Volum 1

Kapitlu 2

IL-VOKAZJONI LI JSIR SA~ERDOT

 

Alessandro De Piro: Ma jarax vokazjoni

Meta kien g]adu tfajjel ta' erbatax-il sena, {u\eppi De Piro beda jin[ibed g]all-]ajja ta' qassis.[1] Hu kien g]adu `kejken u g]alhekk ma satax ikun matur. Lanqas sa]]tu ma kienet qed tg]inu wisq. F'dak i\-\mien, hu kien fir-raba' sena tal-li`eo, u ma kellux idum ma jibda jaqdi dmiru lejn art twelidu b]ala suldat. L-istudji ta' I-Universita' kienu jie]du g]al triq o]ra. {u\eppi, li g]a`-`okon tieg]u bilkemm nistg]u nsej]ulu \ag]\ug], kien jinsab f'taqbida mieg]u nnifsu. Hu kien qed jit]ajjar isir avukat ]alli jintafa' b'kuxjenza biex jg]in 'l ulied il-poplu. Imma x-xewqa ta' tfulitu lejn is-sa`erdozju ma ntfietx lanqas fil-fjur ta' \g]o\itu. ll-vokazjoni baqg]et soda anki meta l-ambjent ta' madwaru sata' j]ajru g]al triq o]ra.

Kien hemm b\onn li hu jifta] qalbu, l-ewwelnett, ma' Alessandro, missieru. Hu g]amel kura[[, u stqarr ma' missieru li ried isir qassis. Missieru ma emminx li ibnu {u\eppi kellu dik il-vokazjoni. Dak i\-\mien, {u\eppi kien il-fessud ta' missieru u ommu. G]alkemm \ag]\ug] serju, hu kien jaf li ibnu kien i]obb il-kumpanija u ma kienx mag]luq fih innifsu. Hu kien i]obb jag]milha ma' [uvintur u xebbiet ta' l-eta tieg]u. {u\eppi kien iqanqal g]al warajh bosta tfajliet. Minbarra l-g]ana u n-nobbilta' tal-familja, hu kien ta' fattizzi ]elwin u ta' natural li ji[bdek. L-ewwel darba li tkellem ma' missieru, Alessandro kien pront qallu: "Le", u pprova j]assarlu. Biex jippruvah, Alessandro ]ajjar III ibnu jag]mel vja[[ sa Firenze biex iqatta' ftit ta\-\mien fil-kumpanija ta' ]bieb li I-familja De Piro minn dejjem kellha f'dik il-belt. {u\eppi obda, u g]amel dak il-vja[[. Imma, meta ra[a' [ie lura lejn Malta, i\-\ag]\ug] tenna lil missieru I-istess kelmiet li kien qallu qabel: "Nixtieq insir qassis". Madankollu. missieru kien g]adu bid-dubji tieg]u. Fil-fond ta' qalbu, Alessandro ma kienx konvint li ibnu {u\eppi kellu dik il-vokazjoni. Imma \-\ag]\ug] ma biddilx il-]sieb tieg]u. Hu kien qieg]ed jistenna I-waqt li jintreb]u I-ostakli, u jintafa' tassew fuq I-ideal ta' ]ajtu.[2] Imma ma damx ma [ara dak li ma kienx mistenni.

 

1898: il-Mewt tas-Sur Sander

Fil-bidu tas-sena 1898, Alessandro u Ursola g]amlu vja[[ lejn l-ltalja flimkien. Alessandro kien ta' natural dg]ajjef ]afna; I-ikel ma tantx kien jg]addilu malajr mill-istonku. Imma Ursola kienet b'sa]]itha ]afna i\jed minnu. Meta kienu fil-belt ta' Firenze, Alessandro beda ma j]ossux f'sikktu. Minn hemm, huma g]addew g]al Ruma, u marru fil-lukanda Minerva. FI-10 ta' Jannar, 1898, waqt li kienu fil-lukanda, lil Alessandro tah ]ass ]a\in, u miet malajr. Hu kien g]adu ta' 49 sena. Ursola sej]et tabib biex ji``ertifika I-mewt tieg]u. Instab li kien miet bi-ispanjola. Imma t-tabib lil Ursola qalilha: "Alla]ares ikollna ng]idu li miet b'din il-marda li tittie]ed g]aliex kul]add ja]rab minn hawn". G]alhekk, fi`-`ertifikat tal-mewt, hu ni\\el li Alessandro miet bil-kliewi.[3]

Xi \mien wara, {u\eppi De Piro g]amel ftit riflessjonijiet fuq il-mewt ta' missieru. Dawn kienu kelmiet li hu kitibhom lil ommu u ]utu: "Skond kif ni[[udikaw a]na, is-sena li g]addiet kienet g]alina wa]da ta' xorti ]a\ina. Ng]id li skond kif narawha a]na g]aliex Alla ma jag]mel xejn li ma jkunx perfett, u l-eg]mejjel ma jistg]ux ma jkunux tajbin ]afna. F'dik l-okka\joni, kellna fara[ tant kbir b'mod li ng]id, bla bi\a' li ni\balja, li l-konsolazjoni li [arrabna kienet akbar min-niket ta' I-isfortuna".[4]

{u\eppi b'dawn il-kelmiet donnu ried jg]id li Alla lilu ppjanalu t-triq lal-vokazjoni b'konse[wenza ta' []ajja li ma setg]etx ma [[ibx niket kbir fil-familja De Piro. {u\eppi kien mimli m]abba lejn missieru, u g]alhekk hu ma satax ma jibkix it-telfa tieg]u. Imma, min-na]a I-o]ra, hu ]assu wkoll i\jed ]ieles biex jie]u d-de`i\joni tieg]u dwar il-futur ta' ]ajtu.[5]

B'rabta mal-mewt ta' missieru u mal-marda gravi li kien waqa' fiha Berti, wie]ed minn ]utu[6], {u\eppi, waqt meditazjoni serja fuq il-mewt, ra[a' [[udika li hu ma kienx imsejja] ]lief biex jaqdi 'l Alla b]ala qassis.[7] Fis-sajf tas-sena 1897, meta Alessandro ma kienx qed jara vokazjoni f'ibnu {u\eppi, i\-\ag]\ug] kien talab ukoll il-parir tal-konfessur tieg]u. II-konfessur ma qatag]lux qalbu.[8] Imma ta' \ag]\ug] g]aqli li kien, {u\eppi mal-mewt ta' missieru, beda jg]arbel sewwa r-ra[unijiet kollha li kienu i]ajruh jew ifixkluh milli jag]\el dik it-triq.

 

Ra[unijiet Naturali li ]assbuh

Bosta kienu r-ra[unijiet li lil {u\eppi De Piro bdew i]ajruh g]al dik l-g]a\la tas-sa`erdozju. Kien hemm motivi li nistg]u nsej]ulhom naturali u o]rajn li kienu soprannaturali. {u\eppi [[udika li, skond in-natural tieg]u, l-ebda ]idma ma kienet tg]odd g]alih ]lief dik li sata' jag]mel b]ala sa`erdot.[9] Hu kien i]oss li, b]ala sa`erdot, sata' jg]ix ]ajja hienja g]aliex dak I-istat sata' jag]tih is-sa]]a li jirba] il-problemi li jiltaqa' mag]hom.[10] Imma I-fatt li kien tant mixtieq mis-sa`erdozju ma e\entax li\-\ag]\ug] {u\eppi mit-ti[rib tan-natura. B]al kull \ag]\ug] normali, {u\eppi kien g]addej minn \mien ta' tentazjonijiet. Hu kien j]oss li Alla kien qed jg]inu biex jirba] lilu nnifsu. Imma I-istint li kien qed jimbuttah biex jaqbad it-triq li twasslu g]all-]ajja ta\-\wie[ seta' jkun ta' tfixkil fil-vokazjoni tieg]u.[11] {u\eppi De Piro kien bniedem li jirrifletti u ja]seb sewwa qabel ma jie]u de`i\joni. G]alhekk, f'dawk il-mumenti meta t-tqanqil tan-natura kien qed jin]ass fl-aqwa tieg]u, hu ba\a li 'l quddiem ma kienx sejjer ikollu I-grazzja li jirba] lilu nnifsu u jg]ix i`-`elibat sa`erdotali, skond kif titlob din il-vokazjoni.[12] Imma, billi {u\eppi De Piro kellu bosta ra[unijiet o]rajn li kienu qed I]ajruh biex jikkonsagra ]ajtu lil Alla, il-bi\a' ta' dak li sata' ji[ri ma kellux iwaqqfu milli jie]u de`i\joni. La kellu wkoll tant ra[unijiet soprannaturali, hu ]ass li, bil-g]ajnuna t'Alla, ma kellux g]alfejn jaqta' qalbu.

 

Ir-Ra[unijiet Soprannaturali

{u\eppi De Piro xtaq isir sa`erdot biex jing]ata kollu kemm lil Alla li, meta sar bniedem g]alina, tant bata g]al dnubietna. Waqt li ]ass x'ji[bdu lejn din il-vokazjoni, I-ideal li jg]ix I-im]abba ta' Alla baqa' jdawwallu I-mo]] u l-qalb tieg]u. Ideal ta' ]ajja kkonsagrata kien qieg]ed i[ib mieg]u r-rieda qawwija li hu jitqabad mieg]u nnifsu u jimxi fit-triq iebsa tal-perfezjoni. Sa minn \g]o\itu, {u\eppi kien jemmen li min jaqbad din it-triq tal-perfezjoni, mhux biss ma jkollux g]alfejn jib\a' mill-mewt, imma fiha jara wkoll dak il-waqt li lilu jda]]lu f'eternita ta' hena.[13]

Mix-xhur tas-sena 1897, {u\eppi beda jintafa' i\jed fuq il-qari tajjeb. Xi ]ajjiet tal-qaddisin laqtuh b'mod spe`jali. Fost I-o]rajn, laqtitu ]afna riflessjoni li qara fil-]ajja ta' Sant Alfons Dei Liguori. Dan il-qaddis, meta wasal g]all-eta ta' 26 sena, abbanduna I-karriera ta' avukat. Imma, f']ajtu, inkitbet ukoll din ir-riflessjoni: "Imbierek hu dak li jirnexxilu jinqata' mid-dinja f'eta aktar `kejkna"[14]

Billi kien qed joqrob tmiem l-ewwel sena fl-istudju tal-li[i, {u\eppi, qabel ma g]amel dawk l-e\amijiet fl-Universita' ta' Malta, beda novena lill-Madonna ta' Pompej sabiex Marija ddawwallu mo]]u u turih x'ried Alla minnu. Fit-8 ta' Mejju, 1898, nhar il-festa tal-Madonna, {u\eppi ]ass il-for\a li, b'determinazjoni, jie]u d-de`i\joni tieg]u. Dak in-nhar, hu dde`ieda li jaqbad it-triq tas-sa`erdozju.[15]

 

Jifta] qalbu dwar I'ldeal ta' ]ajtu

Dak in-nhar li, quddiem Alla, g]a\el triqtu, {u\eppi De Piro kien fi \mien meta ma kienx g]adu ja]sibha i\jed ta' tifel. Fis-sena 1897, hu kellu qrib l-20 sena. L-istess po\izjoni so`jali tieg]u kienet tg]inu biex ]afna jitfg]u g]ajnejhom fuqu. Billi kien ta' nisel nobbli, lilu stednuh kemm-il darba biex ikun membru tal-"Casino Maltese". Imma {u\eppi baqa' lura minn affarijiet b]al dawn. ll-frug]at tad-dinja xejn ma kienu qeg]din ji[bduh.[16]

Madankollu, {u\eppi baqa' j\omm kollox mo]bi fil-qalb tieg]u. G]alhekk, kien hemm il-periklu li hu jg]addi minn ti[rib i\jed kbir. ls-setta sigrieta tal-ma\uni tefg]et g]ajnejha fuqu. ll-ma\uni ssopponew li, jekk jirnexxilhom ja]tfu ta]t idejhom bniedem b]al dak, hu sata' jiswielhom ]afna. Imma l-Mulej waqaf mieg]u, u hu ma nqabadx fin-nasba tag]hom.[17]

