u fl-o]rajn. Imma, meta qal li ried Istitut Regolari b'mod perfett, De Piro wera li hu fehem tajjeb li I-ispiritwalita ta' I-lstituti Reli[ju\i li huma mag]rufin mill-Knisja tg]in ]afna lis-So`jeta' tieg]u. lr-rabtiet fundamentali li jg]inu 'il kull Istitut Reli[ju\ biex jil]aq I-g]an tieg]u huwa l-voti ta' I-ubbidjenza, safa, u faqar. Imma, imbag]ad. Dun {u\epp De Piro zied jikteb kelmiet o]rajn li, bla dubju ta' xejn, ma setg]ux ikunu `ari lanqas f'mo]]u. ll-kelmiet kienu dawn: "Dan l-lstitut g]andu jfittex ukoll il-mod u l-mezzi kif i\omm marbut mieg]u l-kleru djo`esan".[25] Dawk kienu ideat li \-\mien biss sata' juri x'kienu jfissru fil-prattika.

Madankollu, jekk I-idea ta' Istitut Reli[ju\ bil-voti xejn ma kienet `ara f'dik is-sena 1905, hu kien tant konvint mill-ideal missjunarju b'mod li ried li dan jidher anki fl-isem tas-So`jeta'. L-ewwel isem li [ieh f'mo]]u kien wie]ed sempli`i. Dan kien So`jeta' ta' Missjunarji.[26]

Dun {u\epp De Piro kien qed ji[ri ]afna wara Dun Manwel Vassallo, u, b'xi mod, jissikkah, g]aliex id-Dar ta' San {u\epp kellha tkun l-ewwel qasam dirett ta' dik is-So`jeta'. Hu ppro[etta wkoll li huma ja]dmu fil-kolonji tal-maltin li kienu mbeg]din minn art twelidhom, u jintefg]u b'dedikazjoni biex jag]mlu I-appostolat anki fuq frejgati u vapuri. San Pawl, l-appostlu tal-[nus u missjunarju tant kbir ta' l-ewwel \menijiet tal-Knisja, kellu jkun il-qaddis li mis-sema j]arishom. ll-missjunarji tieg]u, mhux biss kellhom jitqieg]du ta]t il-]arsien ta' dan il-kbir appostlu, imma minnu kellhom jie]du wkoll isimhom.[27]

F'dawn li kienu g]adhom pro[etti biss, De Piro tkellem ukoll fuq il-voti. Huma kelmiet li ]aqqhom tifsira fit-tul; imma dak li hu ried jg]id bihom di[a' hu `ar ]afna minnu nnifsu. Hu kiteb hekk: "G]alissa ma jsirux la voti u lanqas [uramenti. Imma hemm b\onn li nkunu disposti li nintrabtu mar-rieda divina bl-akbar [enero\ita'. ll-kelma li lilna timbuttana 'I quddiem g]andha tkun din: 'Sequar Te quocumque ieris'".[28]

G]alhekk, Dun {u\epp De Piro g]a\el g]alih innifsu dan il-motto li ji[bor fih ideal ta' qdusija: "Mg]allem, jiena nimxi warajk kulfejn inti tmur".[29] Huma kelmiet me]udin mill-van[elu meta wie]ed kittieb, li lanqas biss nafu min kien, wera ru]u dispost li jimxi wara Kristu. ll-Mulej ma kienx ]assarlu u ma qatag]lux qalbu, imma wrieh li xejn ma kienet ]a[a ]afifa g]aliex: "ll-volpijiet g]andhom l-eg]irien tag]hom, u l-ag]safar g]andhom il-bejtiet; i\da Bin il-Bniedem ma g]andux fejn imidd rasu".[30] Dan il-mottu bibliku kien I-istess ]ajja ta' Dun {u\epp De Piro. Hu qatt ma kien jaf ig]id "Le" lis-superjuri tieg]u meta dawn talbu xi]a[a ming]andu. Hu di[a' kien wera dik id-dispo\izjoni sa minn \g]o\itu. Hu bi\\ejjed li nsemmu I-ka\ ta' meta ma xtaqx imur I-Akkademja. {u\eppi kien wera xewqtu, imma qal ukoll espressament li kien dispost li joqg]od g]al dak li l-lsqof jordnalu.[31] ll-futur ta' ]ajtu kellu jkun xhieda evidenti ta' dan. Dun {u\epp baqa' jbaxxi rasu quddiem is-superjuri tieg]u li fihom kien jara 'l Kristu, u obdiehom anki meta taqqluh b'tant ]idma, li kienet aktar milli hu kien jifla]. Sa minn qabel ma waqqaf is-So`jeta' Missjunarja li xtaq, hu ried li I-membri tag]ha j\ommu b'mod `ar dan I-ideal quddiem g]ajnejhom. Lilhom xtaqhom "jimxu wara l-Mulej kulfejn isej]ilhom".

 

1906: Jixtieq jag]raf ir-Rieda ta' Alla

Dun {u\epp De Piro ma kienx qed jara ]lief qtig] il-qalb. Fl-24 ta' Di`embru, 1905 f'nofs il-lejl, il-Monsinjur Dun Fran[isk Bonni`i da]al fl-eternita', u b'hekk Dun {u\epp sab ru]u ming]ajr bniedem li sata' jifhmu meta kien jaqsam mieg]u I-imrar ta' qalbu.[32] ls-sena 1906 g]addiet kollha, u bdiet toqrob lejn tmiemha, u ma deher l-ebda xaqq ta' dawl. Hu ma kienx qed jisma' kelma tajba li tag]tih ftit ta' kura[[ biex jag]mel xi pass 'il quddiem. B]ala sa`erdot. Dun {u\epp kien jaf tajjeb li Alla, jekk irid xi]a[a minn bniedem, jag]tih ukoll il-mezzi biex jasal g]aliha. G]alhekk, il-problema tieg]u re[g]et kienet dwar jekk Alla riedx tassew li hu jwaqqaf So`jeta' ta' missjunarji.

Fit-18 ta' Novembru, 1906, Dun {u\epp De Piro ra[a' kien g]al xi [ranet Ruma. Dak in-nhar ]abtet il-festa litur[ika tad-dedikazjoni tal-ba\ilki ta' San Pietru u San Pawl. B'sens ta' devozjoni, hu mar il-Vatikan, u qaddes fl-artal tal-kripta li ji[i fuq il-qabar ta' San Pietru. Hu g]amel intenzjoni spe`jali f'dik il-quddiesa tieg]u. Hu qaddes f'[ieh l-appostli San Pietru u San Pawl, u lil dawk i\-\ew[ appostli hu talabhom bil-]erqa biex jg]inuh ]alli jag]raf ir-rieda t'Alla b'mod `ar. Dun {u\epp talab fuq kollox biex ikollu I-grazzja li jqieg]ed fil-prattika dak li Alla ried ming]andu.[33]

 

Mons. Debono u Dun {or[ Bugeja: Pass 'il quddiem

G]alkemm Dun Manwel Vassallo wera li ma riedx jag]mel tieg]u I-opra li kienet fix-xewqa ta' Dun {u\epp De Piro madankollu hu ma fixklux, u baqa' jag]tih il-pariri tieg]u biex ikellem lil dak u lill-ie]or. lr-rabta kontinwa ta' De Piro mad-Dar ta' San {u\epp \ammitu wkoll dejjem qrib Dun Manwel. Fit-22 ta' Novembru, 1906, meta De Piro kien wasal lura minn Ruma, Dun Manwel Vassallo minn jeddu [ieb id-diskors fuq il-pro[ett ta' So`jeta' missjunarja. ls-su``essur ta' Monsinjur Bonni`i fit-tmexxija ta' I-Opra tal-Missjoni Mqaddsa kien il-Monsinjur Dun Manwel Debono; dan il-Monsinjur kien wera x-xewqa li s-sa`erdoti li kienu mitfug]in fuq dik I-opra missjunarja jkunu mag]qudin aktar bejniethom. Fix-xewqa tieg]u kien hemm xi]a[a tixbah lil dak li ried Dun {u\epp De Piro. G]alhekk, Dun Manwel Vassallo ]ataf dik I-okka\joni u tkellem mal-Monsinjur fuq il-pro[ett ta' De Piro. Mons. Debono, g]al dik ir-ra[uni, wassal lil De Piro li xtaq ikellmu biex jaqsmu ftit ideat ma' xulxin.[34]

Dun {u\epp De Piro qatt ma tilef okka\jonijiet b]al dawk, spe`jalment meta, ftit [ranet qabel, hu kien talab 'l Alla biex jurih x'ried ming]andu. G]alhekk, fis-26 ta' Novembru, 1906, hu mar biex, g]all-ewwel darba, kellem lil Mons. Debono. II-Monsinjur wera ma' Dun {u\epp li hu kien jixtieq li s-sa`erdoti li ja]dmu g]all-missjoni jkunu jg]ixu flimkien f']ajja komunitarja. Dun {u\epp De Piro fissirlu wkoll x'kienet I-idea tieg]u. L-idea missjunarja ta' De Piro kienet wisq i\jed vasta minn dik ta' Mons. Debono. Imma, b]ala l-ewwel pass, il-Monsinjur talbu biex hu jidhol fl-opra, u jiddedika ru]u g]aliha. L-opra missjunarja li kienet f'idejn Mons. Debono kienet wa]da li kellha b]ala g]an importanti li s-sa`erdoti li jkunu fiha jintefg]u b'ru]hom u [isimhom g]all-Appostolat tal-predikazjoni ming]ajr l-ebda interess ie]or ]lief dak li jag]mlu l-gid fost il-poplu, u jressqu g]as-sagramenti anki I-imbeg]din. Dun {u\epp De Piro kellu xewqa kbira li jintafa' fuq appostolat b]al dak. Imma ma kienx jaf kif kien sejjer jg]in. Kien g]adu tul i\-\mien li g]ex il-Qrendi, meta kien qed jittama li jie]u sa]]tu mill-[did. U wie]ed mill-akbar ostakli tieg]u kien li I-irritazjoni fl-organu tal-vu`i kienet qed tag]milha diffi`li li hu jkun jista' jippriedka fit-tul.[35]

L-impossibilta' li jintafa' fuq ]idma ta' predikazjoni kienet ra[uni o]ra biex Dun {u\epp jibqa' jfittex xi soluzjoni g]all-pro[ett tieg]u. F'dik I-istess sena 1906, hu fittex xaqq dawl ie]or billi, fl-10 ta' Di`embru, ikkomunika I-idea tieg]u g]all-ewwel darba lil Dun {or[ Bugeja, sie]eb Dun Manwel Vassallo fit-tmexxija tad-Dar ta' San {u\epp. Fl-istess \mien, hu kien g]adu ma qatax qalbu lanqas mill-g]ajnuna ta' Dun Manwel Vassallo. G]alhekk, I-g]ada, 11 ta' Di`embru, Dun {u\epp De Piro kellem lilu wkoll.[36]

 

1907: Tama f'sena ta' Niket

ls-sena 1907 fet]et g]al De Piro billi narawh ifittex 'il min jing]aqad mieg]u ]alli jg]inu fil-pro[ett tieg]u. Jidher li l-laqg]a li kellu, f'Di`embru 1906, ma' Dun {org Bugeja, kienet ]alliet xi frott g]aliex Dun {or[ a``etta li jkun s-sie]eb tieg]u f'dik I-opra. Huma t-tnejn ftiehmu li jfittxu sa`erdoti o]rajn. Waqt li, fit-tieni gimg]a ta' Jannar, 1907, Dun {u\epp De Piro kien qed jag]milha ta' prefett g]a\-\g]a\ag] f'irtir li kien qieg]ed isir fSan Kal`idonju, il-Furjana, Dun {or[ Bugeja mar ikellmu, u qallu li pprova ji[bed sa`erdot ie]or g]al dik l-idea tag]hom; imma ma g]amel xejn.[37] Fi tmiem dak I-irtir, fl-14 ta' Jannar, 1907, Dun {u\epp De Piro g]adda g]and Mons. Debono biex jara jekk [itux xi idea dwar kif jag]mel xi pass 'il quddiem u biex jistaqsih jekk ]asibx f'xi sa`erdot ie]or li sata' jissie]eb mag]hom f'dak il-pro[ett. Imma t-twe[iba tal-Monsinjur ma g]amlitlux il-qalb. Kollox kien wieqaf. Aktar ma g]adda \-\mien, Dun {u\epp De Piro beda jkabbar dejjem i\jed il-fidu`ja tieg]u f'Dun {or[ Bugeja. Huma [ie li ddiskutew flimkien fit-tul, u anki kienu jitolbu flimkien.[38]

Fil-5 ta' Frar, 1907, Dun {u\epp De Piro rrakkonta kollox lil Patri Scio, u dan, mhux biss g]amillu l-qalb, imma semmielu wkoll xi sa`erdoti li setg]u jit]ajru biex jing]aqdu mieg]u. ls-sa`erdoti msemmijin kienu Dun Pawl Galea, Dun Galea Naudi, Dun Busietta, Dun Teodoru Bonni`i, u Dun Alfons Agius.[39]

Fid-19 ta' Frar, 1907, Dun {u\epp De Piro kien imma[ina li kellu mnejn wasal g]al xi]a[a. Hu Itaqa' ma' Dun {or[ Bugeja fid-Dar ta' San {u\epp, u tkellem mieg]u fit-tul. I\-\ew[ sa`erdoti li aktar minn o]rajn kellhom mnejn jing]aqdu mag]hom kienu Dun Pawl Galea u Dun Robert Caruana Gatto. De Piro u Bugeja qablu li jippre\entaw quddiem dawk it-tnejn I-pro[ett tal-formazjoni ta' komunita; imma dwar il-voti ma kellha ting]ad l-ebda kelma. De Piro u Bugeja ftiehmu wkoll bejniethom li I-idea tag]hom ma kellhom jipproponuha lil ]add qabel ma jkunu tkellmu flimkien.[40]

Imma I-provi g]al De Piro kien ta' kull xorta. Waqt li hu nnifsu kien g]adu qed jie]u sa]]tu l-Qrendi, lejn tmiem is-sena 1906 inqala' inkwiet fil-familja.[41] L-inkwiet jidher li kien il-mard gravi ta' o]tu Marija. Skond ittra mqanqla li kellha tinkiteb mis-Sinjura Ursola De Piro, Marija fix-xahar ta' Novembru 1906 intlaqtet minn marda f'qalbha. Qalbha bdiet tintefah, u kien g]alxejn li ttamaw li ftit ta' mistrieh sata' jer[a' jag]tiha s-sa]]a. B'niket kbir g]all-familja De Piro, dik Marija spi``at biex mietet is-Sibt, 2 ta' Marzu, 1907.[42] Fl-ittra li ommha Ursola kitbet fis-17 ta' Marzu lil uliedha kollha, hi wriethom minn xiex kienet g]addiet dik bintha Marija. Hi ni\let anki fid-dettaiji tal-marda, u fissret b'kommozjoni kemm kienet kbira r-rassenjazjoni u d-devozjoni tag]ha. F'dik I-ittra, jissemma anki s-sehem ta' {u\eppi biex dik o]tu tkun tista' tag]mel mewta tassew tajba. Inni\\lu biss silta qasira minn din I-ittra: "Il-Gimg]a, bil-lejl, hi semg]et l-arlo[[ idoqq nofs-il-lejl, u qaltilna: 'Hu nofs-il-lejl, u da]al il-jum tas-Sibt; f'din il-[urnata jiena mmut. Hi l-[urnata tal-Madonna.' U hekk kien. Fil-]dax u kwart ta filg]odu, a]na konna lkoll qrib tag]ha: Alfred kien qed jg]afsilha jdejha; {u\eppi, li b'kura[[ tal-g]a[eb baqa' qrib tag]ha sa l-a]]ar waqt, \ammilha jdejha l-o]ra. Dun Gu\epp taha l-assoluzjoni...... Jiena kont qieg]da n\ommilha rasha. Hi, li tant batiet, kienet qieg]da t]ares lejna, titkellem mag]na l-]in kollu, u tirre`ta t-talb sa l-a]]ar ]in ta' ]ajjitha".[43]