{u\eppi semma I-[urnata tat-8 ta' Mejju, 1898, b]ala dik li fiha g]amel pubbliku I-ideal ta' ]ajtu. Dik kienet [urnata li fiha I-professuri ta' I-Universita', flimkien ma' I-istudenti, kienu soltu jmorru fii-knisja tal-[e\witi, il-Belt, biex jag]mlu s-supplika lill-Madonna ta' Pompej. Dak kien \mien meta ommu Ursola ma kenitx taf x'kienet id-de`i\joni finali ta' binha. Imma, malli ]a d-de`i\joni tieg]u u feta] qalbu mag]ha, is-sinjura Ursola ma stag][bet xejn. }add daqsha ma kien jaf lil {u\eppi; g]alhekk, ]add b]alha ma sata' jissopponi x'kienu g]adhom I-ideali ta' dak binha. {u\eppi kien it-tieni iben tag]ha li wera x-xewqa qaddisa li jikkonsagra ru]u ‘l Alla. L-istess pass kien ittie]ed minn ]uh Santinu, li ma kienx akbar minnu ]lief erba' snin.[18]

Malli \-\ag]\ug] {u\eppi feta] qalbu ma' ommu, jidher li I-parir tag]ha kien li hu jintafa' immedjatament fuq studji i\jed g]oljin. G]alhekk, wara I-mewt ta' missieru, ma kien hemm l-ebda ostaklu minn ommu. ll-vokazjoni g]al qassis kabbret fiha m]abbitha lejh. L-ittri lil xulxin g]ad juru I-fidu`ja kbira li kellha fih sa]ansitra bi preferenza fost uliedha. Il-familja setg]et t]allaslu; g]alhekk, ix-xewqa kienet li hu jmur jistudja mill-ewwel Ruma. Dik il-familja nobbli kellha ]afna rabtiet ma' l-ltalja. Mhux biss tlieta minn ]ut {u\eppi kienu twieldu [o Firen\e; imma kien hemm o]rajn minn qrabatu li kienu jg]ixu l-ltalja. Billi {u\eppi kien di[a’ ltim minn missieru, i\-\ag]\ug] irrikorra g]and \ijuh, il-baruni {u\eppi De Piro, biex jg]inu f'dak il-pjan tieg]u. Il-baruni De Piro ressaq it-talba quddiem I-Ar`isqof Pietru Pa`e billi wrieh il-]sieb li n-neputi xtaq jibda t-triq tas-sa`erdozju. Il-baruni fissirlu li x-xewqa tal-familja kienet li \-\ag]\ug] jintbag]at Ruma, u joqg]od fil-Kulle[[ Capranica li, f'dak i\-\mien, ir-Rettur tieg]u kien Mons. Coselli. L-isqof ta' Malta fera] b'dik id-de`i\joni ta' {u\eppi. G]alhekk, hu a``etta bil-qalb kollha li jirrikmandah mal-Kardinal Protettur u mar-Rettur ta' dak il-kulle[[ mag]ruf. Il-Protettur ta' dak il-kulle[[ kien il-Kardinal Rampolla, bniedem tant mag]ruf fil-Knisja universali.[19]

 

1898: Lejn il-Kulle[[ Capranica f’Ruma

Din hi silta mill-ittra li l-lsqof ta' Malta Pietru Pa`e kiteb lir-retlur tal-Kulle[[ Capranica: "Bil-qalb kollha nag]ti r-rakkomanda\joni tieg]i lil dan i\-\ag]\ug] g]aliex hu mog]ni b'kull don". Mons. Pa`e ni\\el dwaru xi studji kien g]amel fl-Universita' ta' Malta.[20]

Billi kien ka\ ta' vokazjoni sa`erdotali, l-lsqof ta' Malta wera mar-Rettur ta' dak il-Kulle[[ li \-\ag]\ug] De Piro kien g]adu sekular. Imma I-kelmiet li \ied dwaru u dwar il-familja tieg]u juru kemm kien adattat biex jaqbad dik it-triq li kellha twasslu g]as-sa`erdozju: "Hu \ag]\ug] ta ]ajja tajba ]afna. Jg]ix dejjem mi[bur f’daru fejn ma jarax ]lief e\empji ta' ]ajja virtu\a." Mons. Pietru Pa`e ma kellu l-ebda dubju dwar i\-\ag]\ug]. G]alhekk, hu temm I-ittra tieg]u billi kiteb: "Waqt li jiena nirrikmandahulek, ni\gurak li int tkun sodisfatt f’kollox b'dan i\-\ag]\ug]".[21]

Malli l-lsqof ta' Malta g]amel dik ir-rakkomanda\joni. {u\eppi De Piro ha ]sieb li ji[bor i`-`ertifikat ta' I-istudji tieg]u biex jippre\entah fil-kulle[[. Dan i`-`ertifikat inkiteb bl-ingli\. fid-9 ta' Lulju, 1898, mid-Direttur ta' l-Eduka\joni. Hu xhieda, mhux biss ta' I-istudji u ta' l-e\amijiet li {u\eppi kien g]amel, imma wkoll tal-kondotta tajba tieg]u.[22] Mi`-`ertifikat, nafu wkoll li De Piro ]allas ]ames xelini (25`) biex [abru.[23]

B'xorti tajba g]alina, nistg]u nkunu nafu ]afna fuq i\-\mien ta' De Piro f’Ruma. B]al kull omm tad-dinja, is-sinjura Ursola De Piro ma reditx li binha j]alliha nieqsa mill-ittri. Imma, f’dik I-omm u binha, insibu kwalita li xejn ma hi komuni. Huma g]o\\ew I-ittri ta' xuixin, u \ammewhom kollha. Dawk I-ittri n\ammu anki wara mewthom. Hi drawwa komuni tal-familji nobbli li, jekk jista' jkun, ma jitqatta' xejn. Minn dawn I-ittri, jo]or[u, mhux biss ]afna grajjiet, imma wkoll noti importanti fuq I-i\vilupp tal-karattru ta' {u\eppi De Piro. Meta kien jikteb I-ittri tieg]u, ittra wa]da lil {u\eppi [ie li ]aditlu [ranet differenti biex spi``aha. Imma hu, biex juri b'e\attezza meta ni\\el il-]sebijiet tieg]u, kien iqieg]ed id-data ta' [ranet differenti. G]alhekk, f'xi ittra, a]na [ie li nsibu tlieta jew erbg]a data\jonijiet.

Kien lejn l-10 ta' Lulju, 1898, meta {u\eppi telaq minn Malta bil-ba]ar lejn Siraku\a. Sal-port ta' din il-belt, hu kellu vja[[ mill-isba] b'mod li l-vapur bilkemm in]ass li kien qed ji``aqlaq. Fid-dwana ta' Siraku\a, lilu ma ]abbtuhx g]aliex donnhom ma kenux qeg]din ifittxu ]lief 'il min kellu xi tabakk; u hu minn dan ma kellux. Waqt il-vja[[, {u\eppi kien ma' {wanni-Piju, i\-\g]ir fost ]utu. Skond kliemu, hu u ]uh nefqu ]afna biex kielu u raqdu. Hu qal li huma kienu qishom xi \ew[ miljunarji; u ta' hekk stmawhom I-isqallin. Wara li g]addew lejl f'Siraku\a, huma baqg]u sejrin lejn Messina bil-ferrovija. G]addew il-ftit sig]at ta' wara nofs in-nhar tal-11 ta' Lulju, f'Messina. L-g]ada, baqg]u sejrin dritt lejn Ruma. G]alhekk, fit-12 ta' Lulju, 1898, huma waslu Ruma. Lil ommu, ma kienx I]alliha nieqsa mill-ittri. Tant hu hekk li, fl-14 ta' Lulju, hu di[a’ kien qed jiktbilha t-tieni ittra. Hi ittra li ntbag]tet fil-15 ta' Lulju.[24]

L-ittri ma kenux jaslu malajr. L-ewwel indiri\\ tieg]u f’Ruma kien Borgo Vecchio, n. 70: fejn kien allo[[jat. Waqt li, fit-18 ta' Lulju, hu kien qed jikteb it-tielet ittra tieg]u, {u\eppi stag][eb kif kien g]adu bla ebda twe[iba.[25]

L-ewwel impressjoni tieg]u fuq Mons. {u\eppi Coselli, ir-Rettur tal-Kulle[[ Capranica, hi li dan kien tassew "[entlom". Hu mar sa g]andu I-g]ada stess li wasal Ruma. Kif da]al quddiemu, {u\eppi ta] I-ittra ta' I-Ar`isqof Pietru Pa`e u `-`ertifikat ta' I-Universita' ta' Malta. Hu qara I-ittra ta' I-Ar`isqof; imma, kif ]ares lejn i`-`ertifikat ta' I-Universita' u rah bl-ingli\; qallu li hu ma jifhmux, u g]alhekk qieg]du fuq il-mejda. {u\eppi ssoppona li, aktar tard, hu tah lil xi]add biex jaqilbu bit-taljan. Fil-fatt, ir-Rettur g]amel hekk tassew g]aliex, flimkien ma' I-ori[inal, fil-Capranica hemm ukoll din it-tradu\joni. lr-rettur staqsieh fuq I-istudji tieg]u. {u\eppi wie[bu li hu kien i]ossu dg]ajjef fil-latin. lr-rettur, imbag]ad, `empel qanpiena, u da]al il-vi`i-rettur. Lilu, Mons. Coselli wrieh lil De Piro biex jg]idlu li hu kien I-istudent li kienu qed jistennew. lr-rettur staqsa ‘l De Piro meta kien be]siebu jid]ol il-kulle[[. De Piro wie[eb li xtaq jid]ol fil-bidu ta' Settembru; g]al dan, ir-rettur wie[bu li jkun wisq a]jar jekk jid]ol fit-22 ta' Awissu. F'dik il-[urnata. I-istudenti tal-kulle[[ kienu sejrin jitilqu g]al xahrejn vagan\i: sat-22 ta' Ottubru. Lil De Piro, dawk ix-xahrejn setg]u jiswewlu ]afna biex jit]arre[ ftit fil-latin.[26] Fil-fatt, ‘il quddiem, hu kellu jag]mel ]afna progress fil-latin. Biex juri kemm kien jaf latin, {u\eppi De Piro [ie li kiteb anki xi ittri bil-latin. Min ir`ieva dawk I-ittri kien jie]u gost iwie[eb bil-latin ukoll.[27]

Dawk ix-xahrejn ta' vagan\i ma' studenti o]rajn setg]u jiswew li\-\ag]\ug] anki biex jag]mel ftit ta' revi\joni fl-istudji tieg]u ta' l-ewwel sena filosofija. Qabel ma jid]ol fil-Capranica, {u\eppi ried jistenna li jmorru Ruma ]utu Tere\ina u Gino, u anki \ijuh. Lil ommu, hu taha wkoll I-istru\jonijiet kif tibag]tlu I-affarijiet personali tieg]u. Hu ried li fuq il-bjankerija jitqieg]du I-ini\jali G.D.D. ({u\eppi De Piro-D'Ami`o).[28]

F'Ruma, {u\eppi kien qed joqg]od g]and niesu. Hu ma kellu l-ebda ]sieb li jer[a’ lura lejn Malta tul dak ix-xahar u ftit li kien jonqsu biex jid]ol fil-Capranica. Imma {u\eppi, fit-22 ta' Awissu, kien g]adu ma da]alx il-kulle[[. Fl-ittra tal-24 ta' Awissu, hu kiteb li kellu jid]ol fi \mien xi 12-il [umata. ld-dewmien ma kienx ]tija tieg]u nnifsu g]aliex ma kienx qed jara s-sieg]a li jin[abar f'dak il-kulle[[.[29]

Sadanittant, mill-Capranica, kienet intbag]tet it-talba formali lill-Kardinal Rampolla, protettur tal-kulle[[, biex De Piro jkun jista' ji[i a``ettat. ll-kelmiet I-aktar importanti ta' din it-talba kienu dawn: "{u\eppi De Piro-D'Amico, imwieled Malta, ta’ 20 sena, jixtieq jid]ol b]ala student fil-Kulle[[ Capranica. G]alhekk, hu umilment jitlob il-permess me]tie[ ming]and l-Eminen\a Tieg]ek''.[30] Il-Kardinal, fl-24 ta' Lulju, 1898, kien di[a’ bag]at I-approva\joni tieg]u.[31]

 

Inkwiet, talb, u pro[etti

L-ittri ta' {u\eppi De Piro juru sewwa I-problemi kollha tal-]ajja familjari. F'dawk I-a]]ar [ranet qabel ma beda l-]ajja ta' seminarista. {u\eppi deher li kien inkwitat sewwa. Ommu Ursola di[a’ kienet sofriet ]afna meta hu telaq g]al \mien twil minn Malta. Il-firda hi dejjem kiefra g]all-[enituri. Imma t-tbatijiet ta' I-omm \diedu i\jed meta tnejn o]ra minn uliedha, Tere\ina u Gino, kienu sejrin jitilqu huma wkoll g]al xi \mien minn Malta. Madankollu, dik I-omm kellha fin-natura tag]ha li trid ta]seb g]al kollox. G]alhekk, it-tluq ta' dawk i\-\ew[ uliedha kien g]aliha ta' ]afna ta]bit. G]al din ir-ra[uni, I-ittra ta' {u\eppi, li nkitbet fl-24 ta' Awissu, 1898, hi mimlija twissijiet lil ommu biex hi ma tonqosx milli tie]u ]sieb sa]]itha. L-ittra hi wkoll konferma o]ra ta' kemm dik I-omm kienet tassew nisranija. Lil uliedha, hi riedet dejjem trabbihom b'fidu`ja kbira f'Alla. Kien \mien meta {u\eppi kien ma' ]uh {wanni-Piju f’Ruma. Fl-istess \mien, o]thom Marija kienet qed tistenna tarbija. G]alhekk, is-sinjura Ursula ]e[[ithom biex imorru fil-knisja ta' Santu Wistin f’Ruma sabiex jg]idu ]ames posti Ru\arju quddiem I-istatwa devota, mag]rufa b]ala "La Madonna del Parto". Huma. minn qalbhom, qag]du g]ax-xewqa qaddisa ta' ommhom, u kienu \guri li I-Madonna kienet sej]a tisma' t-talba tag]hom.[32]

G]a\-\ag]\ug] {u\eppi, il-]ajja ta' Ruma swiet ]afna biex hu kabbar il-kultura tieg]u fil-lingwi. Fejn kien allo[[jat qabel ma da]al fil-Capranica, fuq il-mejda ma kenux jitkellmu ]lief il-fran`i\. Biex juri kif dak I-ilsien kien die]el f’mo]]u, {u\eppi tafa' xi kelma bih anki fl-ittri lil ommu. Progress kien qed isir anki fl-ingli\ u I-latin. Post I-o]rajn, {u\eppi xe]et xi senten\a bil-latin anki lil ommu li ma kenitx tifhmu. Waqt li kien qed juri xi ftit x'jaf b'ilsien li kien g]adu ma j]addmux tajjeb, {u\eppi \ied jg]id li jippreferixxi jikteb bit-taljan, li hu jsejja]lu "la nostra lingua". lt-taljan kien tassew I-ilsien tal-familja g]aliex ilkoll kienu jiktbuh u jitkellmuh tajjeb. [33]

 

Fl-Universita’ Gregorjana

Qabel ma beda I-korsijiet tieg]u. {u\eppi di[a’ kellu xi idea dwar dak li kellu jag]mel. X'u]ud minn dawk il-pro[etti se]]u waqt li o]rajn ma se]]ux.

L-ittra tat-28 ta' Awissu 1898 turi li {u\eppi De Piro kien wasal biex jidhol il-Capranica. Lil ommu, hu qalilha hekk: "Darb'o]ra, niktiblek mill-kulle[[: ji[ifieri: mill-Villa f'Monte Mario. G]alhekk, forsi ma tismax ming]andi qabel ma tg]addi xi [img]a".[34] Meta semma l-villa ta' Monte Mario, hu kien qed jg]id g]ad-dar tal-vagan\i li I-kulle[[ Capranica kellu fuq g]olja ta' Ruma.

Kien \mien meta {u\eppi di[a’ kellu xi problema dwar sa]]tu. Ommu kienet qed issus warajh biex imur jara spe`jalista. Imma {u\eppi kiteb hekk lil ]uh Gwido fittra tat-28 ta' Awissu, 1898: "Dwar ix-xewqa tal-mama li mmur g]and spe`jalista, ma na]sibx li se nikkuntentaha g]aliex b]alissa ma g]andix ]sieb ie]or f'mo]]i ]lief li nid]ol il-kulle[[. Imbag]ad, wara li nkun f'posti, na]seb f’dan ukoll".[35]

Ftit granet i\jed tard, wasal il-jum mistenni li jid]ol il-kulle[[. L-ittri ma kenux qed jintbag]tulu fil-villa ta' Monte Mario, imma fl-"Almo Collegio Capranicense". ld-d]ul ta' Gu\eppi De Piro f’dan il-kulle[[ kien fil-5 ta' Settembru, 1898, u tqieg]ed ma' dawk li kienu fil-kors tal-filosofija.[36] Madankollu g]alkemm fil-Capranica, {u\eppi bi-ebda mod ma nqata' mid-djo`esi ta' Malta. Hu kien ]a I-permessi regolari kollha min-na]a ta' I-Ar`isqof Pietru Pa`e. Kif kellu jikteb i\jed tard, {u\eppi De Piro kien mar jistudja f’Ruma bil-permess tieg]u stess.[37]

{u\eppi De Piro nkiteb b]ala student regolari tal-kors tal-filosofija fl-Universita’ Gregorjana f'dik is-sena 1898. Hu malajr inteba] li dak i\-\mien ta' studju intensiv ma kienx se jippermettilu li jkollu ]in x'jitlef. Bilkemm kien qed isib `ans li jikteb xi ittra lil ommu. Biex ma j]allihiex bla ittri, hu beda jiktbilha fil-qasir. Dawn huma kelmiet tieg]u: "Waqt il-[urnata, ma nsibx kwarta li fiha nkun liberu. Jiena dejjem ng]a[[el biex inla]]aq sakemm iddoqq il-qanpiena. Jekk ikun hemm ftit ]in ta' rikreazjoni, a]na obbligati li ng]adduh flimkien, u ma nistg]ux immorru fil-kamra ming]ajr permess".[38] Minkejja dan, {u\eppi kien jaf li kellu d-dmir li ma jonqosx milli jikteb lil qrabatu. F'ittra tad-29 ta' Di`embru, 1898, hu g]amel `anfira lil Ruh Gwido talli kien qed jittraskura ]afna fil-kitba lil niesu.[39] L-istess ittra turina wkoll li {u\eppi kien qed ibati xi ftit minn g]ajnejh. Ming]ajr nu``ali, hu kien qed isibha diffi`li ]afna biex jaqra u jikteb.[40]

 

Fdal missieru: Minn Ruma g]all-Qrendi

Nafu li Alessandro De Piro kien miet Ruma fl-10 ta' Jannar, 1898.[41] Hu kien [ie midfun fil-kappella tal-Qalb ta' Gesu’ fi`-`imiterju Verano ta' Ruma. Is-Sinjura Ursola kienet inkwitata ftit g]all-fatt li I-fdal tal-g]a\i\ \ewgha ma kienx qrib tag]ha. B'xorti tajba, {u\eppi sata' jag]ti l-g]ajnuna tieg]u dwar dan meta, fis-sena 1898, hu mar Ruma biex ikompli l-istudji tieg]u. Dun Santin, ]u {u\eppi, f’dak i\-\mien, kien Ruma hu wkoll. Kemm {u\eppi kif ukoll Dun Santin xtaqu jipperswadu 'l ommhom biex ma toqg]odx tinkwieta b'dak it-trasport. Fil-fehma tag]hom, kien ikun a]jar li kieku kollox kellu jibqa' kif kien. Imma, jekk hi riedet tinsisti biex il-fdal jittie]ed Malta, Dun Santin kien lest biex jitg]abba bir-responsabbilta’ kollha.[42]

G]alkemm kienet g]addiet sena mill-mewt ta' missieru, {u\eppi De Piro fil-Milied tas-sena 1898 kien g]adu fi\-\mien tal-vistu. G]alhekk, fit-18 ta' Di`embru, 1898, hu lil ommu kitbilha hekk: "Lejn Malta ma jiena sejjer nibg]at awguri lil ]add ]lief lilek, billi g]andu jsir it-trasport tal-fdal ta' missieri".[43] Dun Santin fisser lil ]uh {u\eppi li I-formalitajiet me]tie[a g]al dak it-trasport kienu mexjin; imma kien hemm b\onn ta' ]afna [iri.[44] Naturalment, il-fdal kien sejjer jintbag]at bil-ba]ar. Kellu jitg]abba fuq vapur tal-kumpanija "Adria" mill-belt ta' Napli. G]alhekk. Dun Santin mar fil-post biex ikun jista' jirran[a ma' I-agent. Kien hemm xi diffikultajiet g]aliex ma kienx hemm possibilta’ li I-fdal jin\amm fl-istazjon tal-ferrovija, malli jasal minn Ruma.[45]

Meta kien qed joqrob li jsir dak it-trasport, is-Sinjura Ursola ]asbet biex tistampa xi santi ]alli tfakkar it-traslazjoni, u bag]tet minnhom anki lil {u\eppi. {u\eppi, sadanittant, fakkarha li Dun Santin kien wasal biex jispi``a dik il-bi``a xog]ol tat-traslazjoni tal-fdal. Suppost li ma kienx fadal diffikultajiet o]rajn.[46]

Fil-fatt, fil-bidu tas-sena 1899, meta kienet g]addiet sena mill-mewt tieg]u, il-fdal ta' Alessandro De Piro wasal Malta, u ttie]ed fil-knisja parrokkjali ta' Santa Marija Assunta, il-Qrendi, fejn il-familja De Piro kellha l-qabar tag]ha. Fl-14 ta' Jannar, 1899, hu [ie midfun fil-qabar n.7 ta' dik il-knisja.[47]

 

1899: ~a]diet u t]ejjija g]all-Ordinazjonijiet

Fis-sena 1899, {u\eppi De Piro kien g]alaq il-21 sena. Wasal l-ewwel randan li matulu kien obbligat g]as-sawm. Fit-13 ta' Frar, 1899, hu kiteb hekk lil ommu: "G]ada...... jibda l-ewwel randan g]alija g]aliex, kif intom tafu, dis-sena jiena obbligat g]as-sawm. Nittama li Alla jg]inni nsum ir-randan kollu kemm hu".[48] Nafu li hu, mhux biss sam dak ir-randan kollu, imma [edded ukoll I-istess proponiment g]as-sena ta' wara. Sena i\jed tard, fit-28 ta' Frar, 1900, hu kiteb hekk: "Illum hi t-tieni [urnata tat-tieni randan tieg]i. Nittama li din id-darba wkoll, l-istess b]as-sena l-o]ra, inkun nista' nsumu kollu kemm hu".[49]