F'waqt li ma kienx mistenni, f'dak ix-xahar ta' Marzu stess: fl-10 tax-xahar, miet Monsinjur Dun Manwel Debono, id-direttur ta' I-Opra tal-Missjoni Mqaddsa.[44]

 

1908: ls-Seminarista Gwanni Mamo: Daqqa t'id o]ra

ll-mewt ta' Mons. Debono kienet ]asda o]ra g]al De Piro. G]alhekk, g]al xhur o]rajn tul is-sena 1907 ra[a' ma sar xejn li deher minn barra. Kull pro[ett kien qed jitfarrak. Kull tama fis-sa`erdoti djo`esani kienet qed tispi``a fix-xejn. ls-sa`erdot wa]dieni li lil De Piro baqa' jispiralu fidu`ja kien Dun {or[ Bugeja. Imbag]ad, wara li g]addiet aktar minn sena o]ra, fit-8 ta' Awissu, 1908, Dun {u\epp De Piro tafa' ]arstu fuq seminarista li kien qed joqrob lejn I-Ordinazjoni Sa`erdotali tieg]u. Fit-23 ta' Settembru, 1908, De Piro ra[a' Itaqa' mieg]u, u wieg]du li jippre\entah lil Dun {or[ Bugeja biex ikunu jistg]u jitkellmu flimkien.[45] Fil-fatt, dik il-laqg]a saret fil-25 ta' Settembru. Huma t-tlieta Itaqg]u fid-Dar ta' San {u\epp u tkellmu fit-tul. Ma kienx possibbli li f'dik l-ewwel laqg]a jikkonkludu xi affarijiet verament konkreti; imma t-tlieta wieg]du li, skond kif ikunu jistg]u, jibqg]u jg]inu lil xuixin. Dak is-seminarista Gwanni Mamo deher li kellu f'mo]]u li jwaqqaf xi Istitut; De Piro ma qallux biex 'il dik I-idea jitfag]ha fil-[enb. Lil Mamo, De Piro u Bugeja ]ajruh biex iwaqqaf I-lstitut tieg]u fl-Oratorju ta' San Filippu fil-Birgu.[46] Mamo a``etta I-proposta tag]hom; g]alih kien \mien il-vaganzi tas-sajf, qabel ma kellu jibda I-a]]ar sena teolo[ija fis-seminarju djo`esan. Fis-26 ta' Settembru, Mamo mar ikellem lil De Piro u, b'entu\jasmu ta' fer], qallu li I-ar`ipriet tal-Birgu kien laqa' tajjeb ]afna dik il-proposta tieg]u li jifta] Istitut g]at-tag]lim tad-duttrina.[47]

G]alkemm id-djarju ta' De Piro jista' jag]ti x'wie]ed jifhem li I-opra ta' Mamo kienet indipendenti minn tieg]u, ittra ta' I-istess Mamo, li nkitbet mis-seminarju fit-2 ta' Ottubru, 1908, turi li ma kenux qeg]din ja]dmu ]lief fuq I-istess pro[ett. Imma deher ukoll li huma kellhom f'mo]]hom li jie]du f'idejhom aktar minn post wie]ed f'daqqa wa]da. Mamo kien qed jara lilu nnifsu fundatur g]allanqas daqs De Piro f'dik I-opra. Imma l-ewwel kelmiet li waslu f'idejna minn idejn Mamo juruna kemm il-metodi kienu differenti. De Piro kellu ideal f'mo]]u u donnu ma ]asibx ]lief fih, u bilkemm ta ka\ tal-problemi li setg]u jinqalg]ulu dwar il-ftu] tad-djar u I-g]ajxien tal-membri li kellhom jing]aqdu mieg]u. Mamo kellu hu wkoll ideal qaddis; imma dan kien ja]seb immedjatament fuq il-post fejn sata' jlaqqa' t-tfal u fuq I-art li kellha sservih g]all-bini materjali ta' I-opra tieg]u. Sas-sena 1908, De Piro fuq il-post ta' l-ewwel dar ma kien tkellem qatt. Imma f'ittra ta' Mamo lil De Piro li nkitbet fit-2 ta' Ottubru, 1908, insibu dawn il-kelmiet: "Nittama fil-Mulej li l-opra tag]na, li kienet [iet ideata sa minn ]afna \mien ilu minn bnedmin ta' isem g]al g]erfhom u g]al qdusithom, waslilha l-waqt li titqieg]ied fil-prattika. F'dawn il-[ranet ta' l-e\er`izzji mqaddsa, waqt li kont qed nitkellem mal-Majjistru Patri Portelli, jiena g]idtlu xi kelma. Jiena g]idtlu biex jitlob g]alija g]aliex xtaqt naqla' grazzja. Imbag]ad, g]idtlu li kont b'xewqa kbira li naqlag]ha. ll-wisq reverendu patri wera ru]u, biex ng]id hekk, mixtieq ]afna li jkun jaf x'inhi. Hekk kif indirettament g]idtlu xi]a[a, hu minn jeddu qalli li jaf persuna li tag]tina l-art u tibnilna l-knisja. G]alhekk, jiena semmejtlu lilek, u g]idtlu li int g]andek parti f'din l-opra; u dwar dan ng]idlek li hu baqa' kuntent ]afna".[48] Mamo donnu ma kienx g]adu jittama wisq f'San Filippu tal-Birgu; imma dan is-seminarista, li sadanittant kien djaknu, g]afas fuq De Piro biex ma j]allux i\-\mien igerbeb. Hu ssokta jg]idlu hekk lil De Piro: "Nitolbok biex ma t]allix i\-\mien jg]addi ]alli din l-okka\joni ma fintilifx g]aliex, jekk lilna ma jse]]ilniex nakkwistaw San Filippu, nie]du post ie]or. In\id ukoll li, jekk nie]du \-\ew[ postijiet, ikun a]jar" [49]

 

L-Ar`isqof Pietru Pa`e jittamah f'g]ajnuna

Dun {u\epp De Piro ma g]amel xejn bil-g]a[la. Hu kien jaf tajjeb li, g]alkemm il-pro[ett kien ilu ]afna snin f'mo]]u, kien wisq a]jar li ma jitkellimx ma' l-Ar`isqof qabel ma jkollu ri[lejh xi ftit i\jed fuq is-sod. ld-djaknu Dun Gwann Mamo kien ja]sibha mod ie]or. Hu kien mg]a[[el ]afna biex jitkellem ma' l-Ar`isqof Pietru Pa`e. G]alhekk, ming]ajr ma wera x'kien kiteb lil De Piro u Bugeja, Dun Gwann Mamo g]amel supplika lill-Ar`isqof biex dan jag]tih I-approvazjoni tieg]u. Hu mma[ina I-]a[a sempli`i ]afna. Tant hu hekk li lanqas biss ma mar hu nnifsu. Mamo, skond kliemu stess, ma riedx jitlef \mien, u g]alhekk bag]at is-supplika ma' Dun Anton Vella, professur tieg]u fis-seminarju. Hu \ied ukoll ra[unijiet li huma aktar e\atti: b]ala seminarista, hu ma satax imur tant malajr g]and l-Ar`isqof, u kien aktar fa`li li Mons. Pietru Pa`e jiffirma g]al supplika li tkun ippre\entata minn professur li jkun stmat minnu. Dak Mamo tkellem fuq twaqqif ta' Kongregazjoni. Fl-ittra tieg]u lil De Piro, hu semmielu li kien hemm anki \ew[ kjer`i li kienu, wie]ed fil-]ames sena ta' l-iskola sekondarja, u I-ie]or fit-tielet sena filosofija. Dawn kienu disposti li jid]lu fil-Kongregazjoni meta tkun twaqqfet.[50] F'dik I-istess ittra, Mamo qallu li kellu ]afna xi jg]idlu. Fil-fatt, kien tassew me]tie[ li jiltaqg]u.[51] A]na ma nafux x'qalu fl-ewwel laqg]a li saret bejniethom. De Piro ma ni\\el xejn fid-djarju tieg]u dwar dik il-laqg]a. }a[a wa]da biss hi `erta: De Piro lil dak i\-\ag]\ug] feta]lu g]ajnejh biex ma jag]milx I-affarijiet bla ]sieb u bla riflessjoni. G]al ftit ta\-\mien, De Piro g]asses fuqu, u Mamo ma g]amilx affarijiet minn rasu ming]ajr ma ddiskuta ma' De Piro u Bugeja. lmma I-g]aqda u I-ftehim bejniethom ma kellhomx jie]du fit-tul, u dak Mamo, fl-entu\jasmu tieg]u u fl-ispirtu ta' indipendenza li kellu, sofra bla tarf g]aliex qajjem 'il ]afna kontra tieg]u.[52]