Il-bidu tas-sena 1899 fisser g]al {u\eppi li ma kellux idum wisq ma jibda tiela' t-tara[ ta' I-artal. G]alhekk, fit-22 ta' Frar, 1899, hu kiteb lill-isqof tieg]u Mons. Pietru Pa`e biex jibg]atlu I-ittri dimissorjali ]alli jkun jista' jir`ievi l-ewwel tonsura. B]ala kandidat g]as-sa`erdozju fil-kleru djo`esan, dak i\-\mien hu ried ja]seb g]all-patrimonju. Hu ma kienx nieqes mill-beni li kienu jmissu lilu. Imma kien hemm xi problemi g]aliex kien qed jib\a' minn ]afna taxxi. G]alhekk, {u\eppi xtaq itawwal i\-\mien rigward il-ka\ tal-patrimonju. Ma kienx hemm xi ur[enza g]aliex, fil-fatt, l-lsqof ta' Malta sata' ma jibg]atlux id-dimissorjali billi I-Kardinal Vigarju kellu I-fakolta’ li jordnah anki mmg]ajrhom. Imma, sadanittant, {u\eppi kien qed jistenna t-twe[iba ta' I-Isqof. Ir-Rettur tal-Capranica xtaqu ma jdumx ma jir`ievi l-ewwel tonsura. {u\eppi De Piro kien ta’ l-istess fehma g]aliex b’hekk hu kien ikun g]amel pass ‘il quddiem lejn l-ideal tant sublimi tas-sa`erdozju.[50] Imma, sal-25 ta’ Marzu, 1899, l-Isqof kein g]adu ma bag]atlu l-ebda twe[iba.[51] {ara wkoll li, fil-5 ta’ April, 1899, {u\eppi qal li kien g]adu ma ordnax g]aliex l-Isqof ta’ Malta baqa’ ma bag]atlux I-ittri dimissorjali. {u\eppi radd ]ajr lil ommu g]al dak li kienet g]amlet g]alih ma' l-Isqof; imma hu wera wkoll ix-xewqa li hi ma ter[ax tmur. Ma kellhiex tmur ]lief biex tirringrazzja lill-Isqof g]all-ittri dimissorjali. Meta ra li dawk I-ittri baqg]u ma waslux, {u\eppi donnu kkonvin`a ru]u li "ma kienx mn'Alla". Hu ssokta jg]id: "Forsi, Alla jrid li jien ni[i ordnat hemm (Malta), jekk ni[i f'dawn il-vaganzi". "Int", hu ssokta jg]id lil ommu. "b'hekk ikollok il-konsolazjoni li tassisti g]all-funzjoni".[52]

 

Ma hux mixtieq mis-su``essi

{u\eppi De Piro kien qed jinbena bi spiritwalita’ soda g]aliex g]araf ja``etta minn idejn Alla I-provi kollha tal-]ajja. U I-provi ma naqsuhx. Hu ma riedx i]alli li joqog]du jittamawh bi glorji tad-dinja. Xi tbe\bi\a ]elwa, {u\eppi [ie li taha anki lil dawk ta' [ewwa. Kultant, f'xi ittri, Tere\ina, li kienet ti[i o]tu I-kbira, bdiet tibg]atlu xi awguri ta' ]ajja ta' su``essi. Imma {u\eppi ma kien mixtieq mill-ebda glorja tad-dinja. G]alhekk, f’ittra tat-23 ta' Frar, 1899, {u\eppi qal lil ommu biex twassal I-ideat tieg]u lil Tere\ina: "Nosserva 'I Tere\ina biex ma toqg]odx tag]milli `erti awguri b'tant serjeta’. Hemm awgurju wie]ed li jiena na``ettah bil-qalb. Dan hu li jiena nag]raf tajjeb ir-rieda ta' Alla, u nag]milha b'mod perfett. Dan g]alija jkun bi\\ejjed".[53]

F'dik is-sena, {u\eppi kien im]abbat sewwa bl-istudju tal-filosofija. Fit-22 ta' Mar\u, 1899, hu [ie mag]\ul biex jie]u sehem f'disputa pubblika fil-lo[ika u l-metafi\ika.[54] Fl-istess lo[ika u metafi\ika, fil-25 ta' Mar\u, {u\eppi g]amel l-ewwel e\ami tieg]u fil-Gregorjana. Hu nnifsu ma ]ari[x sodisfatt b'dak l-e\ami. Imma ma kienx mar ]a\in wisq. Kien e\ami oral li sar bil-latin, skond drawwa li kellha tibqa' sej]a sa 70 sena wara.[55]

Is-sena skolastika kienet iebsa. Minbarra I-korsijiet tal-Gregorjana, huma kellhom o]rajn fil-Kulle[[ Capranica. Fil-Kulle[[ kienu jsiru e\amijiet li ma kellhom x'jaqsmu xejn ma' dawk tal-Gregorjana.[56]

 

Niket, mard, u mewt

Il-]ajja kellha n-niket tag]ha g]a\-\ag]\ug] De Piro. Imma hu g]araf i[ib ru]u ta' veru nisrani anki fit-tbatija. Kull meta nqalg]et xi okka\joni, bir-rispett kollu, hu kien jg]id xi kelma tajba lil ommu anki dwar dan. Fost I-o]rajn, fil-5 ta' April, 1899, hu qalilha hekk: "Li wie]ed igerger, xejn ma hi ]a[a tajba; imma na]seb li, jekk noffru l-biki tag]na lill-Mulej biex inpattu g]all dnubietna, ikollna merti ta' kobor bla tarf. Hu naturali mill-i\jed li wie]ed jibki meta jkollu qalbu maqsuma bin-niket. G]alhekk, meta Alla jippermetti li nbatu, nag]mlu te\or g]alina minn dan l-istess niket".[57]

Dik I-omm twajba kienet imnikkta g]all-a]]ar g]aliex wie]ied minn uliedha kien jinsab marid gravi. Dan kien Berti, fi \mien meta kien g]adu ma g]alaqx it-23 sena. Ilkoll kienu qed jittamaw u jitolbu g]alih. Imma I-Mulej ried ji[bru mieg]u. Berti miet fit-13 ta' Mejju, 1899.[58] L-ittra li {u\eppi kiteb ‘l ommu fil-15 ta' Mejju, 1899, f'dik I-okka\joni ta' niket, hi wa]da mill-isba] kitbiet tieg]u. {u\eppi hekk beda billi qal lil ommu: "Minn fost ]uti kollha, g]a\i\a ommi, jiena hu lanqas wie]ed li nista' nsabbrek". Aktarx li qalilha hekk g]aliex hu kien imbieg]ed minnha. Imma, imbag]ad, hu ssokta b'dawn il-kelmiet: "Jidher tajjeb li Alla u l-Ver[ni Marija ma nsewniex g]aliex joffrulna ta' sikwit xi `irkustanzi biex inkabbru dejjem i\jed it-tama tag]na fihom. Dwar Berti, nistg]u ng]idu bla ma ni\baljaw li hu jinsab a]jar minna g]aliex qieg]ed flimkien ma' erwieh tajbin o]rajn li ]allewna fi\-\menijiet ta' qabel".[59] Kien ta' fara[ kbir g]al dik I-omm meta, b'kelmiet ]er[in minn qalbu, {u\eppi fissrilha kemm Berti kellu rabta mal-[urnata tat-8 ta' Mejju g]all-fatt li kienet il-[urnata tal-Madonna. Ftit [ranet qabel ma miet, u e\attament fid-9 ta' Mejju ta' dik is-sena, Berti kien kiteb lil {u\eppi. Nisimg]u I-kumment ta' {u\eppi nnifsu: "Fl-ittra li kitibli fid-9 ta' dan ix-xahar ta’ Mejju, fost l-o]rajn, wassalli tag]rif sabi] u li bih sabbarni dwar il-[urnata tat-8 ta' Mejju, fil-Knisja tal-{e\witi. Hu fisser ru]hu b'dawn il-kelmiet pre`i\i: 'illum, nisfg]u ng]idu bla ma ni\baljaw li t-8 ta' Mejju sar il-[urnata l-aktar devota tas-sena'. Minn dawn il-kelmiet biss u ming]ajr ma n]ares lejn affarijiet o]rajn, jiena nara kemm fil-qalb tieg]u kellu m]abba kbira lejn il-Madonna ta' Pompej. Jiena nara wkoll tajjeb kemm, f’dik il-[urnata, talab bil-]erqa li jaqla' grazzja ming]and il-Madonna. Imbag]ad, minn din id-disgrazzja li [ratilna, jidher tajjeb kemm il-Madonna laqg]et is-supplika tieg]u tat-8 ta' Mejju. Qabel ma hu sata' jirringrazzjaha bin-novena tas-soltu. Hi [abritu u se]bitu mag]ha fil-[enna li hi d-don wa]dieni li lilna jista' jing]atalna''.[60]

It-8 ta' Mejju kienet [urnata g]a\i\a ]afna g]al {u\eppi De Piro g]aliex, sena qabel, f’dik I-istess [urnata, hu kien ]ass il-qawwa li jie]u d-de`i\joni ta' ]ajtu. G]alhekk, fl-okka\joni tal-mewt ta' Berti, {u\eppi ma satax ma jer[ax jiftakar f’dik id-de`i\joni tieg]u: "Is-sena l-o]ra, l-istess Ver[ni Mbierka offriet lili lill-lben Divin tag]ha fuq din l-art. U din is-sena, waqt li qabdet 'il Berti minn idejh, il-Madonna da]]litu fil-[enna".[61]

Flimkien ma' dik il-prova fir-ru] tieg]u, {u\eppi g]adda minn prova o]ra. ll-Mulej ippermetta li hu jer[a' jissaffa fir-ru] billi jbati fil-[isern tieg]u. F'dik is-sena 1899, {u\eppi beda jbati b'marda fil-ger\uma, u kellu b\onn jibda jag]mel xi kura.[62] Kif ig]id fl-ittra tieg]u ta' l-1 ta' {unju, 1899, sa]]tu bdiet g]addejja g]all-a]jar; imma kien g]adu ma fieqx g]al kollox, u kien g]adu wkoll imba\\a'.[63] lttra o]ra turi li hu kien g]adu qed imur g]and it-tobba, u kien qed jg]addi minn kura li [eg]litu jsofri, Imma, waqt li jsemmi I-mard tieg]u, qatt ma to]ro[ minn fommu kelma wa]da ta' tgergir. Hu sempli`ement jirrakkonta dak li kien g]addej minnu.[64]

 

1899: L-ewwel passi lej'n I-Artal

Fl-4 ta' {unju, 1899, {u\eppi imma[ina li, wara l-4 ta' Lulju, hu jkollu I-permess li jitlaq g]all-vaganzi. Hu kien inde`i\ fejn imur; ma kienx jaf imurx Malta jew Firenze. G]alhekk, hu talab 'l ommu biex tie]u d-de`i\joni g]alih. {o Firenze, kienu jinsabu g]al xi \mien ]utu Tere\ina u Gwido. Imma, kif qal hu stess, kien hemm ]afna affarijiet li kienu ji[bduh lejn Malta. L-ewwelnett, {u\eppi kien jaf li ommu kienet tixtiequ qrib tag]ha. Kien hemm b\onn ukoll li hu jirran[a dik I-affari tal -patrimonju.[65]

Intant, l-ewwel sena skolastika kienet qed toqrob lejn it-tmiem. {u\eppi kien tassew kuntent bil-]ajja tieg]u fil-Capranica.[66] Imma, fl-ittri, {u\eppi ma qal xejn kif kien mar fl-e\amijiet tas-sena. L-iskola kienet spi``at fl-20 ta' {unju.[67] Fil-fatt, mis-6 ta' Lulju, 1899, 'il quddiem, hu sata' jer[a' lura lejn Malta. Sadanittant, Dun Santin kien telaq minn Ruma u di[a’ kien qieg]ed Malta. Kienet drawwa ta' {u\eppi li I-ittri tieg]u jindirizzahom lil ommu; imma, imbag]ad, fihom kien ikellem lil ]utu wkoll. G]alhekk, f'dik I-ittra tieg]u, hu talab ]afna informazjonijiet ming]and Dun Santin dwar il-vja[[ lura lejn Malta.[68]