Indipendentement minn Mamo, imma fl-istess \mien, De Piro tkellem g]all-ewwel darba ma' I-Ar`isqof Pietru Pa`e fuq I-idea tieg]u. Dan sar fid-29 ta' Settembru, 1908. De Piro umilment staqsa lil Mons. Pietru Pa`e jekk ja``ettax li jberiklu I-pro[ett li kellu. L-isqof ta' Malta wiegeb li hu, mhux biss ibierek I-idea tieg]u, imma wieg]du wkoll li jag]tih I-g]ajnuna. F'dik I-okka\joni, Mons. Pa`e qallu li kienet intbag]titlu ittra li kellha xi rabtiet ma' dak il-pro[ett; g]alhekk, hu wieg]du li jibg]athielu.[53] Billi De Piro kien ing]ata l-ewwel uffi``ju mill-Ar`isqof Pietru Pa`e u tqieg]ed direttur ta' I-lstitut ta' Fra Diegu, I-ittra ntbag]titlu f'dak I-lstitut, u fit-3 ta' Ottubru, 1908, waslet f'idejn Dun {u\epp De Piro.[54]

L-ittra li kienet [iet f'idejn I-Ar`isqof kienet ilha miktuba mit-30 ta' Mejju, 1908. Kienet intbag]tet minn Fr. Henry, Superjur {enerali li kiteb mill-Kulle[[ ta' San {u\epp g]all-Missjonijiet Barranin, li kien qieg]ed f'Mill Hill, Londra. L-ittra, li f'idejna g]andna I-ori[inal tag]ha, ma kenitx indirizzata lill-Isqof ta' Malta, imma tittratta fuq proposta ta' Mons. Pietru Pa`e nnifsu. G]alhekk, g]alkemm indirizzata lil `ertu Fr. Inno`ent, dan g]addieha lill-Ar`isqof. Dan is-Superjur Generali, fuq xewqa ta' l-Isqof ta' Malta stess, ni\\el bil-miktub xi ideat dwar kif fid-djo`esi ta' Malta setg]et issir xi t]ejjija ]alli jintbag]tu missjunarji f'artijiet barranin. L-idea kienet li tfal subien ji[u edukati f'kulle[[ li I-iskop wa]dieni tieg]u jkun li jipprepara missjunarji. Hu qallu wkoll: "Jiena na]seb li l-kulle[[ irid jitwaqqaf mill-Ar`isqof. L-g]a\la tar-Rettur, u ta' min jg]allem fih g]andha tkun f'idejn l-Ar`isqof. Jiena na]seb ukoll li t-twaqqif g]andu jkun minn maltin".[55] Din I-idea laqtet lil Dun {u\epp De Piro b'mod spe`jali g]aliex dak is-Superjur Generali wera wkoll li hu ma kienx jaqbel ma' xi bini ta' kulle[[ kbir. Fil-bidu, il-kobor g]andu jkun fl-ideal u mhux fl-estern. Hu kompla hekk fl-ittra tieg]u: "Dar `kejkna tkun bi\\ejjed biex wie]ed jibda ......Jiena tal-fehma li l-bidu jkun umli u fqir ]afna".[56]

Meta I-Ar`isqof Pietru Pa`e ressaq dik I-ittra quddiem De Piro, kienet ]a[a mill-i\jed naturali li dan jissopponi li hu ried jipproponilu jekk riedx jie]u f'idejh l-esekuzjoni ta' dak il-pro[ett. ll-pro[ett fih innifsu ma kien fill l-ebda idea ta' istitut reli[ju\ bil-voti. {ie propost istitut djo`esan fil-veru sens tal-kelma. Imma Mons. Pietru Pa`e nnifsu, li webbel lil De Piro b'dik I-idea, ma kienx tal-fehma li wasal il-waqt li dak il-pro[ett jitqieg]ed fil-prattika. Dawn kienu I-kummenti ta' De Piro fuq il-ka\: "Ftit [ranet wara l-qari ta' dik i-ittra, jiena pproponejt lil Mons. Pa`e biex nifta] kulle[[ ta' dik l-g]amla. Hu we[ibni li g]alissa ma hux il-waqt g]aliex il-Patrijiet Salesjani re`entement kienu bdew xi]a[a simili".[57] Fil-fatt, is-Salesjani fis-snin 1903 u 1908 kienu da]lu f'Tas-Sliema u bnew id-dar kbira ta' St. Patrick u I-Oratorju Sant Alfons. Imma I-iskop tag]hom ma kienx dak li ppropona Fr. Henry fil-pro[ett missjunarju tieg]u. Madankollu, Dun {u\epp De Piro baxxa rasu quddiem I-Ar`isqof u bl-umilta kollha wrieh li fih dik I-idea ma kenitx intfiet. G]alhekk De Piro kompla jirrakkonta: "Meta jiena lill-Ar`isqof staqsejtu jekk kellix nibqa' ng]o\\ dik i-idea [ewwa qalbi, hu we[ibni li, mhux biss kelli nibqa' ng]o\\ha, imma stajt ukoll infittex qassisin li jkunu jixtiequ joffru ru]]hom biex jing]aqdu mieg]i".[58]

ls-sena 1908 tag]laq billi d-djaknu Mamo mar g]and De Piro u g]arrfu li I-Professur Barbara kien ta' I-istess idea tag]hom. F'Jannar 1909, waqt irtir fSan Kal`idonju fejn De Piro kien flimkien ma' Mamo, dak il-Professur Barbara kkonfermalhom li kien ta' I-istess fehma tag]hom. Imma, ftit [ranet wara, fis-26 ta' Jannar, 1909, dak Barbara deher li biddel il-]sieb. Billi di[a' kien qed jittama ]afna f'Barbara, De Piro mar biex jg]arrfu li kienu sejrin jibdew billi jg]ixu biss ]ajja komunitarja. Barbara wie[bu li kien jaqbel ma' dik I-idea tieg]u; imma, billi kellu 'l ommu ]ajja, hu ma satax jitlaqha. Hu wieg]ed biss li jg]in kulfejn je]tie[.[59] Dun {u\epp De Piro kien di[a' qieg]ed isofri g]all-opra tieg]u li kienet g]adha ma tweldiltx; g]alhekk, ma kienx sejjer jitfarrak bi twe[iba b]al din li minnha nnifisha kienet ta' skora[[iment.

 

1909: Abbozz ta' So`jeta'

Fid-29 ta' Lulju, 1909, lil Dun {u\epp De Piro [ieh l-ewwel veru xaqq ta' dawl. Kien wasal il-mument li De Piro, Bugeja, u Mamo jag]mlu flimkien xi]a[a aktar konkreta. Huma Itaqg]u San Pawl il-Bahar biex jie]du l-ewwel de`i\jonijiet. Huma kkonkludew li ma kienx il-waqt li joqog]du jg]idu lill-Ar`isqof x'kienu qed jag]mlu. Kellhom jinfurmawh aktar tard. lt-tlieta qablu li kellhom sempli`ement jikru dar biex fiha jibdew jg]allmu I-kateki\mu.[60]

Fis-skiet, Dun {u\epp De Piro kien qieg]ed i]ejji t-triq g]all-approvazjoni futura. G]alhekk, fl-1 ta' Awissu, 1909, meta kien g]adu ma waqqafx is-So`jeta', u g]alhekk naturalment ma kellu l-ebda membru, hu fassal g]amla ta' weg]da li ssir minn dawk li 'l quddiem kellhom jing]aqdu mieg]u. It-test tal-weg]da kien dan:

"Fl-isem tal-Missier, ta' l-lben, u ta' l-lspirtu s-Santu. Amen. Inwieg]du quddiem Alla, l-imbierka Vergni Marija mtellg]a s-sema, u San Pawl Appostlu, li ning]aqdu mas-So`jeta' `kejkna ta' San Pawl, malli din ikollha l-awtorizzazjoni tas-Santa Sede.

Skop tas-So`jeta' hu dak li tifforma missjunarji u tibg]athom kulfejn ikun hemm b\onn.

Is-So`jeta' tqis b]ala tag]ha l-ktieb ta' l-'Ezer`izzji Spiritwali' ta' Sant Injazju, u minnu ti[bor ir-regoli u l-kostituzjoniiiet tag]ha''.[61]

 

La Fontaine: Vi\itatur Providenzjali

Meta Dun {u\epp De Piro kiteb dik il-weg]da, hu kien qisu tafa' b]al zerrieg]a li xtaqha tinbet, tikber, u tag]ti I-frott. Wara tant u tant provi, Alla deher qed jurih bi`-`ar li kien japprova I-pro[ett tieg]u. U I-id ta' Alla qatt ma n]asset mieg]u tant fil-qrib daqs meta laqqag]tu mal-Vi\itatur Appostoliku Mons. Pietru La Fontaine. Ma kienx g]alxejn li Dun {u\epp De Piro rah tant differenti mill-o]rajn. Persuni o]rajn kienu qatg]ulu qalbu jew ma wrewhx ]lief diffikultajiet. Imma La Fontaine tah kull g]ajnuna possibbli, u baqa' jag]tihielu tul ]ajtu kollha: anki meta, aktar tard, g]all-merti kbar tieg]u, hu, minn lsqof ta' Cassano, kellu jintag]\el Segretarju tal-Kongregazjoni tar-Riti u sa]ansitra Kardinal u Patrijarka tad-djo`esi tant importanti ta' Venezja.[62]

Kien it-Tlieta, 2 ta' Novembru, nhar I-G]id ta' l-lmwiet. Mons. Pietru La Fontaine, b]ala Vi\itatur Appostoliku, mar i\ur I-lstitut Fra Diegu, fejn Dun {u\epp De Piro kien Direttur. Dun {u\epp kien qed jistennieh biex jilqg]u kif jixraqlu. Kif kiteb De Piro stess, id-diskors tieg]u mal-Vi\itatur waqa' fuq il-]idma missjunarja f'artijiet barranin. Kif kien g]amel ma' persuni li kellu fidu`ja fihom, De Piro lil La Fontaine kkomunikalu I-ideat tieg]u. ll-Vi\itatur wrieh li kien jaqbel ma' dak il-pro[ett, u g]amillu l-qalb biex jippre\enta talba lill-Papa. Dak in-nhar stess, Dun {u\epp De Piro mar g]and Dun {or[ Bugeja, u fissirlu x'qallu l-Vi\itatur. Huma ftiehmu li jag]mlu s-supplika tag]hom; u b'hekk l-ewwel pass ikun sar tassew.[63]

 

Supplika lil Piju X

Mid-djarju nafu li De Piro, fit-3 ta' Novembru, 1909, kiteb supplika lill-Papa Piju X. Kitibha hu wa]du. Bniedem b]al De Piro, li tant kien ordnat f'kulma g]amel, ma satax ma j\ommx kopja ta' supplika ta' din I-g]amla. ls-supplika kienet din:

"Missier Qaddis,

A]na, hawn ta]t iffirmati, bl-umilta kollha ninxte]tu f'ri[lejk, u nitolbuk il-permess li nibdew it-twaqqif ta' So`jeta' Reli[ju\a, li jkollha b]ala g]an il-formazjoni ta' missjunarji Ii, b'mod partikulari u qabel kollox, imorra f'kolonji ta' Maltin emigrati f'artijiet o]rajn".[64]

De Piro ffirmaha u, dak in-nhar stess, fit-3 ta' Novembu 1909, hu g]addieha ffirmata lil Dun {or[ Bugeja biex hu wkoll iqieg]ed il-firma tieg]u. Wara jumejn. Dun {u\epp g]adda biex jie]u dik is-supplika ffirmata ming]and Dun {or[, u fit-8 ta' Novembru, [iet iffirmata wkoll minn Dun Gwann Mamo, li f'dak i\-\mien kien g]adu djaknu.[65] Fil-11 ta' Novembru, De Piro ]a s-supplika ffirmata g]and il-Vi\itatur La Fontaine, dan, li kien jaf tajjeb kemm is-Santa Sede tapprezza supplika li ti[i approvata mill-isqof Djo`esan, qallu biex jitlob ukoll ir-rakkomandazjoni ta' I-Ar`isqof Pietru Pa`e. Fit-12 ta' Novembru, 1909, De Piro kellem lill-Ar`isqof fuq dik is-supplika, meta Itaqa' mieg]u fis-sagristija tal-knisja tal-[e\witi fil-belt Valletta, u wieg]du li I-g]ada kellu je]odhielu.[66]

Fil-fatt, I-Ar`isqof kiteb fil-[enb ta' I-istess supplika I-kelmiet: "Commendo pro gratia": li jfissru: "Nag]ti r-rakkomandazjoni tieg]i biex jing]ata dak li qed jintalab". Dak in-nhar kien it-Tnejn, 15 ta' Novembru, 1909.[67]

Li kieku De Piro kien jaf kemm kienu sejrin jin]olqu diffikultajiet min]abba I-formulazjoni ta' dik is-supplika, hu \gur li kien iqieg]ed kelmiet o]rajn. ll-fatt li hu fis-supplika kiteb li l-ewwel skop kellu jkun g]all-maltin innifishom li kienu qed ig]ixu 'l barra rninn art twelidhom [ieb mieg]u ]afna dubji dwar kemm dik is-So`jeta' kienet sejra tkun tassew missjunarja. De Piro, 'il quddiem, kellu jfisser sewwa x'ried jg]id b'dawk il-kelmiet. Imma, g]all-ewwel, dik il-problema ma n]assitx.

Kien il-Vi\itatur La Fontaine nnifsu li ]a mieg]u s-supplika ta' De Piro, Bugeja, u Mamo. G]addew fuq xahrejn minn mindu kienet inkitbet, u bdiet is-sena 1910. G]alhekk, xi twe[iba kienet mistennija bil-]erqa.

 

Jannar 1910: Barka ta' Piju X

Di[a' deher bi\\ejjed li l-veru ideatur ta' I-opra kien dejjem De Piro, anki jekk fl-ewwel dokumenti uffi`jali jid]lu o]rajn mieg]u. La Fontaine ma' ]add ma \amm relazjoni ]lief mieg]u. Twe[iba tant mixtieqa nkitbet minn La Fontaine, mill-belt `kejkna ta' Cassano Jonio, fis-27 ta' Jannar, 1910. L-ittra fiha I-barka tal-Papa u parir ta' La Fontaine nnifsu. ll-parir juri li anki La Fontaine kien fehem li l-ewwel skop kellu jkun g]all-emigranti maltin. L-ittra ta' La Fontaine kienet din:-

"G]a\i\ Dun Gu\epp tieg]i,

Jiena g]arraft 'il-Papa bil-pro[ett tieg]ek u lilu ressaqtlu s-supplika. Hu fera] bl-idea tiegfiek, u lili onorani billi ]alla f'idejja biex ng]arrfek li hu jog][bu jfarra[ lilek u lil s]abek bil-barka appostolika.