{u\eppi wasal Malta g]all-vaganzi, u, minn xi ittra li r`ieva, nafu li hu kien joqg]od }al Lija fi "Strada Reale, 94". lr-Rettur tal-Capranica, Mons. Coselli, kitiblu u jidher li dan kien g]adu xi ftit im]asseb fuq is-sa]]a ta\-\ag]\ug]. Hekk qallu fl-ittra tad-29 ta' Awissu, 1899: "Nitlob g]alik ]alli l-Mulej jindenja ru]u jsa]]ek u jqawwik dejjem i\jed sabiex jasal il-jum li fih tkun tista' ta]dem bla mistrie] fil-g]alqa tal-Mulej u tkabbar fiha kotra ta' frott". Fl-ittri li kiteb lir-Rettur tieg]u, De Piro ried ikun `ert li hu ma jsibx diffikulta’ jekk ikollu jir`ievi I-ordnijiet minuri f'Malta. lr-Rettur g]arrfu bil-korrispondenza li kienet g]addiet bejn Mons. Carinci u l-Ar`isqof Pietru Pa`e dwar dak il-ka\. Fost l-o]rajn, hu qallu hekk: "Jiena kuntent ]afna li inti tiehu I-ordnijiet minuri, u anki kollha. U jiena kuntent i\jed li Mons. Ar`isqof se jkollu s-sodisfazjon li j\ejnek bihom". Imbag]ad, hu ssokta jkellmu fuq il-grazzja kbira tas-sa`erdozju.[69] Fil-fatt, fil-21 ta' Settembru, 1899, {u\eppi De Piro r`ieva t-tonsura u I-minuri kollha (ostjarjat, lettorat, e\or`istat, u akkolitat) f'ordinazjoni partikulari li saret g]alih biss fil-kappella tal-palazz ta' I-Ar`isqof, fl-lmdina minn Mons. Pietru Pa`e.[70] Mons. Coselli fl-ittra tas-7 ta' Ottubru, 1899, kitiblu hekk: "Issa, jixraq li int tibda tit]ejja g]all-pass kbir u de`isiv tal-vokazjoni tieg]ek. Dan hu s-suddjakonat. Ibqa' miexi 'I quddiem bil-kura[[. ll-Mulej jg]inek, kif s’issa dejjem g]enek. Hu jimliek dejjem bil-grazzji tieg]u, spe`jalment jekk inti, kif nittama, tkun dejjem fidil g]as-sej]a tal-Mulej".[71]

 

Fil-kors tat-Teolo[ija

F'dak is-sajf tas-sena 1899, {u\eppi De Piro kien qed jit]ejja biex jibda I-kors tat-teolo[ija. Hu staqsa dwar dan lir-Rettur tieg]u. Imma Mons. Coselli wie[bu li, meta jkun lura Ruma, ikun jista' jfissirlu a]jar. ll-Kardinal Rampolla, il-protettur, ordnalhom biex, sas-27 ta' Ottubru, ikunu kollha fil-kulle[[. Bejn it-28 ta' Ottubru u l-1 ta' Novembru, kien \mien l-e\er`izzji spiritwali, li g]alihom ma kellhomx jonqsu.[72]

{u\eppi qabad triqtu lejn Ruma bil-ba]ar u bil-ferrovija. Dan kien lejn l-24 ta' Ottubru, 1899. Hu wasal Ruma fi\-\mien stabbilit u, fit-2 ta' Novembru, lil ommu kitbilha hekk: "Bil-g]ajnuna tal-Mulej, dis-sena nibda t-teolo[ija. ltolbu g]alija g]aliex, waqt li l-istudji se jkunu xi ftit ibsin, m'g]andix pedamenti tajbin fil-filosofija".[73] Fit-twe[iba tag]ha tat-12 ta' Novembru, is-Sinjura Ursola g]amlitlu l-qalb: "Nag]tik I-awguri tieg]i g]at-teolo[ija. Taqtax qalbek g]all-fatt li I-materja hi diffi`li. Bil-g]ajnuna ta' Alla jistg]u jsiru tant affarijiet".[74]

ll-bidu tat-teolo[ija ra[a' kien \mien ta' nkwiet kbir g]al {u\eppi u I-familja kollha tieg]u. Lejn tmiem is-seklu dsatax, kien hemm il-gwerra tal-Boeri, u {ino, wie]ed minn ]ut {u\eppi, kien ma' l-e\er`tu u mbieg]ed ]afna minn Malta.[75] Ommu kienet inkwitata anki g]al ]uh Gwido g]aliex, g]alkemm intelli[enti, ma riedx jaf bi studju.[76] Hu nnifsu stqarr I-istess ]a[a lil {u\eppi; I-istudju kien qed isibu diffi`li.[77] Imma, i\jed tard, Gwido la]aq tabib. Il-mewt ta' Berti kienet g]adha friska fil-mo]] ta' kul]add. Dun Santin tala' Ruma u kien qieg]ed g]and zijuh. Imma lanqas dawn ma spi``aw is-seklu tajjeb g]aliex it-tnejn kienu morda fis-sodda.[78]

Beda seklu [did: is-seklu XX. Matul l-ewwel xhur tieg]u, {u\eppi beda jersaq g]all-e\amijiet. Fit-2 ta' April, 1900, hu resaq g]al wie]ed mill-e\amijiet tal-Kulle[[ Capranica, u, fil-fehma tieg]u, ma tantx kien mar ]a\in. Madankollu, l-e\ami I-importanti ma kienx dak, imma ta' I-Universita' Gregorjana. Kellu I-bi\a' li sata' ma jg]addix; u, jekk kellu ji[ri dan, kien ikollu jirrepeti l-e\ami fix-xahar ta' Novembru.

F'dak i\-\mien, il-]las ta' {u\eppi De Piro fil-Kulle[[ Capranica kien ta' £12 kull tliet xhur: jigifieri: ta' £36 g]as-sena skolastika kollha.[79]

B]al kwa\i I-istudenti kollha, De Piro kien jitba\\a' quddiem l-e\amijiet. Kien jibda ja]seb fihom sa minn ]afna \mien qabel, u ma kienx i]alli g]all-a]]ar mumenti biex jipprepara. G]alhekk, fl-ittra tieg]u tat-13 ta' Mejju, 1900, g]alkemm kien jonqos xahrejn g]all-e\amijiet, hu di[a’ kien beda jqishom b]allikieku qrib.[80] Hi interessanti ]afna I-ittra tieg]u li nkitbet fid-29 ta' {unju, 1900: ji[ifieri, nhar I-lmnarja:

"Huma l-5 ta' wara nofs in-nhar, u g]alhekk fl-lmdina ma jdumux ma jibdew it-ti[rijiet. Jiena, madankollu, g]andi f'mo]]I ti[rijiet o]rajn. Qieg]ed hawn nhewden fuq ir-relazjonijiet u I-pro`essjonijiet divini, u tant affarijiet o]rajn li qed itaqqluli rasi. L-u[ig] ta’ ras ma hux g]all-istudju fih innifsu, imma g]all-]sieb ta' l-e\ami, li se nag]mlu fis-6 tad-die]el. Sa ftit ilu, kelli kull kura[[ biex nersaq g]all-e\ami. Imma, minn mindu bdew l-e\amijiet fl-Universita’, ma tantx g]adni nittama li ng]addi. lr-ra[uni hi g]aliex minn dawk li resqu g]all-e\ami di[a’ kien hemm numru sewwa li we]lu. }a[a b]al din ma tantx tag]milli l-qalb. G]alhekk., itolbu g]alija biex inkun nista' ng]addi l-vaganzi fil-pa`i. Jekk ma ng]addix mill-ewwel e\ami, in]oss x'jaqtag]li qalbi milli ng]addi mit-tieni wie]ed u ji[ri l-istess g]al ta' wara''.[81]

Minkejja dak il-bi\a', l-e\amijiet ma marrux ]a\in g]al {u\eppi De Piro. Qabel ma kellu r-ri\ultat f'idejh, skond kitba tieg]u tas-7 ta' {unju, 1900, hu kien qed jittama li g]adda. U fil-fatt, kien g]adda tassew.[82] L-ittri li nkitbu fix-xahar ta’ Lulju 1900 huma ming]ajr dak il-bi\a' ta\-\mien ta' qabel.[83] Dan kien it-tmiem ta' l-ewwel sena teolo[ija fl-Universita' Gregorjana. G]andna f'idejna kwantita’ kbira ta' ittri dwar dak is-sajf ta' vaganzi. Fihom, jer[a' jidher sinjal ta' mard u jidhru wkoll ]afna relazjonijiet ma' ]bieb tal-familja u ma' I-istess Rettur tieg]u Mons. Coselli. Imma dwarhom ma a]niex sejrin nid]lu fid-dettalji.[84]

 

1901: Suddjakonat fit-Tieni sena Teolo[ija

Wara s-sajf tas-sena 1900, {u\eppi De Piro ra[a' lura lejn il-Capranica biex jag]ti bidu g]at-tieni sena teolo[ija. L-istudji fil-Gregorjana baqa' jokkupalu I-]in kwa\i kollu tant li beda jsibha diffi`li anki biex jikteb ittri lil ommu. Barra minn hekk, kif turi I-ittra tas-16 ta' Di`embru, 1900, {u\eppi baqa' jit]asseb min]abba xi mard li kellu. Fost I-o]rajn, lil ommu qalilha hekk: "Toqg]od tinkwieta xejn fuqi. Imma itlob g]alija lill-Madonna ta' Pompej u anki lil Sant Anje\e, il-patruna tieg]i b]ala student tal-Capranica. Jiena lil din il-qaddisa qieg]ed nitlobha biex tfejjaqni minn dan il-katarru qabel il-festa tag]ha li ta]bat fil-21 ta' Jannar. Sadanittant, il-}amis li g]adda, jiena mort g]and l-ispe`jalista, u dan ikkurani; g]andi f’mo]]i li nibqa' mmur g]andu".[85] Imma I-mard tieg]u ma ne]]ilux l-aptit. Fl-istess ittra, hu qal lil ommu kemm kien qed jitqawwa.[86]

Fl-ittra ta' xahar qabel, ji[ifieri dik tat-8 ta' Novembru, 1900, {u\eppi De Piro fisser il-fer] tieg]u g]aliex kien qed jag]mel passi o]rajn 'il quddiem. Kienet it-tielet sena tieg]u ‘fRuma, u I-bidu tat-tieni sena teolo[ija, li matulha kienet sejjer jir`ievi I-ordni ma[[uri tas-suddjakonat. Hu di[a’ beda jitkellem fuq dik I-ordinazjoni tieg]u, u qal li kienet mistennija li ssir fit-tieni [img]a tar-randan tas-sena 1901. Kien hemm b\onn li f'Malta isiru t-tliet tnidijiet ta' qabel I-Ordinazjoni biex isir st]arri[ dwar jekk kienx hemm xi impediment. {u\eppi jidher li kien jinqeda b'ommu anki biex din tfakkar lill-lsqof ta' Malta f'affarjjiet b]al dawn.[87]

Fl-ittri familjari tieg]u, {u\eppi kien jikteb anki fuq il-fer] li kien i]oss fil-qadi tad-dmirijiet \g]ar li, b]ala student tal-Capranica, kienu jit]allew f'idejh. Fost I-o]rajn, meta r-Rettur g]a\lu biex ikun wie]ed mis-sagristani, dan kien il-kumment tieg]u: "lx-xog]ol prin`ipali tieg]i hu li nipprepara l-lampier tas-Sagrament. Dan ix-xog]ol nag]mlu fil-]in tar-rikrejazjoni. Emminni meta ng]idlek li qieg]ed nag]mlu bl-akbar fer]".[88]