Lili jidhirli li l-opra tista' titfassal fuq dik ta' Monsinjur Coccolo li twaqqfet g]all-emigranti taljani. Tkun ]a[a tajba li inti tiftihem mal-[e\wita Patri Vella g]aliex dan, billi g]adda ]afna \mien qalb il-maltin fil-Gre`ja, jista' jag]tik pariri tajbin ]afna.

Itlob lill-Mulej g]alija u \ommni......

Qaddej marbut tassew mieg]ek

+ Pietru, lsqof ta' Cassano

Vigarju Appostolika"[68]

Alla, g]al darb'o]ra, lil Dun {u\epp De Piro [arrbu bil-mard. Kien ta' fara[ kbir g]alih li r`ieva dik I-ittra ta' l-lsqof La Fontaine. Imma I-ittra sabitu fis-sodda bid-deni g]aliex kellu fuqu attakk ta' tefojde. Hu ma fieqx malajr g]aliex ]assu dg]ajjef anki wara li qam mis-sodda. G]alhekk, fix-xahar ta' Frar, 1910, Dun {u\epp ra[a' Itaqa' ma' Bugeja u Mamo ]alli jag]mlu I-a]]ar t]ejjijiet g]all-bidu ta' I-opra tag]hom. De Piro wie[eb lil La Fontaine fil-21 ta' Frar, 1910 u g]arrfu b'kollox. Fost l-o]rajn, hu qallu hekk: "Nittamaw li ma ndumux ma nibdew l-opra biex b'hekk lilna tkun tist]oqqilna l-barka ]anina tal-Papa. A]na, min]abba dik il-barka, di[a' n]ossuna mg]obbijin bir-responsabbilta kollha".[69] De Piro kiteb din I-ittra mid-dar tieg]u fl-lmdina, li kienet f'numru 3, Strada Bastione. Din I-ittra u o]rajn li kellhom jinkitbu aktar 'il quddiem kellhom juru dejjem i\jed kemm kienet kbira t-tama ta' De Piro fl-g]ajnuna ta' La Fontaine.

 

ld-Dar `kejkna ta' San Pawl fl-lmdina

Bejn Frar u Gunju 1910, ma hemm l-ebda korrispondenza importanti; imma x-xog]ol ma qatax. F'dak i\-\mien, bdiet il-]idma ta' De Piro, Bugeja, u Mamo biex tinstab l-ewwel dar; sadanittant, dak Mamo kien ordna sa`erdot. Instabet dar fqira f'n, 5 fi Triq San Rokku, u fil-qrib ]afna ta' fejn kien joqg]od I-istess De Piro. Dik kienet bi``a `kejkna mid-dar fejn illum jinsabu s-sorijiet dorotej. Mons. De Piro kera dik l-ewwel dar ming]and Mons. Alfredo Mifsud.[70]

Fis-6 ta' Gunju, 1910, Dun {u\epp De Piro, flimkien mat-tnejn l-o]rajn ippre\enta talba lill-Ar`isqof Pietru Pa`e biex jag]tih il-permess li jifta] dar fl-Imdina. ll-kontenut jixba] lil dak tas-supplika li kienet saret lill-Papa. |diedu biss \ew[ affarijiet: a) ix-xewqa li tinfeta] id-dar biex il-membri tas-So`jeta' jkunu jistg]u j\ommuha b]ala r-residenza tag]hom; b) I-isem tag]ha jkun: "Dar `kejkna ta' San Pawl". L-isqof ta' Malta, dak in-nhar stess, tah I-approvazjoni tieg]u, imma talab li jippre\entawlu I-istatuti li fuqhom dik id-dar kienet sejra titmexxa.[71]

Kien il-}add, 12 ta' {unju, 1910, meta I-Ar`isqof Pietru Pa`e mar hu nnifsu biex bierek dik id-dar `kejkna, u ddikjaraha miftu]a.[72] Fil-kelmtejn li Dun {u\epp De Piro g]amel b]ala mer]ba lill-Ar`isqof, fost I-o]rajn, hu qal dawn il-kelmiet: "A]na, illum, in]ossu fara[ kbir, u fl-istess ]in kwa\i nist]u nersqu lejk, E``ellenza Reverendissma, biex nitolbuk tberkilna din id-dar, u tiddikjaraha miftu]a. Din id-Dar `kejkna ta' San Pawl sejra sservi biex fiha jg]ammru dawk li jkunu membri ta' So`jeta' Reli[ju\a li g]andha b]ala g]an li tifforma l-missjunarji, li b'mod partikulari u qabel xejn imorru fil-kolonji tal-maltin emigrati. F'din l-okka\joni ta' fer], nag]tu t-tislima tag]na lil tant erwie] im]e[[a, membri tal-kleru malti. Fost dawn, nixtiequ nsemmu b'mod partikulari 'I Monsinjur Dun Fran[isk Bonni`i u 'I Monsinjur Dun Manwel Debono li, qabilna, g]o\\ew fihom l-idea ta' So`jeta' b]al din. G]alhekk, huma ma humiex sejrin jonqsu li jg]inuna mis-sema...... A]na n]ossu ru]na misthija waqt li qed nippre\entawlek bidu tant fqajjar u umli. Imma t-tifkira tal-grotta ta' Betlem, waqt li titfa' fina ftit kura[[, ma tonqosx milli tfarra[ anki 'l-E``ellenza Tieg]ek".[73]

De Piro u t-tnejn I-o]rajn, wara li d-dar tbierket mill-Ar`isqof, baqg]u jit]abtu biex 'il dik id-dar jag]mluha post xieraq li jkun jista' ji[bor fih 'il dawk li Alla jsej]ilhom biex jg]ixu g]alih. F'dawk il-jiem ta' fara[ u ta' tama, De Piro ma nesiex lil La Fontaine, il-benefattur u protettur tieg]u. Fis-27 ta' {unju, 1910, lilu kitiblu biex l-ewwelnett jifra]lu. Hu kien spi``a mid-djo`esi `kejkna ta' Cassano Jonio, u ntag]\el Segretarju tas-Sagra Kongregazjoni tar-Riti. Dik l-g]a\la kienet wa]da li ferr]et 'il De Piro g]aliex, minn Ruma, La Fontaine sata' jg]inu ]afna i\jed. Minn din I-ittra, g]andna wkoll l-ewwel tag]rif dwar il-]idma li kienet qieg]da ssir biex dik id-dar `kejkna ti[i mg]ammra bil-b\onnijiet essenzjali. Fost I-o]rajn, De Piro qallu: "ld-Dar di[a' g]addiet ]afna 'l-grotta ta' Betlem, li hi l-mudell tag]na".[74] Hu kitiblu wkoll dan: "Nhar l-Erbg]a li [ejjin (29 ta' {unju): lejliet il-festa tal-Missier tag]na (San Pawl) u jum il-festa tal-qaddis ta' l-E``ellenza Tieg]ek, kif ukoll ta' Mons. Pa`e, id-dar `kejkna tibda billi tilqa' student u katekista".[75]