Fi \mien il-milied tas-sena 1900, il-]sieb ta' {u\eppi kien kollu mitfug] fuq is-suddjakonat. B]all-bi``a I-kbira ta' l-istudenti, hu kien ja]seb ]afna anki fl-e\ami li ried jag]mel qabel l-Ordinazjoni. Din hi silta mill-ittra tieg]u tal-21 ta’ Di`embru, 1900: "Qabel l-Ordinazjoni, irrid ng]addi mill-e\ami fil-Vigarjat. G]alhekk, itlob g]alija sabiex inkun nista’ nipprepara ru]i tajjeb. L-affarijiet ji[u wa]da wara l-o]ra, u dejjem na]seb l-i\jed fuq l-ewwel ]a[a li tkun tmiss. Issa, l-ewwel ma jkolli hu l-e\ami; imbag]ad, l-irtir, u wara, l-Ordinazjoni".[89] Mill-ittri li {u\eppi kiteb lil ommu minn Ruma, I-a]]ar wa]da li waslet f'idejna hi dik tas-27 ta' Di`embru, 1900. Minnha nafu li l-e\ami g]as-suddjakonat kienet sejjer ikun g]all-a]]ar ta' Jannar. De Piro ma kellu l-ebda pru\unzjoni fuqu nnifsu. Hu ma kienx `ert li sejjer jg]addi, imma xejn ma kien jixtieq li je]el. G]alhekk, lil ommu qalilha: "itlob g]alija g]aliex xejn ma nie]u gost nordna i\jed tard g]ax inkun we]ilt fl-e\ami''.[90]

Fit-12 ta' Jannar, 1901, I-Ar`isqof Pietru Pa`e ]ejja I-ittra dimissorjali g]as-suddjakonat tal-kjerku {u\eppi De Piro. Hu ddelega lill-Kardinal Respighi, il-Vigarju ta' Ruma, jew lil dak li jkun [ie delegat g]all-Ordinazjoni ]alli jag]ti s-suddjakonat lil dan i\-\ag]\ug], dment li hu jg]addi mill-e\ami. {u\eppi De Piro kien sejjer ji[i ordnat "suddjaknu" bit-titlu tal-patrimonju.[91]

Mid-djarju ta' De Piro, nafu li hu, fi Frar tas-sena 1901, g]amel l-irtir tieg]u b]ala t]ejjija g]as-suddjakonat.[92] F'Jannar, 1901, Patri Vin`en\ Sammut, il-[e\wita ]abib tal-familja De Piro, kitiblu minn A`ireale biex b'ittra bil-latin fera]lu g]as-suddjakonat li ma kellux idum ma jir`ievi.[93] Awguri o]rajn waslulu ming]and Dun Manwel Vassallo, id-direttur tad-Dar ta' San {u\epp.[94]

Mill-e\ami tal-Vigarjat ta' Ruma, {u\eppi De Piro ma we]ilx. G]alhekk, hu r`ieva s-suddjakonat fil-[urnata stabbilita. Id-data kienet l-14 ta' Frar. 1901. L-lsqof li ordnah kien Mons. Ceppitelli. L-ordinazjoni saret f'Sant Apollinare, fil-kappella msej]a "Tal-Filosfi".[95]

 

Kumment fuq I-ittri familjari

Billi minn \mien is-suddjakonat ta' {u\eppi De Piro I-ittri lil ommu Ursola ma waslux i\jed f'idejna, hu xieraq li hawn nag]mlu kumment fuqhom. L-ewwelnett, ng]idu li ]afna ittri o]rajn bla dubju ta' xejn inkitbu anki fis-snin ta' wara. {u\eppi u Ursola De Piro \ammew korrispondenza kontinwa ma' xulxin. G]alhekk, ma nistg]ux nimma[inaw li qatg]u mill-ittri. Fil-kitbiet familjari bejn din I-omm u binha, mi\-\ewg na]at jidher sens kbir ta' responsabbilta’, u t-tnejn dejjem g]amlu l-qalb lil xulxin, bla ma qatt kabbru I-problemi li [ie li nqalg]u. F'{u\eppi, ix-xewqa g]as-sa`erdozju dehret dejjem ]ajja. G]alhekk, hu kien de`i\ li, bil-g]ajnuna ta' Alla, jirba] I-ostakli kollha li setg]u jfixkluh. Bi\a' li kidd bla waqfien li\-\ag]\ug] {u\eppi kien qieg]ed fil-mard. Hu ma kienx jittraskura lilu nnifsu. Imma [ie li bejn il-b\onn ta' I-istudju u l-]in twil mg]oddi fil-[iri g]and dan jew dak I-ispe`jalista, {u\eppi kien jag]\el I-istudju. G]alhekk, fi \menijiet ta' mard, il-]erqa ta' ommu g]enet ]afna ]alli ma jonqos qatt milli jikkura ru]u. ld-dedikazjoni tieg]u g]all-istudju kellha g]allanqas \ew[ ra[unijiet. {u\eppi kien bniedem mi[bur u kien i]oss is-sens tad-dover. Barra minn hekk, hu qatt ma ried jafda g]aliex mo]]u kien dejjem jhewden bil-bi\a' li je]el f'xi e\ami. Ma nafux li [ie li we]el; imma nafu li hu nnifsu ma kienx dejjem kuntent bir-ri\ultati tieg]u. Hu kellu xewqa kbira li jintafa' bis-serjeta’ fuq I-istudju bit-tama li jie]u diversi lawrji. Imma sa]]tu ma ppermettitlux li jg]addi xi g]axar snin jistudja fl-Universita'jiet ta' Ruma, kif imma[ina fil-bidu tal-kors tieg]u. Madankollu, I-istudju g]alih qatt ma kien me\\ biex 'il quddiem ikollu biex jintefa]. Fil-fatt, kif naraw f'post ie]or, meta ]ajruh biex imur I-Akkademja ]alli jkun fost dawk li jkollhom I-akbar stima, hu g]a\el li ma jmurx, g]ax ried jintafa' fuq ]idma i\jed pastorali. ln\idu ng]idu li [ietu tajba li hu ma g]a\ilx li jmur I-Akkademja g]ax kien ji[rilu li, min]abba I-mard, kien ikollu jitlaq dak I-istudju meta bilkemm kien ikun g]adubdieh.

L-ittri familjari juru li ommu Ursola kienet tafda fih f'kollox. Meta kien ikollha xi problema fid-dar, hi kienet tittama li mal-wasla tieg]u din issib soluzjoni bil-pariri u bil-g]ajnuna li jag]tiha. L-g]ajnuna tieg]u ma kenitx biss bil-kelma; ommu ttamat li hu kellu I-]ila jintafa' anki fuq il-problemi amministrativi tal-familja. Bejnu u ommu, kien hemm rabta kbira. Meta kien jara li ma r`eviex twe[iba g]all-ittra tieg]u, {u\eppi kien jer[a' jikteb b'mod li ommu [ie li kellha aktar minn ittra wa]da fuqiex twie[eb.

G]alkemm imbieg]ed minn Malta, is-Sinjura Ursola ttamat li dan binha jibqa' jg]inha anki fil-problemi I-i\jed delikati. Hi kienet armla u f']add ma kienet ta]seb ]lief f'{u\eppi meta kienet tinqalag]lha xi problema dwar xi wie]ed minn uliedha stess. {u\eppi kien jag]tiha I-parir tieg]u. Fl-istess ittri li jikteb lilha, kien jikteb ukoll lil ]utu, u [ie li kien jag]mlilhom ukoll xi twissija dwar I-im[iba tag]hom ma' ommhom.

{u\eppi kiteb lil ommu affarijiet li \gur li qatt ma qalhom lil ]add f']ajtu: la bil-kliem u lanqas bil-kitba. Lilha, hu wrieha I-progressi kollha li kien qed jag]mel fil-]ajja spiritwali. Mag]ha, {u\eppi kien jifta] ukoll qalbu biex ifissrilha d-dwejjaq, il-bi\a', u I-problemi li kellu. Ma' ommu, hu kien jitkellem anki fuq i`-`a]diet li kien qed jag]mel biex jg]ix ]ajja dejjem a]jar. Fl-ittri tieg]u, {u\eppi juri li I-fidu`ja tieg]u fit-talb kienet tal-g]a[eb. Imma, imbag]ad, hemm xi]a[a li tg]a[[ibna f'din il-korrispondenza. {u\eppi ma' ommu Ursola qatt ma tkellem fuq il-futur ta' ]ajtu. Fi kliem ie]or, lilha qatt ma qalilha xejn fuq il-pro[etti li kellu f'mo]]u. Dawk kienu ]sebijiet li hu qasamhom ma' ]biebu li kienu qassisin, u b'mod spe`jali mal-konfessur u d-direttur spiritwali tieg]u. Naturalment, ]add ma ]assarlu, imma ]add ma g]amillu l-qalb. Madankollu, ommu kienet taf tajjeb li hu di[a’ kellu rabta kbira mad-Dar ta' San {u\epp fil-}amrun. Imma {u\eppi \gur li ma riedx jg]idilha li x-xewqa tieg]u kienet li, malli jmur Malta, jara kif jag]mel ]alli jmur jg]ix f’dik id-Dar. Kelmiet b]al dawk lil ommu kienu jaqsmulha qalbha g]aliex ix-xewqa tag]ha kienet li {u\eppi jkun qrib tag]ha. G]alhekk, b'g]aqal kbir u b'sens ta' m]abba, {u\eppi g]amel tajjeb meta fuq dawk ix-xewqat tieg]u ma tkellem qatt ma' ommu fl-ittri li kitbu lil xulxin.

 

1901: Ba`ellier fit-Teolo[ija

Wara s-suddjakonat, {u\eppi De Piro baqa' miexi 'l quddiem fil-kors tat-tieni sena teolo[ija fl-Universita’ Gregorjana. Dik is-sena kellha tag]laq billi hu jersaq g]all-e\ami tal-ba`ellerat fit-teolo[ija. Fil-fatt, {u\eppi g]adda minn dak l-e\ami. Dan il-grad tieg]u fit-teolo[ija hu re[istrat fl-Universita' Gregorjana.[96] Imma {u\eppi ma ]ari[x sodisfatt bir-ri\ultati li kiseb. Ftit i\jed tard, b'sin`erita’ mill-akbar mieg]u nnifsu, {u\eppi De Piro kellu jikteb dan li [ej: "Fl-intelli[enza, ma g]andi xejn spe`jali. S'issa rnexxejt mhux ]a\in...... L-e\ami g]all-ba`ellerat mar xi ftit ]a\in. Minn tliet e\amijiet, fi tnejn bilkemm g]addejt. G]alhekk, jekk na]seb ftit x'niswa u n[ib quddiem g]ajnejja t-toqol ta' l-e\amijiet, ikolli ng]id li ftit g]andi `ans nie]u gradi o]rajn".[97] {u\eppi De Piro kien qed ja]seb li, fil-Li[i tal-Knisja, kellu mnejn jirnexxi aktar milli kien qed jirnexxi fit-teolo[ija.[98] Imma, fil-fatt, kif stqarr hu stess f'dawn ir-riflessjonijiet, hu ma kellux jie]u gradi akkademi`i o]rajn. {u\eppi De Piro fl-istudji tieg]u ma ]ax ]lief il-ba`ellerat fit-teolo[ija.

Kollox ma' kollox, anki dik it-tieni sena teolo[ija g]addiet b'wi`` il-[id. Fis-sajf tas-sena 1901, {u\eppi De Piro ra[a' [ie Malta g]all-vaganzi. Fit-13 ta' Ottubru, 1901, hu r`ieva ittra ming]and Mons. Coselli, ir-Rettur tal-kulle[[. L-ittra [iet indirizzata fi "Strada S. Paolo, 209, Valletta". Donnu xi ]add kien da]]al f'mo]] {u\eppi li f’Ruma kien hemm il-pesta. Imma r-Rettur serra]lu rasu biex wrieh li dak ma kien minnu xejn. Hu ssokta jg]idlu: "G]alhekk, hu d-de`i\joni tieg]ek biex titlaq, u tinkwitax ru]ek".[99]

 

1901: Djakonat fit-Tielet Sena Teolo[ija

Max-xahar ta' Novembru, 1901, {u\eppi De Piro beda t-tielet sena Teolo[ija fil-Gregorjana. Dik is-sena bdiet bi t]ejjija g]al Ordni li kjen iqarrbu ]afna lejn is-sa`erdozju. Ma kellux idum wisq ma jordna djaknu. Dik id-darba, I-Ar`isqof Pietru Pa`e ]aseb biex jag]ti I-ittri dimissorjali lil {u\eppi De Piro nnifsu. F'ittra wa]da, hu ta I-fakolta’ lill-Kardinal Respighi, b]ala Vigarju ta' Ruma, ]alli jkun jista' jag]ti d-djakonat u I-presbiterat lis-suddjaknu {u\eppi De Piro. L-ittra dimissorjali ]ar[et mill-kurja ta' Malta, fl-24 ta' Settembru, 1901.[100]

Kien il-Kardinal Respighi nnifsu li ta d-djakonat lil {u\eppi De Piro, fil-21 ta' Di`embru, 1901, fil-ba\ilka ta' San Gwann Lateran, waqt Ordinazjoni [enerali.[101] G]al dik I-Ordinazjoni tieg]u, Dun Manwel Vassallo, id-direttur ta' San {u\epp, kien bag]atlu I-awgurju tieg]u. Fost l-o]rajn, hu kitiblu: "Nawguralek li ta]dem ]afna fil-g]alqa li I-Mulej g]ad jog][bu jqeg]dek fiha".[102]

Mill-awguri familjari, ma waslitx f'idejna ]lief l-ittra tal-bint il-kbira tal-familja De Piro. Din kienet o]tu Tere\ina, li kienet t]alltet mal-familja Apap Bologna. Hi kitbitlu lejliet il-milied ta' dik is-sena 1901: "Nifra]lek g]all-pass kbir li g]amilt 'il quddiem fit-triq ta' ministeru tant g]oli...... Inti I-fara[ tal-mama u tag]na lkoll".[103] Imbag]ad, b'ton ta' `ajt, hi ssoktat tg]idlu hekk: "Issa ma ddumx ma tkun sa`erdot. Imbag]ad, meta mmorru San Pawl il-Ba]ar, minflok quddiesa wa]da, ikollna nisimg]u tnejn"![104] Hi riedet tfisser li kien se jkollhom jisimg]u l-quddiesa ta' Dun Santin u tieg]u!

Minn dik I-ittra ta' Tere\ina, nafu wkoll li {u\eppi kien mar tajjeb fl-e\amijiet.[105] {u\eppi f'dak i\-\mien tad-djakonat kien jinsab im]awwad dwar il-futur tieg]u. Il-]sieb li jmur ja]dem fid-Dar ta' San {u\epp fil-}amrun kien qed iredden kontinwament [o rasu. Kien \mien meta hu kellu jaqtag]ha jekk jaqbadx it-triq ta' I-istudju fl-Akkademja.[106]

 

1902: Sa`erdot g]al dejjem

ls-sena 1902 bdiet b'meditazjoni serja min-na]a ta' Dun {u\epp De Piro. Ma kienx jonqsu ]lief li jitla' I-a]]ar tar[a biex jasal lejn I-ideal ta' ]ajtu. Fil-5 ta' Marzu, hu telaq mill-kulle[[ lejn Villa Cecchini flimkien ma' dawk li kienu se jordnaw mieg]u biex, permezz ta' rtir, jit]ejja tajjeb g]al dak il-pass importanti.[107] Il-jurn tant mistenni kien is-Sibt, 15 ta' Marzu, 1902. Hu [ie ordnat fil-Ba\ilka ta' San Gwann Lateran, mill-Isqof Vi`i[erent ta' Ruma, Mons. Ceppitelli.[108] L-ewwel quddiesa tieg]u ta' wara I-Ordinazjoni kienet I-g]ada, 16 ta' Marzu, fil-kappella tal-Kulle[[ Capranica. F'dik il-quddiesa, hu kien [ie assistit mill-ku[in tieg]u Dun Ambro[[109] Agius.

Meta kien g]adu ma [iex ordnat sa`erdot, o]tu Tere\ina kienet kitbitlu hekk: "G]all-G]id ma ti[ix? Jekk ti[i, nag]mlulek festa. Jekk t]alli g]as-sajf, ikun tard wisq. Tkun ukoll s]ana wisq biex ni\\ejnu!"[110] Skond I-istil tag]ha. Tere\ina kienet dejjem ti``ajta fl-ittri. Imma I-]sieb ta' {u\eppi kien e\attament dak. Hu ]aseb biex imur malajr lejn Malta wara I-ordinazjoni tieg]u biex, fuq kollox, iferra] 'l ommu, is-Sinjura Ursola, li tant kienet imkabbra bih.

Dun Gu\epp De Piro wasal Malta, u ``elebra l-ewwel quddiesa solenni tieg]u fil-knisja katidrali ta' Malta: fit-30 ta' Marzu, 1902: nhar il-festa tant solenni tal-G]id il-Kbir. Lilu, f'dak il-jum tal-festa tieg]u, assistewh il-Monsinjuri Alfred Mifsud u Frangisk Bonni`i.[111] Imma dik il-mawra tieg]u f'Malta kienet wa]da qasira. Hu kien g]adu waqt I-istudji tieg]u. G]alhekk, ma satax jinqata' mill-kotba g]al \mien twil.

Hawn nosservaw li Dun {u\epp De Piro [ie ordnat sa`erdot meta kien g]adu ma spi``ax it-tielet sena teolo[ija. Dak kien kontra I-li[ijiet tad-djo`esi ta' Ruma. G]alhekk, biex hu sata' jitressaq g]al dik I-ordinazjoni, kien me]tie[ li l-lsqof tieg]u, ji[ifieri Mons. Pietru Pa`e, jitlob biex ting]atalu dispensa. Dan sar b'talba li kienet inkitbet lill-Papa Ljuni XIII fis-16 ta' Jannar, 1902. ld-dispensa kienet inqalg]et minn Ruma fil-31 ta' Jannar, 1902.[112]

Dun {u\epp De Piro ra[a' lura lejn il-Capranica u lejn il-Gregorjana biex ikompli d-dmirijiet tieg]u fl-istudju tat-teolo[ija. ll-]sieb ta' De Piro kien, li kif jispi``a I-istudji tieg]u, jer[a' lura lejn Malta, u jibda I-]idma pastorali tieg]u.[113]

F'dawk I-a]]ar xhur tieg]u fil-Kullegg Capranica, Dun {u\epp De Piro kien il-prefett ta' kamerata. Dan kien ifisser li r-Rettur fdalu f'idejh grupp ta' studenti o]rajn, u hu b'xi mod kien responsabbli tag]hom.[114]

Il-problemi tal-mard li kienu di[a’ ]abbtuh fi\-\mien ta' qabel, u b'mod spe`jali f'Lulju tas-sena 1900,[115] inkwitawh bis-s]i].[116] Ma nafux jekk g]amilx l-e\amijiet ta' tmiem it-tielet sena teolo[ija fil-Gregorjana, G]alkemm il-bidu tal-mard tas-sider deher fl-10 ta' Lulju, 1902, {u\eppi De Piro ma telaqx minn Ruma minnufih. Imma dawk kienu I-a]]ar [ranet tieg]u fil-Kulle[[ Capranica, u anki fl-Universita' Gregorjana. ll-karriera ta' I-istudji ntemmet ]esrem. Kien tassew minn Alla li l-Ar`isqof Pietru Pa`e t]abatlu biex jordna sa`erdot qabel i\-\mien. Li kieku I-ordinazjoni t]alliet g]ax-xahar ta' Lulju, kif suppost li kienet, ma nafux x'kien ji[ri.

Dun {u\epp De Piro [ie ddikjarat li spi``a mill-Capranica fit-23 ta' Lulju, 1902. Dwaru, fl-arkivju ta' dan il-kulle[[ ma hemmx ]lief ftit noti qosra. Imma I-kumment `kejken li sar fuqu ma hux ta' min ma jsemmihx. "{u\eppi De Piro min-natura tieg]u hu mix]ut biex ja]fer dejjem. Hu twajjeb ]afna. lt-tifkira li ]alla f'dan il-kulle[[ hi g]a\i\a ]afna".[117]

Kien \mien ta' prova iebsa meta forsi Dun {u\epp De Piro nnifsu ]aseb li g]alih kien spi``a kollox. Imma hu nnifsu, b'qalb mag]fusa, tenna l-"Fiat" tieg]u, u ntelaq g]al kollox biex jag]mel ir-rieda ta' Alla. l\-\mien kellu juri li t-tmiem tal-]idma tieg]u kien g]adu fil-bog]od. Imma I-provi ma kenux ]lief fil-bidu tag]hom.

 


 

[1] Din hi kitba ta' {iu\eppi De Piro: "L'aver da fanciullo questa vocazione fino quasi al quattordicesimo anno...... Si fece piu viva in me nel principio dell'estate passato": A.M.S.S.P., Dokumenti De Piro, Ragioni Pro, 1898, f.25r. Ara wkoll noti 4 u 5.

[2] L.C., Intervisti dwar Mons, De Piro, Baruni Jerome DePiro, f.143.

[3] Din hi silta mir-re[istrazjoni tad-difna ta' Alessandro De Piro: "Dominus Alexander ex Marchionibus De Piro D'Amico Inguanez, filius quorumdam Carmeli et Hieronymae Sciberras olim jugalium, aetatis suae annorum quadraginta novern circiter, Sacrarnentis Ecclesiae susceptis, obdormivit in Domino in comunione S.M. Ecclesiae Romae die decima (10) Januarii, 1898": A.P.C., Mort., ms. 3,14/1/1899 Ara wkoll A.M.S.S.P., Intervisti De Piro, Baruni J. De Piro. f.143.

[4] A.M.S.S.P., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 22/12/1898 f.50r-v.

[5] Wa]da mir-ra[unijiet "Pro" fid-de`i\joni tieg]u kienet: "La morte di mio padre": L.C., dokumenti De Piro, f.25r,

[6] Ra[uni o]ra kienet: "La malattia di mio fratello": Ibid.

[7] Ra[uni aktar importanti kienet: "Il desiderio di camminare sulla via della perfezione, e cosi' non temere la morte, anzi considerarla come il mezzo che ci reca alla vera felicita'": Ibid. (Ara wkoll Nota 9.)

[8] "Nel principio dell'estate passato...... la confessai al mio contessore": Ibid.

[9] Ra[uni o]ra importanti kienet: "L'aver, dopo riflessioni, trovato essere lo stato piu confacente alla mia natura": Ibid.

[10] {ibda lejn dan I-istat [eg]litu jikteb: "Il sentirmi dover essere felice in questo stato, in tutte le controversie nelle quali fin d'ora m'incontrai in questa vita": Ibid. f,25v.

[11] Tentazjoni li be\\ag]tu mill-istat klerikali kienet: "L'istinto animalesco alla vita coniugale": Ibid. Din in-nota tieg]u nnifsu b'xi mod tikkonferma d-dubji ta' missieru Alessandro: L.C., lntervisti De Piro, Bar. J. De Piro, f.143.

[12] Il-bi\a’ li ma josservax is-safa [ieg]lu jikteb: "Il timore che, durante la mia vita celibe, nella lotta tra lo spirito e la materia, abbia questa ultima il sopravvento": L.C., Dokumenti De Piro, f.25v.

[13] "II desiderio di darmi tutto a Dio avendo Egli tanto sofferto pei miei peccati": Ibid., f.25r. Ara wkoll nota 7.

[14] "L'aver letto in S. Alfonso di Liguori che egli era uscito dal rnondo a 26 anni, ma che sara beato colui che ne uscisse prima": A.M.S.S.P., Dokumenti De Piro, f.25r.

[15] "II giorno 8 maggio '98, dopo una novena alla Vergine di Pompei in cui la chiesi di farmi conoscere la vera volonta’ di Dio, sentii la forza di decidere pel bene, cioe in favore dello stato sacerdotale": L.C. Ibid., f.25v.

[16] Student S.S.P., Mons. De Piro, p.10.

[17] Ibid., p.11.

[18] Santinu kien twieled [o Firenze fl-ltaija, fit-18 ta' {unju, 1873. Il-familja De Piro ]adet ]sieb li tin[ieb kopja uffi`jali tal-mag]rnudija tieg]u, u titwa]]al fir-re[istru tal-katidral ta' Malta. L-ismijiet tal-mag]mudija kienu Santi, Paolo, Giuseppe, Feliciano. A.P.C.M., Bapt., ms.10, f.244.