Meta, \mien twil wara. Dun Gwann Vella kellu jikkummenta fuq id-d]ul tieg]u fis-So`jeta', hu qal li ma kienet saret l-ebda `erimonja spe`jali. Hu minnu li ma kenux saru xi festi kbar. Imma, jekk ma saritx `erimonja fid-d]ul ta' l-ewwel \ew[ \g]a\ag], id-dar kienet tbierket permezz ta' `erimonja liturgika mill-Ar`isqof Pietru Pa`e nnifsu. Vella tkellem fuq din id-dar `kejkna fuq in-na]a leminija tal-knisja katidrali ta' Malta. Malli, mit-30 ta' {unju 'l quddiem, De Piro kellu dawk i\-\ew[ \g]a\ag] fl-lmdina, ]ajtu bdiet tie]u xejra o]ra. Hu ]alla d-dar kbira ta' ommu, fejn ma kien jonqsu xejn, u beda jippreferixxi li jg]ix f'dik id-dar `kejkna, li kienet nieqsa minn tant b\onnijiet. Kif ma' I-Awtoritajiet hu tkellem fuq il-faqar tad-dar, hekk bi-istess mod tkellem ma' dawk i\-\g]a\ag]. Bi kliemu, De Piro ried jurihom b'mod `ar li I-faqar ma kellux ikun biss b]ala ideal ta' `ahda; huma kellhom i]ossuh ukoll. lt-tnejn kienu [ew minn familji foqra. G]alhekk, mag]hom kien me]tie[ wisq aktar li hu jis]aq fuq il-faqar b]ala virtu. Meta da]]alhom g]all-ewwel darba fil-k`ina, De Piro qalilhom: "Bi tmintax irbieg]i (12`5 ta' \mienna) armajna k`ina". Fi kliem ie]or, ma kien hemm l-ebda lussu. Meta hu nnifsu mar jg]ix fdik il-]ajja ta' faqar, i\-\g]a\ag] tal-bidu ma setg]ux ma jarawx fil-Fundatur mudell g]al ]ajjithom.[76]

L-ewwel \ew[ vokazjonijiet li De Piro jsemmi fl-ittra tieg]u kienu \-\g]a\ag] Gwanni Vella (li kellu jibda t-triq g]as-sa`erdozju) u {u\eppi Caruana. Fil-fatt, jidher li kien hemm xi tibdil fl-a]]ar mument min-na]a ta' De Piro. Dawk i\-\ew[ \g]a\ag] kellhom ji[u av\ati biex ma jid]lux fid-29 ta' {unju, imma fit-30. Aktarx li I-avvi\ lil {u\eppi Caruana ma ng]atalux, u dan xorta wa]da mar ]abbat bieb id-dar u [ie milqug] fid-29 ta' {unju. Madankollu, Dun {u\epp De Piro, meta hu nnifsu aktar tard kellu jag]ti tag]rif qasir ta' storja dwar il-bidu ta' l-ewwel dar tieg]u, hu kiteb dejjem li dawk i\-\ew[ \g]a\ag] [ew milqug]in fis-So`jeta' fit-30 ta' Gunju, 1910. Din il-[urnata kienet g]alih wa]da g]a\i\a ]afna g]aliex fiha l-Knisja Universali kienet tfakkar il-martirju ta' I-Appostlu Missierna San Pawl: patrun mag]\ul g]al dik id-dar `kejkna u g]as-So`jeta' li kienet qieg]da titwieled.[77]

 

Kalvarju m]abbar

Fit-30 ta' Gunju, 1910, is-So`jeta' `kejkna ta' San Pawl kienet twieldet. Kien bidu umli u fqajjar, imma b'ideali li kellhom l-eg]ruq tag]hom jin\lu fil-fond. Dun {u\epp De Piro, li sa dak i\-\mien kien g]adu qassis sempli`i, qatt ma tqarraq; hu qatt ma stenna xi glorja kbira. Is-So`jeta' kienet batiet ]afna biex twieldet, u kien konvint li t-tbatija qatt ma kienet sejra tonqsu. Hu, fuq kollox, kien jaf li kien sejjer jimxi 'l quddiem b'passi tqal.

Wara li kienu ]admu mieg]u biex taw bidu g]all-opra, Dun {or[ Bugeja u Dun Gwann Mamo nqatg]u minnu u ]allewh ja]dem g]al rasu. Lil Dun {or[ ner[g]u narawh iddedikat biex jg]ix qalb I-iltiema fid-Dar ta' San {u\epp il-}amrun, u lil Dun Gwann nilm]uh jit]abat biex jibni d-Dar San Alwi[i fil-Parro``a ta' }al Tarxien, qalb problemi, ta]bit, u nkwiet. G]alkemm \amm I-istat ta' dawk li huma umli, De Piro, aktar tard, kellu jistqarr li ma kienx jimma[ina li d-diffikultajiet kellhom ikunu daqshekk kbar. Ma kienx jistenna li kienet sejra tkun ]a[a tant diffi`li biex ixettel vokazjoni, ikabbarha, iwassalha g]all-g]an tag]ha, u jg]ajjixha bit-tama li tippersevera sa l-a]]ar.[78]

Aktar ma kellu jg]addi z-\mien. Dun {u\epp De Piro aktar kellu jara kemm kienu profeti`i I-kelmiet li l-lsqof Pietru La Fontaine kien kitiblu proprju fit-30 ta' Gunju, 1910: dak in-nhar li bdiet il-vera ]ajja tas-So`jeta'. La Fontaine kitiblu hekk: "L-a]bar tal-bidu ta' l-opra missjunarja u tal-barka ta' Mons. Ar`isqof lili mlietni b'fer] tassew. Alla jkun imbierek wisq i\jed g]ax int xebba]t il-bidu ta' l-opra mad-dehra tieg]u fid-dinja. Betlem hi dejjem mimlija bis-se]er. B'din l-umilta' qaddisa, ma hux possibbli li d-Dar `kejkna ta' San Pawl ma tikbirx. Nafuha tajjeb. Jista' jkun hemm il-]arba fl-E[ittu. Min jaf? Forsi jkun hemm anki l-Kalvarju. Imma, f'dawk i`-`irkustanzi, jidher i\jed li l-opra tkun ta' Alla, u frott ta' fejda ma jistax ikun nieqes. lbqa' miexi b']arstek 'il quddiem. Dun Gu\epp tieg]i. lmxi b'attenzjoni u bil-g]aqal, imma dejjem 'il quddiem. Dik l-okka\joni li fiha qsamna l-ideat tag]na dwar dak il-pro[ett kienet kollha kemm hi providenzjali".[79]

Il-bidu kien tassew fis-skiet. Kellhom jg]addu ]afna snin biex is-So`jeta' `kejkna ta' San Pawl tibda ssir mag]rufa. Isimha dam ]afna ma beda jidher ma' dak ta' I-istituti reli[ju\i I-o]rajn li kellna fil-g\ira tag]na. lt-tag]rif [enerali li kien jo]ro[ ta' kull sena, waqt li kien i[ib I-indirizzi tad-djar reli[ju\i ta' Malta, ma kienx i[ib dak tad-dar `kejkna ta' San Pawl fl-lmdina. Dan I-indirizz ma deherx la meta kienet fi triq San Rokku, u lanqas meta g]addiet g]al triq San Pawl u triq Celsi.[80] Is-So`jeta' twieldet fis-skiet, fil-faqar, u fit-tbatija.


 

[1] lt-taghrif dwar iz-zmien tal-Qrendi hu migbur minn xi intervisi mag]mulin lil persuni differenti li huma nnifishom jew nieshom kienu jafu lil Dun {u\epp De Piro f'dawk l-ewwel snin tas-sa`erdozju tieg]u. L-intervisti saru minn membri tas-Socjeta Missjunarja ta' S. Pawl. ll-fratell imsemmi hu Fra Konsolat Bugeja

Ara A.M.S.S.P., Intervisti dwar Mons. De Piro, Davos-Qrendi-Gudja, f.l02.

[2] A.A.F., Catalogus Confessorum, n.630.

[3] Fl-istess Katalgu (li hu bla numerazjoni) jidher isem De Piro fl-ewwel post, u tni\\el li kellu l-qrar ta' I-ir[iel u tan-nisa. Dwar dawn il-[rajjiet, ara wkoll': A.M.S.S.P., Intervisti dwar Mons. De Piro, Davos-Qrendi-Gudja, f.l02.

[4] lbid., Kif rawh in-nies, f.131.

[5] Ibid., Davos-Qrendi-Gudja, f.102.

[6] Ibid., Mons. G.B. Ghigo, f.15.

[7] Ibid., Davos-Qrendi-Gudja, f.102.