[19] {u\eppi rrakkonta bid-dettaiji kollha kulma g]adda bejnu u r-Rettur tieg]u, fl-ewwel laqg]a li kellhom flimkien. Ara A.M.S.S.P., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 18/12/1898, ff.48-49v.

[20] L.C., Dokumenti De Piro, Ar`. P. Pa`e-Coselli, 5/7/1898, f.25~r.

[21] Ibid.

[22] L.C., Ibid., ~ertifikat ta' N, Tagliaferro b]ala direttur ta' l-edukazjoni, 9/7/1898, ff.25A-25B.

[23] Ibid., f.25B.

[24] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 14/7/1898, ff.38r-39v.

[25] Ibid., {u\eppi-Ursola 18/7/1898. f.40r.

[26] Ibid., ff.40v-41r.

[27] L.C. lttri lil De Piro \ag]\ug], P. Vincenzo Sammut S.J., 3/1/1901, f.18r-v.

[28] L.C., Korr. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 18/7/1898, ff.40r-4lv.

[29] L.C., Ibid., {u\eppi-Ursola, 24/8/1898, ff.40r-41v.

[30] L.C., Dokumenti De Piro, Ar`. P. Pa`e-Kard, Mariano Rampolla, f.25E.

[31] L.C., Ibid., Rampolla-Pa`e, 24/7/1898, f.25Fv.

[32] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 24/8/1898, f.25Fv.

[33] L.C., Ibid., f.42v.

[34] L.C., Ibid., {u\eppi-Ursola, 28/8/1898, f.44v.

[35] Ibid.

[36] L.C., Dokumenti De Piro, Noti dwar {. De Piro fil-Kulle[[ Capranica, f.6r.

[37] L.C., Ibid., lttra dimissorjali g]as-suddjakonat, 12/1/1901, f.25Gr.

[38] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 13/11/1898, f.47r.

[39] L.C., Familja De Piro, {u\eppi-Gwido, 29/12/1898, f.19r.

[40] Ibid.

[41] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 20/12/1898. {u\eppi f'din I-ittra ma jitkellimx ]lief fuq I-isfortuna u l-[id spiritwali li [arrbet il-familja tieg]u meta miet Alessandro, il kap tag]ha.

G]ad-data u I-post tal-mewt ta' Alessandro, ara nota 3 f'dan il-kapitlu.

[42] L.C., Ibid., {u\eppi-Ursola, 13/11/1898, f.46r.

[43] L.C., Ibid., {u\eppi-Ursola, 18/12/1898, f.48r.

[44] Ibid., f,48v.

[45] Ibid., f.50v.

[46] L.C., Ibid., {u\eppi-Ursola., 30/12/1898, f.60v.

[47] lt-tieni difna tieg]u hi re[istrata b'dawn il-kelmiet: "Dominus A!exander ex Marchionibus De Piro D'Amico Inguanez...... ejusque cadaver, post annum eius obitus, delatum est in hanc S. Paroecialem Ecclesiam pagi Crendi, ubi praedicta die decima quarta Januarii currentis anni est conditum": A.P.C., Mort., ms.3,14/1/1899. Xi tag]rif dwar dan wasal ukoll minn post ie]or: A.M.S.S.P., Intervisti De Piro, Damjan Bu[eja, f.29r.

[48] A.M.S.S.P., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 13/2/1899, f.56\.

[49] Ibid., {u\eppi-Ursola, 28/2/1900, f.100r.

[50] Ibid., {u\eppi-Ursola, 23/3/1899, ff.58v-59r.

[51] Ibid., {u\eppi-Ursola, 25/3/1899, f.63v.

[52] Ibid., {u\eppi-Ursola, 5/4/1899, f.64v.

[53] Ibid., {u\eppi-Ursola, 23/2/1899, f.59r.

[54] L.C., Dokumenti De Piro, Noti dwar {. De Piro fil-Gregorjana, f.5r.

[55] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 25/3/1899, f.62r-v.

[56] Ibid., {u\eppi-Ursola, 6/6/1899, f.75r-v.

[57] Ibid., {u\eppi-Ursola, 5/4/1899, f.64v.

[58] Berti (jew Albert) indifen il-Qrendi fl-istess qabar fejn, ftit xhur qabel, kien tqieg]ed il-fdal la' missieru, Alessandro. ld-difna saret fl-14 ta' Mejju, 1899: I-g]ada tal-mewt tieghu: A.P.C., Mort., ms.3, 13/5/1899.

[59] A.M.S.S.P., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 15/5/1899 f.68r.

[60] Ibid., {u\eppi-Ursola, ff.48r-69r.

[61] Ibid., f.69r.

[62] Ibid., {u\eppi-Ursola, 5/4/1899, f.65r.

[63] Ibid., {u\eppi-Ursola, 1/6/1899, f.73r.

[64] Ibid., {u\eppi-Ursola, 4/6/1899; dettaiji dwar dan jinstabu f’kap 3.

[65] A.M.S.S.P., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 4/6/1899, f.74r-v.

[66] Ibid., f.75r.

[67] Ibid., {u\eppi-Ursola, 20/6/1899, f.77r.

[68] Ibid., f.76r-v.

[69] L.C., lttri lil De Piro |ag]\ug], Coselli, 29/18/1899, ff.1r-2r.

[70] A.A.F., Catalogus Ordinationum, 1889 - 1902, f.128.

[71] A.M.S.S.P., litri lil De Piro |ag]\ug], Coselli, 7/10/1899, f.3r.

[72] Ibid., ff.3r-4r.

[73] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 2/11/1899, f .81v.

[74] Ibid., Ursola-{u\eppi, 12/11/1899,f.1r.

[75] Ibid.. {u\eppi-Ursola, 12 u 26/11/1899, ff.83r-86r.

[76] Ibid., Ursola-{u\eppi, 12/11/1899, ff.1r-2v.

[77] L.C., Familja De Piro, Gwido-{u\eppi, 26/11/1899, ff.14r-15r.

[78] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 6/1/1900, f,89r.

[79] Ibid., {u\eppi-Ursola, 5/4/1900, f.108r.

[80] Ibid., {u\eppi-Ursola, 13/5/1900 f.120r.

[81] Ibid., {u\eppi-Ursola, 29/6/1900, f.121r-v.

[82] Dak in-nhar, malli rritorna mill-Universita’, hu kiteb dawn il-kelmiet: "Torno dall’Universita’ per grazia di Dio...... mi ha detto che sono stato 'bene probatus'; questo e’ un grado di mezzo, e percio’ e’ una grazia che l'ho avuto, omnibus perpensis": Ibid., {u\eppi-Ursola, 7/6/1900, f.124r.

[83] Ibid.; huma I-ittri ta' {u\eppi lil Ursola bejn 12/7/1900 u 23/7/1900: Ibid.. ff.127r-133v.

[84] Ibid., {u\eppi-Ursola, 9/8/1900 u 1/9/1900, ff.135r-136v; I-istess argument qieg]ed nkoll: L.C., lttri lil De Piro |ag]\ug], D. Manwel Vassallo u P. Vin`enz Sammut, ff.11r-v, 14r-v, 16v.

[85] L.C., Korr. {. De Piro u Ommu, {u\eppi-Ursola, 16/12/1900, f.145v.

[86] Ibid.

[87] Ibid., {u\eppi-Ursola, 8/11/1900, f.137r-v.

[88] Ibid., {u\eppi-Ursola, 11/11/1900, f.139v.

[89] Ibid., {u\eppi-Ursola, 21/12/1900, ff.147v-148r.

[90] Ibid., {u\eppi-Ursola, 27/12/1900, f.150v.

[91] L.C., Dokumenti De Piro, Fotokopja ta' I-ori[inal tad-dimissorjali g]as-suddjakonat, li tinstab fil-Kulle[[ Capranica, f.25G.

[92] L.C., Djarju ta' Dun {u\epp De Piro, f.1v.

[93] L.C., lttri lil De Piro |ag]\ug], V. Sammut, 3/1/1901, f.18r.

[94] Ibid. D Manwel Vassallo 18/12/1900 ff.13v-14r.

[95] L.C., Dokumenti De Piro, Noti dwar {. De Piro fil-Kulle[[ Capranica, f.5r.

[96] Ibid., Noti dwar {, De Piro fl-Universita’ Gregorjana. lt-tag]rif li wasal hu dan: "De Piro D'Amico, Josephus: Melit. Coll. Cap.: 1901: Received his baccellierato in S. Theology: 10 July 1901. References: 1901, Vol. I, page 228. Registration No. 3775. Also Catalogus Professorum et Alumnorum Pont. Univ. Greg., vol. MCM-MCMI, p. 19.

[97] A.M.S.S.P., Dokumenti De Piro, Noti ta' {. De Piro nnifsu, f.24r.

[98] Ibid.

[99] L.C., lttri lil De Piro |ag]\ug], Coselli, 13/10/1901, f.6r.

[100] L.C., Dokumenti De Piro, Fotokopja ta' I-ori[inal tad-dimissorjali g]ad-djakonat u I-presbiterat; I-ori[inal qieg]ed fil-Kulle[[ Capranica: f,25H.

[101] Ibid., Noti dwar {. De Piro fil-Kulle[[ Capranica, f.6r.

[102] L.C., lttri lil De Piro |ag]\ug], M. Vassallo, 17/12/1901, f.19v.

[103] L.C., lttri Famajari lil {. De Piro |ag]\ug], Tere\ina Apap Bologna, 24/12/1901, f.31r.

[104] Ibid., f.31r-v.

[105] Ibid., f.31r.

[106] L.C., Djarju ta' Dun {u\epp De Piro, ff.1v,3v.

[107] Ibid., 3v.

[108] Ibid.; ara wkoll L.C., Dokumenti De Piro, Noti dwar {. De Piro fil-Kulle[[ Capranica, ff.4,6.

[109] L.C., Djarju ta' Dun {u\epp De Piro, f.4r.

[110] L.C., lttri Familjari lil {. De Piro |ag]\ug], Terezina Apap Bologna, 24/12/1901, f.31v.

[111] L.C., Djarju ta' Dun {. De Piro, f.4r,

Il-]isieb li Dun {u\epp De Piro qieg]ed fuq is-santi li tqassmu fl-okka\joni ta' l-ewwel quddiesa solenni tieg]u, aktar milli I-fer] ta' qalbu, jesprimi talba ‘l Alla g]al missieru Alessandro u g]al ]uh Berti, li ma kienx ilhom wisq li mietu, u t-tifkira tag]hom kienet g]adha tant ]ajja. ll-kelmiet ta' fuq is-santa kienu dawn:

JOSEPHUS DE PIRO D'AMICO

Collegii Capranicensis Alumnus

In aede maxima melitensi

Rei divinae primitus operor

solemni die

CHRISTI DEI REVIVISCENTIS

A. MDCCCCII

Oh utinam sacris de his mysteriis

Gaudeat Pater Gaudeat Frater

Semper nostri memores

Ac propitio de caelo sient

Din hi t-traduzzjoni:

{U|EPPI DE PIRO D'AMICO, student tal-Kulle[[ Capranica, nhar is-solennita’ tal-Qawmien mill-mewt ta' Kristu, fis-sena 1902, qieg]ed inqaddes g]all-ewwel darba, b'xewqa kbira li, mill-merti ta' dawn il-misterji divini jgawdu missieri u ]ija, bit-tama li, mis-sema, jibqg]u jiftakru fina u jg]inuna.

[112] L.C., Dokumenti De Piro, Ar`isqof P. Pa`e-Papa Ljuni XIII, 16/1/1902, f.25i.

[113] L.C., Djarju ta' Dun G. Ve Piro, f.4v.

[114] L.C., Dokumenti De Piro, Noti dwar {. De Piro fil-Kulle[[ Capranica, f.6r.

[115] L.C., Djarju ta' Dun {. De Piro, f.4v.

[116] Ibid.

[117] L.C., Dokumenti De Piro, Noti dwar De Piro fil-Capranica f.6r.