[8] Ibid., Fatti o]ra, f.132. Dwar dan i\-\mien, g]andna wkoll ix-xhieda orali ta' Louis Galea (mill-Qrendi) li n[abret fit-2/2/1979, u ta' Mons. G.B. Ghigo: Ibid., f.15.

[9] L.C., Djarju ta' Dun G. De Piro, f.5v.

[10] Ibid.

[11] Ibid., ff.5v-6i.

[12] Ibid., f.6r-v.

[13] Ibid., f.6v.

[14] Ibid.

[15] Ibid., f.7r.

[16] Ibid., f.7r-v.

[17] lhid f.7v.

[18] Ibid.

[19] Ibid., f.8r.

[20] Ibid.

[21] Meta l-ewwel "Dar ~kejkna ta' San Pawl" [iet inawgurata, Dun {u\epp De Piro, f'kelmtejn ta' tislima lill-Ar`isqof Pietru Pace, qal ukoll dawn il-kelmiet: "Vada in questa lieta circostanza il nostro saluto a tante anime di zelanti membri del clero maltese, tra i quali ci permettiamo di nominare Monsignor Francesco Bonnici e Monsignor Emmanuele Debono, i quali prima di Noi coltivarono l'idea di una simile Societa": L.C.,M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur, f.22r.

[22] L.C., Djarju De Piro, f.9r.

[23] Ibid., f.9r-v.

[24] Ibid., f.9v.

[25] Ibid.

[26] Ibid., f.9r.

[27] Ibid., f.9v.

[28] Ibid., f.10r.

[29] Matt., 8,19.

[30] Matt., 8,20.

[31] "Ho scritto infatti al Vescovo dandogli le mie ragioni per non andare all'Accademia, dichiarandomi peraltro pronto ad ubbidirlo egli pero' mi rispose dicendomi che non intendeva forzare la mia volonta": A.M.S.S.P., Djarju De Piro, f.4v.

[32] Ibid., f.9r.

[33] Ibid., f.10v.

[34] Ibid., ff.10v-11r.

[35] Ibid., f.11r-v.

[36] Ibid., f.11v.

[37] Ibid., f.12r-v.

[38] Ibid. f.12r.

[39] Ibid., f.12v.

[40] Ibid., f.13r.

[41] Ibid., f.11v.

[42] Ibid.. f.13v.

[43] L.C., Familja De Piro, ff.16r-17r. Marija kienet i\\ewget mat-tabib Alfred Stilon: hi mietet fl-eta ta' 35 sena.

[44] A.M.S.S.P., Djarju ta' Dun {u\epp De Piro. f.13v.

[45] Ibid.

[46] Ibid.

[47] Ibid., f.14r.

[48] L.C.,M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur, f.1Or-v.

[49] Ibid., f.1Ov.

[50] Ibid., f.11r.

[51] Ibid., f.11r-v.

[52] G]al ftit tag]rif fuq Dun {wann Mamo, I-opra tieg]u, u d-diffikultajiet li Itaqa' mag]hom, ara "Dun {wann Mamo u I-Museum ta' Ra]al {did" f'Alex. Bonnici, Dun {or[ Preca: }ajja-Xiehda-Dokumenti, vol.1, 1980, pp.299-306.

[53] A.M.S.S.P., Djarju ta' Dun {. De Piro, f.14r.

[54] Fid-djarju tieg]u, Dun {u\epp De Piro kkopja I-ittra kelma b'kelma. Aktarx li hu mma[ina li I-Ar`isqof kien sejjer jitlobhielu lura. Imma, fil-fatt, din I-ittra baqg]et g]andu, u g]adha tinsab mi[bura mal-materjal li g]amilna u\u minnu. G]at-tag]rif, ara: L.C., Djarju De Piro, f.14v; g]all-ittra kkupjata: Ibid., ff.14v-17v. G]all-ori[inal ta' I-ittra mibg]uta, ara L.C., M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur, Superior General Fr. Henry-

Fr. Innocent, 30/5/1908 ff.7r-9r.

[55] L.C., M.S.S.P., fi \mien il-Fundatur, f.8r.

[56] Ibid., ff.8r-9r.

[57] L.C., Djarju De Piro. f.l8r.

[58] Ibid.

[59] Ibid., f.18r-v.

[60] Ibid., f.19r.

[61] L.C., M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur, f.14r.

[62] "Ad Multos Annos" f'San Paul: Almanacc ta' l-lstitut tal Missioni, 1932, pp.22-23.

[63] A.M.S.S.P., Djarju De Piro, f.19r; Intervisti dwar Mons. De Piro, Dun {u\epp Spiteri M.S.S.P., f.8

[64] F'dan il-kaz, hu tajjeb li nippubblikaw is-supplika fl-ilsien ori[inali tag]ha:

Beatissimo Padre,

Noi sottoscritti, umilmente prostrati ai piedi di Vostra Santita', domandiamo il permesso di iniziare l'istituzione di una Societa' Religiosa, allo scopo di formare dei Missionari particolarmente ed in primo luogo per le colonie maltesi all'estero.

Sac. Giuseppe De Piro

D. Giorgio Bugeja

Diac. Mamo Giovanni

: L.C., M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur. f.12r

[65] L.C., Djarju De Piro, f.19v.

[66] Ibid, Dan it-tag]rif jag]laq id-djarju ta' Dun {u\epp De Piro.

[67] L.C., M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur, f.13r.

[68] Billi dan hu test importanti, nippubblikaw silta minnu li hi ta' I-akbar importanza:

"II Santo Padre, a cui esposi la dimanda, informato da me in proposito, si rallegro' del santo divisamento, e mi affido' l'onorevole incarico di dirle che Egli conforta Lei e i compagni con la benedizione apostolica": Ibid., La Fontaine-De Piro, 27/1/1910. f.15r.

[69] Ibid., De Piro-La Fontaine, 21/2/1910, f.16r.

[70] L.C.. lntervisti dwar Mons. De Piro, Dun {wann Vella, f.84r

[71] L.C., M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur. De Piro, Bugeja, Mamo - Arc. Pietru Pace, 6/6/1910, f.18r-v, G]andna f'idejna kopja tas-supplika awtentikata mill-Kurja Ar`iveskovili ta' Malta, bil-kelrniet: "Concordat cum originali", u ffirmata mill-kan`illier Dun Alwig Camilleri, bid-data tal-10 ta' {unju. 1910: Ibid., f.l8v.

[72] Id-data tat-12 ta' {unju, 1910, hi mag]rufa minn fomm Dun {. De Piro nnifsu g]aliex isemmiha meta kiteb lil La Fontaine: lbid., De Piro La Fontaine, 27/6/1910, f.24r.

[73] Dawn il-kelmiet ta' mer]ba, g]alkemm inkitbu u ntqalu minn Dun {u\epp De Piro, i[ibu wkoll il-firem ta' Dun {or[ Bugeja u Dun {wann Mamo: Ibid., 12/6/1910, f.22r.

[74] Ibid., De Piro-La Fontaine, 27/6/1910, f.24r

[75] Ibid.

[76] L.C.. Intervisti dwar Mons. De Piro. Dun {. Vella, f.84r.

[77] L.C., M.S.S.P. fi \mien il-Fundatur, Breve notizia intorno "La Piccola Compagnia di S, Paolo", { De Piro-Kard. Filippo Giustini, 22/8/1916, f.59v.

[78] Ibid., De Piro-isqof Anglu Portelli, 10/3/1919, ff.118v-119r.

[79] Ibid., La Fontaine-De Piro, 30/6/1910, f.26r.

[80] J. Muscat, General Guide to Malta and Gozo, 1920: fejn f'p.l52, hemm lista ta' I-istituti reli[ju\i ta' Malta; imma fosthom ma hemmx is-So`jeta' ta' San Pawl. Din g]adha ma tidhirx lanqas meta, aktar tard, kellha I-approvazjoni djocesana: o.c., 1925, pp. 186-187.